intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TBXH.13.- Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

304
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.13.- báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.13.- Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề

  1. Mẫu số 6 TRƯỜNG……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày........tháng...... năm 20....... BÁO CÁO THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ; CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ Ph ầ n th ứ nh ấ t TH Ự C TR Ạ NG V Ề C Ơ S Ở V Ậ T CH Ấ T, TRANG THI Ế T B Ị , CÁN B Ộ QU Ả N LÝ, GIÁO VIÊN PH Ụ C V Ụ CHUNG C Ủ A TR ƯỜ NG I. Cơ sở vật chất và trang thiết bị chung của trường 1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường: - Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 2. Các công trình, phòng học sử dụng chung: - Hội trường - Thư viện - Khu thể dục, thể thao - Ký túc xá - Các phòng học được sử dụng chung 3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung (đèn chiếu qua đầu, Beam projector,…) II. Cán bộ quản lý, giáo viên 1. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên 2. Giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường (chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ…)
  2. Ph ầ n th ứ hai TH Ự C TR Ạ NG V Ề C Ơ S Ở V Ậ T CH Ấ T, TRANG THI Ế T B Ị , GIÁO VIÊN, CH ƯƠ NG TRÌNH, GIÁO TRÌNH D Ạ Y NGH Ề Đ Ố I V Ớ I T Ừ NG NGH Ề ĐÀO T Ạ O I. Nghề:…………..; trình độ đào tạo:………………. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 1.1. Cơ sở vật chất - Số phòng học lý thuyết chuyên nghề - Số phòng, xưởng thực hành nghề 1.2. Trang thiết bị dạy nghề TT Tên trang thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật cơ Số lượng bản 1 2 2. Giáo viên dạy nghề TT Họ và tên Trình độ, ngành Trình độ tay Trình độ được đào tạo nghề nghiệp vụ sư phạm 1 2 3. Chương trình, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo) II. Nghề:…………………; trình độ đào tạo:……………………. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 1.1. Cơ sở vật chất - Số phòng học lý thuyết chuyên nghề - Số phòng, xưởng thực hành nghề 1.2. Trang thiết bị dạy nghề
  3. TT Tên trang thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật cơ Số lượng bản 1 2 2. Giáo viên dạy nghề TT Họ và tên Trình độ, ngành Trình độ tay Trình độ được đào tạo nghề nghiệp vụ sư phạm 1 2 3. Chương trình, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo) ………………. ………………. HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2