BM.DKKD.17 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
11
download

BM.DKKD.17 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.17 - thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.17 - Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

  1. TÊN DOANH NGHIỆP 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ................................. ---------------------------- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Kính gửi: ................................................................................................. 2 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................................. .......................................................................................................................................…... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................................................……..... Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../..........……....... Địa chỉ trụ sở chính 3: .............................................................................. ......……... Điện thoại: ..................................... Fax: ............................................... ......…….... Email: .............................................. Website: ..................................... ......……....... Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân) 4 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................................................................................Nam/Nữ:..........…. . Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:................................. Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................... Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...................................................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ...................................... Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ..............................................................….... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 3: .......................................................... ……….... Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau: Thời gian tạm ngừng: ............................................................................ ......…… Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày ............. tháng ............. năm.............…. Thời điểm kết thúc: ngày ........... tháng ............ năm.....................................…. Lý do tạm ngừng: .................................................................................. ......…… ............................................................................................................................… Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thông báo này. ......, ngày ....... tháng ........ năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Kèm theo thông báo: CỦA DOANH NGHIỆP - ................ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - ................ - ................ * Ghi chú hướng dân cach ghi (không cần in phần này): ̃ ́
  2. 1. Ghi tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. * Trường hợp trụ sở đăt ngoai khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô thì ghi: ̣ ̀ Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế * Trường hợp trụ sở đặt trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì ghi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 3. Ghi rõ: Số nhà, đường phố, thôn, xã , phường, huyện, thành phố, tỉnh. 4. Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đồng bộ tài khoản