intTypePromotion=1

Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 04/TNDN"

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.678
lượt xem
139
download

Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 04/TNDN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho người nộp tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 04/TNDN"

  1. Mẫu số: 04/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc T Ờ K H AI TH U Ế TH U NH Ậ P DO ANH NG H I Ệ P (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ [10] 2 Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ [11] 3 Doanh thu tính thuế [12] 4 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu [13] 5 Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13] [14] 6 Thuế suất thuế TNDN (%) [15] 7 Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15] [16] Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2