các kỹ thuật điều chế độ rộng xung

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
226
lượt xem
91
download

các kỹ thuật điều chế độ rộng xung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đặc điểm của VSI điều chế 6 bước: dạng sóng điện áp pha thể hiện rõ 6 bước,vì vay gọi là điều chế 6 bước. mỗi van trong VSI dẫn liên tục trong 180 độ,vì vậy cũng gọi là điều chế 180 độ. không có hài bậc ba và điều chế bậc ba.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các kỹ thuật điều chế độ rộng xung

 1. Các K thu t i u ch r ng xung (PWM) I. B ngh ch lưu ngu n áp - Voltage Source Inverter (VSI) A. VSI sáu bư c (Six-Step) - i u ch 180o B. VSI i u ch r ng xung (Pulse-Width Modulated) II. Các phương pháp i u ch r ng xung (PWM Methods) A. Sine PWM B. Hysteresis (Bang-bang) C. i u ch vectơ không gian (Space Vector PWM) III. Tài li u c thêm GV: Ths. Hà Xuân Hòa - B môn Thi t b i n- i nt
 2. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (1) B ngh ch lưu ngu n áp ba pha i u ch sau bư c ng cơ xoay chi u H. 1 B ngh ch lưu ngu n áp ba pha.
 3. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (2) Các tín hi u i u khi n van, trình t chuy n m ch và các i n áp pha so v i trung tính m t chi u N: H. 2 D ng sóng các tín hi u i u khi n van, trình t chuy n m ch và các i n áp pha c a b ngh ch lưu ngu n áp sáu bư c.
 4. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (3) Trình t chuy n m ch: 561 (V1) → 612 (V2) → 123 (V3) → 234 (V4) → 345 (V5) → 456 (V6) → 561 (V1) ĩ Trong ó, 561 có nghĩa là S5, S6 và S1 d n/m /on H. 3 Sáu vectơ i n áp c a b ngh ch lưu áp sáu bư c.
 5. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (4) Các i n áp dây (Vab, Vbc, Vca) và các i n áp pha (Van, Vbn, Vcn) Các i n áp dây Vab = VaN - VbN Vbc = VbN - VcN Vca = VcN - VaN Các i n áp pha Van = 2/3VaN - 1/3VbN - 1/3VcN Vbn = -1/3VaN + 2/3VbN - 1/3VcN Vcn = -1/3VaN - 1/3VbN + 2/3VcN H. 4 D ng sóng các i n áp pha và i n áp dây c a b ngh ch lưu ngu n áp i u ch sáu bư c.
 6. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (5) Biên i n áp dây (Vab, Vbc, Vca) Thành ph n t n s cơ b n - b c 1 (Vab)1 3 4 Vdc 6 (Vab )1 (rms) = = Vdc ≈ 0.78Vdc 2π 2 π Các thành ph n t n s hài b c h (Vab)h : biên c a các hài t l ngh ch v i b c c a hài ó 0.78 (Vab )h (rms) = Vdc h trong do, h = 6n ± 1 (n = 1, 2, 3,.....)
 7. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) A. Six-Step VSI (6) c i m c a VSI i u ch sáu bư c: D ng sóng i n áp pha th hi n rõ “sáu bư c”; vì v y g i là i u ch sáu bư c. ũ M i van trong VSI d n liên t c trong 180o ; vì v y cũng g i là i u ch 180o. Không có các hài b c ba và b i s b c ba c a i n áp pha và dây và tương t v i các dòng i n hài b c ba và b i b c ba. i n áp ra c a b ngh ch lưu ba này ch có th i u khi n b ng cách thay i i n áp m t chi u u vào “DC-link” (Vdc)
 8. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) B. VSI i u ch r ng xung PWM (1) M c ích áp d ng PWM i u khi n i n áp u ra b ngh ch lưu Gi m các hài Như c i m khi áp d ng PWM Tăng t n th t chuy n m ch do t n s chuy n m ch PWM l n Gi m i n áp u ra Phát EMI do nó t o ra các hài b c cao
 9. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) B. VSI i u ch r ng xung PWM (2) i u bi n r ng xung (PWM) i n th i m A (pha A) H. 5 i u bi n r ng xung.
 10. I. B ngh ch lưu ngu n áp (VSI) B. VSI i u ch r ng xung PWM (3) i n áp u ra b ngh ch lưu Khi vcontrol > vtri, VA0 = Vdc/2 Khi vcontrol < vtri, VA0 = -Vdc/2 i u khi n i n áp u ra b ngh ch lưu T n s PWM b ng t n s c a sóng mang vtri Biên c a i n áp ra ư c i u khi n b ng biên c a sóng i u khi n vcontrol T n s cơ b n ư c i u khi n b ng t n s c a sóng i u khi n vcontrol Ch s i u bi n (m) vcontrol peak of (VA0 )1 m= = vtri Vdc / 2 Trong ó, (VA0)1 là thành ph n t n s cơ b n c a (VA0)
 11. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM A. i u bi n PWM hình sin (Sine PWM) (1) B ngh ch lưu ba pha H. 6 B ngh ch lưu ba pha.
 12. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM A. Sine PWM (2) Các d ng sóng PWM ba pha vtri vcontrol_A vcontrol_B vcontrol_C T n s c a vtri và vcontrol T n s c a vtri = fs VA0 T n s c a vcontrol = f1 Trong ó, fs = t n s PWM VB0 f1 = t n s cơ b n VC0 i n áp ra c a b ngh ch lưu VAB Khi vcontrol > vtri, VA0 = Vdc/2 VBC Khi vcontrol < vtri, VA0 = -Vdc/2 Trong ó, VAB = VA0 – VB0 VCA VBC = VB0 – VC0 t VCA = VC0 – VA0 H. 7 Các d ng sóng c a b ngh ch lưu khi i u ch PWM
 13. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM A. Sine PWM (3) T s i u bi n biên (ma) peak amplitude of vcontrol peak value of (VA0 )1 ma = = amplitude of vtri Vdc / 2 Trong ó, (VA0)1 là thành ph n t n s cơ b n c a (VA0) T s i u bi n t n s (mf) fs mf = trong ó, fs là t n s PWM và f1 là t n s cơ b n f1 mf nên là s nguyên l n u mf không ph i là s nguyên thì i n áp ra có th có các hài v i t n s không ph i là b i c a t n s cơ b n (subhamonics) ũ n u mf không ph i s l thì thành ph n m t chi u và có th c các hài b c ch n cũng t n t i i n áp u ra mf nên là b i c a 3 i v i b ngh ch lưu PWM ba pha Hài b i l c a 3 và các hài ch n s b kh
 14. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM B. Hysteresis (Bang-bang) PWM (1) B VSI ba pha áp d ng phương pháp i u khi n dòng ki u hysteresis H. 8 B VSI ba pha áp d ng phương pháp i u khi n dòng ki u hysteresis.
 15. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM B. Hysteresis (Bang-bang) PWM (2) B i u khi n dòng i n ki u Hysteresis H. 9 B i u khi n dòng i n ki u Hysteresis cho pha “a”.
 16. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM B. Hysteresis (Bang-bang) PWM (3) c i m c a phương pháp i u khi n dòng ki u hysteresis Ưu i m áp ng ng r t t t Th c hi n d dàng và chi phí th p Như c i m nh p nhô dòng i n trong ch n nh l n Thay i t n s chuy n m ch Không có s ph i h p gi a các b i u khi n hysterisis c a các pha, nên không có m t chi n lư c cho vi c t o các vectơ zero. Do ó, t n s chuy n m ch tăng lên khi i u khi n v i ch s i u bi n th p. i n áp ra s ch a các hài v i t n s không ph i là b i c a t n s cơ b n (subharmonic components)
 17. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM C. Phương pháp i u ch vectơ không gian SVM (1) i n áp ra c a b ngh ch lưu ba pha (1) Trong ó, các transistors nhóm trên: S1, S3, S5 các transistors nhóm dư i: S4, S6, S2 các vector bi n chuy n m nh: a, b, c H. 10 B ngh ch lưu ba pha.
 18. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM C. Phương pháp i u ch vectơ không gian SVM (2) i n áp ra c a b ngh ch lưu ba pha (2) Các transistor t S1 n S6 là các transistor công su t chuy n m nh t o i n áp ra Khi m t transistor nhóm trên d n (on) (i.e., a, b or c = “1”), thì transistor cùng nhánh nhóm dư i ph i khóa (off) (i.e., a', b' or c' = “0”) Có tám kh năng k t h p theo ki u on và off cho ba transistor nhóm trên (S1, S3, S5) Vector i n áp dây [Vab Vbc Vca]t Vab  1 − 1 0 a  V  = V 0 1 − 1 b , Trong ó, [a b c]t là vectơ bi n chuy n m ch  bc  dc    Vca     − 1 0 1 c     Vectơ i n áp pha [Van Vbn Vcn]t Van  2 −1 −1 a    1    Vbn  = Vdc −1 2 −1 b 3 Vcn    −1 −1 2 c    
 19. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM C. Phương pháp i u ch vectơ không gian SVM (3) i n áp ra c a b ngh ch lưu ba pha (3) Tám vectơ i n áp c a b ngh ch lưu (t V0 t i V7)
 20. II. Các phương pháp i u ch r ng xung PWM C. Phương pháp i u ch vectơ không gian SVM (4) i n áp ra c a b ngh ch lưu ba pha (4) Tám kh năng k t h p, các i n áp pha và i n áp dây u ra Vectơ chuy n m ch i n áp pha i n áp dây Vectơ i n áp ( i n áp ra nhân tương ng v i Vdc)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản