Bước tiến mới trong hồi sinh tim phổi

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
114
lượt xem
15
download

Bước tiến mới trong hồi sinh tim phổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cứu sống và xa hơn: Những chọn lựa trong kỹ thuật hồi sinh tim phổi vẫn còn trong giai đoạn ban sơ. Những hướng dẫn về hồi sinh tim phổi mới có những thay đổi lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước tiến mới trong hồi sinh tim phổi

  1. BÖÔÙC TIEÁN MÔÙI TRONG HOÀI SINH TIM PHOÅI: CÖÙU SOÁNG VAØ XA HÔN Nhöõng choïn löïa trong kyõ thuaät hoài sinh tim phoåi vaãn coøn trong giai ñoaïn ban sô. Nhöõng höôùng daãn veà hoài sinh tim phoåi môùi coù nhöõng thay ñoåi lôùn, bao goàm vieäc giôùi haïn söû duïng nhöõng thuoác coå ñieån nhö laø lidocaine vaø procainamide, khoâng duøng bretylium, vaø ngöôøi kyõ thuaät vieân khoâng caàn kieåm tra maïch. Vaán ñeà cô baûn laø vaãn chöa coù nhöõng coù nhöõng baèng chöùng khoa hoïc cho nhöõng höôùng daãn naøy. Böôùc Tieán Môùi Trong Hoài sinh tim phoåi: Phoùng ñaïi vaø hy voïng “Maëc duø coù nhöõng neàn taûng cô sôû döïa treân thöïc ngieäm treân ñoäng vaät cho hoài sinh tim phoåi, nhöng nhöõng nghieân cöùu treân ngöôøi vaãn chöa ñöôïc chöùng minh laø coù hieäu quaû treân nhöõng naïn nhaân ngöøng tim. Nhöõng khuyeán caùo ngaøy nay döïa chuû yeáu treân baèng chöùng hôn laø kinh nghieäm” ( Peter Kudenchuk, MD, ñaïi hoïc Washington, Settle, Wash). Maëc duø lidocaine tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc khuyeán caùo laø thuoác choáng loaïn nhòp trong ngöøng tim, nhöng vaãn chöa coù thöû nghieäm coù kieåm chöùng ngaãu nhieân ñeå chöùng minh lôïi ích cuûa thuoác. Trong moät thöû nghieäm hoài cöùu treân 700 beänh nhaân ngöøng tim trong beänh vieän, lidocain ñöôïc ñaùnh giaù keùo daøi söï soáng khoaûng 1 giôø. Tuy nhieân, trong nhöõng nghieân cöùu ña bieán ( ñieàu chænh caùc yeáu toá coù theå gaây nhieãu nhö tuoåi, giôùi, nhòp gaây ngöøng tim, thôøi gian khöû rung, vaø beänh lyù hoâ haáp tim maïch neàn), chæ ra raèng beänh nhaân coù duøng lidocain coù theå keùo daøi söï soáng ngaén hôn 1 giôø so vôùi beänh nhaân khoâng duøng lidocain. Hai nghieân cöùu muø, tieàn cöùu, ngaãu nhieân kieåm tra vai troø cuûa thuoác choáng loaïn nhòp trong ñieàu trò ngöøng tim trô vôùi shock. Caû hai thöû nghieäm ñeàu treân nhöõng beänh nhaân ngöøng tim ngoaøi vieän do rung thaát hay nhòp nhanh thaát voâ maïch (VT) vaø coù nhöõng can thieäp hoài sinh tim phoåi chuaån vaø loaït khöû rung. Beänh nhaân nhanh thaát maëc duø coù treân hay baèng 3 laàn shock ñieän, ñöôïc ñaët noäi khí quaûn, ñaët ñöôøng truyeàn tónh maïch vaø epinephrin. Trong nghieân cöùu ñaàu tieân ARREST, beänh nhaân ñöôïc chia ngaãu nhieân muø ñoâi vaøo nhoùm coù amiodaron bolus hay placebo. Trong nghieân cöùu thöù hai ALIVE, beänh nhaân ñöôïc chia ngaãu nhieân vaøo nhoùm amiodaron 5 mg/kg push tónh maïch hay 1,5 mg/ kg lidocain. Caû hai thöû nghieäm ñeàu ñöôïc ñaùnh giaù duøng töông ñoái chaäm
  2. treã thuoác choáng loaïn nhòp vaø ít nhieàu coù aûnh höôûng leân taàn suaát nhaäp vieän. Nghieân cöùu ARREST coù khoaûng 500 beänh nhaân tæ leä hieäu quaû ôû nhoùm amiodaron cao coù yù nghóa so vôùi chöùng (44% so vôùi 34%). Tieán só Kudenchuk löu yù ‘’ thöû nghieäm thöù nhaát naøy ñaõ chöùng minh can thieäp baèng thuoác trong hoài sinh tim phoåi coù lôïi ích naøo ñoù veà caûi thieän keát quaû ngaén haïn treân beänh nhaân ngöøng tim trô vôùi shock. Töông töï, keát quaû sô boä treân 348 beänh nhaân trong thöû nghieäm ALIVE gôïi yù hieäu quaû veà hoài sinh tim phoåi cuûa amiodaron gaáp hai laàn so vôùi lidocain”. Trong caû hai thöû nghieäm treân, amiodaron laø yeáu toá ñoäc laäp döï baùo tæ leä soáng. Thôøi gian ñieàu trò laø yeáu toá hoã trôï theâm vaøo. Amiodaron seõ coù hieäu quaû cao hôn ôû neáu ñöôïc duøng sôùm trong 15 phuùt ngöøng tim. Hoài sinh tim phoåi hoaëc laø caøng sôùm caøng toát hoaëc laø khoâng coøn hy voïng. Maëc duø ñaõ coù nhöõng tieán boä y khoa trong nhieàu thaäp nieân gaàn ñaây nhöng keát quaû cuûa hoài sinh tim phoåi vaãn coøn raát xaáu. Moät phaàn coù theå laø do vieäc ñieàu trò nhö laø thuoác choáng loaïn nhòp maø giôø ñaây ñaõ ñöôïc nhaän xeùt laø raát ít vaø haàu nhö khoâng hieäu quaû. Nhöõng kyõ thuaät môùi nhö duøng amiodaron caûi thieän hoài sinh tim phoåi nhöng caàn coù nghieân cöùu ñeå xaùc ñònh hieäu quaû cuoái cuøng veà caûi thieän söï soáng cho beänh nhaân ngöøng tim. Nhöõng toån thöông thaàn kinh sau ngöøng tim caàn thieát ñöôïc xem nhö laø muïc tieâu cuoái cuøng vaø laø muïc ñích nhaém tôùi trong töông lai. Caáp cöùu ñieän tim: Tieáp caän thöïc haønh Bramah MD, PhD, tröôøng y khoa UCLA vaø trung taâm y khoa VA, LA, Cali, khuyeán caùo veà nhöõng ñaëc ñieåm ñieàu trò VT/VF laø phaûi lieân tuïc, maëc duø coù söï khaùc nhau giöõa caùc nhoùm beänh nhaân. Nhöõng roái loaïn nhòp cô baûn laø ñieàu trò gioáng nhau. Tuy nhieân, ñieàu trò caáp cöùu ngoaïi vieän coù moät vaøi chi tieát khaùc so vôùi ñieàu trò noäi vieän. Theo Dr Singh, thuoác duøng trong ñieàu trò VT/VF noäi vieän neân coù vaøi tieâu chuaån sau: Cho thuoác lieân tuïc ñöôøng TÓNH MAÏCH hoaëc uoáng Hieäu quaû nhanh ôû ñöôøng tónh maïch Taùc duïng phuï ít Khoâng aûnh höôûng leân töû suaát Coù khaû naêng keùo daøi söï soáng Giaù caû hôïp lyù Töû suaát coù theå taêng ôû nhöõng beänh nhaân duøng quinidin vaø nhöõng thuoác nhoùm I khaùc goàm caû lidocain tónh maïch. Coù söï taêng töû suaát lôùn ôû
  3. nhöõng beänh nhaân nhoài maùu cô tim coù duøng nhoùm IC. Ngöôïc laïi, amiodaron vaø beta block ñöôïc chöùng minh laø caûi thieän söï soáng. Hôn theá nöõa, amiodaron vaø beta block laø hai chaát hoaït ñoäng ñoàng vaän trong ñieàu trò roái loaïn nhòp thaát vaø laøm giaûm töû suaát. Amiodaron coù hieäu quaû cho caû ñöôøng tónh maïch vaø ñöôøng uoáng. Khoâng gioáng nhö nhöõng thuoác choáng loaïn nhòp khaùc, amiodaron laøm taêng phaân xuaát toáng maùu caûi thieän suy tim cho beänh nhaân suy tim vaø khoâng suy tim. Maëc duø amiodaron laø thuoác ñieàu trò raát toát cho ngoaïi taâm thu thaát nhöng vai troø ñieàu trò caáp chöa roõ raøng. Moät phaân tích toång hôïp goàm 13 thöû nghieäm ngaãu nhieân vôùi amiodaron nhaän thaáy amiodaron laøm giaûm ñaùng keå ñoät töû vaø tyû leä töû vong. Phaûn öùng phuï coù theå gaây neân söï khaùc nhau veà töû vong ôû caùc nhoùm thuoác. Ví duï, haï huyeát aùp coù ôû 16% beänh nhaân duøng amiodaron so vôùi 36% duøng procainamide. Nhòp chaäm xaûy ra ôû 5% beänh nhaân duøng amiodaron so vôùi 12% duøng pracainamide. Voâ taâm thu vaø phaân ly ñieän cô coù ôû 1,2% duøng amiodaron so vôùi 25% duøng duøng lidocain. Voâ taâm thu vaø phaân ly ñieän cô coù theå laø yeáu toá quan troïng laøm taêng töû vong cho beänh nhaân nhoài maùu cô tim ñöôïc ñieàu trò döï phoøng choáng loaïn nhòp baèng lidocain. Döïa treân nhöõng nghieân cöùu veà taùc duïng phuï vaø tyû leä töû vong, Dr Singh ñeà nghò neân duøng amiodaron tónh maïch hôn laø duøng lidocain, procainamide vaø bretylium. Neáu roái loaïn nhòp taùi dieãn, oâng khuyeân neân duøng hoaëc laø shock ñieän theâm hoaëc laø taêng thuoác amiodaron. Oâng nhaán maïnh raèng nghieân cöùu ALIVE cho thaáy söï vöôït troäi cuûa amiodaron so vôùi lidocain. Nhieàu nghieân cöùu treân beänh nhaân coøn soáng sau nhoài maùu cô tim nhaän thaáy coù söï ñoàng vaän giöõa beta block vôùi amiodaron. Ñieàu naøy laø cô sôû ñeå tìm hieåu lieäu coù söï ñoàng vaän giöõa beta block vaø amiodaron trong ñieàu trò VT/VF. Oâng keát luaän raèng amiodaron coù theå laø moät thuoác ñieàu trò laäp töùc cho beänh nhaân ngöøng tim hay nhanh thaát voâ maïch ngoaïi vieän. Caàn theâm nhöõng nghieân cöùu coù kieåm chöùng cho ñieàu trò .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản