Cán cân thanh toán

Chia sẻ: Nguyen Duc Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
157
lượt xem
85
download

Cán cân thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán cân thanh toán là thống kê các giao dịch kinh doanh quốc tế diễn ra trong thời gian một năm. Đo lường các giao dịch kinh tế quốc tế giữa cư dân một quốc gia với cư dân nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cán cân thanh toán

  1. 16/12/2008 Cán cân thanh toán • Là th ng kê các giao d ch kinh doanh Ch 4.2 qu c t di n ra trong th i gian m t năm Cán cân thanh toán • o lư ng các giao d ch kinh t qu c t gi a cư dân m t qu c gia v i cư dân Quách M nh Hào PhD (Fin, Bham), MBA (Fin, Bham), BSc nư c ngoài ư c g i là cán cân thanh (Econ, Hanoi) toán (BOP) Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-2 Cán cân thanh toán Các giao dich BOP c trưng • S li u BOP quan tr ng i v i các nhà ho ch nh • M i giao d ch sau ây u là m t giao d ch chính sách và các MNEs vì nó hàm ch a tính c nh kinh t qu c t ư c ph n ánh vào US BOP: tranh và s c m nh c a m t qu c gia – M t chi nhánh US c a m t MNE nư c ngoài ho t • V i m t MNE c s li u BOP nư c mình và nư c ng như là m t nhà phân ph i cho s n phNm c a ngoài u quan tr ng: các MNEs t i th trư ng US – Là ch s th hi n s c ép lên t giá – M t công ty tr s t i US, qu n lý vi c xây d ng – Là d u hi u c a vi c áp t ho c ki m soát các hình m t nhà máy s n xu t i n t i nư c ngoài th c thanh toán khác nhau (c t c, lãi su t, chi phí – Chi nhánh US c a m t công ty nư c ngoài tr l i b n quy n và các hình th c thanh toán khác) nhu n (c t c) cho công ty m t i nư c ngoài – Là d báo tri n v ng th trư ng c a m t qu c gia – Chính ph US tài tr vi c mua các thi t b quân s ( c bi t là trong ng n h n) cho quân i nư c ngoài Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-3 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-4 Cơ b n v K toán BOP Cơ b n v K toán BOP • BOP ph i cân b ng • Có ba bư c cơ b n trong vi c o lư ng các ho t ng kinh t qu c t : • Nó không th không cân b ng tr khi có – Xác nh nh ng giao d ch nào là giao d ch kinh t qu c t giao d ch nào ó không ư c tính ho c – Hi u các dòng hàng hóa, d ch v , tài s n và ti n t o ư c tính không chính xác ra các kho n m c n và có i v i BOP t ng th – Hi u các quy trình k toán BOP • Do v y s không úng n u nói BOP • Nói chung, công vi c o lư ng BOP r t d nhàm chán! không cân b ng Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-5 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-6 1
  2. 16/12/2008 BOP là m t báo cáo dòng ti n BOP là báo cáo dòng ti n • BOP thư ng b hi u sai khi nhi u ngư i cho r ng nó gi ng như • Hai giao d ch kinh doanh xác nh cán cân thanh toán: m t B ng t ng k t tài s n, trong khi th c ra thì nó là m t Báo cáo – Trao i tài s n th c: xu t khNu cá tra, gi y dép, dòng ti n. d u thô, lúa g o .v.v. • B ng t ng k t tài s n là s cân i gi a ngu n và tài s n trong khi Báo cáo dòng ti n ơn gi n là ph n ánh các kho n thu – chu. – Trao i tài s n tài chính: mua bán c phi u, trái phi u, mua bán n .v.v. • B ng vi c ghi nh n các giao d ch qu c t trong m t giai o n 1 năm, BOP cho phép xem xét dòng ti n thanh toán thư ng xuyên • M c dù các tài s n có th ư c nh n di n g n v i t ng gi a m t qu c gia và các qu c gia khác nhóm, nhưng ơn gi n thì hãy nghĩ các tài s n là các • BOP không c ng d n giá tr tài s n và n c a m t qu c gia t i m t hàng hoá có th mua ho c bán. ngày c th nào (như m t b ng t ng k t tài s n m t công ty thư ng làm) Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-7 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-8 Các tài kho n c a BOP Tài kho n vãng lai • BOP bao g m hai tài kho n nh , Tài • Tài kho n vãng lai bao g m t t c các giao d ch kinh t qu c kho n vãng lai và Tài kho n v n/tài t v i kho n thu ho c chi x y ra trong m t năm, bao g m nh ng h ng m c sau: chính – Xu t nh p khNu hàng hóa – Trao i d ch v • Thêm vào ó, tài kho n D tr chính – Các kho n thu nh p th c th hi n giao d ch c a chính ph – Các kho n thanh toán vãng lai • Tài kho n th tư, tài kho n Sai s và B • Tài kho n vãng lai thư ng ư c chi ph i m nh b i c u ph n u tiên, g i là Cán cân Thương m i (BOT) dù nó không sót ròng, ư c t o ra m b o s cân bao hàm giao d ch d ch v . b ng c a BOP • Th c t khi nói t i cán cân thanh toán, nhi u nhà phân tích ch quan tâm t i BOT. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-9 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-10 Cán cân thương m i, và giao d ch d ch v &thu nh p c a M , t năm 1985-2003 (t US$) Cán cân Vãng lai $200 $100 • Thâm h t BOT trong quá kh ã là m t m i lo $0 ng i c a nư c M , trong c khu v c công và tư –$100 • Thâm h t hàng hóa i li n v i th c t là s s t –$200 gi m c a các ngành công nghi p n ng truy n th ng c a M (thép, ô tô, thi t b ô tô, d t) –$300 –$400 –$500 –$600 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Cán cân hàng hóa Cán cân d ch v và thu nh p Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-11 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-12 Source: International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2004. 2
  3. 16/12/2008 Tài kho n v n/tài chính Tài kho n tài chính • Tài kho n v n trong cán cân thanh toán • Tài s n tài chính có th ư c phân lo i o lư ng các giao d ch kinh t c a các tài theo nhi u cách bao g m dài c a tài s n tài chính. Nó ư c chia thành hai s n (th i h n) và b n ch t c a s h u ph n cơ b n: (công hay tư) – Tài kho n v n • Tài kho n tài chính ghi nh n theo m c – Tài kho n tài chính ki m soát c a nhà u tư i v i các • Tài kho n v n thư ng ư c coi là ph , tài s n ho c doanh nghi p trong khi tài kho n tài chính ư c coi là chính Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-13 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-14 Tài kho n tài chính u tư tr c ti p • Tài kho n tài chính bao g m 3 c u ph n cơ • ây là tài kho n v n ròng vào và ra nư c M v i m c tiêu ki m soát tài s n. b n; • u tư tr c ti p nư c ngoài phát sinh t 10% s h u c phi u bi u – u tư tr c ti p – trong ó nhà u tư có quy n quy t t i các công ty n i a b i các nhà u tư nư c ngoài. ki m soát nh t nh i v i tài s n • Nh ng lo ng i v u tư tr c ti p nư c ngoài c a b t kỳ qu c gia – u tư danh m c (gián ti p) – nhà u tư không có nào cũng u t p trung vào hai v n : ki m soát và l i nhu n. quy n ki m soát tài s n • M t s qu c gia có nh ng h n ch v vi c ngư i nư c ngoài ư c n m gi bao nhiêu % tài s n. – u tư khác – bao g m các kho n tín d ng thương m i ng n và dài h n, các kho n vay, ti n g i, các • Quy t c chung là t ai, tài s n và nh ng ngành công nghi p n i a ư c n m gi b i cư dân c i a. kho n ph i thu, ph i tr liên quan t i giao d ch thương m i ngoài biên gi i • Nh ng quan ng i v l i nhu n cũng có chung n n t ng này. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-15 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-16 Tài kho n V n/Tài chính c a M , 1992-2003 u tư danh m c (t US$) $600 • ây là kho n v n ròng vào và ra kh i nư c M nhưng không vư t quá 10% ph n u tư tr c $400 ti p. $200 • Vi c mua các ch ng khoán n qua biên gi i $0 ư c phân lo i là u tư danh m c b i các ch ng khoán n theo nh nghĩa không mang –$200 l i quy n s h u hay ki m soát c a ngư i mua. –$400 • u tư danh m c ư c th c hi n ch y u do l i nhu n ch không ph i v n ki m soát hay –$600 qu n lý. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Current Account Capital/Financial Account Source: International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2004. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-17 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-18 3
  4. 16/12/2008 Tài kho n Sai s /D tr chính th c T ng BOP — Th ng dư • Tài kho n sai s và b xót ròng m b o r ng BOP • Th ng dư BOP hàm ý r ng c u cho ti n luôn cân b ng. • Tài kho n D trũ chính th c là t ng s d trũ n m d t m t qu c gia vư t quá cung và chính b i cơ quan qu n lý ti n t qu c gia. ph nên cho phép ng ti n tăng giá – • D tr thư ng bao g m các ng ti n m nh ư c s ho c can thi p và mua vào ngo i t nh m d ng trong các giao d ch thương m i và tài chính qu c tích lũy d tr qu c gia. t . • T m quan trong c a d tr chính th c ph thu c vào li u m t qu c gia theo u i ch t giá c nh hay th n i. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-19 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-20 T ng BOP — Thâm h t Quan h BOP v i các bi n s vĩ mô • Thâm h t BOP hàm ý r ng cung ti n c a • Cán cân thanh toán có quan h v i h u h t các m t qu c gia vư t quá m c c u, và chính bi n s kinh t vĩ mô ph nên cho phép ng ti n gi m giá • Quan h hàm ý r ng BOP tác ng và b tác ho c bán b t d tr qu c gia mb o ng b i nh ng bi n s kinh t vĩ mô ó: – T ng thu nh p qu c n i (GDP) t giá. – T giá – Lãi su t – L m phát Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-21 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-22 BOP và GDP BOP và GDP • Chúng ta có th di n gi i GDP theo • Các bi n s t công th c này bao g m: phương trình ơn gi n: C = chi tiêu tiêu dùng GDP = C + I + G + X – M I = chi tiêu u tư G = chi tiêu c a chính ph X = xu t khNu hàng hóa d ch v M = nh p khNu hàng hóa d ch v X – M = cán cân vãng lai Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-23 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-24 4
  5. 16/12/2008 BOP và T giá BOP và T giá • BOP c a m t qu c gia có th có tác ng (X – M) + (CI – CO) + (FI – FO) + FXB = BOP m nh lên t giá và ngư c l i Trong ó: • Quan h gi a BOP và t giá có th ư c X = xu t khNu hàng hóa d ch v Cán cân v ng lai ph n ánh b i phương trình ơn gi n sau M = nh p khNu hàng hóa d ch v CI = Dòng v n vào Cán cân v n CO = Dòng v n ra FI = Dòng tài chính vào Cán cân tài chính FO = Dòng tài chính ra FXB = d tr ti n t chính th c Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-25 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-26 BOP và T giá BOP và Lãi su t • Các nư c t giá c nh • Ngoài vi c dùng lãi su t can thi p vào th trư ng h i – Trong t giá c nh, chính ph có trách nhi m m oái, m c lãi su t chung so v i các nư c khác cũng có b o BOP g n v i 0 tác ng t i tài kho n tài chính c a BOP • Lãi su t th p tương i thư ng s khuy n khích dòng • Các nư c t giá th n i ch y ra c a v n ki m tìm m c lãi cao hơn – Trong t giá th n i, chính ph không có trách • Tuy nhiên, trong trư ng h p c a M , i u ngư c l i ã nhi m neo vào ng ti n nư c ngoài x y ra- ch y u do ni m tin vào s tăng trư ng và chính • Th n i qu n lý tr n inh. ây cũng chính là i u giúp cho nư c M c ng c ư c thâm h t ngân sách l n – Qu c gia theo u i chính sách th n i qu n lý • Nhưng có v như là dòng vào tài kho n tài chính ang thư ng nh n th y c n can thi p khi mu n m b o gi m d n trong khi tài kho n vãng lai x u i – làm cho m c t giá mong mu n nư c M ang tr thành m t con n l n trên th gi i Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-27 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-28 Cán cân thương m i và T giá ư ng cong J • Xu t nh p khNu hàng hóa và d ch v c a m t Trade Balance (domestic currency) qu c gia ch u nh hư ng c a thay i t giá Trade Balance • Cơ ch chuy n d ch tương i ơn gi n: thay i t giá s d n t i s thay i quá trình xu t Initial Trade nh p khNu, thay i giá c va do v y tác ng Balance Position (typically in deficit) Time t i c u do s nh y c m c a c u theo giá t1 t2 (months) • V lý thuy t, i u này có v như s x y ra ngay l p t c, nhưng trong th gi i th c thì m i vi c có v ph c t p hơn Currency Exchange Rate Quantity Contract Pass-Through Adjustment Period Period Period Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-29 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-30 5
  6. 16/12/2008 Kh năng d ch chuy n v n Kh năng d ch chuy n v n • Nhi u tác gi ã cho r ng, giai o n sau 1860 có th • M c mà theo ó v n có th chuy n phân thành 4 giai o n nh hơn xét theo kh năng di d ch t do qua biên gi i là m t nhân t chuy n c a v n. – 1860-1914 – kh năng d ch chuy n v n tăng nhanh chóng v i c c kỳ quan tr ng i v i BOP s áp d ng tiêu chuNn vàng và quan h ngo i thương m r ng – 1914-1945 – s h y ho i kinh t toàn c u, các chính sách • Th ng d tài kho n tài chính là m t trong kinh t trùng ph t l n nhau, gây tác ng tiêu c c n s chuy n d ch v n gi a các qu c gia nh ng lý do quan tr ng gi i thích t i sao – 1945-1971 – giai o n Bretton Woods cho th y m t s m r ng nhanh chóng c a thương m i qu c t ng ô la M ã duy trì ư c giá tr – 1971-2002 – th n i t giá, bi n ng kinh t , s m r ng trong su t hơn 20 năm qua nhanh chóng c a dòng v n Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-31 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-32 T ng quan d ch chuy n v n Tháo ch y c a v n Capital Mobility 2000 • Chúng ta thư ng dùng c m t “Ch y máu v n” High Gold Standard 1880-1914 1914 • • thay th ? 1900 • Float • M c dù không có khái ni m chính th ng nào, 1971-2000 tháo ch y v n hàm ý c i m chuy n d ch v n x y ra mâu thu n v i các m c tiêu chính tr . 1929 •1880 • Bretton Woods • i m áng chú ý là, nhi u qu c gia n n n nhi u ã ph i ch u s tháo ch y c a v n, làm 1945-1971 • 1980 •1860 •1925 tăng thêm gánh n ng n n n. Low 1918 • 1960 • • 1971 • V n có th tháo ch y dư i nhi u hình th c. Interwar, 1914-1945 • 1945 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Source: “Globalization and Capital Markets,” Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor, NBER Conference Paper, May 4-5, 2001, p. 6. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-33 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-34 Nghiên c u nh • C p nh t tình hình cán cân thanh toán Vi t nam. • Phân tích chính sách liên quan Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-35 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản