intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ca dao Việt Nam

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:482

2.042
lượt xem
1.169
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ca dao là phần phong phú nhất trong văn học dân gian của dân tộc ta. Đây cũng là phần có giá trị nhất về mặt trí tuệ, tình cảm và nghệ thuật. Theo cách hiểu thông thường nhất thì ca dao là lời của các bài hát dân ca đã được tước bỏ đi những tiếng đệm, tiếng láy..hoặc ngược lại là những câu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca dao Việt Nam

 1. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 1 À 1. Àa tònh thò vûúáng núå tònh Traách ngûúâi àaä vêåy, traách mònh sao àêy! VNP7 233 2. Àaä buöìn laåi giuåc thïm buöìn Mûa döng chûa taånh nûúác nguöìn laåi thïm. CVPD 26 3. Àaä cam chõu baåc vúái tònh, Chuáa xuên àïí töåi möåt mònh cho ûng. CHG 15 4. Àaä cam quêën quñt maá àaâo Nhûäng mong chim nhaån mai trao chó höìng. HPV 120 5. Àaä chïët maâ nïët khöng chûâa Àïën mai ài chúå, chöå1 dûâa laåi ùn. a TNPD I 111 BK a - Àïën mai ài chúå soå dûâa laåi ùn NNPD 52 6. Àaä chñch2 phuång loan, chia maân uyïn thuáy3 1 Chöå: gùåp. 2 Chñch: leã loi. 3 Uyïn thuáy: Uyïn laâ chim uyïn. Uyïn ûúng laâ chim tröëng vaâ maái bao giúâ cuäng söëng thaânh àöi nïn thûúâng laâ biïíu tûúång cuãa cùåp vúå chöìng haånh phuác. Thuáy laâ chim traâ. Chia maân uyïn thuáy laâ chia reä lûáa àöi.
 2. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 2 Àaâo àaâ caách lñ, cuác noå xa lan Kiïëng kia àaä vúä khoá haân Khuyïn anh chúá tiïëc, haäy lo àaâng thêët gia. dïî DCNTB II 96 7. Àaä chúi, chúi chöën mô miïìu Trùm gûúm kïì cöí cuäng liïìu maâ chúi. TCBD IV 100 8. Àaä coá con mùæt thò xem àaâng a Coá phaãi cêån thõ maâ ngoá quaâng ngoá quú. TCBD I 606 TNPD I 120 BK a - Àaä coá con mùæt xem àaâng NNPD 52 9. Àaä coá möåt lûúåt thò thöi. Lûúåt naây, lûúåt khaác thò àúâi khinh chï. NNPD 52 TCBD II 250 TNPD I 111 10. Àaä àaânh canh caãi nêëu gûâng Chùèng ùn thò chúá xin àûâng móa mai. a NGCK 130a BK a - Khöng ùn thò chúá xin àûâng móa mai HPV 157 11. Àaä àaânh cùæt toác ài tu, Möåt ngaây cûãa Phêåt mûúâi thu coäi trêìn. CHG 31 12. Àaä àaânh möåt phêån àoâ àûa bïën khaác Thaãm thûúng thên em chïëch maác leã àöi Sao khöng kiïëm núi mö maâ tûúng tûåa, phêën laåt hoa tröi hïët tïì - Em haäy àang coân trang àiïím toác mêy Àaåo phu quên chûa xûáng, em úã vúái meå thêìy coân hún. DCBTT 188 13. Àaä àaânh möåt phêån thûúng öi!
 3. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 3 Ba1 taân cuäng àúåi, phêën tröi cuäng chúâ. DCBTT 254 14. Àaä àaânh nïn thiïëp nïn3 thï Nïn chùn nïn chiïëu ta vï cho troân Non moân nhûng ngaäi khöng moân Trùm nùm tñnh cuöåc vuöng troân àêëy àêy. CDTH 107 15. Àaä ài àïën quaán thò nùçm Con ve kïu khöng súå, con huâm gêìm khöng lo. CDTCM 256 16. Àaä giaâu thò laåi giaâu thïm a Àaä khoá thò khoá caã àïm lêîn ngaây b ANPT 19a ÀNQT 84a HT 252 LHCD 15a NNPD 52 BK a - Ngûúâi giaâu thúâi laåi giaâu thïm NASL III 20a b - Ngûúâi khoá thúâi khoá caã àïm lêîn ngaây NASL III - Àaä khoá laåi khoá caã àïm lêîn ngaây TCBD I 606 TCBD II 455 TCBD I 111 VNP 1 II 30 17. Àaä lêu khöng gùåp baån vaâng Nay gùåp baån vaâng loâng caâng thïm tuãi Nghô àïën ên tònh gioá thoaãng, mêy bay Kïí tûâ ngaây xa caách àïën nay Loâng ta ngú ngêín àùæng cay muön phêìn Coân gò maâ thúã maâ than Coân anh qua laåi ên cêìn anh úi! Anh àaä coá vúå röìi Nhû àuäa coá àöi Boã mònh em lú lûãng möì cöi möåt mònh. 1 Ba: Hoa (tiïëng àõa phûúng).
 4. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 4 TCBD I 251 18. Àaä lêu múái gùåp baån quen Cuäng bùçng nêëu chaáo àöî àen xanh loâng. DCNTB I 193 19. Àaä liïìu muöëi mùån dûa xanh Göëi rúm nùçm àêët theo anh bêån naây. DCBTT 126 20. Àaä loâng àuâm boåc yïu vò a Thúâi anh àùæp àiïëm trùm bïì daåi khön b TCBD II 329 TNPD I 111 BK a - Àaä loâng àuâm boåc vò yïu TCBD II 233 b - Thúâi anh àùæm àiïëm trùm àiïìu daåi khön TCBD II - Thò anh àùæm àiïëm moåi bïì daåi khön NGCK 144a 21. Àaä mang lêëy caái thên tùçm Khöng vûúng tú nûäa, cuäng nùçm trong tú. a HHÀN 168 HT 184 BK a - Khöng tú vûúng nûäa cuäng nùçm trong tú VNP 7 230 22. Àaä mang lêëy caái thên tùçm Khöng vûúng tú nûäa, cuäng nùçm trong tú Àïm nùçm tú tûúãng tûúãng tú Chiïm bao thêëy bêåu,1 dêåy súâ chiïëu khöng. DCNTB I 112 23. Àaä mang nhên ngaäi vaâo mònh Boã ài thò tiïëc cöng trònh xûa nay. CHG 13 DCBTT 266 24. Àaä mong kïët nghôa tûúng giao Loâng coân mú tûúãng cêy cao laá daâi Bêy giúâ buön baán theo ai 1 Bêåu: Àaåi tûâ ngöi thûá hai, nghôa laâ: cö, chõ, baån,... (thûúâng chó con gaái).
 5. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 5 Nùång àêìu chûä hiïëu, nheå vai chûä tònh Hiïëu tònh buöìn bûåc trong mònh Súå thêìy haäi meå laâm thinh vui cûúâi. CDTH 123 - 124 25. Àaä múâi khöng leä khöng vaâo Söng sêu cha biïët, coá saâo cùæm chûa? - Biïët laâ anh úã mö àêy Cúá chi laåi hoãi söng naây sêu nöng? Phêån em laâ gaái chûa chöìng Laâm chi àaä biïët sêu nöng thïë naâo? DCTH 158 26. Àaä mûâng qua haån cûá mön, Ai hay thaái tuïë1 haäi coân úã sau. NQPN 38 27. Àaä nguyïìn hai chûä àöìng têm, Caâng dêìy nghôa trûúác caâng thêm ên tònh. CHG 5 28. Àaä rùçng laâ nghôa vúå chöìng Dêìu cho nghiïng nuái, caån söng chùèng àúâi. DCNTB II 151 29. Àaä sa lúâi heån khi chiïìu Töëi trúâi nhû mûåc cuäng liïìu ra ài. DCBTT 130 30. Àaä sanh laâm phêån nûä nhên Nûä sanh ngoaåi töåc boã phêìn meå cha. HHÀN 227 TCBD I 206 31. Àaä sinh ra kiïëp àaân öng 1 Thaái tuïë: Tïn möåt vò sao. Theo quan niïåm cuãa nhiïìu ngûúâi, möîi vò sao ûáng vúái möåt nùm tuöíi cuãa möîi ngûúâi. ÛÁng vúái sao thaái tuïë laâ nùm coá vêån haån.
 6. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 6 Àeâo cao nuái thùèm, söng cuâng quaãn chi. CDTCM 256 HHÀN 257 NNPD 52 TCBD I 467 TNPD I 111 VNP 1 II 96 VNP 7 97 32. Àaä sinh ra kiïëp àaân öng Àeâo cao nuái thùèm söng cuâng quaãn chi Yïu nhau coá ngaåi àiïìu gò Non cao bïí röång ta thò cuäng cam. PDCD 13 33. Àaä sinh ra kiïëp úã àúâi Trai thúâi trung hiïëu àöi vai cho troân Gaái thúâi trinh tõnh loâng son Súám höm gòn giûä keão coân chuát sai a Trai laânh gaái töët ra ngûúâi Khuyïn con trong bêëy nhiïu lúâi cho chuyïn. TCBD III 146, 474 TNPD II 64 VNP 1 I 151 VNP 7 308 BK a - Súám höm gòn giûä keão coân soát sai THQP 34b 34. Àaä sinh ra söë hay chúi a Sao trúâi laåi dùæt vaâo núi khöng tiïìn. b ÀNQT 98a LHCD 26a BK a - Àaä sinh ra kiïëp hay chúi ANPT 7b NNPD 52 TCBD II 480 TNPD I 111 - Trúâi sinh ra kiïëp hay chúi bk NNPD 64 NQPN 49 TCBD I 525 TNPD I 311 b - Sao Trúâi laåi bùæt vaâo núi khöng tiïìn ANPT - Sao Trúâi laåi kheáp vaâo núi khöng tiïìn bk NNPD TCBD I T NPD I 311 - Sao maâ laåi gêåp vaâo núi khöng tiïìn NQPN - Thò Trúâi laåi àoåa vaâo núi khong tiïìn TCBD II TNPD I 111 - Thò Trúâi laåi àoåa vaâo núi phaãi laâm bk TNPD I 111 35. Àaä thaânh gia thêët hay chûa
 7. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 7 Maâ anh ûúác nhûäng mêy mûa cuâng ngûúâi? - Tuöíi anh àang àöå thú àaâo Öng Tú chûa àõnh núi naâo xe duyïn. DCTH 161 36. Àaä thaânh gia thêët thò thöi a Àeâo boâng chi lùæm, töåi Trúâi ai mang? b HT 208 NNPD 52 TCBD I 250 TCBD III 474 TNPD I 111 BK a - Àaä nïn gia thêët thò thöi LHCD 37a b - Àeâo boâng chi nûäa, töåi Trúâi ai mang ÀNQT 86b - Àeâo boâng cho lùæm, töåi Trúâi ai mang VNP 1 I 163 VNP 7 299 37. Àaä thïì phaãi giûä lúâi thïì Àûâng nhû con khaách tûá bïì hoát vang. DCTH 181 38. Àaä thûúng cùæt toác trao tay Tha höì eán liïång nhaân bay maái ngoaâi. HVP 120 39. Àaä thûúng thò chúá coá naâi Nuái cao ta dúâi nuái, söng daâi ta lêëp söng. DCNTB II 108 40. Àaä thûúng thò thûúng cho chùæc Àaä truåc trùåc thò truåc trùåc cho luön Àûâng nhû con thoã àûáng àêìu truöng Khi vui thò giúän boáng khi buöìn thò boã di. HVP 119 41. Àaä traãi phong trêìn Chúi trùng, chúi gioá, roä mùåt àöi ta Bêy giúâ bûúám àaä gêìn hoa Chõ Hai noái thïë nhû cúâ mêët xe
 8. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 8 Maãnh trùng giaâ, khen ai kheáo cheã laâm ba. QHBN 325 42. Àaä trong nhû àôa dêìu vûâng Dêìu hay dêìu dúã xin àûâng quïn nhau. HVP 119 43. Àaä troát nhuáng tay thuâng chaâm Chùèng xanh thò cuäng phaãi laâm cho xanh. ÀNQT 96a LHCD 55a 44. Àaä troát nhuáng tay vaâo thuâng Chûa thanh thò cuäng vêîy vuâng cho thanh. DCTH 144 45. Àaä troát nhuáng tay vö chaâm Khöng xanh cuäng nhuöåm cho cam sûå àúâi. CDTCM 256 46. Àaä tûâng ùn baát cúm àêìy Àaä tûâng nhõn àoái baãy ngaây khöng ùn. a TCBD I 293 NNPD 52 TNPD I 111 VNP 1 II 85 VNP 7 88 BK a - Àaä tûâng nhõn àoái caã ngaây chùèng ùn HHÀN 54 - Àaä tûâng nhõn àoái baãy ngaây khöng cúm NGCK 195a 47. Àaä tûâng lïn döëc xuöëng nûúng Anh sao ùn úã gaåt lûúâng rûáa anh? DCBTT 249 48. Àaä tûâng xem queã boái ruâa Coân toan boái haåc xem cho múái àaânh. TCBD I 505 49. Àaá cheo leo muöën treâo súå trûúåt Muöën noái möåt hai lúâi súå nhöåt yá em. CHG 13
 9. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 9 50 Àaá cheo leo, trêu treâo trêu trûúåt Ngûåa treâo ngûåa àöí Tiïëc cöng anh lao khöí Tûå cöí chñ kim Mêët em ài anh khoá kiïëm khoá tòm Cuäng giaã tó nhû cêy kim maâ loân súåi chó Sao em khöng biïët nghô biïët suy Em ham núi quyïìn quñ, em khöng coá nghô gò àïën anh Hoa kia gioá thöíi lòa caânh Meå cha eáp gaã, em àaânh chõu sao? HMN 6 51. Àaá dêìu naát, vaâng dêìu phai Trùm nùm duyïn núå chùèng sai chuát naâo. CHG 17 52. Àaá Àöng Triïìu1 àem àöí loâ vöi Hoãi thùm quan hoå nhaâ töi ngûúâi naâo? Bùæc thang lïn thêëu Thiïn Taâo2 Trúâi sinh töi xuöëng gaán vaâo vúái ai? Coá àïm ngöìi suöët àïm daâi Tiïëng ai vùng vùèng bïn tai mú maâng Nhaâ töi thò úã Luäng Giang Ngoä úã giûäa laâng, vïì meá bïn têy Nhaâ töi laåi coá buái mêy Àêìu ngoä cêy höìng, cuöëi ngoä cêy na Bao giúâ ngûúâi coá ài qua Hoãi núi cöíng gaåch cûá núi maâ vaâo. 1 Triïìu Àöng: möåt trong chñn huyïån cuãa tónh Quaãng Ninh ngaây nay. Laâ möåt trung têm di tñch lõch sûã cuãa àêët nûúác. Huyïån lyå Àöng Triïìu caách Haâ Nöåi 85 km. 2 Thiïn Taâo: Núi ngûå cuãa Ngoåc Hoaâng vaâ caác võ thiïn thêìn trong àoá coá thêìn tröng coi viïåc söëng chïët úã coäi trêìn.
 10. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 10 QHBN 313 53. Àaá vaâng àêy giûä möåt maâu Loâng son xin àoá laâu laâu chúá phai Àûâng nhû cö gaái Chûúng Àaâi1 Trúá trïu beã liïîu tùång ai vöåi vaâng. DCTH 180 HT 380 54. Àaá vaâng taåc cûãa Àöng Mön Àïm qua nùçm nghô ngûúâi khön maâ theâm. NGCK I 57b 55. Àaäi böi kia húäi àaäi böi Coá möåt àêëu têëm àaäi mûúâi khuác söng. TCPD I 505 TNPD I 111 56. Àaåi giaã vûúng, tiïíu giaã hêìu, Hai núi cuäng muöën bùæc cêìu hoâa hai. CHG 17 57. Àaåi Hoaâng phong caãnh hûäu tònh Cuãa nhiïìu àêët röång gaái xinh trai taâi. HT 136 58. Àaåi möåc lûu giang, bêët àùæc höìi cöë2 Baån chöå3 ta ngheâo, duyïn söë giaã lú Tiïëng àöìn em troån keán lûåa tú Nûúác giûäa doâng chï àuåc, nûúác bïn kia khen trong. DCBTT 99 59. Àaåi möåc lûu giang bêët àùæc höìi cöë 1 Chûúng Àaâi: Àúâi Àûúâng, Haân Hoaânh lêëy cö gaái úã phöë Chûúng Àaâi trong thaânh Trûúâng An laâ Liïîu Thõ. Do tao loaån, Liïîu thõ bõ tûúáng giùåc cûúáp mêët. Khi giùåc àaä bõ deåp, hoå Haân cho ngûúâi àem vaâng baåc ài doâ Liïîu thõ, keâm baâi thú: Cêy liïîu Chûúng Àaâi, cêy liïîu Chûúng Àaâi, ngaây trûúác xanh xanh nay coân khöng? Cho duâ caânh daâi coân buöng ruã thò coá leä cuäng àaä vin beã vaâo tay ngûúâi khaác röìi. Sau hai ngûúâi àûúåc àoaân tuå. Noái Chûúng Àaâi laâ noái hai ngûúâi yïu xa caách. 2 Àaåi möåc lûu giang, bêët àùæc höìi cöë: khuác göî lúán tröi söng khöng thïí quay vïì chöî cuä. 3 Chöå: Gùåp, thêëy (tiïëng àõa phûúng)
 11. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 11 Cêy caã tröi söng khöng mong trúã laåi, Möåt mai anh coá xa naâng thiïn söë sûã nhiïn. CHG 6 60. Àaåi phuá do thiïn, tiïíu phuá do cêìn1 Thûác khuya dêåy súám taão têìn cho quen. a HHÀN 268 TCBD II 329 BK a - Thûác khuya dêåy súám, taão têìn vúái anh. HHÀN 227 61. Àaåi vi àaâi vi caác Tiïíu vi àöëng vi lûúng2 Anh chùèng tham röång ruöång lúán vûúân Tham vò nhún ngaäi, cuäng thûúâng3 maâ thöi. CHG 4 62. Àaân ai kheáo gêíy tñnh tinh Möåt àaân con caá lùån ghïình noá nghe Con caá noá löåi so le Möåt àaân con caá lúán noá àeâ con caá con. VNP 1 II 116 VNP 7 522 63. Àaân ai kheáo gaãy tñnh tinh Möåt àaân con caá nûúác lùån ghïình noá nghe Con caá noá löåi so le Möåt àaân con caá lúán noá àeâ con caá con Con caá noá vûúåt Vuä Mön4 Con chim noá ngêåm möìi vïì töí Noá múám con trïn ngaânh Ai vïì tin tûác thùm oanh. 1 Àaåi phuá do thiïn, tiïíu phuá do cêìn: Giaâu lúán do trúâi, giaâu nhoã do chùm chó. 2 Àaåi vi àaâi vi caác, tiïíu vi àöëng vi lûúng: lúán thò laâm àaâi, laâm gaác; nhoã thò laâm cöåt laâm xaâ. 3 Cûúng thûúâng: xem chuá thñch B 570 4 Vuä Mön: xem chuá thñch úã B 534
 12. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 12 TNPD II 65 64. Àaân baâ cuäng laâ àaân baâ Chöìng baão mua gaâ ài mua cuöëc con. NASL II 5a BK + NNPD 33 TNPD I 112: Àaân baâ nùm baãy àaân baâ Chöìng dùån mua gaâ ài mua cuöëc con. + HHÀN 232 TCBD I 559: Àaân baâ nùm baãy àaân baâ Chöìng dùån mua gaâ laåi mua cuöëc con 65. Àaân baâ lanh laãnh tiïëng àöìng Möåt laâ saát chöìng, hai laâ haåi con. TCBD I 607 TCBD III 474 TNPD I 112 66. Àaân baâ nhû caánh hoa tûúi Núã ra chó àûúåc möåt thúâi maâ thöi. TCBD I 607 67. Àaân baâ nhû chó tòm kim Trùm nùm röìi cuäng ài tòm àaân öng. CDTH 95 68. Àaân baâ nhû haåt mûa sa a Haåt vaâo gaác tña, haåt ra luöëng caây. b NASL II 22b BK a - Liïìn baâ nhû haåt mûa sa ÀNQT 104a LHCD 38b b - Haåt rúi xuöëng giïëng, haåt ra ngoaâi àöìng TCBDI 206 TNPD I 112 - Haåt vaâo gaác tña, haåt ra ruöång caây. QHBN LHCD bk TNPD I 69. Àaân baâ thò phaãi nuöi heo Thúâi vêån àûúng ngheâo nuöi chùèng àùång trêu.
 13. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 13 HHÀN 71 70. Àaân baâ töët toác thúâi sang Àaân öng töët toác nhûäng mang nùång àêìu. a NASL II 20a BK a- Àaân öng töët toác thò mang nùång àêìu TNPD I 112 71. Àaân Baá Nha1 lïn dêy sùén àúåi Àúåi baån Tûã Kò, tri êm húäi coá hay? CDTCM 27 72. Àaân bêìu kheáo gaãy thúâi nghe Laâm thên con gaái chúá nghe àaân bêìu. NASL III 40b NASL IV 2b 73. Àaân cêìm chûãa beán duyïn tú Nùm canh luöëng nhûäng ngêín ngú tiïëng àaân. HVP 119 74. Àaân Chêu Tuêën2 ñt ai biïët gaãy Saáo Tam Kò3 ñt keã biïët nghe Ai cho truác noå löån tre Ai àem chó gêëm maâ xe tim àeân Ai cho vaâng àaá àua chen Ai cho beâo noå löån sen möåt böìn. VNP1 I 98 VNP 230 BK DCNTB I 251: Àaân Chêu Tuêën naâo ai biïët khaãy Saáo Tam Kò ai thöíi maâ nghe Ai tröìng truác löån vúái tre Ai àem chó gêëm maâ xe tim àeân Ai àem vaâng àaá àua chen 1 Baá Nha, Tûã Kò: xem chuá thñch úã A 482. 2 3 Chêu Tuêën tam kò: chûa roä
 14. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 14 Àïí cho beâo noå löån sen mùåt àêìm. 75. Àaân àêu maâ gaãy tai trêu Àaån àêu bùæn seã, gûúm àêu cheám ruöìi. HT 229 NGCK 195a TCBD I 559 TCBD I 112 76. Àaân em khùèng khi duâng Àaân em gaãy khuác nùm cung roä raâng. HVP 119 77. Àaân kia long phñm chuâng dêy Àem ra anh sûãa cho ngay cung àaân. CDTH 127 78. Àaân öng cao ngöíng cao ngöìng Laâm ùn chùèng àûúåc àûáng tröng àaân baâ. NASL II 17b 79. Àaân öng chúá kïí Phan Trêìn Àaân baâ chúá kïí Thuáy Vên, Thuáy Kiïìu. TCBD II 250 TCBD III 146 TNPD I 112 80. Àaân öng àoáng khöë àuöi lûún Àaân baâ mùåc yïëm húã lûúân múái xinh. NNPD 53 TCBD I 372 TNPD I 112 81. Àaân öng hoåc saãy hoåc saâng Àïën khi vúå àeã tay laâm maâ ùn. a NGCK 150b BK a - Àïën khi vúå àeã phaãi laâm maâ ùn TCBD I 294 TCBD II 250 - Àïën cún vúå àeã phaãi laâm maâ ùn TCBD I 112 82. Àaân öng khöng rêu bêët nghò Àaân baâ khöng vuá lêëy gò nuöi con NASL II 43b NNPD 53 NQPN 48 TCBD I 607 TNPD I 112 83. Àaân öng möåt trùm laá gan
 15. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 15 Laá úã cuâng vúå, laá toan cuâng ngûúâi. HT 235 TCBD II 191 TNPD I 112 84. Àaân öng nùm, baãy àaân öng Àem boã vaâo löìng cho kiïën noá tha Àaân baâ nùm baãy àaân baâ Àem boã ra chúå kiïën tha noá vïì. a TNPD II 64 BK a - Àem ra boã chúå kiïën tha noá vïì NQPN 70 85. Àaân öng nùm baãy àaân öng Laâng baão mua cöìng ài mua thanh la. NASL IV 1b 86. Àaân öng nùm baãy àaân öng Vúå dùån mua höìng, ài mua cêåy con. a TCBD II 191 TNPDI 112 BK a - Vúå dùån mua höìng laåi mua quyát non HHÀN 232 NNPD 53 TCBD I 559 Sûãa laåi: HHÀN TCBDI chùæp thïm À 55, Nhbs àaä taách ra. 87. Àaân öng nùçm vúái àaân öng Nhû göëc nhû gaác nhû chöng nhû chaâ Àaân öng nùçm vúái àaân baâ Nhû luåa nhû lônh, nhû hoa trïn caânh. a CÀTH 84 VNP 7 209 BK a - Nhû voác nhû nhiïîu, nhû hoa trïn caânh NASL II 19b 88. Àaân öng nöng nöíi giïëng khúi Àaân baâ sêu sùæc nhû cúi àûång trêìu. HT 228 NASL II 19b NNPD 53 TCBD I 505, 607 TCBD II 153 TNPD I 112 VNP1 II 88 VNP 7 90 BK ÀNQT 100 a. LHCD 38a: Liïìn öng nöng nöíi giïëng thúi Liïìn baâ sêu sùæc nhû cúi àûång trêìu
 16. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 16 89. Àaân öng quan tùæt thò chêìy Àaân baâ quan tùæt nûãa ngaây nïn quan. a HT 248 TCBDI 607 TNDBI 112 VNB7 345 BK a - Àaân baâ quan tùæt nûãa ngaây lïn quan VNP1 II 38 90. Àaân öng röång miïång thò sang a Àaân baâ röång miïång tan hoang cûãa nhaâ b CVPD 16 HHÀN 268 NASL II 44b NGCK 145b TCBD I 607 TNPD I 111 VNP1 II 100 VNP 7 101 BK a - Liïìn öng röång miïång thò sang ÀNQT 100a LHCD 38a - Àaân öng miïång röång thò sang TCBD II 153 b - Liïìn baâ röång miïång toang hoang cûãa nhaâ ÀNQT LHCD - Àaân baâ miïång röång toang hoang cûãa nhaâ TCBD II - Àaân baâ röång miïång phaá hoang cûãa nhaâ NASL III 37b - Àaân baâ röång miïång toang hoang cûãa nhaâ NNPD 53 91. Àaân öng röång miïång thò taâi Àaân baâ röång miïång àiïëc tai laáng giïìng. NNPD 53 TCBD I 607 TNPD I 111 VNP1 II 100 VNP 7 101 92. Àaân öng sêu sùæc nûúác àúâi Àaân baâ caån súát nhû cúi ùn trêìu. TCBD I 559 93. Àaân öng tñch huyïët1 thò sang Àaân baâ tñnh huyïët thò tan hoang cûãa nhaâ. NQPN 46 94. Àaân öng tñnh khñ loang toaâng Àaân baâ con gaái giûä giaâng nïët na Phoâng khi noá boã tay ra Nñn ài thò daåi, noái ra mang àiïìu. TCBD II 191 TNPD II 65 1 Huyïët: maáu ûá laåi möåt núi naâo (trong cêu naây chûa roä maáu ûá chöî naâo)*
 17. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 17 95. Àaân öng tñnh nïët hoang toaâng Àaân baâ con gaái giûä giaâng nïët na. NASL II 29b 96. Àaân öng töët toác laâ Tiïn Àaân baâ töët toác nùçm liïìn vúái ma. NASL II 20a, 48a NASL III 37b NASL IV 17b 97. Àaân öng tuöíi tñ thò taâi Àaân baâ tuöíi tñ thò hai àúâi chöìng. TCBD II 153 98. Àaân öng xe chó dùng tú Trùm nùm röìi cuäng thua cú àaân baâ. CDTH 95 99. Àaân tranh saánh vúái àaân cêìm Möåt àêy möåt àêëy àaáng trùm lûúång vaâng Coân àang taåc àaá ghi vaâng Ngö àöìng núä boã phûúång hoaâng ngêín ngú Mêëy nùm em cuäng xin chúâ Cêìm bùçng toác baåc nhû tú cuäng àaânh. CDTCM 112 100. Àaån àêu maâ bùæn chim trúâi Lûúái àêu maâ thaã nhûäng núi caá thêìn Möåt mai thiïn haå xoay vêìn Con chim trúâi anh cuäng bùæt, con caá thêìn anh cuäng cêu. CDTCM 73 101. Àang cún lûãa tùæt cúm söi Lúån kïu con khoác chöìng àoâi toâm tem a Bêy giúâ lûãa àaä chaáy lïn Lúån no con nñn, toâm tem thúâi toâm. b NASL II 1b
 18. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 18 BK a - Con thúâi àoâi buá chöìng àoâi toâm tem NPGT 26a NPNN 7b b - Con àaä buá àoaån, toâm tem thúâi toâm NPGT - Con thúâi àaä nguã, toâm tem thò toâm NPNN + NGCK 120a: Àûúng khi lûãa tùæt cúm söi Con thò àoâi buá chöìng àoâi toâm tem Bêy giúâ lûãa àaä chaáy lïn Con thò àaä nguã toâm tem thò toâm. + TCBD II 214 TNPD II 77: Àûúng khi bïëp tùæt cúm söi Con ngöìi khoác àoái, chöìng àoâi toâm tem Bêy giúâ bïëp àaä chaáy lïn Cúm àaâ sùæp chñn toâm tem thò toâm. 102. Àang khi búå ngúå giûäa àaâng Ngaäi nhên cuäng tiïëc baåc vaâng cuäng thûúng CHG 8 103. Àang khi chöìng giêån, mònh ài a Hïët khi noáng giêån, àïën khi vui vêìy Ngaäi nhên nhû baát nûúác àêìy Bûng ài maâ àöí höët raây àùång àêu. b HHÀN 323 BK a - Khi chöìng hïët giêån laåi thò vui khuêy CDTCM 270 - Hïët cún noáng giêån àïën khi vui vêìy TCBD II 330 - 331 b - Bûng ài maâ àöí húát raây àùång àêu CDTCM 104. Àang khi cuöåc rûúåu say nöìng Àaân kia àang gaãy, sao chuâng mêët dêy? Hïët àiïåu thò em cho vay Can gò phaãi nghô nûãa ngaây, anh úi! CDTCM 73
 19. KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT 19 105. Àang thûúng, àang nhúá, àang sêìu Boã àûúâng ngao ngaán cho nhau maâ vïì Leä àêu àêìu göëi tay kïì Anh boã cho àûát maâ vïì cho àang Möëi tònh coân haäy dúã dang Thêìy meå eáp gaã trong laâng chûa xong. DCTH 185 106. Àang chûa boáng nùæng chang chang Xa cêy, xa xoám, xa laâng, xa dên Mûúån naâng caái noán laâm ên Xa xöi caách chúã coá gêìn àêìu ai Trúâi laâm gioá truác mûa mai Mûúån naâng chaã àûúåc, mûúån ai bêy giúâ? Coá phaãi nhên ngaäi tònh cúâ Thò cho anh mûúån caái noán tûâ giúâ àïën mai. CDTCM 129 107. Àaâng xa biïët mêëy dùåm trûúâng Hoãi em àaä kïët cang thûúâng àêu chûa. CHG 26 108. Àaâng xa mûúån ngûåa maâ ài Xin cho töët tuöíi, luêån chi xa doâng. CHG 26 109. Àaâng xa nhún ngaäi naâo xa Ài àêu anh cung gheá nhaâ Trûúác thùm phuå mêîu sau laâ viïëng em. CHG 7 110. Àaáng ùn àêu àêëy maâ múâi Thûúng sao cho àûúåc chöìng ngûúâi maâ thûúng. NASL II 25a Xem thïm Ù 39
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2