intTypePromotion=1

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

Chia sẻ: Dương Thanh Hợp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
484
lượt xem
184
download

Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'câu hỏi trò chơi rung chuông vàng - phần 3', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trò chơi Rung Chuông Vàng - Phần 3

  1. Đề thi Vòng 2 Rung chuông vàng 2007 Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi đáp án trả lời ở ô bên cạnh: Nội dung câu hỏi STT Đáp án 1 Ngày thu phân là ngày nào? 23-9 Loại gió thổi từ các khu áp cao cận Tây ôn đới? 2 nhiệt đới thổi gần nh quanh năm về phía áp thấp ôn đới? Cảng lớn nhất Trung Quốc là cảng nào? Thượng Hải 3 Ai được vua Quang Trung xem nh vị cố Nguyễn Thiếp 4 vấn bậc thầy? Trong các loài sâu bọ thì con ngời chỉ Tằm và ong 5 thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì? Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có Mao dẫn 6 thể hút nớc dễ dàng? Chí tuyến có vĩ độ baonhiêu ? 22,5độ 7 Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào? Đạo Hồi 8 Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích 9 66,5 đạo một góc bao nhiêu độ? Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Hồng Kông 10 Trung Quốc phải nhường vùng đất nào cho nước Anh 155 năm ? Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì? Sông Tiền 11 Công trình đạt giải nhất của Hội Kiến Trúc sư Trung Tâm hội nghĩ 12 Việt Nam năm 2006? quốc gia của Kiến trúc sư người Đức Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch 13 công xã Pari sử thế giới giành thắng lợi và lập ra nhà nước kiểu mới nào?
  2. Ngời ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ bao 14 180 nhiêu làm đờng chuyển ngày? Sông có diện tích lu vực lớn nhất thế giới là 15 amazon con sông nào? 2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng Mặt Trăng 16 một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2 vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi ông đã làm thí nghiệm này ở đâu? Trong việc tạo ra giống mới ngời ta thờng Lai khác thứ 17 dùng phương pháp lai nào là chủ yếu? Chiếc tem thư đầu tiên do bưu cục Anh in Nữ hoàng Anh 18 1840.Bạn cho biết trên tiếc tem đó in hình gì? Ai là người đợc mệnh danhlà nhà thơ mới Xuân Diệu 19 nhất trong các nhà thơ mới ? Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là 20 Karate Tay không? Mác đánh giá ai là nhà tư tởng vĩ đại nhất của 21 Aritxtot phương tây cổ đại? Trạng tháI đợc xem là trạng tháI thứ 4 của vật 22 Plasma chất sau các trạng thái: Rắn Lỏng Khí là gì? Nhạc cụ gõ cổ nhất nước ta tên là gì? 23 Đàn Đá Hai biểu tợng của lễ Phục Sinh là gì? Trứng và Thỏ 24 Có bao nhiêu vị trạng nguyên dới thời vua Gia Gia Long không lấy 25 trạng nguyên Long? Ngày truyền thống HS-SV Việt nam là 26 9-1 ngày nào? Nếu ta đun nơc trong nồi đậy vung thật chặt Không thể sôI vì áp 27 và kín mít thì nớc trong nồi sôI ở bao nhiêu suất ngoài luôn lớn độ ? hơn áp hơI bão hoà của nớc ở nhiệt độ
  3. mà nớc đạt tới. Ai được tôn sùng là Thánh nhân của muôn Khổng tử 28 đời? Phiên bản phủ sóng diện rộng (tới 50km) của 29 wimax mạng không dây viết tắt là gì? Điền 2 động từ vào chỗ trống trong câu thơ 30 Khóc, (Bác Hồ)cười sau: Hình ảnh của Đảng lồng vào trong hình của nước Phút ....đầu tiên là phút Bác Hồ ...... Cầu thủ Bồ Đào Nha được mệnh danh là ‘Vua 31 Esibio Ngọc Đen’’? 1 sào bằng bao nhiêu thước? 15 thước 32 Người việt nam đầu tiên được Unessco công Nguyễn Trãi-1980 33 nhận là danh nhân văn hoá thế giới? Năm nào? Hoàng Triều luật lệ còn gọi là bộ luật gì? 34 Gia Long Cặp bố mẹ xuất phát ký hiệu bằng gì trong di 35 P(parents) truyền học? Anghe gọi định luật gì là quy luật vĩ đại của Định luật bảo toàn 36 cuộc sống? và chuyển hoá năng lượng Ai là người đề nghị tam rời rừng núi Thanh Nguyễn Chích 37 Hóa chuyển về Nghệ An trong nghĩa quân Lam Sơn ? Cái gì được ví như Địa Trung Hải của Châu Ngũ Hồ 38 Mỹ? Tên Quốc gia nào ở Châu Phi có nghĩa là tự 39 Liberia do? 40 Which country was made the statute of France Liberty? Ai là người đặt nền móng cho di truyền học? 41 Grego Menden.
  4. Một trong những nguyên nhân làm suy giảm 42 Frêon tầng Ozon là do sử dụng các chất CFC như CCl2F2, CCl3F ...Các chất này có tên chung là gì? 3 chữ khắc trên Tháp Bút(Hồ Gươm) Tả Thiên Thanh 43 là ba chữ nào? (bằng tiếng Việt) Hạ viện Nga còn có tên gọi khác là gì? Duma quốc gia. 44 Sông MeKông bắt nguồn từ đâu? CN Tây Tạng 45 RơI phát ra âm thanh từ bộ phận nào của cơ Cổ họng 46 thể? 47 Bµi h¸t hay nhÊt thÕ kû XX lµ bµi h¸t nµo? Yes terday-The Beatles 48 Cuéc ®ä søc ®Çu tiªn gi÷a qu©n chñ lùc bé V¹n Têng ®éi ta vµ qu©n viÔn chinh Mü lµ trËn ®¸nh nµo? ở níc ta quÆng Boxit cã nhiÒu nhÊt ë ®©u? 49 L©m §ång 50 Thø 6 ngµy 13 ai ®· chÞu tuÉn n¹n do sù ph¶n Giª su béi cña ngêi häc trß cña m×nh(Juda)? 51 Quèc tÕ I ®îc thµnh lËp ë ®©u? Lu©n §«n 52 1867 Hoa Kú ®· mua l¹i vïng ®Êt Alaska cña Nga níc nµo? 53 Tæng thèng cã sè nhiÖm kú l©u nhÊt ë níc Rooselver 4 Mü lµ ai?Bao nhiªu nhiÖm kú nhiÖmkú 54 Níc céng hßa nµo ®îc ®Æt tªn theo nhµ c¸ch Bolivia- Nam Mü mang Simon Bolivar? ë khu vùc nµo? 55 Ngµy 14-7-1889,kØ niÖm 100 n¨m ngµy ph¸ Quèc tÕ thø 2 ngôc Baxti trong cuéc c¸ch m¹ng Ph¸p 1789 tæ chøc nµo ®· ®îc ra ®êi ? 56 Ai lµ t¸c gi¶ cña “Nh÷ng cuéc phiªu lu cña Tom Mark Twain Sawyer” ?
  5. 57 Ai ®îc mÖnh danh lµ “MÆt trêi cña th¬ ca Puskin Nga” ? 58 UNESCO c«ng nhËn Di s¶n thÕ giíi cã mÊy Di s¶n v¨n hãa (vËt lo¹i ? KÓ tªn ? thÓ vµ phi vËt thÓ), di s¶n thiªn nhiªn, di s¶n hçn hîp Người đầu tiên nêu lên thuyết vũ trụ “nhật Nhà thiên văn học 59 ngời Ba Lan Nicolai tâm” ? Copernic (1473- 1543) Tỉnh nào có 2 di sản văn hóa thế giới ? Quảng Nam 60 Người cho in tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam là Hồ Quý Ly 61 ai? Từ 1914 – 1917 Bác Hồ sống và làm việc ở Nước Anh 62 nước nào ? Đại hội lần thứ 1 của Đảng ta đợc tổ chưc ở 63 Macao-TQ đâu? Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương Hai bà Trưng 64 là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào? Quê mẹ của Bác Hồ là làng gi? 65 Hoàng Trù Bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới tên 66 Louvre(Pháp) là gì? ở đâu? Đàn ghi ta có nguồn gốc từ nước nào? 67 TBN Công của TráI Đất quay một vòng 0(vì lực hướng tâm 68 quanh mặt trời là bao nhiêu? (cho bán vuông góc với quỹ kính tráI đất R=6400km)? đạo quay) Vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta là ai? Nguyễn Văn Thịnh 69 Trong các tác phẩm văn học đã học ở phổ Lặng lẽ Sapa 70 thông có một tác phẩm mà cácnhân vật không đựợc đặt tên.Bạn cho biết tác phẩm đó là tác phẩm nào? Bài ca chính thức của Đoàn TNCSHCM là bài 71 Thanh niên làm theo
  6. lời bác-sáng tác hát nào? do ai sáng tác? Hoàng Hà Càn Long và Khang Hi có quan hệ như 72 Càn Long là cháu thế nào? nội Khang Hi Từ 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia 73 11 bầu cử bao nhiêu kỳ quốc hội ? Hạt nhân của tổ chức Việt Nam Thanh Cộng sản đoàn 74 Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội là tổ chức gì? Văn bản nào mà bác Hồ ký năm 1946 hòa Sơ bộ 6-3-1946 75 Pháp để đuổi Tưổng có tên là gì? Bài hát Lên ngàn là sáng tác của ai? Hoàng Việt 76 Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCSHCM 77 7 đã mấy lần đổi tên: Chế độ TháI Thượng Hoàng có từ thời nhà Trần 78 nào? Cầu Hiền Lương bắc qua sông gi? Sông Bến Hải 79 Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Võ Tắc Thiên 80 Quốc? GDP của nước ta năm 2006 là bao nhiêu? 81 8,17 (chính xác đến 2 con số) Biểu tượng giảI thưởng của liên hoan phim Cành cọ( vàng) 82 Canner là gì? Asiad 15 được tổ chức ở đâu? 83 Đoha-Cata
  7. Chỉ số tổng hợp cổ phiếu tại sở giao dịch 84 Đowjones chứng khoán Newyork tên là gì? Lá cờ của nước My co bao nhiêu ngôI sao? 50-Tượng trưng cho 85 50 bang Ai là người sáng lập ra đạo Hồi-Sứ giả 86 Mohhamad của thánh Alla ? Bộ nhớ chết-Tác dùng dùng để kiểm tra 87 ROM cấu hình tạo ra sự giao tiếp ban đầu giữa phần cứng và hệ điều hành có tên là gì? Học sinh nào ở Sài Gòn đã hi sinh trong Trần Văn ơn 88 cuộc biểu tình ngay 9-1-1950: Đảng ta xác định mô hình kinh tế hiện nay Kinh tế thị trường 89 định hướng XHCN của nước ta là gì? Chùa Vàng-ngôI chùa nổi tiếng nằm ở nước 90 Myanma nào? Thập Đạo Tướng quân là ai? 91 Lê Hoàn Tên Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Quốc hội 92 ở nước ta là gì? Văn miếu được xây dựng dưới thời vua 93 Lý Thánh Tông -1070 nào? Bộ tiểu thuyết bách khoa về xã hội phong Hồng Lâu Mộng 94 kiên Trung Quốc có tên là gì? Bán đảo Scandinavi bao gồm những nước Nauy-Thụy Điển- 95 phần Lan nào?
  8. Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu nămg Đan Mạch 96 1992? Loài ếch sống ở trên cạn hay dưới nước? Cả hai-ếch là loài 97 lưỡng cư Trước khi tan vỡ Lien bang Xô viết có bao 98 15 nhiêu nước? Con mèo có 3 màu : Vàng Trắng Đen có Tam Thể 99 tên là gì? Tên một vũ khí của thổ dân Uc có khả 100 Bomerang năng bay vòng lại vị trí ban đầu là gi?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2