intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế - 1

Chia sẻ: Dang Dinh Thi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
580
lượt xem
236
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Ai ky phat h/p theo L/C ĐA: ng xuat khau 2. Ai la ng ky h/p theo L/C ĐA: ng huong loi L/C 3. Ai la ng quyet dinh cuoi cung xem bo c/t co phu hop voi cac dieu khoan va dk cua L/C hay ko? ĐA: NH phat hanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế - 1

  1. Cau hoi trac nghiem thanh toan quoc te 1. Ai ky phat h/p theo L/C ĐA: ng xuat khau 2. Ai la ng ky h/p theo L/C ĐA: ng huong loi L/C 3. Ai la ng quyet dinh cuoi cung xem bo c/t co phu hop voi cac dieu khoan va dk cua L/C hay ko? ĐA: NH phat hanh 4. C/t bao hiem do van phong cua nguoi moi gioi bao hiem phat hanh se dc NH chap nhan neu nhu ĐA: do dai ly cua ng bao hiem da ky 5. C/t nao ko thay the dc trong thanh toan bang L/C chuyen nhuong ĐA: hoi phieu 6. C/t nao trong so cac c/t sau la giay chung nhan quyen so huu doi voi HH ĐA: v/đ duong bien 7. C/t van tai da phuong thuc la c/t ĐA: dung cho viec van chuyen co su tham gia cua it nhat hai con tau khac nhau 8. Cac c/t co in tieu de cua cong ty, khi ky co can thiet phai nhac lai ten cua cong ty ben canh chu ky ko ĐA: khong 9. Cac c/t delivery order, forwarder’s certificate of receipt, mate’s receipt se dc kiem tra ĐA: nhu cac c/t van tai quy dinh o cac dieu 23,29 UCP 10. Cac c/t the hien tren be mat phu hop voi cac dk cua L/C co nghia j? ĐA: cac c/t ko mau thuan voi tieu chuan quoc te ve nghiep vu NH nhu duoc phan anh trong L/C 11. Cac c/t xuat trinh co sai biet so voi L/C thuoc trach nhiem? ĐA: thuoc ve ng huong loi 12. Cac to chuc nao co the phat hang L/C ĐA: NH thuong mai 13. Cac tu “ngay lap tuc” hay “cang nhanh cang tot” co nghia la ĐA: se bi cac NH bo qua 14. Co nhieu bo B/L xuat trinh theo mot h/p ky han 180 ngay ke tu ngay B/L, hoi ngay nao dc dung de tinh ngay dap han h/p ĐA: ngay ghi chu on board cua B/L cuoi cung 15. Co phai UCP la van ban duy nhat de dan chieu vao L/C ĐA: ko 16. Co the ap dung mot hoac mot so dieu khoan nao do cua URC 522 trai voi nhung nguyen tac co ban cua luat VN ĐA: khong 17. Co the ghi lai xuat ben canh so tien cua 1 h/p tra tien ngay, neu nhu trong chi thi nho thu co quy dinh khoang thoi gian ma trong khoang thoi gian do nguoi ta tra tien de thuc hien thanh toan ĐA: co 18. Cong ty A nhan dc mot L/C voi cac dk dac biet nhu sau FIATA B/L not acceptable. Cong ty A xuat trinh mot Freight Fonwarder Bill of Lading. NH phat hanh co chap nhan B/L nay ko? ĐA: co 19. Cuoc phi co the dc tra truoc tao thanh bang chung rang cuoc phi da dc thanh toan ĐA: sai 20. Dieu 43a UCP quy dinh neu L/C ko quy dinh thoi han xuat trinh thi NH se co quyen tu choi tiep nhan c/t sau 21 ngay ke tu ngay giao hang, thoi han nay ap dung cho nhung c/t nao ĐA: tat ca cac c/t quy dinh trong L/C 21. Giay C/O co the the hien ng gui HHc ng xuat khau la mot ng khac voi ng huong loi L/C hoac ng gui hang ghi trong c/t van tai ĐA: co the 22. Giua cac c/t co nhung thong tin bo sung trong ky ma hieu khad nhau nhu canh bao hang de vo, rach, ko de lon nguoc co duoc coi la co su sai biet ĐA: ko 23. Hoa don luon phai dc ky ĐA: sai 24. Khi c/t bi tu choi thanh toan, NH thu phai co trach nhiem ĐA: thong bao ngay nhung ly do tu choi thanh toan cho NH chuyen c/t 25. Khi chi dinh mot NH khac thuc thi cac chi thi cua ng xin mo L/C, NH phat hanh dang hanh dong ĐA: voi chi phi cua ng xin mo L/C va rui ro cua ho 26. Khi kiem tra c/t NH phat hanh thong bao cac sai biet trong bo c/t nhung lai ko co the giu chung de cho quyen dinh doat cua ng xuat trinh thi ĐA: cac sai biet duoc coi la da duoc bo qua, NH phat hanh mat quyen khieu nai 27. Khi nao dung sai ± 5% dc ap dung ĐA: khi so luong dc the hien bang kg hoac met 28. Khi nao thi viec de nghi sua doi L/C cua NH phat hang co hieu luc ĐA: ngay sau khi NH tra tien nhan duoc cac c/t xuat trinh phu hop voi L/C sua doi 29. L/C cam chuyen tai. Mot v/đ congteno cho toan bo chuyen di va duoc xuat trinh coi dieu khoan. Nguoi chuyen cho chi bao luu quyen chuyen tai co dc chap nhan ko? ĐA: co 30. L/C co tri gia 75.000,00USD ghi ro merchandise decription la Women silk clothing, CFR Port of destination, partial shipment not allowed. Hoa don yeu cau xuat trinh la commercial invoice in 04 copies. Benerficiary xuat trinh invoice ke khai nhu sau: Women silk clothing CFR = 69.000,00 USD/Chi phi dong thung = 6.000,00 USD/ Tong tri gia = 75.000,00 USD. Cac chi tiet khac deu phu hop voi L/C, hoi NH phat hanh co chap nhan invoice nay ko ĐA: co 31. L/C co yeu cau mot v/đ duong bien, nhung lai xuat trinh mot v/đ theo h/đ thue tau thi co duoc chap nhan ko ĐA: co 32. L/C het han vao thu 7 (ngay NH nghi). Bo chung ti dc xuat trinh den NH chi dinh vao ngay thu 2 ke tiep ĐA: NH chi ding phai dua ra ban cong bo rang bo c/t dc xuat trinh trong thoi han hieu luc dc gia han theo dung dieu khoan 44 muc a cua UCP HC - GooD LucK - 1
  2. Cau hoi trac nghiem thanh toan quoc te 33. L/C quy dinh Available with bank A by neogotiation va cho phep TTR. C/t xuat trinh voi NH chiet khau A va c/t hoan toan phu hop L/C. NH A co dc doi tien bang dien Issuing bank va issuing bank co phai tra tien bang dien hay la phai cho nhan dc c/t ĐA: co 34. L/C yeu cau mot AWB. Lieu mot HAWB co duoc chap nhan ko neu tat ca cac yeu cau ve AWB trong UCP deu dc dap ung day du ĐA: co 35. L/C yeu cau mot bo AWB day du. AWB so 3 danh cho ng gui hang co dc chap nhan ko ĐA: co 36. L/C yeu cau xuat trinh h/đ thue tau ĐA: NH thong bao de chuyen no cho NH phat hanh ma ko can kiem tra hay chiu trach nhiem gi 37. L/C yeu cau xuat trinh Multimodal transport document, NH co the tu choi tiep nhan ĐA: Charter party Bill of Lading 38. Lieu mot bo v/đ day du chi bao gom mot ban goc? ĐA: co 39. Mot B/L co 3 cho sua (correc/tions) tren mat truoc B/L (on the face of the document). Phia sau B/L co ghi chu nhu sau: this is authenthication for all correc/tions made on the face of this B/L va Agent of Carrier da ky ten va dong dau (correc/tion stamp). NH phat hang co chap nhan B/L nay ko? ĐA: ko 40. Mot B/L da xoa tu clean tren B/L fa ghi chu clean on board hoi NH co the coi B/L la unclean ko ĐA: ko 41. Mot c/t ban tai, ghi ten ng gui hang ko phai la ng huong loi cua L/C, phai tu choi ĐA: sai 42. Mot c/t bao hiem ghi ngay muon hon ngay ky phat B/L van dc chap nhan la ĐA: sai 43. Mot c/t co ngay ky sau ngay lap c/t thi ngay phat hang la ĐA: ngay ky 44. Mot L/C chi co the chuyen nhuong dc neu ĐA: no dc phat hanh duoi hinh thuc co the chuyen nhuong 45. Mot L/C co dan chieu ap dung UCP ma ko noi den ISBP thi ĐA: duong nhien ap dung ISBP 46. Mot L/C co the bo qua mot muc qui dinh ngay giao hang cham nhat ĐA: ko 47. Mot L/C co the chuyen nhuong ghi co the chiet khau tai quay NH ng huong loi, ng huong loi dau tien yeu cau NH chuyen nhuong chuyen noi thanh toan toi nuoc cua ng huong loi thu 2. NH co the lam nhu vay dc ko? ĐA: co 48. Mot L/C dan chieu ap dung eUCP ma ko dan chieu UCP, ISBP ĐA: duong nhien ap dung UCP, ISBP 49. Mot L/C dan chieu ISBP ma ko dan chieu UCP ĐA: duong nhien ap dung UCP 50. Mot L/C dc phat hang co hieu luc trong 6 thang ĐA: cach nay chi dc chap nhan khi ghi ro ngay giao hang 51. Mot L/C giao hang dk CIF va yeu cau mot giay chung nhan bao hiem. Trong so cac loai sau day, giay chung nhan nao dc chap nhan ĐA: bao hiem 110% CIF, neu L/C ko quy dinh so tien bao hiem toi thieu 52. Mot L/C qui dinh ko muon hon 2 ngay giao hang, ng xuat khau phai thong bao bang dien cho ng nhap khau ve ETA. Neu ngay giao hang la ngay 1/10/2004 thi ngay phai thong bao la ngay ĐA: 3/10/2004 53. Mot L/C quy dinh cang boc hang la any European Port. Tren v/đ h/đ thue tau phai ghi cang boc hang nao ĐA: moi cang da boc hang thuc te trong bat cu cang nao o chau Au 54. Mot L/C yeu cau commercial invoice in 4 copies, ng huong loi L/C phai xuat trinh ĐA: 1 ban goc va 3 ban sao 55. Mot L/C yeu cau h/p ky phat doi tien ng yeu cau mo L/C ĐA: h/p se dc coi nhu la c/t phu 56. Mot L/C yeu cau xuat trinh mot c/t bao hiem. C/t bao trong so cac c/t sau ko dc chap nhan ĐA: giay bao hiem tam thoi 57. Mot transferable Letter of Credit la ĐA: Irrevocable transferable Letter of Credit 58. Mot v/đ cua nguoi chuyen cho do dai ly cua thuyen truong ky ma ko chi ro ten cua thuyen truong co dc chap nhan ko ĐA: khong 59. Mot v/đ cua nguoi chuyen cho do thuyen truong ky ma khong chi ro ten cua thuyen truong thi co dc chap nhan ko? ĐA: co 60. Mot v/đ theo h/đ thue tau do thuyen truong ky van phai ghi ro ten cua ng chuyen cho ĐA: dung 61. Nen NH thu nhan duoc so luong va so loai c/t nhieu hon va hoac ko co liet ke trong bang ke khai c/t thi ĐA: NH thu chi xuat trinh nhung c/t quy dinh trong bang ke khai c/t 62. Neu bo c/t co 20 sai biet duoc xuat trinh den NH phat hanh, NH phai gui ban luu y sai biet cho ng xuat trinh, chi ra ĐA: chi tiet ve 20 sai biet da phat hien ra 63. Neu chi thi nho thu ko quy dinh ro dk nho thu thi NH nho thu se trao c/t cho ng nhap khau theo dk nao ĐA: D/P 64. Neu L/C ko yeu cau ghi ro ngay giao hang thuc te, ngay giao hang trong th van chuyen bang duong hang ko la ĐA: ngay phat hanh AWB 65. Neu L/C quy dinh so luong hang gom 10 oto va 5 may keo, cho phep giao hang tung phan, NH se chap nhan hoa don ghi so luong nao ĐA: 3-4 may keo 66. Neu L/C yeu cau B/L dc lap theo lenh va ky hau, thi ai la ng ky hau ĐA: ng gui hang 67. Neu L/C yeu cau C/O do ng xuat khau cap, NH co the tu choi tiep nhan C/O vi do phong thuong mai o nuoc xuat khau la ĐA: dung HC - GooD LucK - 2
  3. Cau hoi trac nghiem thanh toan quoc te 68. Neu L/C yeu cau clean bill of leading, NH co the tu choi ko nhan nhung B/L nao ĐA: B/L ghi bao bi HH bi rach 69. Neu mot L/C vhuyen nhuong quy dinh giao hang theo dk CIF, ng huong loi thu 2 phai xuat trinh giay chung nhan bao hiem ĐA: 110% tri gia hoa don cua ng huong loi thu 1 70. Neu mot thu tin dung chuyen nhuong la loai thu tin dung chiet khau tu do thi ĐA: cac NH deu co the tro thanh NH chuyen nhuong 71. Neu ngay het hieu luc cua L/C roi vao ngay le ĐA: ngay het han hieu luc la ngay lam viec dau tien ngay sau do 72. Neu NH phat hanh thay rang cac c/t tren be mat ko phu hop voi cac dieu khoan va dieu kien cua L/C ĐA: no co the tra lai bo c/t cho ng xuat trinh luu y anh ta tat ca cac sai biet 73. Neu phai ghi chu da boc hang len tau tren B/L nhan hang de cho thi nguoi ky B/L phai ghi ĐA: ngay HH da duoc boc len tau, duoc xac thuc ten cua ben ghi chu 74. Neu tat ca tien hoa hong va phi do nguoi huong loi chiu ma NH thong bao co the thu dc phi do, bay ng co trach nhiem cuoi cung tra phi do la ai ĐA: ng xin mo L/C 75. Neu trong L/C ko chi ro ap dung UCP nao thi ĐA: L/C khong ap dung UCP nao ca 76. Ng huong loi co the chap nhan mot phan sua doi L/C trong van ban chap nhan cua minh ĐA: khong 77. Ng huong loi cua mot L/C ko co ghi la co the chuyen nhuuong dc co quyen yeu cau NH chuyen nhuong toan bo hay mot phan so tien cua L/C ĐA: co 78. Ng huong loi da chap nhan mot L/C co quy dinh hoa don thuong mai phai co xac nhan cua nguoi yeu cau mo L/C. NH tra tien da tu choi thanh toan vi hoa don ki co xac nhan. Rui ro nay ai phai ganh chiu ĐA: nguoi huong loi L/C 79. Ng thu huong xuat trinh mot B/L co 3 trang tat ca. Tren dau cua 2 trang ghi second page of B/L No.1234 va tren dau cua trang 3 co ghe Attachment to B/L no.1234. Ng chuyen cho ky tren trang thu 2. NH phat hanh co chap nhan B/L nay ko? ĐA: co 80. Ng xuat khau co the gui hang truc tiep vao dia chi cua NH o nuoc ng xuat khau ĐA: phai duoc su dong y cua NH do 81. Ng yeu cau mo L/C phai hoan tra tien cho NH phat hang tru khi anh ta thay rang ĐA: cac c/t xuat trinh ko phu hop voi cac dk cua L/C 82. Ngay ca khi UCP duoc dan chieu ap dung, cac NH co the ko ap dung mot so dieu khoan nao do doi voi tung loai L/C rieng biet ĐA: dung 83. Ngay dao han h/p 180 ngay sau ngay xuat trinh la ngay ĐA: 180 ngay sau ngay xuat trinh c/t tai NH tra tien neu c/t phu hop voi L/C 84. Ngay khi nhan thong bao mot L/C duoc chuyen bang dien nhu la ban co gia tri thuc hien, NH thong bao phat hien buc dien thuc ra ko hoan chinh ĐA: NH thong bao ganh chiu rui ro nrn no ko bao lai tinh trang do cho NH phat hanh ko cham tre 85. Ngay sau khi nhan duoc chi thong ro rang ve viec sua doi L/C ĐA: NH thong bao phai yeu vau NH phat hanh xac minh ko cham tre 86. Ngon ngu cua h/p trong thanh toan bang L/C la ĐA: ngon ngu cua L/C 87. NH chap nhan cac c/t nhieu trang neu nhu ĐA: cac trang gan ket tu nhien voi nhau va duoc danh so lien tiep 88. NH chi chap nhan cac c/t bao hiem the hien cac rui ro bao hien co khoang cach toi thieu la ĐA: tu noi nhan hang de gui di den dia diem do hang tai noi den quy dinh trong L/C 89. NH chi dinh gui cac c/t den NH phat hanh kem theo ban cong bo chung hoan toan phu hop voi cac dk va dieu khoan cua L/C ĐA: NH phat hanh ko can kiem tra cac c/t 90. NH co the chap nhan thanh toan giay chung nhan giam dinh ghi ngay thang phat hanh sau ngay giao hang trong truong hop nao ĐA: L/C ko quy dinh gi 91. NH co the tu choi c/t vi ly do tren L/C la machine 333 nhung hoa don thuong mai lai ghi mashine 333 ĐA: sai 92. NH dc uy nhiem tra tien trong L/C chuyen nhuong co the tu choi chuyen nhuong L/C chuyen nhuong dc ko ĐA: co 93. NH ko can kiem tra cac tinh toan chi tiet trong c/t ma chi can kiem tra tong gia tri cua c/t so voi yeu cau cua L/C la ĐA: dung 94. NH nho thu co the tu choi su uy thac nho thu cua NH khac ma ko can thong bao lai cho ho ve su tu choi do ĐA: khong 95. NH nho thu ko giao c/t cho ng nhap khau vi ng nhap khau chap nhan thanh toan h/p tra cham ko day du ve hinh thuc va ko dung noi dung la ĐA: dung 96. NH nho thu tu choi nhan c/t vi ng nhap khau thong bao rang ng xuat khau ko giao hang la ĐA: dung 97. NH phai kiem tra tat ca cac c/t yeu cau trong L/C ĐA: de dam bao rang chung phu hop tren be mat cac dieu khoan va dk cua L/C 98. NH phat hang da tu choi thanh toan voi ly do ngay thang ghi giua cac c/t mau thuan nhau 25 november 2003, 25 nov 03, 2003.11.25 la ĐA: sai HC - GooD LucK - 3
  4. Cau hoi trac nghiem thanh toan quoc te 99. NH phat hang L/C co quyen tu choi cac c/t nhu h/p, c/t bao hien da khong ghi ngay thang ky c/t ĐA: dung 100. NH phat hanh co the uy quyen cho chinh nhanh cua minh tra tien h/p cua ng huong loi L/C ky phat ĐA: chi nhanh o nuoc NH phat hanh L/C, chi nhanh dong tru so o nuoc ng huong loi 101. NH phat hanh ĐA: bi rang buoc ko the hiu ngang vao sua doi ngay ca khi ng huong loi chap nhan 102. NH phat hanh ĐA: bi rang buoc ko the huy ngang vao sua doi ngay ngay ca khi ng huong loi chua chap chap nhan sua doi 103. NH phat hanh L/C co quyen tu choi hoa don thuong mai da duoc ky, cho du L/C khong yeu cau ĐA: sai 104. NH phat hanh thong bao L/C qua NH thong bao A. Theo thoa thuan giua nguoi huong loi va ng xinh mo L/C chuyen NH thong bao sang NH B, NH phat hanh tien hanh sua doi ten cua NH thong bao la B, vay ĐA: NH phat hanh co the thong bao su sua doi qua NH B va yeu cau NH B thong bao cho NH A biet dieu nay 105. NH phat hanh yeu cau NH A xac nhan L/C va thong bao cho ng huong loi qua NH B. NH B tiep nhan c/t va gui chung truc tiep den NH phat hanh ĐA: NH phat hanh phai xinh uy quyen tu choi c/t vi ko do NH xac nhan xuat trinh 106. NH thong bao L/C mo bang dien khong co TEST ĐA: tu choi thong bao L/C va bao ngay cho nguoi huong loi biet 107. NH tu choi ko tiep nhan bill of lading ghi Duplicate Tripicate voi ly do thieu chu Original la ĐA: sai 108. NH tu choi tiep nhan giay c/t xuat xu vi khong ghi ngay xac nhan nguon goc xuat xu cua HH la ĐA: dung 109. NH xac nhan van phai thanh toan cac c/t phu hop dc xuat trinh den NH sau ngay L/C xac nhan het han, neu NH kiem tra c/t gui van ban xac nhan rang c/t da duoc xuat trinh den NH nay trong thoi han hieu luc cua L/C ĐA: dung 110. NH xuat trinh co the la NH nao ĐA: NH khac ko co quan he dai ly voi NH chuyen 111. Nhung c/t nao co the do ben thu ba cap theo yeu cau cua L/C ĐA: C/O 112. Nhung ton that phat sinh tu nhung dieu mo ho ghi trong don xin phat hanh L/C hoac sua doi L/C se do ai ganh chiu ĐA: ng yeu cau phat hang L/C 113. Shipping documents gom nhung c/t ĐA: hoa don, C/O 114. So tien L/C la 100.000 dola Mi. Mot hoa don ghi so tien 105.000 dola Mi duoc xuat trinh, neu giao hang 1 lan ĐA: NH chi dinh co the chap nhan hoa don do va chi tra 100.000 dola 115. Ten cua ng huong loi ghi tren L/C la X. Ten cua ng huong loi ghi tren nhung c/t nao duoi day ko khac biet voi L/C ĐA: bill of lading: X 116. Theo L/C xac nhan, ng huong loi co the gui thang c/t toi NH phat hanh de yeu can thanh toan ĐA: sai 117. Theo UCP, phieu bao hiem tam thoi chi co the dc chap nhan neu chung dc cho phep ro rang ĐA: sai 118. Theo URC cac NH chuyen, NH thu co chiu trach nhiem kiem tra c/t nho thu ĐA: ko 119. Thuat ngu chiet khau co nghia la j ĐA: kiem tra c/t va chiet khau chung truoc ngay dao han 120. Tren B/L ghi shipped in apparent good order hoac clean on board la ko khac biet voi cach ghi shipped on board la ĐA: sai 121. Tren cung mot c/t ma co phong chu khac nhau, tham chi co chu viet tay, thi co coi c/t do da bi sua chua va thay doi ĐA: sai 122. Trong phuong thuc nho thu phieu tron, ng xuat khau phai xuat trinh nhung c/t nao ĐA: Bill of Exchange 123. Trong so cac loai sau. Theo UCP thi c/t nao la c/t tai chinh ĐA: h/p 124. Trong thu uy thac nho thu chi ro nguoi tra tien phai thanh toan tien lai va ko giai thich gi them. Do ng tra tien chi tra tien hang ma ko tra tien lai, cho nen NH nho thu ko trao c/t cho ng tra tien, theo qui dinh cua URC 522 la ĐA: dung 125. Trong truong hop nao thi NH nho thu se khong giao c/t la dung ĐA: neu chi thi nho thu quy dinh phi nho thu do ng ta tien chiu va ko the bo qua ma ng tra tien ko tra phi nho thu 126. Tu «khoang» dung de chi so luong dc hieu la cho phep mot dung sai ± 10% ĐA: so luong va so tien 127. UCP quy dinh nhung c/t nao can thiet la phai ky, tru khi L/C quy dinh nguoc lai ĐA: h/p, van tai don, giay chung nhan chat luong 128. URC 522 quy dinh nhung c/t nao la c/t thuong mai ĐA: Bill of exchange 129. V/đ co chuc nang ĐA: la bang chung cua h/đ chuyen cho 130. V/đ hoan hao nghia la gi? ĐA: la mot v/đ ko co bat cu ghi chu nao ve khuyet tat cua bao bi/ HH 131. Voi loai bao hiem moi rui ro, tat ca cac rui ro co the xay ra dieu dc bao hiem ĐA: sai NH: ngân hàng ---- ĐA: đáp án --- HH: hàng hóa --- h/p: hối phiếu ---- c/t: ch ứng t ừ --- v/đ: v ận đ ơn HC - GooD LucK - 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2