Bốn loại hình người tiêu dùng điển hình

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
19
download

Bốn loại hình người tiêu dùng điển hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong giai đoạn nền kinh tế Việt nam đang “tranh tối tranh sáng” giữa hai hình thức suy thoái và đang tăng trưởng trở lại, doanh nghiệp muốn “vùng đứng lên” phải tự đặt câu hỏi: Vậy khách hàng của ta là ai?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bốn loại hình người tiêu dùng điển hình

  1. B n lo i hình ngư i tiêu dùng i n hình Trong giai o n n n kinh t Vi t nam ang “tranh t i tranh sáng” gi a hai hình th c suy thoái và ang tăng trư ng tr l i, doanh nghi p mu n “vùng ng lên” ph i t t câu h i: V y khách hàng c a ta là ai? Theo nghiên c u năm 2001 c a Ogilvy trên 1.200 ngư i yêu dùng chúng ta có b n lo i ngư i: lo i ngư i là b ng ch ng c a s suy thoái/ lo i ngư i d b t n công/ lo i ngư i tìm ki m s an toàn và lo i ngư i tìm ki m gi i pháp. 1. Lo i ngư i là b ng ch ng c a s suy thoái Nhóm ngư i này chúng ta d g p các bà n i tr , nh ng nhân viên văn phòng m n cán, nh ng ông b nghiêm túc, nh ng ngư i có thu nh p khá cao… Có nghĩa là nhóm ngư i này kh p nơi. Nói vui như v y vì theo tâm lý chung c a con ngư i, ai cũng mu n thu nh p c a mình ngày càng tăng lên. Nhưng n u kho n thu nh p ó không th tăng t phía bên ngoài (ch ng không tăng ti n ch hay s p không ch u tăng lương), thì ch còn cách gi m mua t i a, th t lưng bu c b ng. Các bà n i tr và nh ng nhân viên th ng luôn m c ph i “căn b nh” này. Nhưng n u không ch u mua hàng thì làm sao hàng hóa bán ra, làm sao doanh nghi p gi i quy t hàng
  2. t n kho, làm sao có ti n tái u tư? ng dư i khía c nh cá nhân, gi m chi tiêu có l i th t, nhưng dư i góc kinh t , h là b ng ch ng c a suy thoái. Có nh ng ngư i lương b ng kha khá h n hoi, nhưng do s ng quá lâu trong giai o n “bao c p”, h luôn tâm ni m “ti t ki m là qu c sách”. Có bao nhiêu ti n h gom mua vàng, mua r i chưa thèm g i ngân hàng, c b vào két s t khóa l i cho ch c ăn. Kinh nghi m th c t cho th y vàng ch tăng giá và hi m khi b r t giá. C “ôm” vàng là yên tâm nh t. dành vàng trong nhà theo h v a là kho n ti t ki m, v a là kho n u tư. úng v y, không th nói h không có lý. Nhưng tài s n n m im th ng trong khi n n kinh t bên ngoài “s c sôi”, c n giao d ch kích c u thì nhóm ngư i tích tr vàng như h qu là “có t i”.
  3. Có ngư i l i r t thích hư ng th v t ch t, thích t n d ng cu c s ng tươi p, thích mua s m. Nhưng các nhà kinh doanh ng m ng v i. H thích mua s m th t, nhưng là ch n mua nh ng s n ph m ã ăn sâu vào trí óc. H thích ch t lư ng th t, nhưng ã mua món hàng nào thì ph i c m ch c “20 năm v n ch y t t”. H không bao gi thay i hành vi mua s m và luôn thành ki n v i các s n ph m m i. V i nhóm ngư i này, bán ư c cho h m t món hàng, ph i ch … 20 sau m i bán ư c món khác. ó là nói các thương hi u lâu năm uy tín, còn v i nh ng thương hi u m i ra i, các nhà kinh doanh ph i chào thua “không có c a”. 2. Lo i ngư i d b t n công Nhóm ngư i ư c xem là “d b t n công” th t ra nên nói m t cách vui v và nh nhàng là “d b d ”. H là nh ng ngư i có h c th c,
  4. r t năng ng trong xã h i và ít nhi u m trách nh ng v trí cao trong công ty. Thu nh p c a h cũng thu c lo i “d th ” và n u không ph i ang trong giai o n kh ng ho ng, h chi tiêu r t tho i mái. Nay trong tình hình suy thoái kinh t , tâm lý chung c a h là “Tuy mình không khó khăn nhưng cũng ph i c n th n trong chi tiêu”. Vì có ki n th c kinh t và xã h i, nhóm ngư i này th a hi u nguyên t c cung c u. H cũng bi t rõ mu n xã h i phát tri n thì n n kinh t ph i tăng trư ng. H th u hi u mu n n n kinh t tăng trư ng thì ngư i tiêu dùng ph i mua hàng. Nhưng ng dư i cương v m t ngư i tiêu dùng, h l i khôn ngoan nh n ra: ph i th n tr ng, ph i tiêu xài th t an toàn, ph i mua s m r t khoa h c. Tuy mang tâm lý th n tr ng trong chi tiêu, v i nhóm ngư i này các nhà kinh doanh v n có hy v ng. Vì tuy th n tr ng, h v n có chi u hư ng “d b d ” n u tìm th y ư c món hàng c áo. ó là nh ng món hàng áp ng nhu c u tuy không quá c p bách nhưng cũng mang n cho h nhi u thú v . H s n o ôi chút r i cu i cùng cũng “ch c lư i” móc h u bao. H s n sàng chi ti n ra có ư c món hàng mình thích. ôi khi h cũng mu n v i cao, s n sàng mua nh ng nhãn mác t ti n, mi n là không quá t. Các nhà kinh doanh nên nh : Tuy “d b d , h v n là ngư i th n tr ng nên s không có chuy n h “vung tay quá trán”. M i chi tiêu v n ph i n m trong ngân sách ho ch nh trư c.
  5. 3. Lo i ngư i tìm ki m s an toàn Nhóm ngư i này có th có xu t thân nghèo nàn ho c ã tr i qua nh ng bi n c tài chính trong cu c i. Có th hi n nay h v n còn khó khăn ho c h ã khá gi hơn, nhưng nh ng kinh nghi m cay ng v thi u h t ti n b c trong quá kh luôn khi n h th y b t an. H luôn b ám nh v ví ti n c a mình, h luôn th y lo l ng khi ph i chi m t kho ng nào ó n m ngoài d trù. Vì quá th n tr ng và quy t tâm “s ng trong an toàn”, nhóm ngư i này khi i mua hàng s thư ng làm cho ngư i bán hàng m t kiên nh n . H s xem xét
  6. k món hàng, do giá nhi u c a hàng, so sánh ch c năng c a nhi u thương hi u, tìm hi u các d ch v h u mãi… Và r i sau m t h i n o, suy tính, cu i cùng h nh t nh ph i ch n nh ng nhãn hi u n i ti ng, áng tin c y, có uy tín lâu năm tránh b ân h n v sau. i u c bi t là tuy ch n thương hi u t t, nhưng giá c i kèm ph i h p lý, không ư c quá xa x . Trong su t th i kỳ suy thoái, nhóm ngư i này c g ng gi m n . H không mư n thêm b t kỳ kho n n nào mua nhà, mua xe, cho con i du h c. N u có nhu c u thì cũng t mình “gi t ch t nhu c u này. Càng không dây dưa v i n n n ch ng nào càng t t ch ng ó. Trong sinh ho t hàng ngày h cũng ti t ki m t i a. N u trư c kia m i ch nh t c nhà cùng i nhà hàng, gi h s nhà ăn m t món t n u. N u trư c kia h kéo nhau i xem phim ngoài r p, gi h ch mua m t ĩa phim và em v cho c gia ình xem chung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản