intTypePromotion=1

Bốn biện pháp để tăng trưởng trong thời kỳ suy thoái

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
106
lượt xem
31
download

Bốn biện pháp để tăng trưởng trong thời kỳ suy thoái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Liệu các công ty thực tế có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời kỳ suy thoái không? Họ có thể làm gì để tận dụng những khó khăn mà các đối thủ của họ gặp phải trong suốt thời kỳ kinh tế khó khăn? Giả sử công ty của bạn có một bảng cân đối tài chính vững mạnh, tỷ lệ vay nợ thấp và có rất nhiều tiền mặt. Làm thế nào để bạn có thể tận dụng những lợi thế này để cạnh tranh với những đối thủ có tình hình kinh doanh đang suy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bốn biện pháp để tăng trưởng trong thời kỳ suy thoái

  1. B n bi n pháp tăng trư ng trong th i kỳ suy thoái Kh ng ho ng kinh t không ch a b t c m t doanh nghi p nào. Nhưng n u có chi n lư c t t, b n v n có th phát tri n ngay c khi ang trong th i kỳ suy thoái Li u các công ty th c t có kh năng tăng trư ng m nh m hơn trong th i kỳ suy thoái không? H có th làm gì t n d ng nh ng khó khăn mà các i th c a h g p ph i trong su t th i kỳ kinh t khó khăn? Gi s công ty c a b n có m t b ng cân i tài chính v ng m nh, t l vay n th p và có r t nhi u ti n m t. Làm th nào b n có th t n d ng nh ng l i th này c nh tranh v i nh ng i th có tình hình kinh doanh ang suy y u khá tr m tr ng? Tôi nh l i t m quan tr ng c a các câu h i này khi c bài ph ng v n g n ây c a Steven Jobs v chi n lư c c a Apple trong th i gian s p Ngay c trong th i kỳ suy thoái kinh t , b n cũng có th phát tri n công ty n u như có chi n lư c t t t i. Jobs cam k t s m r ng b ph n nghiên nh ngu n: www.clipartheaven.com c u phát tri n c a công ty trong năm nay, ngay c khi n n kinh t tăng trư ng âm. ây là nh ng gì mà Jobs tr l i khi ư c ph ng v n trên T p chí Fortune m t vài tu n trư c khi ph n ánh v t suy thoái g n ây cũng như tình tr ng n n kinh t hi n nay: "Th c t chúng tôi ã d nh tăng ngân sách cho b ph n nghiên c u và phát tri n chúng tôi có th vư t lên trên các i th khi tình tr ng suy thoái k t thúc. Chúng tôi ã làm như v y và thành công. Và chúng tôi s ti p t c làm như v y". T t nhiên, Apple ang m t v th gây nên s thèm mu n cho các công ty khác. Công ty có m t b ng cân i tài chính r t n tư ng, r t nhi u ti n m t và không ph i i vay n . N u công ty c a b n có v th v ng m nh như v y, hãy nh là b n hoàn toàn cũng có th t n d ng th i kỳ suy thoái tr nên m nh m hơn trong c nh tranh.
  2. ây là b n bư c mà công ty b n có th áp d ng: u tiên, hãy u tư m nh m vào nghiên c u và phát tri n các s n ph m và d ch v m i ư c tung ra khi công ty b t u tăng trư ng tr l i. Các i th c a b n có th s l a ch n c t gi m vi c nghiên c u và phát tri n, c bi t n u như h ph i i m t v i lãi vay l n, gi m sút áng k trong thu nh p... N u v y, s tăng trư ng nhanh chóng trong ho t ng u tư c a b n s t o ra l i th s n ph m m nh m trong nh ng năm t i. Th hai, dành th i gian tìm hi u khách hàng c a nh ng i th y u nh t c a b n. B n có th mu n thu hút s lư ng l n nh ng khách hàng như v y. Tuy nhiên, b n cũng c n nh n ra r ng các i th c nh tranh c a b n có l cũng ang n l c gi chân các khách hàng c a h . Tuân theo b n bư c c a Roberto, công ty b n s mi n nhi m v i th i kỳ suy thoái kinh t nh ngu n: www.dkimages.com Tuy nhiên, có th h s không th i gian và v n t p trung vào nh ng i tư ng khách hàng nh . B n nên t p trung s chú ý vào nh ng khách hàng m i y ti m năng này, c bi t là i v i nh ng công ty có tri n v ng tăng trư ng h p d n và b ng cân i tài chính v ng m nh.
  3. Th ba, nh n di n nh ng nhà cung c p và phân ph i then ch t nh t c a b n và xác nh li u h có ph i ang i m t v i nh ng suy y u nghiêm tr ng trong ho t ng kinh doanh do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng kinh t . ánh giá nh ng r i ro mà công ty b n có th g p ph i n u h kinh doanh y u kém ho c th m chí là th t b i hoàn toàn. Sau ó, hãy tìm nh ng cách th c mà b n có th s d ng giúp các nhà cung c p và phân ph i ó vư t qua th i kỳ kh ng ho ng. Th m chí ch c n nh ng hành ng nh nh t nh t ó ôi khi cũng có th t o d ng lòng trung thành lâu dài trong nhi u năm c a các nhà cung c p và phân ph i then ch t i v i công ty c a b n. Cu i cùng, hãy cân nh c c n th n v nhu c u tìm ki m nhân tài c a b n. Khi nh ng công ty gi m sút ho t ng, vi c c t gi m biên ch là i u ương nhiên, r t nhi u ngư i tài s ph i i tìm công vi c m i cho mình. Nh ng công nhân lành ngh khác có th s v n gi ư c công vi c c a mình, nhưng có th h cũng s h t o tư ng v nh ng công ty mà h ang c nh tranh h t s c ư c vào. C n l i d ng cơ h i này nh n bi t và thu hút nh ng nhân viên có năng l c khi mà th trư ng lao ng ang nhan nh n nh ng nhân công th t vi c. - Bài vi t ăng chuyên m c Conversation Starter c a Michael Roberto trên trang Harvard Business Online - • Harvard"S Ý ki n ph n h i c a c gi Harvad Business Online: Ý ki n c a Uday Gulvadi, Giám c Internal Audit Services - Eisner LLP: Ph n ng thư ng th y h u h t các công ty ó là c t gi m chi phí và u tư vào ho t ng R&D. Tôi coi ây là m t i m y u c a m t công ty trong quy trình qu n lý r i ro chi n lư c. Thách th c v m t th i gian cũng có th làm công ty m t i nh ng cơ h i kinh doanh. ây có th là m t th i i mt t các công ty chi m d ng các tài s n kém hi u qu ho c tài s n không ư c khai thác t i ưu v i m c giá tr chi t kh u t các i th ho c các công ty khác ang trong giai o n kh ng ho ng.
  4. M t i u n a cũng quan tr ng không kém i v i các Giám c i u hành ó là h ph i có kh năng truy n t rõ ràng chi n lư c qu n lý c a công ty trong th i kỳ kh ng ho ng như Steve Jobs ã làm. ây là th i i m mà các nhân viên - nh ng ngư i luôn lo s cho công vi c c a mình - c m th y không an toàn nh t, do v y nh ng thông i p trình bày nh ng cách th c mà công ty d nh t n d ng trong th i kỳ suy thoái rõ ràng s giúp thúc y và ti p thêm ni m tin cho nhân viên. Ý ki n c a Amit Kr Garg: Bên c nh nh ng bi n pháp mà tác gi ã nêu, tôi mu n ưa thêm m t bi n pháp n a liên quan n vi c ào t o ngư c chu kỳ. Giai o n suy thoái là giai o n t t nh t có th ti n hành ào t o nh ng nhân viên còn l i c a công ty và nâng cao năng l c c a h . Cư ng công vi c vào th i i m này tương i th p và công ty có th t n d ng th i gian này m t cách hi u qu và giúp l c lư ng lao ng c a mình tham gia vào các ho t ng s n xu t. T t c nh ng i u này s giúp công ty c nh tranh ư c v i các i th khi n n kinh t tăng trư ng tr l i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2