Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
155
lượt xem
89
download

Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất ít phòng thí nghiệm tiếp cận công nghệ này, dù chỉ là bước đầu Là công nghệtương đối khó Đòi hỏi một sốtrang bị: kính hiển vi vi thao tác, phòng vô trùng, phương tiện nuôi cấy tế bào với nguồn tiếp liệu đều đặn, phương tiện trử đông Liên kết với khu chăn nuôi thí nghiệm và phòng thí nghiệm thú y co chuyên gia siêu âm lấy trứng, chuẩn bị súc vật mang thai nhân bản Không có khoa học gia đầu tàu Không có chương trình có kinh phí lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam

 1. Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam
 2. Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam Phạm Hùng Vân1 (1) Thaønhvieân chính cuûa ANSORP Thaønh vieân ban tö vaán quoác teá cuûa ARFID Thaønh vieân chaùnh ban coá vaán khoa hoïc cuûa NAM KHOA Coá vaán vi sinh laâm saøng BV. Nguyeãn Tri Phöông vaø BV. An Bình Giaûng vieân Boâ Moân Vi Sinh – Khoa Y - ÑHYD
 3. Gen cloning và các ứng dụng trong cuộc sống
 4. Để có gen mong muốn Ly trích gen töø boä gen Boä gen Gen Teá baøo töø cô quan chöùc naêng Protein Chuyeån theå vaøo teá baøo Clone vaøo Vector saûn xuaát (vi khuaàn..) (plasmid..)
 5. Kỹ thuật Southern blotting để dò được đoạn gen mong muốn Gen nghieân cöùu 1 Boä gene ADN 2 Caét ñoaïn nhôø RE 3 Caùc phaân ñoaïn ADN kích thöôùc khaùc nhau 4 Taùch bieät caùc phaân ñoaïn baèng ñieän di 5 Bieán tính roài chuyeån sang maøng nylon 6 Ñoaïn doø ñaùnh daáu gaén vôùi chuoãi boå sung 7 Phaùt hieän baèng phoùng xaï töï ghi, enzyme
 6. Dùng PCR để nhân bản gen PCR Teá baøo
 7. Phải đi từ mRNA nếu là gen có intron
 8. Tiếp cận tại Việt Nam • Nhiều phòng thí nghiệm tiếp cận công nghệ này, vì Không phải là công nghệ khó Không đòi hỏi thiết bị đắt tiền Là phương tiện cho nhiều nghiên cứu khác • Tuy nhiên chưa có nơi nào đưa ra được sản phẩm vì: Thiếu phương hướng áp dụng Không tìm được đầu ra Không có công nghệ sau cloning (scale- up, tinh chế…)
 9. Công nghệ nhân bản động vật
 10. Công nghệ nhân bản động vật
 11. Tiếp cận tại Việt Nam Rất ít phòng thí nghiệm tiếp cận công nghệ này, dù chỉ là bước đầu Là công nghệ tương đối khó Đòi hỏi một số trang bị: kính hiển vi vi thao tác, phòng vô trùng, phương tiện nuôi cấy tế bào với nguồn tiếp liệu đều đặn, phương tiện trử đông Liên kết với khu chăn nuôi thí nghiệm và phòng thí nghiệm thú y co chuyên gia siêu âm lấy trứng, chuẩn bị súc vật mang thai nhân bản Không có khoa học gia đầu tàu Không có chương trình có kinh phí lớn
 12. Công nghệ tế bào mầm (Stem cell) Mô hình tạo và nhân bản Embryonic stem cells
 13. Công nghệ tế bào mầm (Stem cell) Nguồn để lấy Adult stem cells từ tuỷ xương
 14. Công nghệ tế bào mầm (Stem cell) với nhiều triển vọng
 15. Stem cell trị tiểu đường
 16. Stem cell trị Parkinson
 17. Stem cell trị nhồi máu cơ tim
 18. Stem cell trong gene therapy
 19. Tiếp cận tại Việt Nam Rất ít phòng thí nghiệm tiếp cận công nghệ này, dù chỉ là bước đầu Là công nghệ khó Đòi hỏi một số trang bị: kính hiển vi vi thao tác, phòng vô trùng, phương tiện nuôi cấy tế bào với nguồn tiếp liệu đều đặn, phương tiện trử đông Liên kết với khu IVF với các bác sĩ siêu âm lấy trứng, bác sĩ thao tác IVF..; Liên kết với BV. Huyết học Không có khoa học gia đầu tàu Không có chương trình có kinh phí lớn
 20. Công nghệ DNA therapy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản