intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.DKKD.06 - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

166
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.06 - giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.06 - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH H Ộ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tai chinh – Kế hoach UBND ............................................ 1 ̀ ́ ̣ Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân số:.................................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................ ............................................................................................................................................. Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):................................................. Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................ ............................................................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường 2 trú: ...................................................................................... ............................................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................2 ............................................................................................................................................. Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau: 1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................3 ............................................................................................................................................. 2. Địa điểm kinh doanh:.....................................................................................................2 Điện thoại: ....................................... Fax: .......................................................................... Email: .............................................. Website: ................................................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh: ..............................................................................................4 ............................................................................................................................................. 4. Vốn kinh doanh:.............................................................................................................. Tôi cam kết: - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
  2. - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh; - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: - ................... - ................... - ................... * Ghi chú hướng dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́ 1. Hộ kinh doanh đăt đia điêm kinh doanh tai đia ban huyên hoăc thanh phố Huế thì ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ghi rõ tên huyên đó hoăc ghi rõ “thanh phố Huê”. ̣ ̣ ̀ ́ 2. Ghi rõ: Số nhà, đường phố, thôn, xã , phường, huyện, thành phố, tỉnh. 3. * Ghi rõ tên riêng cua hộ kinh doanh, tên riêng phai đươc viêt băng tiêng Viêt, có thể ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ kem theo chữ số và ký hiêu, phat âm đươc. ̀ ̣ ́ * Tên riêng cua hộ kinh doanh không đươc trung vơi tên riêng cua hộ kinh doanh đã ̉ ̀ ̉ đăng ký trong pham vi huyên. ̣ ̣ 4. Nôi dung muc nay do cá nhân hoăc đai diên hộ gia đinh tư ghi hoăc có thể đươc ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ hương dân trưc tiêp cach ghi tai cơ quan đăng ký kinh doanh câp huyên. ̃ ́ ́ ̣ ́ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2