intTypePromotion=1

Các phương pháp gia công chất dẻo

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
403
lượt xem
48
download

Các phương pháp gia công chất dẻo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều phương pháp gia công chất dẻo. Việc chọn phương pháp nào là phụ thuốc vào nhiều yếu tố : Chất lượng và năng suất của sản phẩm. Độ chính xác kích thước và chất lượng bề mặt Hình dạng của sản phẩm Vật liệu Kích thước cuối cùng của sản phẩm Thông thường đối với bất kỳ quá trình gia công nào cũng gốm có ba công đọan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp gia công chất dẻo

  1. CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHẤT DẺO TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 1 GIA CÔNG (tt) 4.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhiều phương pháp gia công chất dẻo. Việc chọn phương pháp nào là phụ thuốc vào nhiều yếu tố : - Chất lượng và năng suất của sản phẩm. - Độ chính xác kích thước và chất lượng bề mặt - Hình dạng của sản phẩm - Vật liệu - Kích thước cuối cùng của sản phẩm Thông thường đối với bất kỳ quá trình gia công nào cũng gốm có ba công đọan : 1. Gia nhiệt – Để làm mềm hoặc nóng chảy nhựa ệ ặ g y ự 2. Tạo hình / Định dạng – 3. Làm nguội- để sản phẩm giữ đượng hình dạng được tạo ra ở công đoạn 2 TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 2 GIA CÔNG (tt) 1
  2. 4.1 ĐẶT VẤN ĐỀ -Các nhựa nhiệt dẻo thường ở dạng hạt và được làm nóng chảy lại một lần nữa. -Các vật liệu nhựa nhiệt rắn thì thường ở dạng lỏng hoặc dạng sệt thường gọi là nhựa "resins", khi bột resins , hoặc các sản phẩm đã được lưu hóa một phần gọi là tạo phôi "preforms") mà nó cần nhiệt cho công đọan tạo hình. Việc tạo hình sẽ được thực hiện nhờ quá trình phản ứng hóa học, điều này có nghĩa là vật liệu không mềm lại một lần nữa khi chúng ta gia nhiệt lại. Các phản ứng này có thể tỏa nhiệt, trong trường hợp ể này việc làm nguội là bắt buộc. TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 3 GIA CÔNG (tt) 4.2.CÔNG NGHỆ TRÁNG PHỦ 4.2.1. Khái niệm: Là quá trình phủ bọc lớp chất dẻo lên vật liệu dạng tấm q p ọ p ậ ệ ạ g mềm dễ uốn ( thường là vải, giấy). Do vậy với phương ề ễ ố ờ à ả ấ ậ ớ pháp này ta tạo được lọai vật liệu tổ hợp mới. 4.2.2. vật liệu - Hàng dệt như sợi bông, sợi visko, sợi polyamid, sợi polyeste … được sử dụng làm vật liệu lớp nền. Tuy nhiên với các lọai vật liệu này độ bám dính kém - Lớp bọc thường là PVC, trong trường hợp tạo nhiều lớp có thể để tăng tính mềm mại có thể sử dụng thên các lớp bọt xốp xốp. - Hoặc tạo ra các dung môi khác nhau để tạo ra các dung dịch chất dẻo dùing trong công nghệ tráng phủ như: keton, benzol.. Để sau khi bay hơi dung dịch chất dẻo sẽ tạo ra một lớp màng cứng hoặc tạo ra chất có cấu trúc không gian. TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 4 GIA CÔNG (tt) 2
  3. 4.2.CÔNG NGHỆ TRÁNG PHỦ 4.2.3 Công nghệ tráng phủ Phương pháp dao phết Boät nhaõo Dao pheát Vai Vaûi Dao pheáát - Truïc truï troøn i 2-3 TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 5 GIA CÔNG (tt) 4.2.CÔNG NGHỆ TRÁNG PHỦ Phương pháp dùng dùng máy đùn, và phương pháp tẩm nhúng. Loø haàm ñeå nung 4 Dao gaït 3 2 5 1 6 TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 6 GIA CÔNG (tt) 3
  4. 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN 4.3.1 Khái niệm:Các mối liên kết các nhựa nhiệt dẻo được thực hiện nhờ nhiệt và áp lực. Thường dùng với các ống dẫn, trong các thiết bị xây dựng 4.4.2 Vật liệu và các thông số kỹ thuật. Các nhựa nhiệt dẻo có thể đều dùng được.Các thông số hàn: Áp lực, nhiệt độ, áp suất.Bề mặt trước khi hàn phải sạch ặ ớ à ả TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 7 GIA CÔNG (tt) 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN 4.3.3 Các phương pháp hàn Hàn bằng phần tử nung: Phaàn töû nung Vaät caàn haøn Böùu haøn Phaàn töû Vaät caàn nung haøn Böùu haøn Vaät caàn haøn Nung nong noùng Han Haøn Nung noùng nong Han Haøn Phần tử nung trực tiếp. TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 8 GIA CÔNG (tt) 4
  5. 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN Haøn baèng tay Haøn baèng maùy F Con laên eùp F (dòch chuyeån Con laên eùp baèng tay) bang vaøø ñaååy saûûn phaååm ñ h Phaàn töû nung Taám ñeäm Phaàn töû nung (dòch chuyeån ñöôïc) Phần tử nung gián tiếp TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 9 GIA CÔNG (tt) 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN Hàn bằng xung nhiệt Chaøy eùp Lôùp caùch nhieät Baêng trôû khaùng Maøng khoâng dính Maøng caàn haøn Lôùp caùch nhieät ñaøn hoài Baøn maùy haøn Nguyeân lyù haøn baèng xung nhieät TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 10 GIA CÔNG (tt) 5
  6. 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN Hàn bằng ma sát TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 11 GIA CÔNG (tt) 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN Hàn bằng dòng cao tần TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 12 GIA CÔNG (tt) 6
  7. 4.3.CÔNG NGHỆ HÀN Hàn bằng siêu âm TS.THÁI T THU HÀ CHƯƠNG 5 CÁC PHƯƠNG PHÁP 13 GIA CÔNG (tt) 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2