Bọ xít dài hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
170
lượt xem
46
download

Bọ xít dài hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bọ xít dài hại lúa. Hạt thóc có chấm đen và lép (do bọ xít trưởng thành châm hút hạt thóc giai đoạn ngậm sữa).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bọ xít dài hại lúa

  1. Bä xÝt dµi h¹i lóa I. §Æc ®iÓm 1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ sinh häc Giai §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh §Æc ®iÓm sinh häc Ph¸t hiÖn ®o¹n Mµu xanh h¬i pha vµng n©u Ph¶n øng yÕu víi ¸nh s¸ng, ho¹t ®éng vµo buæi s¸ng. Tr−ëng Thon, dµi kho¶ng 15mm thµnh Sèng ë gèc lóa, ®Î trøng trªn mÆt l¸ lóa, bÑ lóa. H¹t thãc cã chÊm ®en vµ lÐp (do bä xÝt tr−ëng thµnh ch©m Bä xÝt non cã 5 tuæi hót h¹t thãc giai ®o¹n ngËm s÷a). Bä xÝt Tuæi 1 dµi 2,5mm ChÝch hót ngän l¸ lóa hay h¹t non thãc ngËm s÷a. Tuæi 5 dµi 13-14mm, mµu vµng nh¹t Trßn, cã vÕt lâm ë gi÷a. Lóc míi ®Î cã mµu tr¾ng ®ôc, XÕp thµnh tõng hµng trªn l¸ lóa. Trøng sau n©u dÇn. 2. Vßng ®êi Tr−ëng thµnh 8-10 ngµy S©u non Trøng 20-25 ngµy 5-8 ngµy II. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ 1. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ Lo¹i C¸ch ph¸ HËu qu¶ Bä xÝt tr−ëng thµnh Dïng vßi chÝch hót l¸ lóa vµ h¹t thãc L¸ bÞ h¹i cã mµu n©u ®á. Bä xÝt non ®ang ngËm s÷a. H¹t bÞ h¹i lÐp, trªn h¹t cã nh÷ng chÊm ®en.
  2. 2. Thêi kú c©y lóa bÞ bä xÝt h¹i nÆng CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n th¸ng 4 - 5 - 6 Vô mïa th¸ng 8 - 9 - 10 III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. BiÖn ph¸p canh t¸c • Gieo cÊy gän, tËp trung ®óng thêi vô. • Gi÷ n−íc th−êng xuyªn. • Ch¨m sãc kÞp thêi. 2. BiÖn ph¸p sinh häc • B¶o vÖ thiªn ®Þch (chim, cãc). 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun Bi58 15 - 20cc (1,5 - 2 lä Penicilin) pha víi Phun buæi s¸ng sím hay buæi chiÒu Sadavi 10 lÝt n−íc phun cho 1 sµo. kÕt hîp víi bãn ph©n qua l¸.
  3. Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản