BM.DKKD.12 - Thông báo lập văn phòng đại diện

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
124
lượt xem
12
download

BM.DKKD.12 - Thông báo lập văn phòng đại diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.12 - thông báo lập văn phòng đại diện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.12 - Thông báo lập văn phòng đại diện

  1. TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ................... ----------------------------- THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: ........................................................................................ 2 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................... .................................................... ...…..................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................. ...…….. Do: ........................................................…………..Cấp ngày: ........../......../.......... Địa chỉ trụ sở chính 3: ............................................................................ ..……….. ......................................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................. ...………. Email: ............................................ Website: ........................................ ...………. Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………… ........ 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ........................................................................................Nam/Nữ :............. Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:......................…… Chứng minh nhân dân số:...............................................................................…… Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ............................................................….. Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................……. Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ...........................……. Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ............................................................….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 3: .......................................................... ...…..... ................................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại 3:..................................................................................................... .................................................................................................................……. Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau: 1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................….... ................................................................................................................................. Địa chỉ văn phòng đại diện 3: .................................................................. ...……. . ................................................................................................................................. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................................. ...…….... Email: .............................................. Website: ........................................………... 2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: ..................................... ...…..... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................. .............................................................................................................. .................. ................................................................................................................................. 1
  2. ................................................................................................................................. 3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............. ............................................ ..........................................................................................................Nam/Nữ:........ Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:......................…… Chứng minh nhân dân số:...............................................................................…… Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ................................................................ Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................…… Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ...........................…… Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 3: ........................................................……… .........................................................................................................................…… Chỗ ở hiện tại 3: ....................................................................................... ...…… .................................................................................................................…… Doanh nghiệp cam kết: - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. ......, ngày ....... tháng ........ năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - ................ - ................ - ................ 2
  3. * Ghi chú hướng dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́ 1. Ghi tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.* Trương hơp trụ sơ đăt ngoai khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô thì ghi: ̣ ̀ Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế * Trương hơp trụ sơ đặt trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì ghi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 3. Ghi rõ: Số nhà, đương phố, thôn, xã , phương, huyện, thành phố, tỉnh. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản