Bộ đồ nghề tiếp thị trang bị cho CEO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
20
download

Bộ đồ nghề tiếp thị trang bị cho CEO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các CEO phải đối mặt với vô vàn các thách thức mỗi ngày. Công việc luôn ngập đầu. Do vậy, họ rất cần phải trang bị cho mình một bộ đồ nghề tiếp thị đặc biệt nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Mỗi "bộ đồ nghề" tiếp thị sẽ bao gồm sáu dụng cụ cơ bản sau: 1. Một chiếc búa: để sử dụng như một đòn bẩy; 2. Một cái cờ lê: để vặn mọi thứ; 3. Một cái tuốc-lơ-vít: để xiết chặt cái gì đó; 4. Một cái kìm: để uốn cong hay cầm giữ cái gì đó; 5. Những chiếc đinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đồ nghề tiếp thị trang bị cho CEO

  1. B ngh ti p th trang b cho CEO
  2. Các CEO ph i i m t v i vô vàn các thách th c m i ngày. Công vi c luôn ng p u. Do v y, h r t c n ph i trang b cho mình m t b ngh ti p th c bi t nh m ti t ki m th i gian và ti n b c. M i "b ngh " ti p th s bao g m sáu d ng c cơ b n sau: 1. M t chi c búa: s d ng như m t òn b y; 2. M t cái c lê: v n m i th ; 3. M t cái tu c-lơ-vít: xi t ch t cái gì ó; 4. M t cái kìm: u n cong hay c m gi cái gì ó; 5. Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo: g n cái gì ó; 6. M t thư c dây: o c. Bây gi b n hãy chuy n nh ng v t d ng hàng ngày này thành các công c ti p th . Chi c búa Trong th gi i ti p th , chi c búa là nh ng xu t, nh ng tuyên b giá tr c a công ty b n. Tuyên b giá tr là gì? R t ơn gi n, nó là nh ng lý do cơ b n gi i thích t i sao m i ngư i nên quan tâm t i s n ph m hay d ch v c a b n. V i m t tuyên b giá tr , b n cho th y mình là ngư i hi u rõ ai là khách hàng, nh ng gì h mong mu n và c n, cũng như n m v ng các tiêu chu n mua s m c a h và nh ng c tính c n có c a m t nhà cung c p. Nó tr l i cho câu h i: “T i sao nên mua s n ph m, d ch v c a b n”. Nó nh n m nh t i nh ng i m quan tr ng và khích l mua s m, ng th i ư c xem là n n t ng em l i uy tín cho nhãn hi u c a b n.
  3. i n hình cho m t tuyên b nhãn hi u s là: “Công ty A là nhà cung c p hàng u các gi i pháp m ng i n tho i di ng giúp t o ra n n t ng cho nh ng tr i nghi m d li u di ng thành công”. Trong khi ó, m t tuyên b nhãn hi u m nh s là: “Công ty B thay i và tích h p các gi i pháp web-based nh m t ng hoá các quy trình kinh doanh v i m c ích giúp các công ty gia tăng lòng trung thành nhãn hi u và s g n k t c a nhân viên”. Ví d nào s ph n ánh t t hơn tuyên b giá tr c a b n? Cái c - lê Công c quan tr ng th hai c a b n s là cái c -lê. Vi c tìm ki m các khách hàng m i luôn là m t trong ba nhi m v kinh doanh quan tr ng nh t. B n có ư c các khách hàng m i như th nào? B ng vi c xúc ti n các hành ng l y th trư ng là tr ng tâm k t h p ch t ch v i nh ng nghiên c u v hành vi mua s m c a khách hàng, chúng ta g i ây là Kênh mua s m (Buying Pipeline). B n có th ki m soát các dòng ch y c a kênh mua s m này như th nào? Câu tr l i là t i ưu hoá s h n h p ti p th (chào hàng, giá, a i m và xúc ti n) nh m hư ng t i nh ng nhu c u và mong mu n c a khách hàng cũng như s thích mua s m c a h . Cái tu c-lơ-vít B n c n m t cái tu c-lơ-vít a năng, c cho vi c tháo ra cũng như l p vào. Trong th gi i kinh doanh, cái tu c-lơ-vít i di n cho nh ng xu t và b n m u h p ng, các ý ki n óng góp c a khách hàng và ti n l i c a s n ph m/d ch v . Vi c có ư c cơ h i th s n ph m hay d ch v c a b n trư c khi mua s m là chìa khoá nh m y nhanh quy t nh mua s m c a khách hàng.
  4. B n hãy s d ng sáu câu h i dư i ây om c ch p nh n s n ph m/d ch v c a b n t phía khách hàng: 1. Các khách hàng có d lĩnh h i các giá tr c a s n ph m/d ch v ? 2. S n ph m có tương thích v i nh ng quy trình và hành ng t nhiên? 3. S n ph m/d ch v có d hi u và s d ng? 4. S n ph m/d ch v có b n m u dùng th ? 5. âu là y u t r i ro trong vi c mua/s d ng s n ph m? (L i khuyên: càng th p càng t t). 6. Các ích l i, ưu vi t c a s n ph m/d ch v có d dàng truy n t i? Cái kìm Không có công vi c l p ráp nào có th ư c hoàn thành n u không có nh ng chi c kìm ư c s d ng c m n m hay gi ch t m t v t nh nào ó. Trong th gi i kinh doanh, nh ng v t d ng nh d tu t này có th là các khách hàng ti m năng c a b n. Cái kìm cũng m b o s linh ho t khi b n th c hi n k ho ch phát tri n s n ph m, s l a ch n các nhà cung c p và các ho t ng tài chính. Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo dính Nh ng chi c inh c, then, ng d n hay keo dính cho phép b n k t n i hay g n các v t d ng vào v i nhau. k t n i các ho t ng kinh doanh c a b n thành m t kh i th ng nh t, hãy xây d ng m t ban qu n lý, các a ch liên l c hay h th ng d li u các m i quan h nh m giúp b ph n bán hàng, b ph n quan h khách hàng và ti p th . ây nên là m t trong nh ng
  5. m i quan tâm hàng u c a b n (không ph i là i u b n s thi t l p khi th t s c n t i). Thư c dây M c dù n m cu i cùng trong danh sách, song nh ng thư c dây o c ho t ng kinh doanh c a b n cũng là m t trong nh ng công c quan tr ng nh t. Hãy ti n hành ánh giá các ho t ng kinh doanh, ti p th và các k ho ch bán hàng nh m xác nh rõ ràng các k t qu ang c p nào trong thư c o thành công c a b n. ng th i qua ây nh hư ng ư c ti n trình kinh doanh c th hơn hư ng t i m c tiêu ã ra. *** Sáu công c cơ b n trên s ... - Giúp b n xác nh rõ t i sao m i ngư i nên mua s n ph m/d ch v c a b n; - T o s d dàng cho m i ngư i mua s m s n ph m/d ch v c a b n; - T o ra cho b n và các khách hàng ti m năng m t cơ h i hi u rõ hơn v s n ph m và giá c ; - Cho phép b n có th xây d ng các h th ng, quy trình ti p th và bán hàng; - Giúp b n có ư c nh ng ánh giá rõ ràng nh m ch ra m c tiêu kinh doanh ã t ư c c p nào Khi trong tay CEO là "b ngh " ti p th trên, có ba l i khuyên khi s d ng có th t ư c k t qu t t nh t: 1. Hãy nhanh chóng s a ch a nh ng gì ã b h ng - b n càng trì hoãn lâu bao nhiêu, k t qu s càng t i t và chi phí s càng l n b y nhiêu;
  6. 2. S d ng nh ng v t li u t t nh t mà b n có th mua; 3. Th c hi n t t công vi c ngay trong l n u tiên.
Đồng bộ tài khoản