Cách chọn kính lọc cho máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
72
lượt xem
37
download

Cách chọn kính lọc cho máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kính lọc là dụng cụ quang học bổ trợ máy ảnh, bao gồm một lớp kính có tác dụng nhất định đối với một hoặc vài thành phần ánh sáng, nhằm bảo vệ ống kính, cảm quang hay tạo ra những hiệu ứng bất ngờ cho ảnh. Ở một số máy du lịch cao cấp, kính lọc đã được tích hợp sẵn trong ống zoom và thường là loại kính giảm sáng để chụp trong điều kiện ánh sáng chói. Đối với các máy DSLR, chúng thường được gắn trên miệng ống kính và có nhiều chủng loại để chọn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách chọn kính lọc cho máy ảnh

 1. Ch n kính l c cho máy nh • Kính l c UV có giá khá m m mà l i b o v t t ng kính nên có th s d ng trong m i trư ng h p. • Kính l c là d ng c quang h c b tr máy nh, bao g m m t l p kính có tác d ng nh t nh i v i m t ho c vài thành ph n ánh sáng, nh m b o v ng kính, c m quang hay t o ra nh ng hi u ng b t ng cho nh. m t s máy du l ch cao c p, kính l c ã ư c tích h p s n trong ng zoom và thư ng là lo i kính gi m sáng ch p trong i u ki n ánh sáng chói. i v i các máy DSLR, chúng thư ng ư c g n trên mi ng ng kính và có nhi u ch ng lo i ch n. • Dư i ây là b ng phân lo i m t s kính l c ph bi n, d a trên tác d ng c a chúng theo trang web Cambridgeincolour.
 2. 1. Kính l c phân c c Kính l c phân c c ư ng kính 67 mm. nh: Wikipedia. Kính l c phân c c là lo i quan tr ng nh t, dành cho nh ng ngư i am mê ch p nh phong c nh. Chúng gi m b t m t lư ng áng k ánh x i n chip c m quang. Do ó, nh ng nh ch p b u tr i thư ng có s c xanh m hơn, gi m kh năng cháy t i nh ng vùng như m t nư c ho c các b m t ph n chi u ánh sáng m nh. Kính l c th m chí còn có tác d ng h b t tương ph n gi a các vùng ánh sáng i l p như b u tr i - m t t hay trong nhà - ngoài tr i. Lo i kính l c c bi t này có th i u ch nh phân c c b ng cách xoay vòng quay bên hông kính. B n có th s d ng ng ng m ho c b t ch LiveView xem trư c hi u ng phân c c.
 3. Hai b c nh ư c ch p b i cùng m t máy nh, trong ó, nh bên ph i có s d ng thêm kính l c phân c c. Kính l c phân c c có tác d ng gi m sáng t i nh ng chi ti t quá sáng và tăng bão hòa màu. nh: Wikipedia. Tác d ng c a kính l c CPL ph thu c nhi u vào hư ng t máy nh c a b n và hư ng c a ngu n sáng ch o trong nh (như m t tr i). Hi u ng phân c c m nh nh t khi máy nh c a b n hư ng vuông góc v i hư ng ánh sáng. i u này có nghĩa là khi m t tr i trên nh u, vùng g n ư ng chân tr i s b phân c c nhi u nh t. Tuy nhiên, lo i kính l c này cũng làm gi m áng k lư ng sáng mà c m bi n nh thu nh n, thư ng t 2- 3 f-stop (tương ng v i 1/8 n 1/4 lư ng ánh sáng chính c a c nh). i u này có th khi n b n ph i tăng th i gian phơi sáng lên m t chút, do ó, trong m t s trư ng h p, nh thu ư c t nh ng chuy n ng nhanh s b nhòe. Kính l c CPL i v i nh ng ng kính góc r ng s khi n cho nh ng thư c ch p b u tr i tr nên không th t do có m t s vùng trên ó b t i rõ r t. Do v y, b n nên i u ch nh k càng trư c khi s d ng lo i kính l c này.
 4. 2. Kính l c ND Kính l c ND lo i 28 mm. nh: MTU. Kính l c ND cũng có tác d ng gi m lư ng ánh sáng mà chip c m quang thu nh n ư c. Lo i màu xám này h u d ng trong trư ng h p mu n tăng th i gian phơi sáng cho nh khi ISO ã t m c th p nh t. Do ó, hi u ng gián ti p mà lo i này gây ra cũng r t áng chú ý. - Làm mư t dòng nư c ang ch y, t o c m giác li n m ch. - Giúp tăng m ng kính trong ánh sáng m nh, nh ó thu h p sâu trư ng nh. - Gi m b t nhi u x ánh sáng, v n là nguyên nhân khi n nh kém s c nét khi m kh u.
 5. - Làm nh ng chuy n ng tr nên m o, có tác d ng ngh thu t theo ý mu n tác gi . Tác d ng c a kính l c có th th y rõ trên hình ph i: Làm mư t dòng nư c ch y, t o c m giác li n m ch thông qua quá trình kéo dài phơi sáng c a c m bi n. nh: Digital-photography. Tuy nhiên, ch s d ng lo i kính l c này trong m t s trư ng h p c bi t, do chúng có tác d ng c n sáng khá hi u qu . Vài kính l c còn có th thêm lư ng nh thành ph n màu ơn s c nào ó vào nh. Không nên l p kính l c ND vào máy khi b n c n " óng băng" chuy n ng c a v t th , khi c n sâu trư ng nh l n ho c khi b n ã t máy ISO th p mà c nh l i thi u sáng.
 6. 3. Kính l c GND Kính l c GND có tác d ng chuy n s c xám t nh t n m tùy theo lư ng ánh sáng i vào t i t ng vùng trên m t kính. nh: Flickr. Kính l c GND ôi khi còn ư c g i là kính l c t ng ph n (split filters) do tác d ng c bi t c a chúng: chuy n s c xám t nh t n m tùy theo lư ng ánh sáng i vào t i t ng vùng trên m t kính. Vì v y, nh ng nh ch p t i vùng có tương ph n m nh như m t t - b u tr i thư ng không b hi n tư ng m t chi ti t hay quá sáng. B n cũng có th t ư c hi u ng tương t n u s d ng máy s ch p hai nh v i th i gian phơi sáng khác nhau c a cùng m t c nh r i k t h p chúng l i ho c s d ng ch c năng Linear gradient trong Photoshop. Tuy nhiên, k thu t này thư ng không th
 7. s d ng ư c n u c nh có nh ng v t th chuy n ng ho c có ánh sáng thay i thư ng xuyên. B n cũng có th thao tác tăng sáng t ng ph n trên nh RAW, nhưng ng th i cũng tăng luôn c nhi u nh và các chi ti t gi .
 8. nh trên ch p b ng ng kính không l p kính l c, b u tr i và m t m u b cháy. nh dư i ch p qua kính l c GND, ánh sáng m nh c a n n tr i b gi m xu ng t i a và màu s c tr nên trung tính hơn. nh: Strangeheart. GND có nhi u lo i. i u quan tr ng nh t khi ch n mua là ph i xem xét hi u ng mà kính l c này t o ra t vùng t i lên vùng sáng c a nh. Các lo i Soft Edge GND thư ng t o ra m t d i m trung gian khá dài, trong khi i v i kính Hard Edge GND, s chuy n t vùng t i sang vùng sáng t ng t hơn. Hard Edge GND h u ích khi ch p c nh hoàng hôn có c b u tr i và m t t mà không mu n m t i chi ti t nào c a c hai i tư ng y. M t
 9. s kính l c GND còn có tác d ng thêm ho c b t ánh sáng i vào ph n rìa ng kính, thông thư ng giúp gi m hi n tư ng en 4 góc nh. i u quan tr ng th hai là s khác bi t ánh sáng gi a 2 u c a vùng b gi m sáng gây b i kính GND. H u h t nh ch p phong c nh thư ng c n s khác bi t này không quá 1 n 3 f-stop. Các trư ng h p c bi t như ch p m t ngư i dư i tán cây trong i u ki n ánh sáng c a bu i trưa thì c n lo i kính l c t o ra chênh l n hơn 3 f-stop. 4. Kính l c t ngo i Kính l c t ngo i. nh: Tech2. úng như tên g i, kính l c t ngo i có tác d ng b o v nh ng thành ph n th u kính n m ngoài cùng kh i s tác ng c a tia t ngo i, v n là nguyên nhân làm bi n d ng nhi t th y tinh và gi m tu i th c a l p ph b m t. Các kính này thư ng trong su t do ó không làm nh hư ng nhi u n sáng c a nh. V i máy ch p phim, kính l c UV còn có tác d ng gi m
 10. hi n tư ng sương mù (m nh) và c i thi n tương ph n b ng cách h p th b t tia t ngo i gây hi u ng ph lên m t ph b c c a phim. Tuy nhiên, kính l c UV cũng có th làm gi m ch t lư ng nh do gây ra nh ng m ng chóe sáng (lens flare) x u xí, thêm vào m t lư ng nh ánh ơn s c hay gi m b t tương ph n. M t s còn ư c ph thêm l p ch t li u c bi t nh m gi m hay làm thay i áng k hi n tư ng chóe sáng. Gi kính l c s ch s cũng là cách hi u qu , dù r ng nh ng v t xư c n ng do lau r a s nh hư ng không t t n nét c a nh. i v i nh ng ng kính t ti n, tác d ng c a kính l c UV thư ng l n hơn như c i m mà chúng em l i. Lo i này có giá khá m m nên ôi khi còn dùng làm "lá ch n" b i và xư c cho th u kính bên trong. 5. Kính l c s c m/s c l nh
 11. Kính l c s c l nh có các d ng gi m gam màu nóng trên nh. Các ph n m m h a như Photoshop cũng có "filter s " dành t o ra hi u ng này. nh: Photoshopdaily. Kính l c s c m/s c l nh có tác d ng thay i cân b ng tr ng c a ánh sáng i vào c m bi n nh. Lo i này có th s d ng s a ch a ho c thay th nh ng thành ph n màu gi như ánh nh t nh t c a èn neon hay s c m thái quá c a èn dây tóc. K t khi công ngh nh s ra i, chúng d n tr nên kém quan tr ng do quá trình cân b ng tr ng t ng c a máy ã m nhi m vai trò ó v i chính xác cao hơn nhi u. Th m chí, khi máy nh làm vi c sai, b n cũng có th tác ng vào quá trình cân b ng tr ng b ng ph n m m x lý file RAW hay "filter s " trong Photoshop. Màu vàng trong b c nh trên ư c t o ra t èn natri cao áp. V i lo i ánh sáng ơn s c c bi t này, h u như các h th ng cân b ng tr ng t ng trên máy nh u không cho ra màu g c c a v t th . M t kính l c
 12. s c m hay kính l c èn natri chuyên d ng có th gi i quy t ư c v n trên. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p c bi t, b n cũng ph i dùng n kính l c s c, ch ng h n, khi ch p v i nh ng ngu n sáng hi m g p ho c ch p dư i nư c. Kính l c s m b o nh ng thành ph n màu ơn s c ư c khôi ph c như tr ng thái t nhiên trong ánh sáng tr ng mà h u như không làm tăng noise t i các kênh màu ch o như công ngh cân b ng tr ng t ng thư ng làm. 6. Các v n n y sinh khi s d ng kính l c Kính l c thư ng ư c s d ng khi c n t o ra nh ng hi u ng c bi t cho nh. Tuy nhiên, dù ư c ch t o v i ch t lư ng cao nh t i chăng n a, chúng cũng gây ra vài v n . Trư c h t, chúng h p th m t lư ng nh ánh sáng, làm gi m sáng, tương ph n và s c nét c a toàn nh. Các kính l c này cũng gây ra và làm tăng thêm hi n tư ng chóe sáng v n ã là y u i m c a nh ng ng kính ph c t p. Kính l c cũng t o ra hi n tư ng en 4 góc nh (vignetting), c bi t khi b n l p m t kính CPL lên m t kính UV mà l i s d ng ng góc r ng ( dày c a 2 kính này c ng l i c n ư ng truy n c a tia sáng t i th u kính ngoài cùng). Nói chung, không nên l p nhi u kính l c lên nhau vì các v n ã nh c phía trên s tr nên nghiêm tr ng, ch t lư ng nh s gi m sút t i m c có th nh n ra. 7. Lưu ý khi ch n mua Trư c tiên, b n ph i xác nh m c ích khi mua kính l c. Các kính UV có giá khá m m mà l i b o v t t ng kính nên có th s d ng trong m i trư ng h p. Lo i l c s c ít dùng hơn vì b n c n có m t chi c máy x n
 13. v i kh năng tùy ch nh cân b ng tr ng ưu vi t. Kính CPL ho c ND/GND r t h u d ng khi ch p phong c nh ho c t o ra các hi u ng b t ng cho nh. Lưu ý, kính l c phân c c có hai lo i là Linear Polarizing Filters và Circular Polarizing Filters. Circular ư c thi t k h th ng o sáng và t ng l y nét trên máy nh v n ho t ng t t. Linear r hơn nhi u nhưng không s d ng ư c v i h o sáng ng kính (TTL) và t ng l y nét trên a s máy nh DSLR hi n t i. Cũng ph i chú ý t i kích thư c kính l c sao cho phù h p v i ng kính ang s d ng. Có hai lo i: screw-on (có ren xoáy vào thành ng kính) và lo i l p ng trư c ng. Lo i l p ng trư c h u d ng hơn vì có th l p v a h u như m i lo i ng kính, tuy nhiên s hơi c ng k nh, m t th m m vì n m "h hênh". Lo i có ren xoáy ch l p ư c trên nh ng ng có ư ng kính nh t nh. Kích thư c h tr kính l c thư ng ư c ghi trên mi ng ho c thân ng kính, dao ng trong kho ng 46-82 mm i v i các máy nh SLR thông d ng. B dày c a kính l c cũng nh hư ng t i lư ng ánh sáng i vào sensor. Lo i siêu m ng (Ultra-thin) và m t s filter c bi t có th l p vào ng góc r ng mà không t o ra vignetting. T t nhiên, chúng s t và thư ng không h tr l p thêm kính khác lên phía trên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản