intTypePromotion=1
ADSENSE

Mệnh đề nhượng bộ

Xem 1-16 trên 16 kết quả Mệnh đề nhượng bộ
 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do/ nguyên nhân là mệnh đề bổ nghĩa cho mệnh đề chính bằng cách xác định lý do/ nguyên nhân mà hành động của mệnh đề chính được thực hiện. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thường được bắt đầu bằng các một trong các liên từ sau: because, for, since, as...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 278 93   Download

 • Mệnh đề có 3 định nghĩa như sau: 1. A clause is a sentence that is part of a larger sentence: Mệnh đề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn hơn (dài hơn). 2. A clause is a sentence that does not make complete sense by itself: Mệnh đề là một câu mà tự nó không tạo thành một ý nghĩa đầy đủ 3. A clause is a group of words that forms part of a sentence and contains a finite verb: Mệnh đề là một nhóm chữ tạo thành thành phần của một câu và trong đó...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 224 74   Download

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: là mệnh đề bổ nghĩa cho mệnh đề chính bằng cách xác định điều kiện mà hành động của mệnh đề chính được thực hiện. Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện thường được bắt đầu bằng một trong những liên từ hoặc cụm từ

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 159 53   Download

 • Khái niệm cần biết - Mệnh đề nhượng bộ- điều kiện bắt đầu bằng `whatever', `whoever', `whichever' (,`wherever', or `however') được sử dụng như những mệnh đề phụ, mà không phải cả mệnh đề đóng vai trò là một thành phần của câu (làm chủ, làm tân ngữ hoặc bổ ngữ) như các mệnh đề quan hệ danh từ bên dưới, ở phần

  pdf5p miumiu111 30-03-2011 203 44   Download

 • Mệnh Đề I/ Định nghĩa: Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ dã chia là động từ hoà hợp với chủ từ của nó về ngôi và số . This is the man Mary saw yesterday. Trong câu trên chúng ta thấy có 2 mệnh đề: (1) This is the man (động từ chia là is ) (2) Mary saw yesterday (động từ đã chia là saw)

  pdf3p bibocumi39 16-04-2013 118 31   Download

 • Cụm từ chỉ sự nhượng bộ thường được bắt đầu bằng giới từ ‘In spite of’ hoặc ‘Despite’ (mang nghĩa mặc dù, cho dù) Cấu trúc ...

  pdf4p leafstorm 29-06-2011 839 186   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day b. It happened that a. It happened to c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. b. is surprised that a. surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 207 66   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day a. It happened to b. It happened that c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. a. surprised that b. is surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 136 45   Download

 • A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. I would have visited you before if there__________quite a lot of people in your house. A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus, you _____________ late for work. A. wouldn't have been B. would have been C. wouldn't be D. would be 3. If I ________, I would express my feelings. A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked 4. If________ as I told her, she would have succeeded. A. she has done B. she had done C. she does...

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 92 22   Download

 • Tài liệu từ nối sử dụng trong tiếng Anh: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được cách sử dụng từ nối phụ thuộc giới thiệu mệnh đề trạng ngữ như mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, so sánh, nguyên nhân, mục đích, kết quả, điều kiện, ý nhượng bộ.

  pdf81p cocacola_01 25-09-2015 257 117   Download

 • A. CONDITIONAL-CONCESSIVE CLAUSES I. Khái niệm cần biết - Mệnh đề nhượng bộ-điều kiện bắt đầu bằng `whatever', `whoever', `whichever' (,`wherever', or `however') được sử dụng như những mệnh đề phụ, mà không phải cả mệnh đề đóng vai trò là một thành phần của câu (làm chủ, làm tân ngữ hoặc bổ ngữ) như các mệnh đề quan hệ danh từ bên dưới, ở phần B.

  pdf17p anna009 18-04-2011 171 29   Download

 • Tài liệu Grammar English 9 (HKII) sau đây giúp các bạn ôn tập những kiến thức về ngữ pháp trong môn Tiếng Anh theo chương trình học của lớp 9 như mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do, cụm động từ, mệnh đề liên hệ, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ, câu điều kiện. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Tiếng Anh, mời các bạn tham khảo.

   

  doc3p giangminn 15-05-2015 68 9   Download

 • Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ Despite/Inspite of (bất chấp, cho dù, …) Đằng sau hai cụm từ này phải dùng một danh từ hoặc ngữ danh từ, không được dùng một câu hoàn chỉnh.

  pdf4p miumiu111 30-03-2011 99 7   Download

 • V_ing có thể được dùng để nối hai câu có cùng chủ ngữ trở thành một câu bằng cách biến động từ của câu thứ nhất thành dạng V-ing, bỏ chủ ngữ và nối với câu thứ hai bằng dấu phảy.

  pdf10p may0505 20-04-2011 88 7   Download

 • Một số các động từ đặc biệt khác Những động từ dễ gây nhầm lẫn Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ 35. Một số các động từ đặc biệt khác Đó là những động từ ở trong các mẫu câu khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. • • • • agree to do smt: đồng ý làm gì He agreed to leave early tomorrow morning. agree to one’s doing smt: đồng ý với việc ai làm gì. He agreed to my leaving early tomorrow morning. Mean to do smt: định làm gì. I mean to get to the top of the...

  pdf5p vantrungtran 02-02-2010 394 262   Download

 • Trình tự thực hiện: + Khách hàng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (CMND) và đề nghị tổng số tiền cùng các loại mệnh giá cần mua (trường hợp mua trái phiếu không ghi tên thì không cần xuất trình CMND) + Cán bộ giao dịch nhận tiền và thực hiện thủ tục phát hành, in phiếu phát hành và yêu cầu khách hàng ký mẫu vào cuống trái phiếu (đối với loại có ghi tên) và phiếu phát hành. + Cán bộ giao dịch giao phần thân trái phiếu và trả CMND cho khách hàng. ...

  doc1p batrinh 19-08-2009 339 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mệnh đề nhượng bộ
p_strCode=menhdenhuongbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2