BM.NNNT.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
329
lượt xem
54
download

BM.NNNT.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.nnnt.01 - tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.NNNT.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

  1. (Tên chủ đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ............. Huế, ngày tháng năm …… TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC ..... Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt BCKTKT (nếu có); Căn cứ (các văn bản pháp lý liên quan đến dự án), (Tên chủ đầu tư) trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên công trình, hạng mục: 2. Tổng mức đầu tư được duyệt (nếu có): 3. Tên chủ đầu tư: 4. Tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 5. Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng: 6. Địa điểm xây dựng: 7. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: 8. Dự toán (chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí khác ...) 9. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, định mức, đơn giá được áp dụng: (Gửi kèm theo tờ trình này là Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát; kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có)). (Chủ đầu tư) trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán./. Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ - Như trên
  2. - Lưu: VT. (ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản