intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

299
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những khâu quan trọng bạn phải thực hiện trong SQL Server 2008 là cài đặt dữ liệu và file log. Nếu không cài đặt đúng những file này sẽ gây ra một số lỗi như tranh chấp ổ đĩa, khoảng trống sử dụng. Vì vậy, hãy cùng bàn luận về cách cài đặt file cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server

  1. Cách cài t c s d li u SQL Server M t trong nh ng khâu quan tr ng b n ph i th c hi n trong SQL Server 2008 là cài t d li u và file log. N u không cài t úng nh ng file này s gây ra m t s l i nh tranh ch p a, kho ng tr ng s d ng. Vì v y, hãy cùng bàn lu n v cách cài t file c s d li u. File log Hãy b t u v i file log tr c b i ây là ph n d nh t c ng nh ph n b n hay dùng nh t. Tr c tiên, hãy nói v cách t file log trên a c a b n: Nhìn chung, b n th ng mu n t file log trên m t phân vùng riêng h n là t cùng file d li u. Có 2 lý do: th nh t là tranh ch p a. M i m t giao tác s c ghi l i trên file log, tr c khi nó c ghi trên file d li u. N u c 2 file này cùng trên m t a, disk arm s ph i làm vi c 2 l n m t cách khó kh n khi ph i ch y t ch này ghi cho file ghi nh n r i ch y sang ch kia ghi cho d li u. ! t file ghi nh n m t a riêng s t t h n cho ho t ng c a file b i file ghi nh n có th ghi liên t"c, nhanh h n so v i vi c ph i ch y t n i này sang n i khác. Lý do th 2 b n nên tách riêng 2 file này là ph"c h i d h n. Khi phân vùng d li u b# l i, b n có th ph"c h i file ghi nh n và quay l i giao tác cu i cùng giúp b n không b# m t d li u. Nhi u file ghi nh n M$i ng i th ng nh m l%n r&ng máy tính ho t ng nh s' d"ng m t s file ghi nh n. Tuy nhiên, i u này là không úng. File ghi nh n ghi m t cách liên t"c, ngh a là sau khi ã ghi xong
  2. m t file ghi nh n này, nó l i chuy n sang ghi cho file khác. Vì v y, n u b n có 4 file ghi nh n (Log1, Log2, Log3, Log4). SQL Server 2008 s ghi Log1, r i t i Log2… !i u này khác h(n so v i ho t ng c a file d li u. Lý do nên nhi u file ghi nh n trên nhi u phân vùng là không gian. B n nên có nhi u a h n là s' d"ng m t phân vùng n. Ngoài ra, t file ghi nh n trên m t phân vùng n là i u vô ngh a. Nó không giúp b n c gì c . File d li u B n nên t file d li u trên m t phân vùng khác so v i file ghi nh n. Khi tách riêng file d li u kh)i file ghi nh n, b n có th có nhi u file d li u trên nhi u phân vùng. Nên nh r&ng chúng ta nên ch$n phân vùng v t lý b i phân vùng logic v%n có th x y ra tranh ch p disk arm mà chúng ta nên tránh. File d li u khác v i file ghi nh n vì nó s' d"ng thu t toán ghi b&ng nhau. !i u này có ngh a là t t c nh ng file c ghi b&ng nhau nh t m t cách có th . Ví d", b n có 4 file d li u (Data1, Data2, Data3, Data4). Khi b n ghi c s d li u, SQL Server 2008 s ghi nh ng file này m t t c nh t #nh, cùng nhanh ho c cùng ch m. B n c ng có th t b ng m t file nào ó giúp b n ki m soát d dàng h n. File growth (S phát tri n c a các file d li u) M t v n khác c n c nh c t i là file growth. Nh ng ng i m i cài th ng hay m c l i khi h$ th ng m c #nh file growth. Sau ây là m t s l i khuyên v cách t file growth: 1. Th nh t, b n nên t c file d li u và file ghi nh n càng l n càng t t. Tùy thu c vào phiên b n c a SQL Server, dung l ng dành cho file growth r t nhi u. Vì v y, t t h n h t b n nên t dung l ng tr c gi m thi u nh ng v n x y ra. N u b n có m t phân vùng n dùng cho file ghi nh n, b n nên dung l ng c a file b&ng v i dung l ng phân vùng. !i u này s giúp b n không m t d li u. Ti p t"c làm t ng t* i v i file d li u. 2. Th 2, b n nên t các file c a b n có th phát tri n t* ng. 3. Th 3, t các file d li u phát tri n t c gi ng nhau và các file ghi nh n cùng m t t c . Các file d li u không nh t thi t ph i cùng t c v i file ghi nh n. tuy nhiên, b n nên chúng có chung t c phát tri n. Nh v y là chúng ta ã hoàn thành xong vi c tách file d li u v i file ghi nh n các phân vùng khác nhau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2