Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt

Chia sẻ: Le Van Luong Yen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

1
223
lượt xem
96
download

Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của Fe là: A. 1s22s22p63s23p63d54s3. B. 1s22s22p63s23p63d44s4. C. 1s22s22p63s23p63d64s2. D. 1s22s22p63s23p63d44s1. Câu 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, vị trí của nguyên tố Fe là: A. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIIB, sắt là nguyên tố kim loại nhóm B. B. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIB, sắt là nguyên tố phi kim. C. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB, sắt là nguyên tố kim loại nhóm B. D. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VB, sắt là kim loại nhóm B. Chọn câu trả lời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt

  1. Các câu hỏi lý thuyết về Sắt và hợp chất của Sắt Thứ bảy, 09 Tháng 5 2009 15:23 Thầy Trung Hiếu Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của Fe là: A. 1s22s22p63s23p63d54s3. B. 1s22s22p63s23p63d44s4. C. 1s22s22p63s23p63d64s2. D. 1s22s22p63s23p63d44s1. Câu 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, vị trí của nguyên tố Fe là: A. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIIB, sắt là nguyên tố kim loại nhóm B. B. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIB, sắt là nguyên tố phi kim. C. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB, sắt là nguyên tố kim loại nhóm B. D. Số thứ tự 26, chu kỳ 4, nhóm VB, sắt là kim loại nhóm B. Chọn câu trả lời đúng. Câu 3: Có 4 kim loại để riêng biệt: Al, Ag, Mg, Fe. Chỉ dùng 2 thuốc thử có thể phân biệt được từng chất: A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein. B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl. C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh. D. Dung dịch HCl, Dung dịch AgNO3. Chọn câu trả lời đúng. Câu 4: Trong phản ứng hoá học: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO→4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O. Vai trò của Fe trong phản ứng là: A. Chất oxi hoá. B. Chất khử. C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. Phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử. Chọn câu trả lời đúng.
  2. Câu 5: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Oxit sắt là: D. Không xác định được. A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. Câu 6: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai. A. Dung dịch X làm mất màu thuốc tím. B. Dung dịch X không thể hoà tan Cu. C. Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí kết tủa sẽ tăng khối lượng. D. Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4. Câu 7: Dung dịch nào sau đây có thể oxi hoá Fe thành Fe3+? A. HCl. B. H2SO4 loãng. C. FeCl3. D. Hg(NO3)2. Câu 8: Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng sinh ra một chất khí không màu bị hoá nâu trong không khí. Tỉ lệ mol của Fe và HNO3 là: A. 1 : 2. B. 1 : 1. C. 1 : 4. D. 1 : 6. Câu 9: Có 3 mẫu chất rắn đã được nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3. Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết đồng thời 3 chất này? B. H2SO4 đặc. D. Tất cả đều đúng. A. HCl. C. HNO3 loãng. Câu 10: Ở điều kiện thích hợp, Fe phản ứng được với: 1. Nước; 2. Hiđro; 3. Oxi; 4. Halogen; 5. Kẽm; 6. Axit; 7. Muối. Những phản ứng nào có thể xảy ra. A. 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. 3, 4, 5, 6, 7. C. 2, 3, 4, 6, 7. D. 1, 3, 4, 6, 7. Hãy chọn đáp án đúng. Câu 11: Trong 3 oxit FeO; Fe2O3; Fe3O4, oxit nào tác dụng với HNO3 cho ra khí: A. Chỉ có FeO. B. Chỉ có Fe2O3. C. Chỉ có Fe3O4. D. FeO và Fe3O4. Câu 12: Gang là hợp kim của sắt chứa: A. Hàm lượng cacbon lớn hơn 2%. B. Hàm lượng cacbon lớn hơn 0,2%.
  3. C. Hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%. D. Hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,2%. Hãy chọn đáp án đúng. Câu 13: Có 3 kim loại là Al; Ag; Fe. Cho biết từng phương pháp nào sau đây nhận biết được từng loại kim loại: A. Dùng dung dịch NaOH. B. Dùng dung dịch NaOH và HCl. C. Dùng dung dịch HCl. D. Dùng dung dịch AgNO3. Câu 14: Thép là hợp chất của sắt chứa: A. Hàm lượng cacbon lớn hơn 0,2%. B. Hàm lượng cacbon lớn hơn 2%. C. Hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,2%. D. Hàm lượng cacbon nhỏ hơn 2%. Hãy chọn đáp án đúng. Câu 15: Hỗn hợp A gồm Fe3O4; Al; Al2O3; Fe. Cho A tan trong NaOH dư được hỗn hợp chất rắn A1 dung dịch B1 và khí C1. Khí C1 (dư) cho tác dụng với A nung nóng được hỗn hợp chất rắn A2. Hãy xác định các chất có trong A1; B1; C1; A2: A. (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3). B. (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al; Al2O3). C. (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al). D. (A1: Fe3O4; Fe); (B1: NaAlO2; NaOH dư); (C1: H2); (A2: Fe; Al2O3). Câu 16: Tìm hệ số cân bằng của Fe2(SO4)3 và MnSO4 trong phản ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. A. 5 và 1. B. 5 và 2. C. 2 và 5. D. 10 và 2. Câu 17: Chọn 1 sơ đồ đúng nêu được nguyên tắc sản xuất gang theo nguyên tắc dùng CO khử oxit sắt ở t0 cao: A. Fe3O4 → FeO → Fe2O3 → Fe. B. FeO → Fe3O4 → Fe2O3 → Fe. C. Fe2O3 → FeO → Fe3O4 → Fe. D. Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe. Câu 18: Cho biết các chất sau đều có mặt trong quá trình điều chế Fe3O4 từ FeO: FeO (1); Fe(NO3)2 (2); Fe(NO3)3 (3); Fe3O4 (4), Fe (5). Hãy chọn sơ đồ thích hợp: A. (1) → (2) → (3) → (5) → (4). B. (1) → (3) → (2) → (5) → (4).
  4. C. (1) → (5) → (2) → (3) → (4). D. (1) → (3) → (5) → (2) → (4). Câu 19: Cho oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Oxit sắt là: D. Không xác định được. A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. Câu 20: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai. A. Dung dịch X làm mất màu thuốc tím. B. Dung dịch X không thể hoà tan Cu. C. Cho NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí kết tủa sẽ tăng khối lượng. D. Dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag2SO4. Câu 21: Một loại quặng trong tự nhiên đã loại bỏ hết tạp chất. Hoà tan quặng này trong axit HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất hiện (không tan trong axit). Quặng đó là: A. Xiđêrit (FeCO3). B. Manhetit (Fe3O4). C. Hematit (Fe2O3). D. Pirit (FeS2). Câu 22: Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng sinh ra một chất khí không màu bị hoá nâu trong không khí. Tỉ lệ mol của Fe và HNO3 là: A. 1 : 2. B. 1 : 1. C. 1 : 4. D. 1 : 6. Câu 23: Có 3 mẫu chất rắn đã được nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3. Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết đồng thời 3 chất này? B. H2SO4 đặc. D. Tất cả đều đúng. A. HCl. C. HNO3 loãng. Câu 24: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch FeSO4 đã được axit hoá bằng H2SO4 vào dung dịch KMnO4. Mô tả hiện tượng quan sát được. A. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng. B. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần đến không màu. C. Dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần sang nâu đỏ.
  5. D. Màu tím bị mất ngay. Sau đó dần dần xuất hiện trở lại thành dung dịch có màu hồng. Chọn đáp án đúng. Câu 25: Hoà tan oxit FexOy bằng H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Biết dung dịch A vừa có khả năng hoà tan bột đồng, vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím. Phát biểu nào dưới đây đúng: A. Oxit ban đầu phải là FeO. B. Oxit ban đầu là Fe2O3. C. Oxit ban đầu phải là Fe3O4. D. Oxit ban đầu không thể là Fe2O3 mà là FeO hoặc Fe3O4. Câu 26: Tìm phản ứng chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử: A. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl. B. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O. C. 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO. D. FeO + CO → Fe + CO2. Câu 27: Lần lượt đốt nóng FeS2; FeCO3; Fe(OH)2; Fe(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi. Một số học sinh nêu nhận xét: A. Sản phẩm rắn của các thí nghiệm đều giống nhau. B. Mỗi thí nghiệm tạo một sản phẩm khí khác nhau. C. Chất có độ giảm kim loại nhiều nhất là Fe(NO3)3. D. Nếu lấy mỗi chất ban đầu là 1 mol thì tổng số mol khí và hơi thoát ra là 8 mol. Nhận xét nào đúng? (Ghi Đ). Nhận xét nào sai? (Ghi S). Câu 28: Cho bột sắt vào cốc chứa H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch A, rắn B và khí C. Dung dịch A chứa: A. FeSO4 và H2SO4. B. FeSO4 và Fe2(SO4)3. C. FeSO4. D. Fe2(SO4)3. Câu 29: Để phân biệt 4 chất rắn mất nhãn Al; Fe; Mg; Ag có thể tiến hành các thí nghiệm theo trình tự: A. Dùng H2O, rồi dùng dung dịch HCl.
  6. B. Dùng dung dịch NaOH, rồi dùng dung dịch HNO3. C. Dùng dung dịch HCl, rồi dùng dung dịch NaOH dư. D. Dùng dung dịch H2SO4 loãng, rồi dùng nước NH3 dư. Câu 30: Chỉ ra cấu hình electron của Fe2+. Biết Fe nằm ở ô thứ 26 trong bảng tuần hoàn. A. 1s22s22p63s23p64s23d4. B. 1s22s22p63s23p63d6. C. 1s22s22p63s23p63d54s1. D. 1s22s22p63s23p63d84s2. Câu 31: Để phân biệt hai chất rắn mất nhãn Fe3O4 và Fe2O3, ta có thể dùng hoá chất nào dưới đây: A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch FeCl3. C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch HNO3. Câu 32: Trong điều kiện không có không khí, sắt cháy trong khí clo cho ra hợp chất A. Có thể nhận biết thành phần và hoá trị các nguyên tố trong A bằng các trình tự: A. Dùng nước; dùng dung dịch AgNO3 và dung dịch NaOH. B. Dùng dung dịch HCl; Dùng dung dịch NaOH. C. Dùng dung dịch HCl; Dùng dung dịch AgNO3. D. Dùng dung dịch HNO3; Dùng dung dịch H2SO4 loãng. Câu 33: Những quặng tự nhiên quan trong nhất của sắt là: A. Quặng hematit. B. Quặng manhetit. C. Quặng criolit. D. Quặng xiđerit. Hãy chỉ ra ý nêu sai. Câu 34: Có 4 kim loại để riêng biệt: Al, Ag, Mg, Fe. Chỉ dùng 2 thuốc thử có thể phân biệt được từng chất: A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein. B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl. C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh. D. Dung dịch HCl, Dung dịch AgNO3.
  7. Câu 35: Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước câu chọn đúng. Trong số các hợp chất: FeO, Fe3O4, FeS, FeS2, FeSO4, Fe2(SO4)3. Chất có tỷ lệ khối lượng Fe lớn nhất và nhỏ nhất là: A. FeS; FeSO4. B. Fe3O4; FeS2. C. FeSO4; Fe3O4. D. FeO; Fe2(SO4)3. Câu 36: Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng oxi hoá - khử: A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S . B. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2. C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. D. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. Câu 37: Khử 5,8 oxit sắt với CO một thời gian thu được hỗn hợp khí X và hỗn hợp rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch HNO3 dư rồi cô cạn dung dịch thu được 18,15g muối khan. Oxit sắt là: A. FeO. B. Fe2O3. D. Không xác định được. C. Fe3O4. Câu 38: Để hoà tan cùng một lượng Fe, thì số mol HCl (1) và số mol H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là: A. (1) bằng (2). B. (1) gấp đôi (2). C. (2) gấp đôi (1). D. (1) gấp ba (2). Câu 39: Hoà tan hết cùng một Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (1) và H2SO4 đặc nóng (2) thì thể tích khí sinh ra trong cùng điều kiện là: A. (1) bằng (2). B. (1) gấp đôi (2). C. (2) gấp rưỡi (1). D. (2) gấp ba (1). Câu 40: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng gì? A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh. B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh. C. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch có màu xanh. D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu xanh. Câu 41: Cho x mol Fe vào cốc chứa y mol HNO3, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch A chứa 2 muối và khí B không màu hoá nâu ngoài không khí. Biết B là sản phẩm duy nhất của sự khử . Phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa x, y trong thí nghiệm là đúng: A. y > 4x. B. y < 8/3x. C. 8/3 < y < 4x. D. 8/3x ≤ y ≤ 4x.
  8. Câu 42: Cho 1 mol sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (có chứa 3 mol HNO3). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và khí B không màu hoá nâu ngoài không khí. Biết B là sản phẩm duy nhất của sự khử . Dung dịch A chứa: A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)3 và HNO3. C. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)2. Câu 43 Nhận xét về tính chất hoá học của các hợp chất Fe(II) nào dưới đây là đúng? Hợp Tính axit - Tính oxi hoá - khử chất bazơ Vừa oxi hoá vừa A.FeO Axit khử B.Fe(OH)2 Bazơ Chỉ có tính khử Vừa oxi hoá vừa C.FeCl2 Axit khử Vừa oxi hoá vừa D.FeSO4 Trung tính khử. Câu 44: Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng? A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện dung dịch màu xanh nhạt. C. Thêm Fe(OH)3 màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu. D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh. Câu 45: Có ba lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO; Fe + Fe2O3 và FeO + Fe2O3. Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này? A. Dùng dung dịch HCl, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được. B. Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được.
  9. C. Dùng dung dịch HNO3 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được. D. Thêm dung dịch NaOH, sau đó thêm tiếp dung dịch H2SO4 đậm đặc. Câu 46: Cho 0,1mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 24,2g. B. 18g. C. 8g. D. 16g. Câu 47: Cho 1,4g sắt phản ứng với 30ml dung dịch AgNO3 2M. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng bạc thu được sau phản ứng là: A. 5,4g Ag. B. 6,48g Ag. C. 8,1g Ag. D. 10,8g Ag. Câu 48: Khử 6,4g một oxit sắt cần 2,688 lít khí H2 (đktc). Oxit là: A. FeO. B. Fe2O3. D. Không xác định được. C. Fe3O4. Câu 49: Hoà tan hết 2,8g sắt trong dung dịch AgNO3 thì: A. Thu được 10,8g bạc. B. Thu được 16,2g bạc. C. Thu được tối đa 10,8g bạc. D. Thu được tối đa 16,2g bạc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản