Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh: Một số khái niệm và thuật ngữ + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
22
download

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh: Một số khái niệm và thuật ngữ + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh: một số khái niệm và thuật ngữ + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh: Một số khái niệm và thuật ngữ + đáp án

  1. M t s khái ni m và thu t ng Câu 1 Tính tr ng là gì? A) Nh ng đ c đi m c a cơ th có th cân, đo, đong, đ m đư c B) Nh ng ki u hình t n t i thành nh ng c p tương ph n C) Nh ng bi u hi n khác nhau c a cùng 1 th ki u hình D) Nh ng đ c đi m c th v hinh thái, c u t o, sinh lí…. Giúp d dàng phân bi t cơ th này v i cơ th khác Đáp án D Câu 2 Th nào là c p tính tr ng tương ph n? A) Hai tr ng thái khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng B) Hai bi u hi n khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng C) Hai tr ng thái khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng nhưng có bi u hi n trái ngư c nhau D) Hai th tính tr ng trái ngư c nhau Đáp án C Câu 3 Alen là gì? A) Các tr ng thái khác nhau c a cùng 1 gen B) M i tr ng thái khác nhau c a cùng 1 gen C) Các gen khác nhau cùng chi ph i 1 th tính tr ng D) Các gen t n t i thành t ng c p trong ki u gen c a cơ th Đáp án B Câu 4 T i sao trong cơ th lư ng b i các gen alen t n t i thành t ng c p alen? A) NST t n t i thành t ng c p, gen n m trên NST nên cũng s t n t i thành t ng c p alen B) M i gen có 2 alen nên ph i t n t i thành t ng c p alen C) NST có kh năng nhân đôi nên các gen alen s nhân lên và t n t i thành t ng c p D) T t c đ u đúng
  2. Đáp án A Câu 5 Các gen alen có đ c tính sau: A) Cùng chi ph i 1 th tính tr ng B) Cùng chi m 1 v trí (lôcut) nh t đ nh trên NST C) Các gen alen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 6 N i dung nào dư i đây nói v các gen alen là không đúng: A) M i l n gen đ t bi n s làm xu t hi n alen m i B) Cùng chi ph i 1 th tính tr ng C) Chi m các v trí (lôcut) khác nhau trên NST D) Các gen alen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng Đáp án C Câu 7 N i dung nào dư i đây nói v các gen không alen là không đúng? A) Cùng chi m 1 v trí (lôcut) nh t đ nh trên NST B) Quy đ nh các th tính tr ng khác nhau C) Có th cùng chi ph i 1 th tính tr ng D) Các gen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng Đáp án A Câu 8 Th nào là c p alen? A) 2 alen thu c các gen khác nhau cùng có m t trên c p NST tương đ ng sinh v t lư ng b i B) 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương đ ng sinh v t lư ng b i C) 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương đ ng sinh v t lư ng b i D) 2 alen gi ng nhau ho c khác nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương đ ng sinh v t lư ng b i Đáp án D
  3. Câu 9 Ki u gen là gì? A) Ki u gen là toàn b các gen n m trong giao t c a cơ th sinh v t B) Ki u gen là toàn b các alen c a loài có m t trong qu n th C) Ki u gen là toàn b các gen n m trong t bào c a cơ th sinh v t D) Ki u gen là toàn b các gen t n t i trong loài Đáp án C Câu 10 Ki u hình là gì? A) Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và đ c tính c a cơ th B) Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và đ c tính c a loài trong t nhiên C) Ki u hình là t h p toàn b các c p alen chi ph i toàn b tính tr ng c a cơ th D) Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và đ c tính c a m i qu n th trong t nhiên Đáp án A Câu 11 Th đ ng h p là gì? A) Là các cá th khác nhau phát tri n t cùng 1 h p t B) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau nhưng thu c 2 gen khác nhau C) Là cá th mang 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen D) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen Đáp án D Câu 12 Th d h p là gì? A) Là các cá th khác nhau phát tri n t các h p t khác nhau B) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau nhưng thu c 2 gen khác nhau C) Là cá th mang 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen D) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen Đáp án C Câu 13 Trong di truy n các kí hi u thư ng dùng đ mô t th h b m :………; giao t :………; th h con:……….; bi u th đ i con c a 2 b m thu n ch ng khác nhau:…….; th h sau c a phép lai phân tích:……; kí hi u lai gi ng:……
  4. A) P; G; F; F1; FB; x B) F; G; P; F1; F2; x C) P; G; F1; F2; FB; x D) P; G; F1; F2; F3; x Đáp án A Câu 14 Th nào là tính tr ng tr i? A) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p B) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen d h p C) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p và d h p D) Tính trang bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p tr i và d h p Đáp án D Câu 15 Th nào là tính tr ng trung gian? A) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p B) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen d h p C) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p và d h p D) Tính trang bi u hi n cơ th mang ki u gen đ ng h p tr i và d h p Đáp án B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản