BM.TG.16 - Bản thông báo tổ chức quyên góp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
14
download

BM.TG.16 - Bản thông báo tổ chức quyên góp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tg.16 - bản thông báo tổ chức quyên góp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TG.16 - Bản thông báo tổ chức quyên góp

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M20 ………, ngày ….tháng ….năm ……… BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP Kính gửi: (1)……………………………………………………. Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (2)………………………………………………………………….. Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ………………………………………... Trụ sở tại: ………………………………………………………………….. Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung: - Mục đích quyên góp:…………………………………………………… - Phạm vi tổ chức quyên góp: …………………………………………… - Thời gian thực hiện quyên góp:………………………………………… - Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp: - Cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung thông báo. Ngày…..tháng…..năm…. TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) (1) Thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức.
  2. (2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản