intTypePromotion=1

cách cài cài đặt SQL Server 2008

Chia sẻ: Thái Trần | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

0
260
lượt xem
47
download

cách cài cài đặt SQL Server 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi cài đặt SQL Server 2008 bạn cần phải chắc chắn rằng máy c ủa b ạn sẽ đáp ứng đ ược các yêu cầu đối với SQL Server 2008. Có rất nhiều các yêu cầu khác nhau về SQL Server 2008 mà máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cách cài cài đặt SQL Server 2008

  1. Trước khi cài đặt SQL Server 2008 bạn cần phải chắc chắn rằng máy c ủa b ạn sẽ đáp ứng đ ược các yêu cầu đối với SQL Server 2008. Có rất nhiều các yêu cầu khác nhau về SQL Server 2008 mà máy phải đáp ứng, nó phụ thuộc vào phiên bản SQL Server bạn đang cài đ ặt và nền t ảng h ệ đi ều hành đang sử dụng. Trước khi cài đặt SQL Server 2008, bạn nên xem l ại trang web sau đây đ ể xác đ ịnh các cài đặt máy đúng cho môi trường của bạn: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx. Mục đích của bài viết này sẽ cài đặt một phiên bản đánh giá của SQL Server 2008 Enterprise Edition. T ừ các cơ sở hệ thống điều hành này, chúng tôi sẽ cài đặt SQL Server trên phiên bản Windows 2003 Enterprise Edition SP1. Máy trong ví dụ này cũng đ ược cài đ ặt c ấu hình v ới các ổ đĩa C, D, E, F, G; chúng ta sẽ sử dụng các ổ đĩa khác nhau để đặt các thành phần khác nhau của SQL Server. Quá trình cài đặt ban đầu Lần đầu tiên cho đĩa CD SQL Server 2008 vào ổ đĩa của b ạn, nó s ẽ t ự đ ộng khởi đ ộng quá trình thi ết l ập cho SQL Server 2008. Nếu cài đặt không bắt đầu bạn có thể tìm t ập tin “ setup.exe” và chạy nó. Khi bắt đầu quá trình cài đặt nó sẽ kiểm tra máy tính để đảm b ảo .Net Framework và m ột b ản copy update của bộ cài đặt Windows đang ở trên máy tính của bạn. Nếu quá trình này không x ảy ra trên máy tính, nó sẽ yêu cầu thiết lập cài đặt trước khi cài đặt SQL Sever 2008. Khi b ạn đã cài đ ặt đ ầy đ ủ thì máy sẽ yêu cầu khởi động lại trước khi có thể tiến hành cài đặt SQL Server 2008. Một khi máy tính đã có t ất cả các điều kiện thích hợp thì nó sẽ tiến hành cài đặt và quá trình thi ết l ập s ẽ nh ư sau: Trên cửa sổ này bạn có thể thấy có một số lựa chọn khác nhau có thể sử d ụng. Có các items khác nhau của SQL Server 2008 có thể chọn ở khung bên phải nằm trong một item ở khung bên trái đã ch ọn. Trong trường hợp ví dụ này, hiện tại đang chọn item “Planning”. Lưu ý nó được hiển thị trong font chữ đậm. Để cài đặt SQL Server 2008, bạn sẽ cần phải bấm vào " installation". Khi đó màn hình hiển thị:
  2. Trên cửa sổ này bạn cũng có thể có một số sự lựa chọn khác nhau liên quan đ ến cài đ ặt SQL Server. Tiến trình cài đặt SQL Server 2008. Khi nhấn vào "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation" (SQL Server cài đặt đơn giản hoặc thêm các tính năng đ ể thiết lập cài đ ặt ) một loạt các quá trình sẽ chạy và một số hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép cấu hình SQL Server 2008 theo cách b ạn mu ốn. Trong SQL Server 2008 một số tùy chọn cấu hình mới hiển thị trong quá trình cài đ ặt, mà trong phiên b ản tr ước không có. Sau click vào "New SQL Server stand-alone installation" máy sẽ thiết lập quá trình kiểm tra xác minh rằng hệ thống của bạn được thiết lập đúng. Đầu tiên là ki ểm tra cấu hình hệ th ống. Sau m ỗi quá trình kiểm tra quy trình, bạn có một báo cáo tóm t ắt nói hệ thống đã h ợp quy cách hay ch ưa. Trong báo cáo đó, bạn có các tùy chọn để xem một báo cáo chi tiết về t ừng quy t ắc. B ạn nên xem báo cáo quy t ắc chi ti ết để xác minh báo cáo. Nếu tìm thấy một quy t ắc cần phải được ch ữa l ại, b ạn s ẽ c ần ph ải gi ải quy ết v ấn đề và sau đó kiểm tra lại quy tắc. Cửa sổ tiếp theo hiển thị: "Product Key". Trên cửa sổ này, bạn sẽ cần phải chọn phiên bản muốn cài đặt và nhập Product Key. Danh sách các phiên bản hiển thị sẽ phụ thuộc vào nh ững ph ương ti ện mà b ạn s ử dụng để cài đặt. Chọn phiên bản phù hợp, nhập key và sau đó bấm vào nút "Next". Tiếp theo là cửa sổ hiển thị điều khoản về giấy phép " License Terms". Trên màn hình này bạn nên đọc các điều khoản giấy phép. Nếu đồng ý với các điều khoản cấp phép thì b ạn click vào ô ch ấp nh ận và ấn nút "Next" để chuyển sang cài đặt. Tiếp theo, bạn sẽ được nhắc nhở để cài đặt các tập tin cài. Click vào nút " Install" để bắt đầu quá trình cài đặt file. Sau khi tất cả các file được cài đặt, một bản tóm t ắt của quá trình thi ết l ập cài đ ặt s ẽ đ ược đ ưa ra. N ếu tất cả các điều kiện thiết lập cần thiết có đủ, bạn sẽ cho phép để tiến hành cài đ ặt, nếu không b ạn s ẽ cần phải khắc phục những vấn đề trong báo cáo và chạy lại việc cài đặt thi ết lập. Một l ần nữa quá trình này đã thiết lập một đường link để bạn có thể xem lại các chi tiết của vi ệc cài đ ặt thi ết l ập. B ạn nên xem
  3. lại các chi tiết trước khi tiến hành, để biết chính xác về mỗi quy t ắc cài đặt. M ột khi đã s ẵn sàng cài đ ặt bạn nhấp vào nút "Next". Một cửa sổ hiện ra: Cửa sổ màn hình hiển thị tính năng khác nhau của SQL Server 2008 mà bạn có th ể cài đ ặt. Ở đây b ạn sẽ bấm vào các ô thích hợp cho các tính năng muốn cài đ ặt. V ới mục đích c ủa bài vi ết này chúng tôi sẽ chỉ chọn "Database Engine Services", "SQL Server Books Online", "Management Tools - Basic", và "Management Tools -Complete". Ngoài ra, cũng trên màn hình này bạn có thể chọn thư m ục ch ứa các file cài đặt này. Trong tr ường h ợp ví dụ này, cài đặt các tính năng được để trên ổ đĩa E. Sau khi tất cả các tính năng đ ược ch ọn, và b ạn đã xác định vị trí nơi muốn các tính năng chia sẻ được cài đặt, b ạn có thể sau đó nh ấp vào nút " Next" để tiến hành. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
  4. Trên cửa sổ chỉ rõ bạn có hay không cài đặt default instance hoặc là một named instance, bạn tự điền ID của riêng mình và thư mục gốc chứa cái đó. Trong ví dụ này, cài đ ặt mặc định là “ default instance” và định danh cho instance ID là MSSQLSERVER. Trong phần thư mục gốc “instance root directory”, chúng tôi chỉ định một địa điểm nằm trong ổ C. Một lần nữa bạn click vào nút “Next”. Tiến trình cài đặt sẽ tính toán dung lượng còn trống của ổ đĩa có đ ủ cho những đặc tính bạn chọn hay không. Quá trình sẽ báo cáo dung lượng trống cho m ỗi ổ đĩa. Xem l ại yêu cầu dung lượng trống của ổ đĩa. Nếu không đủ, bạn cần phải chỉ đ ịnh m ột đ ịa đi ểm khác, lúc này có thể sử dụng nút “back” để quay trở lại và thay đổi địa điểm cài đ ặt. Nếu đã th ỏa mãn v ới dung l ượng trống và địa chỉ, bạn clik vào nút “Next”. Cửa sổ mới sẽ hiện ra:
  5. Trên cửa sổ này có thể sử dụng thẻ "Server Accounts" để chị định tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để chạy services SQL Server 2008 khác và sử dụng thẻ "Collation" để chỉ định dãy hòa trộn mà bạn muốn sử dụng. Trong trường hợp này, chúng tôi chọn tài khoản giống nhau cho t ất cả services c ủa SQL Server. Bởi vậy có thể vào tài khoản đó nhiều lần với mỗi service hoặc có th ể click vào " Use the same account for all SQL Server services" và chỉ nhập tài khoản và mật khẩu một lần duy nhất. Trên màn hình bạn còn có thể chỉ định status mỗi service bạn muốn trong lúc kh ởi động. S ự l ựa ch ọn của bạn là "Manual", "Automatic" hoặc "Disabled". Chúng tôi muốn hệ thống SQL Server Agent và SQL Server Database bắt đầu tự động và service SQL Server Browser trở nên mất tác d ụng h ơn. Để cài đ ặt dãy hòa trộn bạn sử dụng tab "Collation". "Collation" mặc định cài đặt là "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS". Bạn hãy click vào thẻ “Collation” để xác minh dãy hòa trộn đúng là chỉ định trước khi tiến hành, một lần nữa bạn có đầy đủ điều kiện để cài đặt cấu hình server, click vào nút “Next” để quá trình cài đặt được tiến hành. Cửa sổ mới sẽ hi ện ra nh ư sau:
  6. Trên màn hình, bạn chỉ định các thông tin cấu hình của cơ s ở d ữ liệu. Có 3 thẻ khác nhau đ ể th ực hi ện: Account Provisioning, Data Directories, và FILESTREAM. Ở trên bạn có thể nhìn thấy tùy chọn cấu hình "Account Provisioning". Ở đây bạn có thể chỉ định những đặc tính bằng cách chỉ sử dụng cửa sổ xác thực hoặc bạn muốn chạy chế độ hỗn tạp để hỗ hợ SQL Server và cửa s ổ xác thực thông tin đăng nh ập. Nếu chọn "Mixed Mode" sau đó bạn sẽ cần điền mật khẩu cho tài khoản SA (không gì sai l ầm h ơn vi ệc để tài khoản SA trống). Một sự thay đổi khác là user "BUILTIN\Administrators" không được add thêm vào theo mặc định, bởi vậy không có nhiều backdoor cho thành viên của nhóm quản tr ị. Bây giờ, bạn còn có thể thêm một tùy chọn để thêm users mà bạn muốn thay th ế trong “ syadmin”. Bạn phải đặt ít nhất một người sử dụng ở đây. Điều này cho phép ng ười s ử d ụng có thể login vào SQL Server 2008 sau khi cài đặt hoàn thành. Bạn làm điều đó bằng cách s ử d ụng nút “ Add” để thêm chúng trong màn hình bên trên. Ngoài ra, bạn còn có thể s ử dụng nút “ Add Current User” để thêm use trong quản trị hệ thống. Bây giờ có rất nhiều tùy chọn cho cách cấu hình thư mục dữ liệu bạn muốn trong l ần cài đặt, đ ể đi ền thông tin bạn click vào “Data Directories” ở cửa sổ ở trên. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra:
  7. Bạn có thể chỉ định các thư mục khác nhau cho: user database DATA files, user database LOG files, tempdb DATA/LOG files, và back up directory. Điều này cho phép tách rời dễ dàng hơn databases DATA và LOG files c ủa b ạn trên các ổ đĩa khác nhau. Và cũng đảm bảo system databases và files tempdb ở trên các ổ đĩa khác nhau. Khi thực hiện điều này là bạn đã tối ưu hơn trong việc đặt các thành phần trong lần cài đặt để gi ảm t ắc nghẽn I/O. Đây là cách c ấu hình thư mục của chúng tôi:
  8. Chúng tôi đã đặt file user database DATA trên ổ E, trong khi đó files user LOG trên ổ G. Ngoài ra còn đặt tempdb DATA và LOG files trên ổ F. Điều này sẽ giúp bạn tách rời một vài ổ đĩa gi ữa các thành ph ần. Nếu muốn cấu hình FILESTREAM trong suốt quá trình cài đ ặt, b ạn có thể s ử d ụng th ẻ “ FILESTREAM”. Thông tin bên dưới thẻ này cho phép chỉ định chính xác cách mà b ạn muốn kích hoạt và c ấu hình FILESTREAM. Một khi đã hài lòng với tùy chọn cấu hình cơ sở dữ liệu, bạn nh ấn vào nút “ Next”. Việc làm này sẽ xuất hiện cửa sổ "Errors and Usage Reporting" nơi bạn có thể gửi lỗi và thông tin về tính năng sử d ụng cho Microsoft. Một khi đã quyết định báo cáo tới Microsoft sẽ có nút “ Next” khác để click để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình cài đặt, đó là tất cả xác minh c ủa quy định cài đ ặt. Bạn nên kiểm tra cửa sổ này để xác minh rằng tất cả quy định cài đ ặt đ ều đ ược đ ược đáp ứng cho m ỗi thành phần cài đặt, và sau đó click vào nút “Next”. Tại cửa sổ cài đặt cuối, bạn có được đánh giá cuối cùng về tùy ch ọn cài đ ặt mà b ạn đã l ựa ch ọn. N ếu có một vài thứ muốn thay đổi, bạn có thể sử dụng nút “Back” để thay đổi chúng. Một khi đã hài lòng với cấu hình cài đặt, bạn click vào nút “install”. Máy sẽ bắt đầu tiến trình cài đặt và cài đặt các thành ph ần b ạn đã lựa chọn ở trong địa điểm bạn đã chỉ định. Khi quá trình cài đ ặt k ết thúc, c ửa s ổ sau đây s ẽ hi ện ra:
  9. Ở đây, bạn có thể thấy tất cả các thành phần đã chọn vừa được cài đ ặt thành công. Khi click vào nút “Next”, màn hình “Close” được hiển thị, tôi có thể click vào nút “close” để kết thúc quá trình cài đ ặt SQL Server 2008. Kết luận Bạn có thể thấy có nhiều lựa chọn khác nhau để cấu hình SQL Server 2008. Hy v ọng r ằng bài vi ết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các tùy chọn khác nhau cần xem xét theo thứ t ự để đ ảm bảo c ấu hình cài đ ặt c ủa bạn diễn ra trôi chảy. Bạn nên lên kế hoạch trước cho các thành ph ần của SQL Server trên các ổ đĩa khác nhau và những tài khoản bạn có hoặc những tài khoản muốn s ử d ụng cho các tính năng khác nhau của SQL Server. Điều này sẽ giúp bạn thành công trong vi ệc cấu hình SQL Server theo cách mình mong muốn trong lần cài đặt SQL Server 2008 lần đầu tiên. Greg Larsen

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản