intTypePromotion=1

Các văn bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

0
28
lượt xem
0
download

Các văn bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Các văn bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2 tiếp tục giới thiệu đến các bạn những bản Hiến Pháp làm nên lịch sử nhân loại như: Hiến pháp Bỉ năm 1831, Hiến pháp Đức năm 1848, Hiến pháp Thụy Sĩ năm 1848, Hiến pháp Nhật Bản năm 1889, Hiến pháp Nga năm 1906. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các văn bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2

348<br /> <br /> C A C BAN HIEN PHAP LAM NEN LICH<br /> <br /> SC<br /> <br /> va pham chat, se bao ve va buoc phai bao ve va thuc hien tuan<br /> thii day du cac quy dinh cua Hien phap kern theo nay, n h u la<br /> luat CO ban ciia Cong hoa Bolivia.<br /> Da thong qua, ky, dong dau bang con dau cua Cong hoa va<br /> ky pho t h u b a i cac bo truong.<br /> <br /> *<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> ><br /> <br /> .<br /> <br /> Hien phap Bi nam 1831<br /> <br /> (dau da dong) Tong thong<br /> A N T O N I O JOSE D E S U C R E<br /> Bo truong Npi vu va Ngoai giao '<br /> FACUNDO INFANTE<br /> Bp truong Quoc phong<br /> AGUSTIN JERALDINO<br /> '<br /> <br /> Bp truong Tai chinh<br /> JUAN DE BERNABE Y M A D E R O<br /> <br /> Trong suo't the ky XIX, Hien phap Bi nam 1831 duoc xem la<br /> hien phap kieu mau cua ca chau A u . Hien phap Tay Ban Nha<br /> nam 1833, Hien phap H y Lap nam 1844 va 1864, Hien phap<br /> Luxembourg nam 1848, Hien phap Pho nam 1850, va Hien<br /> phap Bulgaria nam 1864 deu la nhirng hien phap chiu anh<br /> huang true tiep t u mo hinh cua Hien phap Bi.<br /> Tinh chat truong ton cua ban hien phap nay cGng la dieu<br /> dang ghi nhan. Chi Hien phap Hoa Ky nam 1787 va Hien phap<br /> Nauy nam 1814 la c6 lich su dai hon Hien phap Bi. Nguyen<br /> nhan la do Hien phap Bi da sua doi can ban nhiing quy dinh ve<br /> cac quyen su dung tieng noi trong nhiing thap ky 70, 80 cua the<br /> ky XIX; Hien phap Bi nam 1831 da dap ung duoc su kiem<br /> nghiem khac nghiet cua thoi gian de truong ton do Hien phap<br /> duoc quy dinh mot each rat chat che. Hien phap Bi nam 1831 da<br /> xay dung nen mot nha nuoc thong nhat, nhiing sua doi moi<br /> day da phan nao tao ra mot cau true nha nuoc gan giong voi<br /> lien bang.<br /> Hien phap Bi nam 1831 c6 anh huong t u mo hinh lap hien<br /> so khai cua Hoa Ky va chau A u . Cau true co ban cua Hien phap<br /> nay gan giong voi cau true cua Hien phap Phap ngay 3-9-1791.<br /> Ngoai ra, phan Ion cac muc ke thira t u Hien phap Phap hgay<br /> <br /> 350<br /> <br /> C A C B A N HIEN<br /> <br /> PHAP L A M N E N LICH<br /> <br /> SU"<br /> <br /> Hien phap Bi nam<br /> <br /> 1831<br /> <br /> 351<br /> <br /> 14-8-1830. M u c t h u 15 cua H i c h p h a p H a L a n n a m 1815 cung<br /> <br /> m a n g cua Bi n h u n g n a m 1830 da cham d u t s u ap dat cua hien<br /> <br /> dxxgc ket h a p chat che theo each thuc t u a n g t u . T u y vay, hoc<br /> <br /> p h a p nay, va v u o n g quoc Bi doc lap da d u a e cong bo.<br /> <br /> gia A . V . Dicey da t u y e n bo rSng " H i c h p h a p Bi rat gan v a i cac<br /> quy dinh trong Hien phap A n h " ' .<br /> <br /> :, (.;.<br /> <br /> T u t u a n g hien p h a p c h u dao cua H i e n p h a p n a m 1831 da<br /> u n g ho, c u n g co cac n g u y e n tac n h u t i n h toi eao cua n g a n h lap<br /> <br /> H i e n p h a p Bi da d u o c N g h i v i e n - ca q u a n l a p h i e n t u<br /> <br /> p h a p , q u y e n luc q u a n chu h a n che, bao ve r o n g m a cua t u do<br /> <br /> t h a n g 11-1830, d e n t h a n g 2-1831 d u thao. H i e n p h a p Bi la san<br /> <br /> d a n su va q u y e n t u h i i u , p h a n tach giira nha t h a va nha nuoc.<br /> <br /> p h a m cua t u t u o n g t r i e t hoc c h i n h t r i ciia n h u n g n g u a i l a n h<br /> <br /> Viec n g h i n g a ve V u a va co q u a n h a n h p h a p n h i n c h u n g la kha<br /> <br /> d a o p h o n g trao l y k h a i t h a n g 7-1830. D o n g t h o i c u n g la ket<br /> <br /> ro rang - d a y la dac d i e m h a p dan nhat cua H i e n p h a p d o i v a i<br /> <br /> qua cua m o t s u ket h o p gii>a l u c l u o n g H o i giao bao t h i i va<br /> cac giai cap t r u n g g i a n t u d o , d u n g d a u la cac l u a t s u va cac<br /> thuong nhan.<br /> T r u a c s u k i e n nay da xay ra hai giai d o a n xao t r o n . Mac d u<br /> de che cua Ao t u cupc cai each va tai t h a i d i e m each m a n g Phap<br /> n a m 1789, Bi c6 t i n h t h a n t u q u a n dia p h u o n g kha r o n g rai.<br /> C h i n h v i vay, cac eong d a n Bi da d o n chao q u a n d o i cua Phap<br /> n h u la n h i i n g n g u a i giai p h o n g k h o i q u a n x a m l u a c A o . N h u n g<br /> d a n g tiee la c h i n h q u y e n t u chu dia p h u o n g lai m o t lan n u a<br /> d u a e k i e m n g h i e m k h i Bi sap n h a p v a i C o n g hoa Phap va q u a n<br /> ly v a i t u each la m o t bo p h a n k h o n g tach r a i cua<br /> <br /> Phap.<br /> <br /> N a p o l e o n da kc thua va p h a t trien v i t r i nay; t u y n h i e n , N g h i<br /> v i e n cua Vienna da d u a e<br /> N a p o l e o n n h a p cac<br /> <br /> t r i e u tap ngay sau that bai<br /> <br /> t i n h cua Bi vao cac<br /> <br /> t i n h cua H a<br /> <br /> cua<br /> Lan<br /> <br /> ( H o l l a n d ) v a i cai ten la H a Lan (Netherlands). N a m 1815, m o t<br /> <br /> cac luc l u o n g theo d u a n g l o i eong hoa (trai n g u a e v a i d u a n g<br /> loi bao hoang) tren toan chau A u .<br /> Mac d u H i e n p h a p da g h i n h a n v a i tro cua q u a n chu ke<br /> t r u y e n , H i e n p h a p c i i n g g h i n h a n t h a m q u y e n che n g u cua<br /> N g h i v i e n d o i v a i nha V u a . H i e n p h a p c i i n g chi ro L e o p o l d I<br /> cua Saxe - C o b u r g la q u a n chu va n g u a i ke n g o i la con trai<br /> t r u a n g . D o n g t h a i , H i e n p h a p c i j n g neu ro t r o n g t r u a n g h a p<br /> k h o n g CO con trai, nha V u a se k h o n g the t r u y e n n g o i cho n g u a i<br /> ke v i neu k h o n g co s u d o n g t h u a n cua N g h i v i e n . D i e u 78 q u y<br /> d i n h lien q u a n den g i a i han cua nen q u a n chu, d o la " N h a V u a<br /> k h o n g C O q u y e n luc nao khac ngoai n h i r n g q u y e n m a H i e n<br /> p h a p va eac luat dac biet da trao cho".<br /> V a i v i t r i la m o t t r o n g n h i i n g hien p h a p d a n chu nhat tren<br /> the g i a i tai t h a i d i e m ban h a n h , H i e n p h a p Bi d u a n g n h i e n<br /> <br /> ban hien p h a p da d u a e xay d u n g , n o i d u n g de cap den nen<br /> <br /> k h o n g the d e m so sanh tai t h a i d i e m h i e n nay ve m u c d o d a n<br /> <br /> q u a n chu m a i me nay. Ban M e n p h a p nay q u y d i n h rSng co<br /> <br /> chu. Ca hai v i e n d e u d o d a n b a u ; t u y n h i e n , p h u n u k h o n g co<br /> <br /> q u a n lap p h a p cua ca hai n u a e d u a e de c u v a i so l u o n g n h u<br /> <br /> q u y e n bau cu, va d e n tan n a m 1921, q u y e n b a u c u m a i d u a e<br /> <br /> n h a u , mac d u a t h a i d i e m d o Bi co dan so d o n g h a n . Cuoe each<br /> <br /> d a n h cho tat ca n a m g i o i . N g o a i ra, H i e n p h a p cung q u y d i n h<br /> ve thue theo d a u n g u a i , va q u y e n b a u c u p h a i d a p u n g d u a e<br /> <br /> 1 . A . V . Dicey: An Introduction<br /> P-90.<br /> <br /> to the Study<br /> <br /> of the Law of Constitution,<br /> <br /> 1885,<br /> <br /> n h i i n g y e u eau ve tai san d u a e q u y d i n h t r o n g H i e n p h a p . Dac<br /> b i e t T h u a n g n g h i v i e n g i a i t h i e u cac t h a n h p h a n ehue sac:<br /> <br /> 352<br /> <br /> C A C BAN HIEN P H A P L A M NEN LjCH SU<br /> <br /> H i e n phap Bi nam<br /> <br /> 353<br /> <br /> 1831<br /> <br /> " U n corps aristocratique, une i n s t i t u t i o n conciliatrice et u n<br /> <br /> Antwerp,<br /> <br /> p o u v o i r m o n d e r a t e u r . - q u y toe, hoa giai v a t r o n g t a i " ' .<br /> <br /> Liege, L i m b o u r g , L u x e m b o u r g , N a m u r , t r u n h i r n g p h a n lien<br /> <br /> Su ket h o p y e u to dan chu cua cac nuoc chau A u d i truoc,<br /> <br /> Brabant,<br /> <br /> West<br /> <br /> Flanders,<br /> <br /> East Flanders,<br /> <br /> q u a n cua L u x e m b o u r g d o i v o i L i e n m i n h D t i c '<br /> <br /> Hainaut,<br /> (Germanic<br /> <br /> cung v o i su cai to, d o i m o i cua Bi da tao nen t i n h nhat quan trong<br /> <br /> C o n f e d e r a t i o n / Deutscher B u n d ) . K h i can thiet, l a n h t h o co the<br /> <br /> viec hien phap hoa cac q u y d i n h ve n h i r n g n g u y e n tac co ban cua<br /> <br /> d u g c chia thanh n h i e u t i n h h o n n u a theo q u y d i n h ctja luat.<br /> <br /> h m h thuc chi'nh quyen quan chu va t u do, m a n g dac t r u n g Hen bo<br /> cua hien p h a p chau A u ma hang t r a m n a m sau m o i c6. N g o a i ra,<br /> cau true cua H i e n phap Bi cung cho phep s u hien dai hoa ve luat<br /> p h a p va thuc t h i lau dai q u y d i n h han che sua d o i hien phap. Su<br /> l i n h boat trong viec ap d u n g nay trai nguoc v o l t h u tuc ve sua d o i<br /> hien p h a p m o t each c u n g nhac, cu the la n h i m g t h i i tuc d a u tien<br /> q u y d i n h ve viec giai tan cua N g h i vien va s u ke tiep da so 2/3 so<br /> thanh vien cua N g h i vien 6 n h i e m k y tiep theo. V i vay, H i e n p h a p<br /> d u g c sua d o i rat it chi vao n h u n g n a m 1893,1921,1970, va 1980.<br /> F. R E Y N T J E N S<br /> Giang vien Luat<br /> Dai hoc Antwerp va Louvain<br /> Antwerp va Louvain, Bi<br /> <br /> Dieu 2<br /> Cac d o n v i d u o i cap t i n h k h o n g the d u g c p h e p tao ra, t r u<br /> k h i d u g c q u y d i n h bang luat.<br /> Dieu 3<br /> <br /> xa- k h o n g the bi thay d o i hay sua chira, t r u k h i d u g c q u y d i n h<br /> <br /> C O N G D A N vA<br /> <br /> Dieul<br /> <br /> ' '<br /> <br /> QUYEN CONG D A N<br /> <br /> Dieu 4<br /> <br /> tac d u g c q u y d i n h t r o n g l u a t d a n su.<br /> <br /> ]<br /> <br /> H i e n p h a p nay va cac dao l u a t khac lien q u a n d e n<br /> '<br /> <br /> t i n h . Cac<br /> <br /> Phdnll<br /> <br /> Q u y e n cong d a n Bi co d u g c , n a m g i i i va b i m a t theo cac q u y<br /> <br /> L A N H T H O V A S\J P H A N C H I A L A N H T H O<br /> <br /> t h a n h cac<br /> <br /> ,<br /> <br /> '<br /> <br /> Phdnl<br /> <br /> chia<br /> <br /> 'y')^f.\'y-/:••:.'[. -•.V .^r ']^":-^'<br /> <br /> Cac ranh g i o i cua nha nuoc, hoac cua cac t i n h , hoac cua cac<br /> <br /> H I E N PHAP Bi<br /> <br /> Bi d u g c<br /> <br /> >; j ^ ' ; :<br /> <br /> bang luat.<br /> <br /> D a i d i e n cho n h a n d a n Bi, Quoc h o i t u y e n bo:<br /> <br /> :<br /> <br /> tinh<br /> <br /> nay bao<br /> <br /> gom:<br /> <br /> D i c h bai John Martin Vincent, P h . D : Associate Professor of History, Johns<br /> H o p k i n s University, and A d a S. Vincent Annals (Philadelphia: A m e r i c a n<br /> A c a d e m y of Political and Social Science, 1896).<br /> 1. G.Smets: La reforme du Senat, 1919, p.19: " M o t co quan quy toe, mpt<br /> d i n h che'hoa giai va mot quyen luc dieu p h o i " .<br /> <br /> cac<br /> <br /> q u y e n c h i n h t r i xac d i n h n h i r n g d i e u k i e n khac can p h a i thoa<br /> m a n de d u g c thij'c h i e n cac q u y e n nay.<br /> <br /> 1. Day la mot lien minh long leo gom 39 n u c k nho noi tiong D u e d u o c<br /> thiet lap boi Nghi vien V i e n n a nam 1815 n h a m tao ra lien ket kinh te de thay<br /> cho De che L a Ma truoc do ( N D ; .<br /> 2. C o n CO the goi la cpng dong<br /> <br /> (ND).<br /> <br /> 354<br /> <br /> CAC<br /> <br /> Dieu5<br /> <br /> B A N H I E N P H A P L A M N E N L I C H SU"<br /> <br /> .<br /> <br /> Chi<br /> <br /> '<br /> <br /> '<br /> <br /> 355<br /> <br /> 1831<br /> <br /> Dieu 10<br /> <br /> Chi ca quart lap phap lien bang moi c6 quyen cho phep<br /> nhap quoc tich.<br /> <br /> H i e n phap Bi nam<br /> <br /> '<br /> <br /> ; '<br /> <br /> '<br /> <br /> CO viec trao quoc tich day du moi c6 the chap nhan<br /> <br /> nguoi nuoc ngoai binh dSng voi nguoi Bi trong viec thuc thi<br /> <br /> Nha 6 cua ca nhan la bat kha xam pham; khong co su kham<br /> xet t u gia nao co the duoc thuc hien ngoai cac truong hop luat<br /> dinh va theo each thuc luat dinh.<br /> Dieu 11<br /> <br /> cac quyen chinh tri.<br /> <br /> Khong ai co the bi tuoc doat tai san cua m i n h t r u khi phuc<br /> Trong vuong quoc khong c6 su phan biet giai cap.<br /> Tat ca cong dan Bi deu binh dSng truoc phap luat; chi c6 ho<br /> CO the lam viec trong cac co quan dan su hay quan su, nhung c6<br /> nhirng ngoai le ma luat co the quy dinh cho cac truong hop ca<br /> biet, cu the.<br /> <br /> va theo each thuc luat quy dinh, va phai duoc boi thuong thoa<br /> dang dinh truoc.<br /> Dieu 12<br /> Khong thiet lap h i n h phat do'i v o i viec tich thu sung cong<br /> tai san.<br /> <br /> Dieu7<br /> Tu do ca nhan duoc bao dam.<br /> Khong ai bi khoi to t r u trong nhiing truong hop luat dinh<br /> va phai tuan theo cac thu tuc luat dinh.<br /> Tru<br /> <br /> vu cho Igi ich cong cong, theo cac truong hop do luat quy dinh<br /> <br /> truong hop pham toi qua tang, khong ai bi bat trir khi<br /> <br /> theo lenh co ly do caa mot tham phan co tham quyen, duoc tong<br /> dat tai thoi diem bat giii, hoac cham nhat trong vong 24 gio.<br /> <br /> ,<br /> <br /> •,<br /> <br /> ,<br /> <br /> Dieu 13<br /> Viec tuoc doat hoan toan cac quyen dan su bi cam va khong<br /> duoc phep tai thiet lap'.<br /> Dieu 14<br /> Quyen t u do tin nguong va su t u do, cong khai the hien tin<br /> <br /> Dieu 8<br /> <br /> nguong, d i n g n h u quyen t u do the hien chinh kien ve bat ky va<br /> <br /> Khong ai, trai voi y nguyen ciia ho, bi tuoc bo quyen duoc<br /> <br /> tat ca cac van de deu duoc bao dam, trir cac toi pham duoc thuc<br /> <br /> xet x u boi tham phan^ ma phap luat chi dinh cho ho.<br /> Dieu 9<br /> <br /> hien trong khi thuc hien nhiing quyen t u do nay.<br /> <br /> ^:.:^'-/:^^:'^v:;Vv;v.::<br /> <br /> Khong hinh phat nao duoc thiet lap hoac ap dung ngoai<br /> <br /> 1. 6 chau A u , cho den tan the ky XIX, ton tai mot hinh phat dan s u bo<br /> sung ben canh h i n h phat hinh s u d u o c goi la "chet dan s u " (tieng Phap: tort<br /> <br /> quy d i n h ciia luat.<br /> <br /> civile, tieng D u e : burgerlicher T o d , tieng A n h : civil death). N g u o i bi ap d u n g<br /> hinh phat nay, mac du con song ve mat sinh hoc n h u n g se bj: tuoc doat<br /> q u y e n so huu;<br /> <br /> 1. Bj c h u y e n sang xem xet theo con d u o n g phi toa an<br /> <br /> (ND).<br /> <br /> h u y hon nhan, cac quan he than thuoc; mat kha nang lam<br /> <br /> Chung; ma't nang luc phap luat ( N D ) .<br /> <br /> .<br /> <br /> ;<br /> <br /> .<br /> <br /> 356<br /> <br /> C A C B A N H I E N P H A P L A M N E N L I C H SLT<br /> <br /> DieulS<br /> <br /> Hien phap Bi nam 1831<br /> <br /> 357<br /> <br /> Dieu 19<br /> <br /> K h o n g ai b i bat buoc p h a i t h a m gia, theo bat k y each thuc<br /> <br /> C o n g d a n Bi c6 q u y e n h o i h o p m o t each hoa b i n h va k h o n g<br /> <br /> nao, vao cac boat d o n g t i n n g u o n g hoac cac n g h i t h i i c cua bat<br /> <br /> m a n g theo v u k h i , v o i d i e u k i e n la h o p h a i t u a n theo p h a p luat<br /> <br /> k y t o n giao nao, hoac t o n t r o n g cac ngay n g h i cua t i n n g u a n g ,<br /> <br /> dieu c h i n h viec thuc h i e n q u y e n nay m a k h o n g can sye cho p h e p<br /> <br /> t o n giao d o .<br /> <br /> truoc do.<br /> <br /> Dieu 16<br /> <br /> ^<br /> <br /> ,<br /> <br /> D i e u k h o a n nay k h o n g ap d u n g d o i v o i viec h o i h o p ngoai<br /> t r o i , viec h o i h o p d o p h a i h o a n toan t u a n theo p h a p luat ve an.<br /> <br /> N h a n u o c k h o n g c6 q u y e n can thiep vao vice bo n h i e m hay<br /> <br /> n i n h trat t u .<br /> <br /> sap dat bat k y chue sac ton giao, hoac ngan cam ho lien lac v o l<br /> be t r c n cua ho hay ngan cam cong bo cac su kien, l u a n d a m cua<br /> <br /> Dieu 20<br /> <br /> n h u n g n g u o i do, k h i h o tuan t h i i trach n h i e m t h o n g t h u o n g<br /> <br /> C o n g dan Bi c6 q u y e n lap h o i ; q u y e n nay k h o n g b i ap d u n g<br /> <br /> lien q u a n d e n viec s u d u n g bao chi va cac x u a t ban p h a m .<br /> <br /> bat k y bien p h a p ngan chan nao.<br /> <br /> T h u tuc ket h o n d a n s u l u o n l u o n thuc hien truoc n g h i le<br /> ket h o n t o n giao, t r u n h i m g t r u o n g h o p ngoai le d u o c luat q u y<br /> <br /> Dieu 21<br /> <br /> d i n h , n c u c6 co so cho dieu do.<br /> <br /> Bat k y ai cijng c6 q u y e n g u i d o n k i e n n g h i d e n cac co q u a n<br /> <br /> Dieu 17<br /> T u d o t u t u o n g t r o n g giao due d u o c bao d a m ; tat ca cac<br /> <br /> nha n u o c co t h a m quyen, d u o c k y b o i m o t hoac n h i e u n g u o i .<br /> Chi cac C O quan co t h a m q u y e n h o p p h a p m o i co q u y e n d u a<br /> ra cac kien n g h i nhan d a n h tap the.<br /> <br /> b i e n p h a p can t r o d e u b i cam; viec k i e m soat n g u o i p h a m toi<br /> d u o c q u y d i n h b a i p h a p luat.<br /> Giao due cong lap d u o c t h u c h i e n d u o i s u g i a m sat cua nha<br /> n u o c se d u o c q u y d i n h b o i p h a p luat.<br /> <br /> Dieu 18<br /> <br /> Dieu 22<br /> <br /> •<br /> <br /> Q u y e n r i e n g t u ve t h u t i n la bat k h a x a m p h a m .<br /> Phap luat q u y d i n h cac v i e n chue p h a i c h i u trach n h i e m<br /> t r o n g viec v i p h a m q u y e n rieng t u ve t h u t i n d u o c g u i theo<br /> d u o n g b u u dien.<br /> <br /> Bao chi d u o c t u do; k h o n g bao g i o thiet lap viec k i e m duyet;<br /> k h o n g CO k h o a n tien bao d a m nao d u o c yeu cau d o i v o i cac tac<br /> <br /> Dieu 23<br /> <br /> gia, nha xuat ban hoac n g u o i i n ah.<br /> <br /> Viec s u d u n g cac n g o n ngi> t r o n g n u o c Bi la t u do. Viec s u<br /> <br /> N e u n h a n than cua tac gia d u o c biet den va anh ta dang<br /> <br /> d u n g nay k h o n g b i d i e u c h i n h n g o a i t r u b o i cac dao luat va chi<br /> <br /> d i n h c u 6 Bi, t h i nha xuat ban, n g u o i i n an hoac nha p h a n p h o i<br /> <br /> ap d u n g d o i v o i cac boat d p n g cua cac co quan nha n u o c va<br /> <br /> k h o n g the b i k h o i to.<br /> <br /> t r o n g t h u tuc to t u n g t u phap.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2