intTypePromotion=1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
101
lượt xem
22
download

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản lý màn 10H Bios. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. 21h Dos. Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 21h 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, 10h thiết lập màn hình ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 2

  1. QUAÛN LYÙ MAØN HÌNH Maøn hình ñöôïc ñieàu khieån hieäu quaû nhôø caùc chöùc naêng cuûa INT 10H trong Rom Bios. Caùc chöùc naêng naøy quaûn lyù maøn hình toát hôn caùc chöùc naêng cuûa INT 21h cuûa Dos. Beân caïnh 1 soá chöùc naêng do INT 21h cuûa Dos cung caáp, 1 soá taùc vuï ñöôïc thöïc hieän treân maøn hình nhôø caùc chöùc naêng trong INT 10h nhö xoaù maøn hình, ñònh vò con troû, thieát laäp maøn hình ... IBM PC hoã trôï 3 loaïi maøn hình cô baûn coù teân tuøy thuoäc vaøo loaïi Card maøn hình caém treân Bus môû roäng treân Mianboard nhö : Monochrome chæ hieån thò text ñôn saéc; CGA (Color Graphic Adaptor) cho pheùp hieån thò text vaø ñoà hoïa; EGA (Enhanced Graphics Adaptor) hieån thò text vaø ñoà hoïa vôùi ñoä phaân giaûi cao hôn. Ngoaøi ra coøn coù card VGA (Video Graphics Array), SVGA .. . 7 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  2. THUỘC TÍNH MÀN HÌNH 8 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  3. THUOÄC TÍNH MAØN HÌNH Moã Moãi vò trí treân maøn hình coù theå löu 1 kyù töï ñôn cuøng vôùi thuoäc tính rieâng cuûa kyù töï naøy chaúng haïn nhö ñaûo maøu, nhaáp nhaùy, chieáu saù saùng, gaïch döôùi ... Thuoä Thuoäc tính cuûa kyù töï ñöôïc löu trong 1 byte goï goïi laø byte thuoäc tính. HIGHT/LOW BIT 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 BLINK BACKGROUND BITS FOREGROUND BITS 9 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  4. THUOÄC TÍNH MAØN HÌNH Ex Ex : caùc kyù töï maøu vaøng chanh nhaáp nhaùy treâ treân neàn maøu naâu BLINK = 10000000B RED = 100B MOV BH, (RED SHL 4) +YELLOW+BLINK ÑEÅ TAÏO 1 BYTE THUOÄC TÍNH VIDEO TÖØ 2 MAØU , TA DUØNG SHL CHUYEÅN CAÙC BIT MAØU NEÀN SANG TRAÙI 4 VI TRÍ. 10 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  5. VUØNG HIEÅN THÒ MAØN HÌNH Vuø Vuøng hieån thò cuûa maøn hình ñôn saéc ôû ñòa chæ chæ B000h trong Bios. Vuøng hieån thò video ñoà hoïa maøu cô baûn bắt ñaàu töø vò trí B800h cuûa Bios. 11 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  6. THUOÄC TÍNH MAØN HÌNH Caù Caùc thuoäc tính chuaån cuûa maøn hình Monochrome Monochrome : HEX VALUE ATTRIBUTE 07H Normal Normal – thöôøng 87H Blinking Blinking – nhaáp nhaùy 0FH Bright Bright – saùng 70H Reverse Reverse – ñaûo thuoäc tính 01H Underline 09H Bright Underline 12 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2