intTypePromotion=3

Bộ đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳngToán học - Hóa học - Vật lý năm 2010

Chia sẻ: Lê Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
322
lượt xem
156
download

Bộ đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳngToán học - Hóa học - Vật lý năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bộ đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳngToán học - Hóa học - Vật lý năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi thử tuyển sinh Đại học Cao đẳngToán học - Hóa học - Vật lý năm 2010

 1. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN TOÁN KH I A, B (ð thi có 01 trang) Th i gian làm bài 180 phút (không k th i gian phát ñ ) PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh. C©u I (2 ®iÓm) x+2 Cho h m sè : y = (1) x −1 1.Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ h m sè (1). 2.Chøng minh r»ng mäi tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ (1) ®Òu lËp víi hai ®−êng tiÖm cËn mét tam gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng ®æi. C©u II (2 ®iÓm) 1.T×m x ∈ (0; π ) tho¶ m n ph−¬ng tr×nh: cos 2 x 1 Cotx – 1 = + sin 2 x − sin 2 x . 1 + tan x 2 2.T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: x2 + x +1 − x2 − x + 1 = m C©u III (2 ®iÓm) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) víi a, b, c > 0. 1. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn mp (ABC) 2. TÝnh thÓ tÝch khèi ®a diÖn OIBC trong ®ã I l ch©n ®−êng cao kÎ tõ C cña ∆ABC . C©u IV (2 ®iÓm) 2 x x −1 1. TÝnh tÝch ph©n: I= ∫ x − 10 dx 1 2. Cho x, y, z l c¸c sè thùc d−¬ng tho¶ m n: x + y + z = xyz. xy yz zx T×m GTNN cña A = + + . z (1 + xy ) x(1 + yz ) y (1 + zx) PhÇn riªng. ThÝ sinh chØ ®−îc l m 1 trong 2 c©u: V. a hoÆc V.b C©u V. a. D nh cho ban C¬ B¶n (2 ®iÓm). 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: lg(10.5 + 15.20 ) = x + lg 25 x x ' ' ' ' 2.TÝnh thÓ tÝch l¨ng trô ®Òu ABC.A B C biÕt mp(ABC ) hîp víi ®¸y gãc 600 v diÖn ' 2 tÝch tam gi¸c ABC b»ng 3a C©u V. b. D nh cho ban KHTN (2 ®iÓm). 1.Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: 2 − 2 x +1 2 − 2 x −1 4 (2 + 3 ) x + (2 − 3 ) x ≤ 2− 3 2.Cho h×nh chãp S.ABCD ®¸y l h×nh b×nh h nh cã AB = a, gãc ABC = 300; hai mÆt bªn SAD v SBC vu«ng t¹i A, C cïng hîp víi ®¸y gãc α . CMR: (SAC) ⊥ (ABCD) v tÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABCD. ------------------------------ HÕt ------------------------------- http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 1
 2. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 H−íng dÉn chÊm m«n to¸n C©u ý Néi dung §iÓm I 2 1 Kh¶o s¸t- vÏ ®å thÞ (1 ®iÓm) 3 Ta cã: y = 1 + x −1 • TX§: D = R\ {1} • Sù biÕn thiªn: 0,25 + Giíi h¹n – TiÖm cËn: lim y = +∞ x→1+ lim y = −∞ ⇒ §THS cã tiÖm cËn ®øng: x = 1 x→1− lim y = 1 ⇒ §THS cã tiÖm cËn ngang: y = 1 x →+∞ + B¶ng biÕn thiªn: −3 y' = < 0 , ∀x ∈ D ( x − 1) 2 x − ∞ 1 +∞ 0,5 y’ - - +∞ 1 y −∞ 1 HS nghÞch biÕn trªn c¸c kho¶ng (- ∞ ; 1) v (1; + ∞ ) HS kh«ng cã cùc trÞ • §å thÞ: y 0,25 1 -2 O1 x -2 KL: §å thÞ h m sè nhËn giao hai tiÖm cËn l m t©m ®èi xøng. http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 2
 3. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2 CMR: Mäi tiÕp tuyÕn ……..diÖn tÝch kh«ng ®æi (1 ®iÓm)  a + 2 Gi¶ sö M  a;  thuéc ®å thÞ (1)  a −1  a+2 TiÕp tuyÕn cña (1) t¹i M: y = y ( a )( x − a ) + ' a −1 −3 a + 4a − 2 2 0,25 = x+ (a − 1) 2 (a − 1) 2 TC§: x = 1 ( ∆1 ) ; TCN: y = 1( ∆1 ) Gäi I l giao 2 tiÖm cËn ⇒ I(1; 1) a+5 0,25 A = d ∩ ∆1 ⇒ A(1; ) ; B = d ∩ ∆ 2 ⇒ B(2a-1; 1) a −1 → →  6  6 IA =  0;  ⇒ IA = ; IB = (2a − 2;0 ) ⇒ IB = 0,25  a − 1 a −1 2 a −1 1 DiÖn tÝch ∆IAB : S ∆IAB = IA.IB = 6 (®vdt) ⇒ §PCM 0,25 2 II 2 1 T×m x∈ (0;π ) tho¶ m·n pt (1 ®iÓm) sin 2 x ≠ 0 sin 2 x ≠ 0 §K:  ⇔ sin x + cos x ≠ 0 tan x ≠ −1 cos x − sin x cos 2 x. cos x Khi ®ã pt ⇔ = + sin 2 x − sin x cos x sin x cos x + sin x cos x − sin x 0,25 ⇔ = cos 2 x − sin x cos x + sin 2 x − sin x cos x sin x ⇔ cos x − sin x = sin x(1 − sin 2 x) 0,25 ⇔ (cos x − sin x)(sin x cos x − sin 2 x − 1) = 0 ⇔ (cos x − sin x)(sin 2 x + cos 2 x − 3) = 0 π ⇔ cos x − sin x = 0 ⇔ tanx = 1 ⇔ x = + kπ (k ∈ Z ) (tm) 0,25 4 π x ∈ (0;π ) ⇒ k = 0 ⇒ x = 0,25 4 KL: 2 T×m m ®Ó pt cã nghiÖm (1 ®iÓm) XÐt hs: f ( x ) = x2 + x + 1 − x2 − x + 1 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 3
 4. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2x + 1 2x − 1 f ' ( x) = − 2 x2 + x + 1 2 x2 − x + 1 (2 x + 1)(2 x − 1) ≥ 0 0,25 f ' ( x) = 0 ⇔  (2 x + 1) ( x − x + 1) = (2 x − 1) ( x + x + 1) 2 2 2 2  1 −1 x ≥ ∨ x ≤ ⇔ 2 2  x = 0(l )  0,25 f ' (0) = 1 > 0, ∀x ∈ R ⇒ HS f (x) ®ång biÕn trªn R. lim f ( x) = 1; lim f ( x) = −1 0,25 x→ +∞ x →−∞ PT cã nghiÖm khi: -1 < m < 1. 0,25 III 2 1 TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn (ABC) (1 ®iÓm) x y z 0,5 PT mp(ABC): + + =1 a b c ⇔ bcx + cay + abz − abc = 0 O,25 abc d (O, ( ABC ) ) = 0,25 a 2b 2 + b 2 c 2 +c 2 a 2 2 TÝnh thÓ tÝch khèi ®a diÖn OIBC (1 ®iÓm) →  x = a − at  AB = (− a;b;0 ) => PTTS cña AB:  y = bt z = 0  0,25 → I ∈ AB ⇒ I (a − at ; bt ;0) ⇒ IC = (at − a;−bt ; c ) → → → → a2 IC ⊥ AB ⇔ IC . AB = 0 ⇔ a − (a + b )t = 0 ⇔ t = 2 2 2 2 0,25 a + b2  ab 2 a 2b   2 ⇒ I ; 2 ;0   a +b a +b  2 2 0,25 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 4
 5. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010  → →  b 0 0 0 0 b → →  → ab 3c OB, OC  =  0 c ; c 0 ; 0 0  = (bc;0;0 ) ⇒ OB, OC .OI = 2   0,25       a + b2 1 → →  → ab 3c V OIBC = 6   OB, OC .OI =  ( 6 a2 + b2 ) (®vtt) IV 2 1 TÝnh tÝch ph©n (1 ®iÓm) §Æt t = x − 1 ⇒ t = x − 1 ⇒ dx = 2tdt 2 0,25 §æi cËn: x = 1 ⇒ t = 0 x = 2 ⇒ t =1 1 1 (t 2 + 1)2t 2 dt  90  Khi ®ã: I = ∫ = 2 ∫  t 2 + 10 + 2 dt 0,25 0 t2 − 9 0  t −9 = 1 1 0,5  t3  t −3 62 1 62 2 + 10t  + 30 ln 3  = + 30 ln = − 30 ln 2  0 t +3 0 3 2 3 2 T×m GTNN (1 ®iÓm) C¸ch 1: 1 11 1 • CM: Víi mäi a, b > 0 th× ≤  +  (1) a + b 4 a b DÊu “ =” x¶y ra ⇔ a = b 0,25 1 1 1  1 1 1  A=  x + xyz + y + xyz + z + xyz  + + −  x y z   1 1 1  1 1 1  A= + + −  2x + y + z + 2 y + z + x + 2z + x +  x y z  y  0,25 • ¸p dông (1) ta cã: A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ≥ + + −  +  2x 2 y + 2z + y + z + z + x + x +  x y z 4 y 1 1 1 11 1 1 31 1 1 ≥ + + −  + + =  + +  x y z 4 x y z  4 x y z      0,25 CM: Víi mäi a, b, c th×: (a + b + c ) ≥ 3(ab + bc + ca ) (2) 2 • DÊu “=” x¶y ra ⇔ a = b = c ¸p dông (2) ta cã: http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 5
 6. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 2 0,25 1 1 1  1 1 1 x+ y+z x y z  xy yz + zx  = 3. xyz = 3  + +  ≥ 3 +      1 1 1 3 3 • Do x, y, z > 0 nªn + + ≥ 3 ⇒A ≥ x y z 4 3 3 KL: Amin = 4 ®¹t ®−îc khi x = y = z = 3 C¸ch 2: 1 1 1  1 1 1  A= + + −  2x + y + z + 2 y + z + x + 2z + x +  x y z  y  Theo C«Si: 1 1 1  1 1 1  A≥ + + − + +  x y z  44 xxyz 44 xyyz 44 xyzz    1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 A≥ + + −  + + + + + + + +  x y z 16  x y z x y z x y z    3 1 1 1 A≥  + +  (C¸ch 1) 4 x y z    V.a D nh cho ban C¬ B¶n 2 1 Gi¶i ph−¬ng tr×nh (1 ®iÓm) ( PT ⇔ lg 10.5 + 15.20 x x ) = lg(25.10 ) x 0,25 ⇔ 10.5 x + 15.20 x = 25.10 x 0,25 ⇔ 15.4 x − 25.2 x + 10 = 0 t = 1(tm) §Æt t = 2 (t > 0) , ta ®−îc: 15t - 25t +10 = 0 ⇔  x 2 2 0,25 t = (tm)  3 t = 1 ⇒ 2x = 1 ⇔ x = 0 2 2 2 0,25 t = ⇒ 2 x = ⇔ x = log 2   3 3 3 KL: 2 TÝnh thÓ tÝch l¨ng trô (1 ®iÓm) http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 6
 7. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 A’ C’ B’ A C H B CH ⊥ AB Gäi H l trung ®iÓm AB ⇒  0,25 C ' H ⊥ AB ⇒ (( ABC ' ), ( ABC ) ) = (CH , C ' H ) = CHC ' = 60 0 S ∆ABC ' = 3a 2 ⇔ HC '.AB = 2 3a 2 (1) HC 0,25 XÐt ∆HCC ' vu«ng t¹i C: HC ' = = AB 3 (2) cos 60 0 Tõ (1),(2) ⇒ AB = a 2 ; HC ' = a 6 3 2 CC ' = HC '.sin 60 0 = a 0,25 2 1 3 2 S ∆ABC = 2 AB sin 60 = 2 a 2 0 0,25 3 6 3 V ABC. A'B'C ' = S ∆ABC .CC ' = 4 a (®vtt) http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 7
 8. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 V.b D nh cho ban KHTN 2 1 Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh (1 ®iÓm) ( ) Bpt ⇔ 2 + 3 x2 −2 x ( + 2− 3 ) x2 −2 x ≤4 0,5 §Æt t = (2 + 3 ) 2 x −2 x 1 (t > 0) , ta ®−îc: t + ≤ 4 t t − 4t + 1 ≤ 0 ⇔ 2 − 3 ≤ t ≤ 2 + 3 (tm) 2 Khi ®ã: 2 − ( 3≤ 2+ 3 )x2 −2 x ≤ 2 + 3 ⇔ −1 ≤ x 2 − 2 x ≤ 1 0,5 ⇔ x − 2x − 1 ≤ 0 ⇔ 1 − 2 ≤ x ≤ 1 + 2 2 KL: 2 CM: (SAC) ⊥ (ABCD) v tÝnh thÓ tÝch S.ABCD (1 ®iÓm) S A D O B C CM: (SAC) ⊥ (ABCD): 0,25 SA ⊥ AD  SC ⊥ BC  ⇒ SA ⊥ BC   → BC ⊥ ( SAC ) ⇒ ( SAC ) ⊥ ( ABCD )  AD // BC  TÝnh thÓ tÝch: BC ⊥ SC  ( SBC )∩( ABCD )= BC       →(( SBC ), ( ABCD ) ) = (SC , AC ) = α (1)  0,25 BC ⊥ AC  T−¬ng tù ⇒ (( SAD ), ( ABCD ) ) = (SA, AC ) = α (2) Tõ (1), (2) ⇒ SAC = SCA = α ∆SAC c©n t¹i S ⇒ SO ⊥ AC BC ⊥→ SO ⊥ ( ABCD )  SO a 0,25 ∆ABC vu«ng t¹i C : AC = AB.sin300 = 2 http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 8
 9. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 1 3 2 S ABCD = 2 S ABC = 2. 2 AB.AC.sin 60 = 0 a 4 0,25 1 a ∆SOA vu«ng t¹i O: AO = AC = 2 4 1 4 SO = AO.tan α = a tan α 4 1 3 V S . ABCD = 3 SO. S ABCD = 48 a 3 tan α (®vtt). http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 9
 10. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Mã ñ 008 Th i gian làm bài: 90 phút; (ð thi có 06 trang) (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: M t CLLX g m qu c u nh và LX có ñ c ng k = 80N/m. Con l c th c hi n 100 dao ñ ng h t 31,4s. Ch n g c th i gian là lúc qu c u có li ñ 2cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ v i v n t c có ñ l n 40 3cm / s thì phương trình dao ñ ng c a qu c u là A. x = 4cos(20t-π/3)cm B. x = 6cos(20t+π/6)cm C. x = 4cos(20t+π/6)cm D. x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: M t dây AB dài 1,8m căng th ng n m ngang, ñ u B c ñ nh, ñ u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ñ ng, ngư i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Ch n câu phát bi u không ñúng A. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng B. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon ñ t o thành h t nhân thì luôn có s h t kh i C. Ch nh ng h t nhân n ng m i có tính phóng x D. Trong m t h t nhân có s nơtron không nh hơn s protôn thì h t nhân ñó có c hai lo i h t này Câu 4: Cho m ch dao ñ ng g m m t cu n c m m c n i ti p v i m t t ñi n C1 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng λ1, thay t trên b ng t C2 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có λ2. N u m c ñ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ xác ñ nh b ng công th c 1 A. λ−2 = λ−2 + λ−22 1 B. λ = λ2 + λ22 1 C. λ = λ1λ 2 D. λ = (λ 1 + λ 2 ) 2 Câu 5: M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có 4 c p c c rôto quay v i t c ñ 900vòng/phút, máy phát ñi n th hai có 6 c p c c. H i máy phát ñi n th hai ph i có t c ñ là bao nhiêu thì hai dòng ñi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng ñi n A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Ngư i ta c n truy n m t công su t ñi n m t pha 10000kW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 50kV ñi xa. M ch ñi n có h s công su t cosϕ = 0,8. Mu n cho t l năng lư ng m t trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n tr c a ñư ng dây ph i có giá tr A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghi m có m t lư ng ch t phóng x , ban ñ u trong 1 phút ngư i ta ñ m ñư c có 360 nguyên t c a ch t b phân rã, sau ñó 2 gi trong 1 phút có 90 phân t b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao ñ ng ñi u hòa có d ng x = Asinωt. G c th i gian ñ ư c ch n là: A. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm C. lúc v t có li ñ x = +A D. lúc v t có li ñ x = - A http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 10
 11. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Câu 9: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p, L = 0,637H, C = 39,8µF, ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th có bi u th c u = 150 2 sin100πt (V) m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n tr R trong m ch có giá tr là A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi u th cho dao ñ ng ñi u hòa? A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: M t toa xe trư t không ma sát trên m t ñư ng d c xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i 0 m t ph ng n m ngang là α = 30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c ñơn g m dây treo chi u dài l = 1(m) n i v i m t qu c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u 2 hoà v i biên ñ góc nh . B qua ma sát, l y g = 10m/s . Chu kì dao ñ ng c a con l c là A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s Câu 12: M t lăng kính có góc chi t quang A = 600 chi t su t n= 3 ñ i v i ánh sáng màu vàng c a Natri. Chi u vào m t bên c a lăng kính m t chùm tia sáng tr ng m nh song song và ñư c ñi u ch nh sao cho góc l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Góc t i c a chùm tia sáng tr ng là A. 600 B. 300 C. 750 D. 250 Câu 13: Khe sáng c a ng chu n tr c c a máy quang ph ñư c ñ t t i A. quang tâm c a th u kính h i t B. tiêu ñi m nh c a th u kính h i t C. t i m t ñi m trên tr c chính c a th u kính h i t D. tiêu ñi m v t c a th u kính h i t Câu 14: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bư c sóng λ t 0,4µm ñ n 0,7µm. Kho ng cách gi a hai khe Iâng là a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là D = 1,2m t i ñi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có m y b c x cho vân sáng A. có 8 b c x B. có 4 b c x C. có 3 b c x D. có 1 b c x Câu 15: B c x t ngo i là b c x ñi n t A. Có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a tia x B. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i C. Có t n s l n hơn so v i ánh sáng nhìn th y D. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x tím Câu 16: Cho m t sóng ñi n t có t n s f = 3MHz. Sóng ñi n t này thu c d i A. Sóng c c ng n B. Sóng dài C. Sóng ng n D. Sóng trung Câu 17: Cho m ch n i ti p RC, Dùng vôn k nhi t có ñi n tr r t l n ño ñư c UR = 30 V, UC = 40V, thì hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch l ch pha so v i hi u ñi n th hai ñ u t ñi n m t lư ng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 18: Quang ph c a m t bóng ñèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t ñ tăng d n nhưng v n có ñ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu ñ ñ n tím, không sáng hơn C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu ñ n m t nhi t ñ nào ñó m i ñ 7 màu D. Hoàn toàn không thay ñ i Câu 19: M ch dao ñ ng lý tư ng: C = 50µF, L = 5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A Câu 20: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c, sóng âm ñó hai môi trư ng có A. Cùng v n t c truy n B. Cùng t n s http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 11
 12. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. Cùng biên ñ D. Cùng bư c sóng Câu 21: Cat t c a m t t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a electron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19J và bư c sóng c a ánh sáng kích thích là 0,180µm. ð tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n, ph i ñ t vào hai ñ u anôt và catôt m t hi u ñi n th hãm có giá tr tuy t ñ i là A. Uh = 3,50V B. Uh = 2,40V C. Uh = 4,50V D. Uh = 6,62V Câu 22: Cho m ch ñi n RLC ghép n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây có ñi n tr thu n 30Ω, ñ t c m 0,159H và t ñi n có ñi n dung 45,5µF, Hi u ñi n th hai ñ u m ch có d ng u = U0sin100πt(V). ð công su t tiêu th trên ñi n tr R ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr R có giá tr là A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) Câu 23: 24 Na là ch t phóng x β− , ban ñ u có kh i lư ng 0,24g. Sau 105 gi ñ phóng x gi m 128 11 l n. K t th i ñi m ban ñ u thì sau 45 gi lư ng ch t phóng x trên còn l i là A. 0,03g B. 0,21g C. 0,06g D. 0,09g Câu 24: Khi ñi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i ñó là do hi n tư ng A. Khúc x sóng B. Ph n x sóng C. Nhi u x sóng D. giao thoa sóng Câu 25: Phát bi u nào sau ñây là sai v i n i dung hai gi thuy t c a Bo? A. Nguyên t có năng lư ng xác ñ nh khi nguyên t ñó tr ng thái d ng. B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng lư ng. C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên t s phát ra phôtôn. D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a các nguyên t có giá tr khác nhau. Câu 26: M t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150vòng, cu n th c p có 300vòng. Hai ñ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng 100Ω, ñ t c m 318mH. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai ñ u cu n sơ c p ñư c ñ t hi u ñi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Câu 27: M t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2/π(H), m c n i ti p v i m t t C = 31,8(µF). Hi u ñi n th hai ñ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + π/6) V. Bi u th c c a hi u ñi n th hai ñ u m ch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V Câu 28: Trong ph n ng phân h ch c a U235 năng lư ng t a ra trung bình là 200MeV. Năng lư ng t a ra khi 1kg U235 phân h ch hoàn toàn là A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n? A. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào cư ng ñ chùm sáng kích thích. B. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào b n ch t c a kim lo i làm cat t. C. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catôt. D. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 30: Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l n lư t là 0,122 m; 0,656 m; 1,875 m. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman và Banme là A. 0,103 m và 0,486 B. 0,103 m và 0,472 m http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 12
 13. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. 0,112 m và 0,486 m D. 0,112 m và 0,472 m Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng có năng lư ng dao ñ ng E = 2.10- 2 (J) l c ñàn h i c c ñ i c a lò xo F(max) = 4(N). L c ñàn h i c a lò xo khi v t v trí cân b ng là F = 2(N). Biên ñ dao ñ ng s là A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm). Câu 32: Sóng ñi n t có t n s f = 2,5MHz truy n trong thu tinh có chi t su t n=1.5 thì có bư c sóng là A. 50m B. 80m C. 40m D. 70m Câu 33: T kí hi u c a m t h t nhân nguyên t là 6 X , k t lu n nào dư i ñây chưa chính xác 3 A. H t nhân c a nguyên t này có 6 nuclon B. ðây là nguyên t ñ ng th 3 trong b ng HTTH C. H t nhân này có 3 protôn và 3 nơtron D. H t nhân này có protôn và 3 electron Câu 34: Hai con l c ñơn có chi u dài l1 & l2 dao ñ ng nh v i chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng ñư c kéo l ch góc α0 so v i phương th ng ñ ng và buông tay cho dao ñ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng thái này. A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s) Câu 35: Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay ñ i ñư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i, khi ω = ω1 ho c ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. M i liên h gi a các giá tr c a ω là ω1ω2 A. ω02 = ω12 + ω22 B. ω0 = C. ω02 = ω1.ω2 D. ω0 = ω1 + ω2 ω1 + ω2 Câu 36: Hi u ñi n th hai c c c a m t ng Rơnghen là 4,8kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra là A. 0,134nm B. 1,256nm C. 0,447nm D. 0,259nm π Câu 37: M t v t dao ñ ng v i phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng ñư ng v t ñi t th i 4 1 ñi m t1 = s ñ n t 2 = 6s là 10 A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm Câu 38: M t máy phát ñi n ba pha m c hình sao có hi u ñi n th pha Up = 115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta ñưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có ñi n tr thu n 12,4Ω và ñ t c m 50mH. Cư ng ñ dòng ñi n qua các t i là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên thì phóng ra h t α có ñ ng năng 4,80MeV. Coi kh i 88 lư ng m i h t nhân x p x v i s kh i c a nó. Năng lư ng toàn ph n t a ra trong s phân rã này là A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n 1 ho c ph n 2) Ph n 1. Theo chương trình phân ban (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n t 0 theo phương 0y v i v n t c v = 40(cm/s). Năng lư ng c a π  sóng ñư c b o toàn khi truy n ñi. Dao ñ ng t i ñi m 0 có d ng: x = 4 sin  t (cm) 2  Bi t li ñ c a dao ñ ng t i M th i ñi m t là 3(cm). Li ñ c a ñi m M sau th i ñi m ñó 6(s). A. – 2cm B. 3 cm C. 2cm D. – 3cm http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 13
 14. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Câu 41: Ch n câu phát bi u ñúng A. Mômen c a h ba l c ñ ng ph ng, ñ ng qui ñ i v i m t tr c quay b t kỳ ñ u b ng không B. T ng các mômen l c tác d ng vào v t b ng không thì v t ph i ñ ng yên C. T ng hình h c c a các l c tác d ng vào v t r n b ng không thì t ng c a các mômen l c tác d ng vào nó ñ i v i m t tr c quay b t kỳ cũng b ng không. D. Tác d ng c a l c vào v t r n không ñ i khi ta di chuy n ñi m ñ t l c trên giá c a nó Câu 42: M t thanh ñ ng ch t, ti t di n ñ u dài L d a vào m t b c tư ng nh n th ng ñ ng. H s ma sát ngh gi a thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh h p v i sàn nh nh t (αmin) ñ thanh không trư t là A. αmin = 51,30 B. αmin = 56,80 C. αmin = 21,80 D. αmin = 38,70 Câu 43: M t v t r n có kh i lư ng 1,5kg có th quay không ma sát xung quanh m t tr c c ñ nh n m ngang. Kho ng cách t tr c quay ñ n kh i tâm c a v t là 20cm, mô men quán tính c a v t ñ i v i tr c quay là 0,465kg.m2, l y g = 9,8m/s2. Chu kì dao ñ ng nh c a v t là A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s Câu 44: Ch n câu phát bi u không ñúng A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng có nhi u thành ph n ph c t p B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng C. Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D. S nhi u x ánh sáng là do các lư ng t ánh sáng có t n s khác nhau tr n l n vào nhau Câu 45: M t ngu n âm phát ra m t âm ñơn s c có t n s f, cho ngu n âm chuy n ñ ng v i t c ñ v trên m t ñư ng tròn bán kính R trong m t ph ng n m ngang. Máy thu 1 ñ t t i tâm ñư ng tròn, máy thu 2 ñ t cách máy thu 1 m t kho ng 2R cùng trong m t ph ng quĩ ñ o c a ngu n âm. K t lu n nào sau ñây là ñúng A. Máy thu 1 thu ñư c âm có t n s f' > f do ngu n âm chuy n ñ ng B. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s bi n thiên tu n hoàn quanh giá tr f C. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' < f D. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' > f Câu 46: M t ñĩa ñ c ñang quay v i t c ñ 360 vòng/phút thì quay ch m d n ñ u và d ng l i sau ñó 600s. S vòng quay c a ñĩa trong th i gian quay ch m d n là A. 1200 vòng B. 1800vòng C. 360 vòng D. 900 vòng Câu 47: M t ròng r c coi như m t ñĩa tròn m ng bán kính R = 10cm, kh i lư ng 1kg có th quay không ma sát quanh 1 tr c n m ngang c ñ nh. Qu n vào vành ròng r c m t s i dây m nh, nh không dãn và treo vào ñ u dây m t v t nh M có kh i lư ng 1kg. Ban ñ u v t M sát ròng r c và ñư c th ra không v n t c ban ñ u, cho g = 9,81m/s2. T c ñ quay c a ròng r c khi M ñi ñư c quãng ñư ng 2m là A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s Câu 48: M t thanh nh dài 1m quay ñ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a thanh. Hai ñ u thanh có g n hai ch t ñi m có kh i lư ng 2kg và 3kg. T c ñ dài c a m i ch t ñi m là 5m/s. Momen ñ ng lư ng c a thanh là A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 12,5 kgm2/s C. L = 10,0 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Câu 49: ð o hàm theo th i gian c a momen ñ ng lư ng c a v t r n là ñ i lư ng A. Mômen l c tác d ng vào v t B. ð ng lư ng c a v t C. H p l c tác d ng vào v t D. Mômen quán tính tác d ng lên v t Câu 50: M t momen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có momen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 20,2kJ B. Eñ = 24,6kJ C. Eñ = 22,5kJ D. Eñ = 18,3kJ http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 14
 15. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 Ph n 2. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hoà t i m t nơi nh t ñ nh. N u thay qu c u b ng qu c u khác có kh i lư ng g p ñôi và ñư c kích thích dao ñ ng v i biên ñ như trư c thì cơ năng c a h s A. không thay ñ i . B. tăng lên 2 l n . C. gi m ñi 2 l n . D. tăng lên 2 l n . Câu 52: A. b ng 2A . B. có th l n hơn 2A . C. có th nh hơn 2A . D. ph thu c m c tính th i gian . Câu 53: ðo n m ch R,L,C n i ti p ñang có cư ng ñ dòng ñi n qua m ch ch m pha hơn ñi n áp hai ñ u ño n m ch . N u gi m t n s dòng ñi n thì công su t tiêu th c a ño n m ch s A. không ñ i . B.tăng lên . C. gi m xu ng . D. tăng lên ñ t c c ñ i và sau ñó gi m . Câu 54: Máy phát ñi n xoay chi u m t pha t o ra su t ñi n ñ ng xoay chi u có bi u th c : e = Eo cos100p t (V ) , có rôto là m t nam châm g m 5 c p c c thì s quay v i t c ñ A. 300 vòng/phút . B. 1000 vòng/phút . C. 3000 vòng/phút . D. 600 vòng/phút . Câu 55: M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n ñi n g m m t t ñi n có ñi n dung 1 ( H) và cu n c m có ñ t c m 25 (mH). M ch dao ñ ng trên có th b t ñư c sóng vô tuy n thu c d i A. sóng ng n . B. sóng trung . C. sóng dài . D. sóng c c ng n . Câu 56: M t ño n m ch xoay chi u g m ñi n tr thu n R , cu n dây thu n c m L và t ñi n C m c n i ti p. ði n áp hi u d ng hai ñ u R,L và C có giá tr l n lư t 20V , 30 V và 25 V. H s công su t c a ño n m ch là A. 0,65 . B. 0,25 . C. 0,97 . D. 0,55 . Câu 57: Trong m t thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng , kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,6 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe t i màn quan sát là 2 m. Hai khe ñư c chi u b ng ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 600 nm . M và N là hai ñi m trên màn quan sát cùng m t phía ñ i v i vân sáng trung tâm và cách vân này l n lư t 0,6 cm và 1,95 cm . S vân t i quan sát ñư c trên ño n MN là A. 7 vân . B. 6 vân . C. 8 vân . D. 5 vân . Câu 58: Năng lư ng c n thi t ñ iôn hoá nguyên t Hiñrô t tr ng thái cơ b n là 13,59 eV. Cho h =6,625.10-34 Js , c =3.108 m/s . B c x có t n s l n nh t mà nguyên t Hiñrô có th phát ra có bư c sóng A. 0,0913 m . B. 0,1215 m . C. 0,9130 m . D. 0,0956 m . Câu 59: ð ño kho ng cách t Trái ð t lên M t Trăng ngư i ta dùng m t tia laze phát ra nh ng xung ánh sáng có bư c sóng 0,52 mm , chi u v phía M t Trăng.Th i gian kéo dài m i xung là 10-7 (s) và công su t c a chùm laze là 100000 MW. S phôtôn ch a trong m i xung là A. 2,62.1022 h t . B. 2,62.1015 h t . C. 2,62.1029 h t . D. 5,2.1020 h t . Câu 60: Tia h ng ngo i A. có b n ch t khác v i ánh sáng và sóng vô tuy n . B. b l ch hư ng khi truy n trong ñi n trư ng và t trư ng . C. truy n ñi trong chân không v i t c ñ b ng t c ñ ánh sáng trong chân không . D. có tác d ng sinh lý như di t khu n , làm da b rám ... . ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 15
 16. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 ðÁP ÁN ð THI MÔN V T LÍ - Mà 008 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C 5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A 7 B 17 D 27 A 37 C 47 C 57 C 8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D 9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D 10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 16
 17. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI THU VÀO ð I H C, CAO ð NG 2010 007 MÔN HÓA H C KH I A (ð thi có 06 trang) Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Tr n b t nhôm dư vào h n h p g m : MgO, Fe3O4, CuO r i nung nhi t ñ cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn ch t r n thu ñư c g m : A. MgO, Al2O3, FeO, Cu, Al B. MgO, Al2O3, Fe, Cu, Al C. MgO, Al, Fe, CuO, Al2O3 D. Mg, Al, Fe, Cu, Al2O3 2. ng d ng nào sau ñây c a kim lo i là không ñúng ? A. Chì ñư c dùng ñ ngăn c n ch t phóng x . B. Thi c ñư c tráng lên các ñ v t b ng s t ñ ch ng ăn mòn ñi n hóa. C. Niken dùng làm các ñi n c c trong bình ăcquy. D. K m ñư c dùng ñ ch t o pin ñi n hóa. 3. Khi gang, thép b ăn mòn ñi n hóa trong không khí m, nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? A. Tinh th Fe là c c dương x y ra quá trình kh . B. Tinh th C là c c dương x y ra quá trình kh . C. Tinh th Fe là c c âm x y ra quá trình oxi hóa. D. Tinh th C là c c âm x y ra quá trình kh . 4. Cho 2,32g h n h p g m FeO; Fe2O3 và Fe3O4 (s mol FeO = s mol Fe2O3) tác d ng v a ñ v i V(L) dung dich HCl 1M. Giá tr V là: A. 0,04 lít B. 0,08 lít C. 0,12 lít D. 0,16 lít 5. Cho 2,16 gam b t Al vào dung d ch ch a h n h p g m CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,06 mol. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñư c ch t r n A. Kh i lư ng ch t r n A là: A. 5,76 g B. 1,92 g C. 5,28 g D. 7,68 g 6. Kim lo i Al ph n ng ñư c t t c các ch t trong nhóm nào sau ñây nhi t ñ thư ng? A. dung d ch Ba(OH)2, KHSO4, dung d ch FeSO4 * B. dung d ch H2SO4 loãng, dung d ch NaOH, dung d ch MgCl2 C. HNO3 ñ c, dung d ch CH3COOH, dung d ch CuSO4 D. dung d ch FeCl3, CrCl3, Fe3O4 7. Thí nghi m nào sau ñây khi hoàn thành không có k t t a? A. Cho dung d ch AlCl3 dư vào dung d ch NaOH B. Cho Ba kim lo i vào dung d ch NH4HCO3 C. Zn vào dung d ch KOH D. Cho dung d ch NH4Cl vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 8. ð chuyên ch an toàn lư ng l n dung d ch HNO3 ñ m ñ c, ngư i ta thư ng dùng b n ch a làm b ng : A. s t. B. s t tráng k m. C. s t m niken. D. ñ ng. 9. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng ? A. ð s n xu t Al, ta không ñi n phân nóng ch y AlCl3 vì AlCl3 nóng ch y không ñi n li. B. Khi ñi n phân Al2O3, ph i tr n thêm criolit vì Al2O3 nóng ch y không d n ñi n. C. ð ngăn không cho Al t o ra ti p xúc v i không khí, thùng ñi n phân ph i ñ y kín. D. Khi ñi n phân Al2O3 , ñi n c c than chì b hao h t liên t c. 10. ð t nóng h n h p g m b t Al và b t Fe3O4 trong ñi u ki n không có không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c h n h p X. Cho h n h p X tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c khí H2 bay lên. V y, trong h n h p X có nh ng ch t sau : http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 17
 18. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. B. Al, Fe, Al2O3. C. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3. D. Al, Fe, FeO, Al2O3. 11. Kim lo i M thu c nhóm A có 1 electron ñ c thân tr ng thái cơ b n. Công th c oxit c a M có th là : A. M2O hay MO. B. MO hay M2O3. C. M2O3 hay MO2. D. M2O hay M2O3. 12. ð phát hi n các khí sau trong h n h p khí, phương pháp nào không ñúng? A. Dùng dung d ch KI và h tinh b t ñ nh n ra O3 B. Dùng dung d ch CuSO4 ñ nh n ra H2S C. Dùng dung d ch phenolphtalein ñ nh n ra NH3 D. Dùng dung d ch BaCl2 ñ nh n ra CO2 13. Ph n ng nào sau ñây không ph i là ph n ng oxi hóa - kh ? A. CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2 B. (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O C. 4KClO3 → KCl + 3KClO4 D. CO + Cl2 → COCl2 14. N u ch xét s n ph m chính thì ph n ng ñúng là : CH2CH3 CHBrCH3 CH2CH3 CHCH3 Br as as + Br2 + HBr + Br2 + HBr A. B. CH2CH3 CHCH3 CH2CH3 CHCH2Br as + Br2 + HBr as + Br2 + HBr C. D. Br 15. ð t cháy hoàn toàn m t hiñrocacbon A, r i d n toàn b s n ph m cháy qua bình ch a dung d ch nư c vôi trong (dư), thì kh i lư ng dung d ch trong bình gi m 2,48 g và có 7 g k t t a t o ra. Công th c phân t c a A là : A. C6H12. B. C6H14. C. C7H14. D. C7H16. 16. Các hi n tư ng c a thí nghi m nào sau ñây ñư c mô t ñúng ? A. Cho dung d ch I2 vào h tinh b t : màu xanh xu t hi n, ñun nóng : màu xanh m t, ñ ngu i : l i có màu xanh. B. Cho fructozơ vào ng nghi m ch a dung d ch AgNO3/ NH3 r i ñun nóng không có Ag t o ra, cho ti p vài gi t axit sunfuric vào r i ñun nóng : có Ag xu t hi n. C. Nh dung d ch I2 lên m u chu i chín : không có màu xanh. Cho m u chu i ñó vào dung d ch H2SO4 r t loãng ñun nóng m t lúc, ñ ngu i r i nh dung d ch I2 vào : màu xanh xu t hi n D. Cho Cu(OH)2 vào dung d ch glucozơ : Cu(OH)2 tan t o thành dung d ch xanh lam, ñun nóng, h n h p : màu xanh m t ñi và có k t t a ñ g ch. Làm l nh h n h p k t t a tan và màu xanh xu t hi n tr l i. 17. ði u nào sau ñây không ñúng khi nói v xenlulozơ ? A. Tan trong dung d ch [Cu(NH3)4](OH)2 B. Có th dùng ñ ñi u ch ancol etylic C. Dùng ñ s n xu t tơ enan D. T o thành este v i HNO3 ñ c 18. Ph n ng nào sau ñây ñúng ? A. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O B. ClNH3 – R – COOH + 2NaOH → NH2 – R – COONa + H2O + NaCl C. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O D. 2NH2 – R – COONa + H2SO4 → 2NH2 – R – COOH + Na2SO4 19. Các ch t trong dãy nào sau ñây ñ u có tính lư ng tính ? A. NH2–CH2–COONa, ClNH3–CH2–COOH , NH2–CH2–COOH B. NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4 C. CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl D. ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, NH2–CH2–CH2ONa http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 18
 19. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 20. Ch t h u cơ X ph n ng ñư c v i : dung d ch AgNO3/NH3, dung d ch NaOH, dung d ch HCl. V y công th c nào sau ñây không phù h p ? A. NH2–CH(CHO)–COOH B. HCOO–CH(NH2)–COOH C. HCOO–CH2–COONH4 D. ClNH3–CH(CHO)–CH2OH 21. Cách phân lo i nào sau ñây ñúng ? A. Các lo i s i v i, s i len ñ u là tơ thiên nhiên B. Tơ nilon-6 là tơ nhân t o C. Tơ visco là tơ t ng h p D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa h c 22. Trong các ch t sau, ch t nào không th dùng ñ ñi u ch cao su b ng m t ph n ng? A. ñivinyl B. i-pren C. cloropren D. propañien 23. Công th c chung nào sau ñây là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol ñơn ch c no là CnH2n+1OH (n≥ 1) B. Công th c chung c a ancol no, m ch h là CnH2n+2 -a (OH)a (n≥ a) C. Công th c chung c a ancol no, ñơn ch c, m ch h , có 1 n i ñôi là CnH2n-1OH (n≥ 2) D. Công th c chung c a ancol thơm, ñơn ch c là CnH2n-7OH (n≥ 6) 24. Oxi hoá 4 g ancol ñơn ch c thì ñư c 5,6 g m t h n h p X g m anñehit, nư c và ancol dư. Cho h n h p X tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/ NH3 dư thì ñư c bao nhiêu gam Ag ? A. 43,20 g B. 21,60 g C. 20,52 g D. 10,80 g 25. Trong các ancol có công th c phân t C4H8O, s ancol b n, khi b oxi hóa t o thành anñehit là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 o 26. ðun nóng h n h p 2 ancol ñơn ch c m ch h v i H2SO4 ñ c 140 C thu ñư c h n h p 3 ete. ð t cháy 1 trong 3 ete thu ñư c khí cacbonic và hơi nư c có t l mol là nCO2 : nH 2O = 3 : 4 . Công th c phân t c a 2 ancol là: A. CH3OH và C2H5OH * B. C2H5OH và CH3CH2OH C. CH3OH và CH3CH2CH2OH D. C2H5OH và CH3CHOHCH3 27. S ñ ng phân c u t o c a các anñehit no, m ch h , ña ch c ng v i công th c ñơn gi n nh t C2H3O là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. ð m nh tính axit ñư c x p tăng d n theo dãy sau : A. CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO B. HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO C. HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH D. H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO 29. Cho 0,1 mol m t este X tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 0,2 mol NaOH, thu ñư c h n h p hai mu i c a hai axit h u cơ ñ u ñơn ch c và 6,2 g m t ancol Y. Y là ch t nào trong các ch t sau ? A. C2H4(OH)2 B. CH2(CH2OH)2 C. CH3–CH2–CH2–OH D. CH3–CH2 –CHOH–CH2–OH 30. Dãy g m các ch t nào sau ñây ñ u là este ? A. Vinyl axetat, natri axetat, lipit B. Etyl phenolat, metyl fomiat, etyl acrilat B. Etyl acrilat, etylen ñiaxetat, xenlulozơ trinitrat D. Etylen ñiaxetat, lipit, etyl phenolat 31. Thí nghi m nào sau ñây ch 1 hi n tư ng: ch có k t t a ho c ch có khí bay ra ? A. Cho dung d ch H2SO4 ph n ng v i dung d ch Ba(HCO3)2 B. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3 C. Cho Ba vào dung d ch NaHSO3 D. Cho Mg vào dung d ch NaHSO4 32. Hòa tan h t 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dung d ch HNO3 r i cô c n và ñun ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c ch t r n n ng : A. 4,26 g. B. 4,50 g. C. 3,78 g. D. 7,38 g. 33. Cho ph n ng : 3H2(khí) + Fe2O3 (r n) ⇄ 2Fe + 3H2O (hơi) Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng? A. Tăng áp su t cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n B. Thêm Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 19
 20. B 3 ð Toán H c, V t Lí, Hóa H c - Thi Th ðH 22 - 06 -2010 C. Nghi n nh Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n D. Thêm H2 vào h cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n 34. Tr n 6 g Mg b t v i 4,5 g SiO2 r i ñun nóng nhi t ñ cao cho ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. L y h n h p thu ñư c cho tác d ng v i dung d ch NaOH dư. Th tích khí hiñro bay ra ñi u ki n tiêu chu n là : A. 1,12 lít B. 5,60 lít C. 0,56 lít D. 3,92 lít 35. Kim lo i có c u hình electron nào sau ñây có tính kh m nh nh t ? X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ; Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ; Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; T : 1s2 2s2 2p6 3s1 A. X B. Y C. Z D. T 36. ði n phân dung d ch CuSO4 v i ñi n c c trơ, cư ng ñ dòng là 5A. Khi anot có 4 g khí oxi bay ra thì ng ng ñi n phân. ði u nào sau ñây luôn ñúng ? A. Kh i lư ng ñ ng thu ñư c catot là 16 g B. Th i gian ñi n phân là 9650 giây C. pH c a dung d ch trong quá trình ñi n phân luôn tăng lên D. Ch có khí thoát ra anot 37. Cho CO qua ng s ch a m gam Fe2O3 ñun nóng. Sau m t th i gian ta thu ñư c 5,2 g h n h p X g m Fe và 3 oxit kim lo i. Hòa tan X b ng HNO3 ñ c nóng thì ñư c 0,05 mol khí NO2. V y giá tr c a m là : A. 5,60 g B. 6,00 g C. 7,60g D. 9,84g 38. ð tinh ch I2 có l n các t p ch t là : BaCl2, MgBr2, KI ngư i ta có th s d ng cách nào sau ñây ? A. Dùng dung d ch h tinh b t ñ h p th I2 B. Nung nóng h n h p sau ñó làm l nh C. Hoà tan h n h p vào nư c r i cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 D. Dùng dung d ch Na2CO3 r i l c b k t t a, cho dung d ch ph n ng v i khí clo 39. Phát bi u nào sau ñây v ancol thơm là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol thơm là C6H6–z(OH)z v i n ≥ 6 B. Do nh hư ng c a vòng benzen nên ancol thơm ph n ng ñư c v i dung d ch ki m C. Khi th các nguyên t H c a vòng benzen b ng các nhóm –OH ta ñư c ancol thơm ña ch c D. Các ancol thơm ñ u ph n ng v i Ba. 40. Ph n ng nào sau ñây ñúng? CH2Br CH2OH Br to Br A. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , Br B. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , OH + NaOH + NaBr C. CH2Br CH2ONa Br to p , ONa D. + 4NaOH + 2NaBr + 2 H2O 41. Ph n ng nào sau ñây ch ng t trong phân t rư u (ancol) etylic có nhóm hiñroxyl ? http://ebook.here.vn - Thư vi n tr c tuy n | ð ng hành cùng sĩ t trong mùa thi 2010 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản