Bước thiết kế trong máy tính

Chia sẻ: Le Toan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
40
lượt xem
2
download

Bước thiết kế trong máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The application software is at the top level and is used to manipulate the CAD model database.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước thiết kế trong máy tính

 1. Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing Chapter 3 CAD Systems
 2. CAD Systems CAD system consists of three major parts: Hardware: computer and input/output devices. Operating system software. Application software: CAD package.
 3. CAÙC NHIEÄMÏVUÏ CUÛA CAD SYSTEM 1. Giao tieáp vôùi CPU 2. Taïo hình aûnh ñoà hoïa roõ raøng treân maøn hình cho ngöôøi duøng. 3. Ñaûm baûo moâ taû hình aûnh ôû daïng soá 4. Truyeàn leänh cho maùy tính hoaït ñoäng 5. Cho pheùp giao tieáp deã daøng giöõa
 4. Basic structure of a CAD system Database Application (CAD software model) User interface Graphics utility Devices drivers Input-output devices
 5. The application software is at the top level and is used to manipulate the CAD model database. The graphics utility system performs the coordinate transformation, windowing, and display control. Devices drivers are used to translate the data into and out of the specific format used by each device , they also control the devices. The operating system is run in background to coordinate the entire operations. User interface links the human and the system.
 6. AD hardware here are two major types of hardware used in a CAD: omputer . nput/output devices.
 7. I/O devices of a CAD system Input Output Keyboard Printer Keypad Plotter Digitizer Disk Trackball Computer Tape Joystick Computer output microfilm Tablet Mouse CRT display with light pen
 8. 2.2. MAØN HÌNH ÑOÀ HOAÏ (GRAPHIC DISPLAY) 2.2. 1. CRT  Laø maøn hình söû duïng roäng raõi nhaát  Laø moät chai thuyû tinh chaân khoâng  Coù phaàn töû nung noùng  Caùc ñieän töû bò loâi cuoán vaøo xi lanh hoäi tuï Anode  Coù caùc taám phaûn xaï naèm ngang vaø thaúng ñöùng  Chuøm tia ñaäp leân maøng phoát pho ôû tröôc oáng
 9. 2.2. 1. CRT Sô ñoà oáng phoùng tia Cathode
 10. 2.2. 1. CRT Sô ñoà oáng phoùng tia Cathode
 11. 2.2. 1. CRT Moät cathode ñaõ ñöôïc nung noùng phoùng ra moät chuøm electron vôùi toác ñoä cao leân maøn hình thuûy tinh ñöôïc traùng moät lôùp phosphor. Caùc ñieän töû naïp naêng löôïng cho lôùp phosphor, laøm cho noù phaùt saùng taïi ñieåm bò kích thích. Baèng caùch hoäi tuï chuøm ñieän töû, thay ñoåi maät ñoä vaø ñieàu khieån ñieåm tieáp xuùc treân maøng phosphor nhôø heä thoáng phaûn xaï (deflector), chuøm ñieän töû coù theå duøng ñeå taïo ra hình aûnh.
 12. Coù hai kyõ thuaät taïo hình aûnh: Vector (vaïch neùt) & Raster (queùt maønh)
 13. he graphics display can be divided into two types based on the scan technology used to control the electron beam when generating graphics on the screen: andom scan: the screen is not scanned in particular order. aster scan: the screen is scanned from left to right, top to bottom, all the times to generate
 14. 2.2. 1. CRT Kyõ thuaät vector: duøng doøng ñieän töû hoaït ñoäng nhö moät buùt chì (pencil) ñeå taïo ra hình aûnh ñöôøng thaúng treân maøn hình CRT. Hình aûnh ñöôïc xaây döïng töø nhöõng ñoaïn thaúng noái tieáp nhau. Moät ñoaïn thaúng ñöôïc veõ treân maøn hình baèng caùch höôùng cho chuøm ñieän töû di chuyeån töø moät ñieåm naøy tôùi moät ñieåm kia. Moãi ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi toïa ñoä X,Y Maøn hình ñaàu tieân thuoäc loaïi naøy laø Osciloscope Duøng trong caû maùy tính soá vaø töông töï Keát quaû tính toaùn duøng ñeå daãn truïc hoaønh vaø truïc tung (X-Y) Cöôøng ñoä coù theå ñöôïc kieåm soaùt Phaàn lôùn duøng veõ ñöôøng thaúng Ñöôïc goïi laø vector, callgraphic hay stroker display Hình aûnh ñöôïc taùi taïo lieân tuïc, tröø loaïi
 15. 2.2. 1. CRT Kyõ thuaät queùt maønh (raster scan): Trong kyõ thuaät queùt maønh,  Maøn hình ñöôïc chia ra thaønh nhöõng phaàn töû nhoû goïi laø ma traän ñieåm (pixel).  Soá pixel ñieån hình töø 256 x 256 ñeán 1024 x 1024 vaø cao hơn .  Moãi pixel treân maøn hình laø moät ñoám saùng vôùi ñoä saùng khaùc nhau.  Maøn hình maøu cho nhöõng pixel maøu töông töï nhö ñoä saùng.  Khi hoaït ñoäng, chuøm ñieän töû taïo hình aûnh baèng caùch queùt ngang töø traùi qua phaûi treân maøn hình vaø naïp naêng löôïng cho caùc pixel treân ñöôøng queùt. Khi queùt xong, chuøm ñieän töû chuyeån xuoáng doøng tieáp theo vaø taïo ra nhöõng doøng coù
 16. 2.2. 1. CRT Hai phöông phaùp döïng aûnh treân ñöôïc duøng trong phaàn lôùn caùc m hình cuûa CAD ngaøy nay. Caùc m hình khaùc nhau bôûi: aøn aøn - lôùp phosphor phuû m hình aøn - m ñoä pixel aät - boä nhôù hình aûnh. Chuùng ta seõ xemxeùt ba loaïi m hình coù leõ quan troïng nhaát aøn trong caùc heä thoáng CAD thöông m aïi. Ba loaïi naøy laø: 1. Loaïi naïp laïi chuømtia tröïc tieáp (directed-beam refresh) hay coøn goïi laø Vector Scan Display 2. Loaïi oáng löu aûnh tröïc tieáp (direct-view storage tube) 3. Loaïi queùt maønh (Raster scan hay Digital TV)
 17. 2.2. 1. CRT Directed-Beam Refresh: Duøng trong phöông phaùp vector ñeå taïo aûnh treân maøn hình. Thuaät ngöõ queùt laïi (refresh) nghóa laø maøn hình phaûi ñöôïc taùi taïo nhieàu laàn maø aûnh khoâng bò rung. Caùc nguyeân töû phosphor treân beà maët maøn hình chæcoù khaû naêng giöõ ñoä saùng trong moät thôøi gian ngaén. Ñeå aûnh tieáp tuïc toàn taïi treân maøn hình, oáng aûnh phaûi naïp laïi baèng caùch taïo ra chuøm tia tröïc tieáp ñeå veõ laïi aûnh.
 18. Refresh Display
Đồng bộ tài khoản