intTypePromotion=1

Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhận biết, đánh giá và phòng ngừa

Chia sẻ: Doan Nhu Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
84
lượt xem
7
download

Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhận biết, đánh giá và phòng ngừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhận biết, đánh giá và phòng ngừa được biên soạn với các nội dung: Nhóm các yếu tố nguy hiểm, những yếu tố có hại, một số nguyên tắc an toàn cơ bản, an toàn khi vận hành sửa chữa máy, an toàn trong sử dụng và làm việc với xe nâng hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhận biết, đánh giá và phòng ngừa

 1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc Nhận biết, đánh giá và phòng ngừa Trình bày: Đoàn Như Tùng
 2. Nhận diện mối nguy hiểm
 3. Tai nạn lao động xảy ra khi nào?
 4. Điều gì có thể xảy ra nếu? 5 YT Tình huống Mối Phơi bày Người Người Có nguy hiểm nguy tiếp xúc hại Sự cố Loại bỏ hay giảm mối nguy Thời nguy gian hiểm Tổn hại Tổn hại (Sức khỏe lâu (Thương tật) dài) Đoàn Như Tùng
 5. Tai nạn lao động xảy ra khi nào? 6 Các Thiết bị hành vi không không AT AT Các yếu tố khác Tai nạn xảy ra khi Môi trường làm việc không AT Đoàn Như Tùng
 6. I. Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm: - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vÒ nhiÖt; - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vÒ ®iÖn; - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vÒ hãa chÊt; - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vÒ næ.
 7. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; C¸c bé phËn, c¬ cÊu chuyÓn ®éng ThiÕu c¬ cÊu che ch¾n vïng nguy hiÓm, nh÷ng thiÕt bÞ nµy cã thÓ g©y tai n¹n.
 8. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; Nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng cã thÓ g©y cuèn, kÐo
 9. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; Nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng cã thÓ g©y cuèn, kÐo
 10. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; C¸c m¶nh dông cô, vËt liÖu v¨ng b¾n
 11. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; C¸c m¶nh dông cô, vËt liÖu v¨ng b¾n
 12. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; C¸c m¶nh dông cô, vËt liÖu v¨ng b¾n
 13. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; KÕt cÊu c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o. Do kÕt cÊu cña giµn cÈu ®ang l¾p chua æn ®Þnh nhung ®· th¸o cÇn cÈu ®ì nªn ®· g©y tai n¹n lµm 7 ngêi chÕt (tai n¹n x¶y ra ngày 15/7/2008 t¹i c¶ng C¸i L©n).
 14. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; KÕt cÊu c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o. Tai nạn sập cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007
 15. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; KÕt cÊu c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o. Tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formusa Hà Tĩnh ngày 25/3/2015
 16. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; KÕt cÊu c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o. Tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formusa Hà Tĩnh ngày 25/3/2015
 17. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; KÕt cÊu c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o. Tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formusa Hà Tĩnh ngày 25/3/2015
 18. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; VËt r¬i lµ mèi nguy hiÓm g©y tai n¹n.
 19. - Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm c¬ häc; VËt r¬i lµ mèi nguy hiÓm g©y tai n¹n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2