Các loại mệnh đề (Phần 1) (Tài liệu bài giảng)

Chia sẻ: Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
181
lượt xem
72
download

Các loại mệnh đề (Phần 1) (Tài liệu bài giảng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mệnh đề có 3 định nghĩa như sau: 1. A clause is a sentence that is part of a larger sentence: Mệnh đề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn hơn (dài hơn). 2. A clause is a sentence that does not make complete sense by itself: Mệnh đề là một câu mà tự nó không tạo thành một ý nghĩa đầy đủ 3. A clause is a group of words that forms part of a sentence and contains a finite verb: Mệnh đề là một nhóm chữ tạo thành thành phần của một câu và trong đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại mệnh đề (Phần 1) (Tài liệu bài giảng)

  1. Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 1) CÁC LO I M NH ð (PH N 1) (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ TH MAI PHƯƠNG * ð NH NGHĨA: M nh ñ có 3 ñ nh nghĩa như sau: 1. A clause is a sentence that is part of a larger sentence: M nh ñ là m t câu mà nó là thành ph n c a m t câu l n hơn (dài hơn). 2. A clause is a sentence that does not make complete sense by itself: M nh ñ là m t câu mà t nó không t o thành m t ý nghĩa ñ y ñ . 3. A clause is a group of words that forms part of a sentence and contains a finite verb: M nh ñ là m t nhóm ch t o thành thành ph n c a m t câu và trong ñó có m t ñ ng t gi i h n ( là ñ ng t có chia thì). * PHÂN LO I M NH ð : Tùy theo nghĩa c a nó mà m t m nh ñ có th là : - M nh ñ chính (principal clause or main clause) - M nh ñ ph : (subordinate clause or dependent clause) + M nh ñ chính là m nh ñ mà nó có th ñ ng riêng m t mình và t nó t o thành m t ý nghĩa ñ y ñ + M nh ñ ph là m nh ñ mà nó không th ñ ng riêng môt mình và ý nghĩa c a nó ph thu c vào m nh ñ chính * CÁC LO I M NH ð PH : Có 3 lo i m nh ñ ph : 1. M nh ñ danh t (Noun clause) 2. M nh ñ tính t (Adjective clause) 3. M nh ñ tr ng t (Adverb clause) I. M NH ð DANH T ð nh nghĩa: - M nh ñ danh t là m nh ñ ñư c dùng gi ng như m t danh t -M nh ñ danh t là m nh ñ làm công vi c c a m t danh t , nó nói v ngư i tác ñ ng hay ngư i ti p nh n Các b n có th hi u nôm na là danh t làm nhi m v gì trong câu thì m nh ñ danh t cũng có th làm nhi m v ñó Ex: - The work is done. (danh t work làm ch t ) - What is done is done (m nh ñ danh t what is done cũng làm ch t ) - I don't know the reason ( danh t reason làm túc t ) - I don't know why he came here ( m nh ñ danh t : why he came here cũng làm túc t ) - This is my motherland (danh t motherland làm compliment ) - This is where I was born (m nh ñ danh t where I was born cũng làm complement ) II. M NH ð TÍNH NG (Các em xem l i Tài li u bài gi ng c a bài 1 chuyên ñ 4: M nh ñ quan h và cách k t h p câu có cùng ch ng ) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 1) III. M NH ð TR NG T ð nh nghĩa: - M nh ñ tr ng t là m nh ñ ñư c dùng gi ng như tr ng t - M nh ñ tr ng t là m nh ñ làm công vi c c a m t tr ng t ,nó cho bi t "như th nào" ," ñâu".hay" khi nào" m t hành ñ ng di n ra - M nh ñ tr ng t phân ra làm 10 lo i : + M nh ñ tr ng t ch th i gian + M nh ñ tr ng t ch nơi ch n + M nh ñ tr ng t ch cách th c + M nh ñ tr ng t ch lý do + M nh ñ tr ng t ch ñi u ki n + M nh ñ tr ng t ch s như ng b + M nh ñ tr ng t ch m c ñích + M nh ñ tr ng t ch k t qu + M nh ñ tr ng t ch s so sánh + M nh ñ tr ng t ch ñi u ki n [/b] - Ngoài ra còn 2 lo i m nh ñ sau cũng ñư c x p vào lo i m nh ñ tr ng t : + M nh ñ gi i h n + M nh ñ tr ng t rút g n Do ñây là là lo i m nh ñ ph c t p nh t nên tôi s ñi sâu vào chi ti t t ng lo i : 1. M nh ñ tr ng t ch th i gian Nh ng m nh ñ này thư ng tr l i câu nói v i when và có th ñư c gi i thi u b i nh ng liên t sau: when, after, as, as long as, as soon as, before, by the time, directly, during, the time (that) immediately,the moment (that),now (that),once,since,until/ till,whenever,và while. Chúng ta thư ng s d ng d u ph y khi m nh ñ tr ng t ñi trư c. Ex: I ran away when I saw the dog. When I saw the dog,I ran away. Lưu ý: Không s d ng will sau nh ng liên t ch th i gian Trong trư ng h p này ta ph i dùng thì hi n t i ñơn th cho thì tương lai ñơn, và thì hi n t i hoàn thành th cho thì tương lai hoàn thành Ex: - When I will meet him, I will tell him about that. (sai) When I meet him ,I will tell him about that. (ñúng) - meet là thì hi n t i ñơn th cho: will meet là thì tương lai ñơn - Once we will have decorated the house ,we can move in. (sai) - do dùng will sau once. Once we have decorated the house, we can move in.(ñúng) - do dùng have decorated là thì hi n t i hoàn thành th cho thì tương lai hoàn thành - Tuy nhiên m t s ngư i v n còn nh m l n gi a 2 khái ni m: "không dùng will trong m nh ñ tr ng t ch th i gian" và “không dùng will trong m nh ñ có when". Ex: 1. I will give him the book when he will come back. (sai) 2. I want to know when he will come back. (ñúng) T i sao câu 1 dùng will sau when l i sai mà câu 2 dùng will sau when l i ñúng ? Vì câu 1 m nh ñ : when he will come back là m nh ñ tr ng t ch th i gian nên dùng will là sai Còn câu 2: when he will come back là m nh ñ danh t nên dùng will không sai Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
  3. Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 1) Do ñó khi g p m nh ñ có when c n xem xét ñó là m nh ñ tr ng t hay m nh ñ danh t thì m i dùng ñúng ñư c. Ex: When the trains stops (= will stop), the band will start playing. As soon as she arrives (= will arrive) at the school, the children will begin cheering. We won't begin until we've had (= shall have had) a full enquiry. He said that he would give her a present before he left (= would leave) Port bridge. 2. M nh ñ tr ng ng ch m c ñích M nh ñ tr ng ng ch m c ñích là m nh ñ b nghĩa cho m nh ñ chính, b ng cách xác ñ nh m c ñích mà hành ñ ng c a m nh ñ chính x y ra. M nh ñ tr ng ng ch m c ñích thư ng ñư c b t ñ u b ng: so that; in order that (ñ mà); lest (k o mà); for fear that (e r ng, s r ng) Ex: She is studing hard main clause so that she can pass the next exam sub clause We left the house early lest we would muss the first train We tiptoed in order that we wouldn't make the baby up (Chúng tôi ñi rón rén/ñi nhón gót ñ mà không làm ñ a tr th c gi c) toe(n): ngón chân, tip (n): ñ u mút Lưu ý: ð di n t ch m c ñích chúng ta còn có th s d ng các t ho c c m t sau: a. in order for SO/ST to do ST: ñ cho ai/ cái gì làm gì Ex: In order for a film to be interesting, it must have a good plot (ð cho 1 b phim hay thì b phim ñó ph i có c t truy n hay) In order for your child to be respectful, you must educate him very early be respectful: l phép b. for + N/Ving Ex: She went to market for some eggs - Go to market/school/church/pagoda ~ có nghĩa ñi v i m c ñích chính c a danh t ñó, t c là ñ n trư ng ñ h c, ñi th p hương chùa chi n, ñ n nhà th ñ làm l .. N u "Go to the school / the church / the pagoda..." thì không có nghĩa v i m c ñích chính "ñ n trư ng không ph i h c, ñ n nhà th không f i làm l , .." c. to so as to + bare inf ñ làm gì in order to Ex: She is studying hard to/so as to/ in order to be able to pass the next exam. Hình th c ph ñ nh: so as not to + bare inf in order not to + bare inf Ex: We left the house early so as not to miss the first train. d. with a view toprep (not) V-ing ~ ñ (ñ ng) làm gì Ex: We left the house early with a view to not missing the first train. She is studying hard with a view to being able to pass the next exam. Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
  4. Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 1) 3. M nh ñ tr ng ng ch k t qu M nh ñ ch k t qu là nh ng m nh ñ b nghĩa cho m nh ñ chính b ng cách xác ñ nh k t qu . M nh ñ tr ng ng ch k t qu ñư c b t ñ u b ng so (vì v y), so... that, such....... that (quá ... ñ n n i) Ex: She had studied hard so she pass the exam successfully. They practised regularly so they won the match easily. * Các c u trúc c a “so.... that” và “such.... that” a. Sub + verb + so + adj/adv + that + clause quá ..... ñ n n i Ex: She is so kind that everyone loves her. He swam so strongly that he won the first prize. The coffee is so hot that we can't drink it. b. Sub + verb + such + a/an + adj + singular noun + that + clause Ex: - She is such a kind person that everyone loves her. - She was such a strong swimmer that he won the first prize. - Lưu ý: V i c u trúc “so … that” khi chuy n thành “such ...that”, ta bi n ñ ng t chính thành danh t . c. Sub + verb + so + adj + a/an + singular noun + that + clause Ex: - She is so kind that everyone loves her. She is so kind a person that everyone loves her. - He swam so strongly that he won the first prize. He was so strong a swimmer that he won the first prize. d. Sub + verb + so + many/few + plural noun + that + clause ~ quá nhi u/ít ....ñ n n i mà Ex: She has so many friends that she can't remember their birthdays So few students registered for the class that it was cancelled e. Sub + Verb + so + much/little + uncountable noun + that + clause Ex: - My mother has so little free time that she never watches TV at night - They spent so much money that they got broke (Be/ get broke: túng qu n, khánh ki t) f. Sub + verb + such + adj + plural noun/uncountable noun + that + clause (quá... ñ n n i) Ex: They had such nice memories that they decided to come back there. (memory (n): k ni m, trí nh ) - It was such good news that she jumped with joy - Lưu ý: 1. Ta có th b “that” c 6 c u trúc trên mà không nh hư ng ñ n nghĩa và c u trúc c a chúng 2. Hình th c ñ o ng ñ nh n m nh nghĩa c a c u trúc a. “Sub + verb + so + adj/adv + that + clause” là: So + adj/adv + be + sub + X + that + clause Such auxiliary verb bare inf Ex: - She is so kind that everyone loves her So kind is she that everyone loves her. Such Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 4 -
  5. Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Các lo i m nh ñ (Ph n 1) - He swam so strongly that he won the first prize. So strongly did he swim that he won the first prize. Such Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | 5 -
Đồng bộ tài khoản