BM.GTVT.08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
16
download

BM.GTVT.08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÊN ĐƠN VỊ Số:..................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.GTVT.08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

  1. TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:..................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:............................................................. 2. Địa chỉ:....................................................................................................................... 3. Số điện thoại:.............................................................................................................. 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:.............................. Ngày cấp:...............................Cơ quan cấp:................................................................... 5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải: Công vụ Việc riêng Kinh doanh vận tải Mục đích khác 6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây: Số TT Biển đăng ký Nhãn hiệu Trọng tải Thời hạn đề phương tiện (số ghế, tấn) nghị cấp phép 1 2 3 4 5 1 2 3 ..... 7. Ghi chú khác: Xác nhận của UBND xã, phường ........, ngày tháng năm (nếu là phương tiện cá nhân) Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề nghị cấp phép Ký tên (đóng dấu nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản