intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TG.15 - Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

126
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tg.15 - đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TG.15 - Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M19 …………, ngày …tháng …..năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Kính gửi: UBND (1)…………………………………… Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (2)………………………………………………………………… - Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):……………………………………… - Người đại diện:…………………………………………………………. - Chức vụ:………………………… Phẩm trật tôn giáo: ………………… Đề nghị được tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung: Tên cuộc lễ:……………………………………………………………… Người chủ trì cuộc lễ:…………………………………………………… Thời gian tổ chức cuộc lễ:……………………………………………….. Địa điểm tổ chức:………………………………………………………… Thành phần, số lượng người tham dự: ………………………………….. Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường. Đính kèm đơn đề nghị gồm: Nội dung, chương trình tổ chức. Ngày…..tháng…..năm…. TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) (1) Tổ chức tôn giáo đăng ký với UBND cấp huyện nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đăng ký với
  2. UBND cấp tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (2) Căn cứ các quy định của tổ chức tôn giáo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2