intTypePromotion=1

Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/ AIDS tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
7
download

Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/ AIDS tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người nhiễm HIV và góp phần giảm hậu quả do HIV/AIDS gây ra. Để tìm hiểu thực trạng công tác chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại Tiên Du, Bắc Ninh, nghiên cứu đã sử dụng số liệu hồi cứu và phương pháp nghiên cứu định tính với các cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS và người nhiễm HIV. Kết quả cho thấy, với nguồn lực hạn chế, Tiên Du đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cấp thiết cho người nhiễm HIV/AIDS, chủ yếu thông qua y tế tuyến xã. Tuy nhiên các dịch vụ này vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại như: cơ chế phối hợp chuyển gửi giữa các dịch vụ có liên quan chưa chặt chẽ; không có sự kết nối với phòng khám ngoại trú tỉnh – nơi duy nhất thực hiện điều trị thuốc kháng virut (ARV) tại Bắc Ninh; chất lượng hoạt động tại tuyến xã chưa đồng đều và chưa đi vào chiều sâu; dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm chưa tận dụng nguồn lực từ cộng đồng và người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, hỗ trợ điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS chưa được chính quyền và các ban ngành quan tâm. Kết quả trên cho thấy Tiên Du cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/ AIDS tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm<br /> HIV/AIDS taïi huyeän Tieân Du, tænh Baéc Ninh<br /> Phaïm Thò Caàm Giang (*) vaø Ñoã Mai Hoa (***)<br /> <br /> Chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao<br /> chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi nhieãm HIV vaø goùp phaàn giaûm haäu quaû do HIV/AIDS gaây ra. Ñeå tìm<br /> hieåu thöïc traïng coâng taùc chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS taïi Tieân Du, Baéc<br /> Ninh, nghieân cöùu ñaõ söû duïng soá lieäu hoài cöùu vaø phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính vôùi caùc caùn boä y<br /> teá tham gia coâng taùc phoøng choáng HIV/AIDS vaø ngöôøi nhieãm HIV. Keát quaû cho thaáy, vôùi nguoàn löïc<br /> haïn cheá, Tieân Du ñaõ cung caáp caùc dòch vuï chaêm soùc, hoã trôï caáp thieát cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS,<br /> chuû yeáu thoâng qua y teá tuyeán xaõ. Tuy nhieân caùc dòch vuï naøy vaãn coøn nhieàu baát caäp, toàn taïi nhö: cô<br /> cheá phoái hôïp chuyeån göûi giöõa caùc dòch vuï coù lieân quan chöa chaët cheõ; Khoâng coù söï keát noái vôùi Phoøng<br /> khaùm ngoaïi truù tænh - nôi duy nhaát thöïc hieän ñieàu trò thuoác khaùng virut (ARV) taïi Baéc Ninh; Chaát<br /> löôïng hoaït ñoäng taïi tuyeán xaõ chöa ñoàng ñeàu vaø chöa ñi vaøo chieàu saâu; Dòch vuï chaêm soùc, hoã trôï cho<br /> ngöôøi nhieãm chöa taän duïng nguoàn löïc töø coäng ñoàng vaø ngöôøi nhieãm HIV; Coâng taùc chaêm soùc, hoã trôï,<br /> ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS chöa ñöôïc chính quyeàn vaø caùc ban ngaønh quan taâm. Keát quaû treân<br /> cho thaáy Tieân Du caàn xaây döïng keá hoaïch cuï theå cho chöông trình chaêm soùc vaø ñieàu trò HIV/AIDS<br /> trong thôøi gian tôùi nhaèm huy ñoäng theâm caùc nguoàn löïc cho vieäc chaêm soùc hoã trôï cho ngöôøi nhieãm.<br /> Vieäc thieát laäp maïng löôùi chaêm soùc cuûa nhöõng ngöôøi coù H+ laø vieäc neân sôùm ñöôïc thöïc hieän. Söï gaén<br /> keát giöõa caùc dòch vuï khoâng chæ trong phaïm vi huyeän maø vôùi caû nhöõng huyeän laân caän vaø tuyeán tænh seõ<br /> taïo thuaän lôïi cho ngöôøi nhieãm HIV tieáp caän vôùi nhöõng dòch vuï chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò HIV/AIDS<br /> phuø hôïp vaø caàn thieát.<br /> Töø khoùa: HIV/AIDS, Tieân Du, chaêm soùc, hoã trôï, ñieàu trò<br /> <br /> Care, support and treatment for people<br /> living with HIV/AIDS in Tien Du district,<br /> Bac Ninh province<br /> Pham Thi Cam Giang (*); Do Mai Hoa (**)<br /> <br /> Care, support and treatment for people living with HIV/AIDS (PLHA) play a very important role in<br /> improving PLHA quality of life and reducing HIV/AIDS consequences. In order to assess the HIV/AIDS<br /> care, support and treatment program in Tien Du, Bac Ninh, retrospective data and qualitative<br /> techniques were used in this study with HIV/AIDS health care providers and PLHA. Findings show<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> 29<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> that most of HIV/AIDS care, support and treatment services in Tien Du were offered through commune<br /> health facilities with limited resources. There still remain many difficulties and gaps such as the loose<br /> referral service coordination and mechanism among related facilities, no linkages with the provincial<br /> Outpatient Clinic (OPC) - the unique OPC offering antiretroviral therapy (ARV) in Bac Ninh; poor<br /> operational activity quality at commune level, no mobilization of resources from the community and<br /> PLHA, little concern shown by the local authorities and relevant sectors to care, support and treatment<br /> of PLHA. This study recommends that Tien Du needs to develop a more concrete plan for care and<br /> treatment of PLHA in the coming time to mobilize resources for HIV/AIDS care and treatment. A<br /> network of PLHA should be established in Tien Du as soon as possible. HIV/AIDS care and treatment<br /> services connected to other services should be established not only within the district but also with<br /> the adjacent districts and at the provincial level which will greatly facilitate the PLHA in Tien Du to<br /> access to the needed and appropriate care, support and treatment services.<br /> Key words: HIV/AIDS, Tien Du, care, support, treatment.<br /> <br /> Taùc giaû:<br /> (*)<br /> <br /> Ths. Phaïm Thò Caàm Giang - caùn boä Khoa tö vaán chaêm soùc vaø ñieàu trò - Trung taâm Phoøng, choáng HIV/AIDS<br /> thaønh phoá Caàn Thô. Ñòa chæ: Soá 04 Chaâu Vaên Lieâm, P. An Laïc, Q. Ninh Kieàu, TP. Caàn Thô; Ñieän thoaïi:<br /> 0710. 3820683; Email: camgiangct@gmail.com<br /> <br /> (**)<br /> <br /> TS. Ñoã Mai Hoa - Tröôûng Boä moân Quaûn lyù heä thoáng y teá - Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá coâng coäng.<br /> Ñòa chæ: 138 Giaûng Voõ - Ba Ñình - Haø Noäi. Ñieän thoaïi: 04 62662349. E.mail: dmh@hsph.edu.vn.<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Tieân Du laø moät huyeän ñoàng baèng naèm ôû phía<br /> Taây Nam cuûa tænh Baéc Ninh, ñöôïc meänh danh laø<br /> vöông quoác leã hoäi vôùi nhieàu leã hoäi truyeàn thoáng<br /> ñöôïc toå chöùc haøng naêm. Ngaønh ngheà cuûa ngöôøi daân<br /> nôi ñaây chuû yeáu laø noâng nghieäp, cô caáu noâng nghieäp<br /> ñan xen vôùi caùc khu coâng nghieäp laøng ngheà. Hieän<br /> nay, huyeän ñaõ hình thaønh moät soá khu, cuïm coâng<br /> nghieäp, taïo vieäc laøm cho ngöôøi daân.<br /> Keå töø tröôøng hôïp phaùt hieän nhieãm HIV ñaàu tieân<br /> taïi huyeän naêm 1996, tính ñeán cuoái naêm 2009 huyeän<br /> Tieân Du ñaõ coù 178 ngöôøi nhieãm HIV, trong ñoù 79<br /> tröôøng hôïp chuyeån sang giai ñoaïn AIDS vaø 69<br /> tröôøng hôïp töû vong do AIDS. 12/14 xaõ, thò traán ñaõ<br /> baùo caùo coù ngöôøi nhieãm HIV [1,2]. Tình hình dòch<br /> taïi huyeän moãi naêm taêng leân ñi cuøng vôùi söï phöùc taïp<br /> cuûa tình hình teä naïn ma tuùy, maïi daâm. HIV mang laïi<br /> nhieàu taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi baûn thaân ngöôøi<br /> nhieãm HIV vaø gia ñình, tôùi neàn kinh teá xaõ hoäi vaø ñaëc<br /> bieät ñoái vôùi heä thoáng y teá cuûa moãi quoác gia. Do<br /> HIV/AIDS laø tình traïng beänh maõn tính khoâng theå<br /> chöõa khoûi haún vaø ñoàng thôøi laø moät vaán ñeà xaõ hoäi neân<br /> ngoaøi vieäc phaûi chòu ñöïng nhöõng ñau ñôùn, beänh taät<br /> <br /> 30<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> veà maët theå xaùc, ngöôøi nhieãm HIV/AIDS vaø gia ñình<br /> cuûa hoï coøn phaûi chòu söï kyø thò vaø phaân bieät ñoái xöû<br /> cuûa coäng ñoàng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuoäc<br /> soáng, giaûm nguy cô laây nhieãm cho coäng ñoàng vaø coù<br /> khaû naêng ñoùng goùp cho xaõ hoäi, hoï caàn ñöôïc chaêm<br /> soùc, hoã trôï caû veà maët theå chaát vaø tinh thaàn [4,6,7].<br /> Vôùi söï gia taêng soá tröôøng hôïp nhieãm HIV haøng<br /> naêm, nhu caàu ñöôïc chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò cho<br /> ngöôøi nhieãm HIV taïi Tieân Du ngaøy caøng cao. Do ñoù,<br /> vieäc ñaùnh giaù, tìm hieåu hieän traïng chaêm soùc, hoã trôï<br /> vaø ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS laø vieäc caàn<br /> thieát ñeå coù nhöõng ñònh höôùng phuø hôïp cho chöông<br /> trình trong thôøi gian saép tôùi.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Ñeå tìm hieåu hieän traïng coâng taùc chaêm soùc, hoã<br /> trôï vaø ñieàu trò cho ngöôøi nhieãm HIV/AIDS bao goàm:<br /> moâ taû hieän traïng caùc dòch vuï chaêm soùc, hoã trôï vaø<br /> ñieàu trò HIV/AIDS; ñaùnh giaù söï tieáp caän vaø söû duïng<br /> dòch vuï cuûa ngöôøi nhieãm HIV; tìm hieåu nhu caàu vaø<br /> moái quan taâm cuûa ngöôøi nhieãm veà chaêm soùc, hoã trôï<br /> vaø ñieàu trò, nhoùm nghieân cöùu söû duïng phöông phaùp<br /> nghieân cöùu ñònh tính keát hôïp hoài cöùu soá lieäu.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Nghieân cöùu ñònh tính bao goàm 1 cuoäc thaûo luaän<br /> nhoùm vôùi caùn boä phuï traùch chöông trình AIDS tuyeán<br /> xaõ, 4 cuoäc phoûng vaán saâu caùn boä tuyeán huyeän vaø<br /> tænh, 10 cuoäc phoûng vaán saâu ngöôøi nhieãm HIV thuoäc<br /> 3 nhoùm: 04 ngöôøi nhieãm ñang ôû giai ñoaïn ñaàu, 04<br /> ngöôøi nhieãm ñang ôû giai ñoaïn sau, ñang ñöôïc ñieàu<br /> trò nhieãm truøng cô hoäi (NTCH) (trong ñoù coù 02 ngöôøi<br /> ñang ñieàu trò ARV) vaø 02 ngöôøi nhieãm HIV giai<br /> ñoaïn cuoái.<br /> <br /> Huyeän Tieân Du coù 13 xaõ vaø 1 thò traán, 12/14 xaõ<br /> thò traán ñaõ baùo caùo veà caùc tröôøng hôïp nhieãm HIV,<br /> trong ñoù soá tröôøng hôïp nhieãm HIV taäp trung cao ôû<br /> 3 xaõ: Laïc Veä, Lieân Baõo vaø Taân Chi.<br /> <br /> Hoài cöùu soá lieäu bao goàm vieäc raø soaùt vaø toång<br /> hôïp thoâng tin töø caùc soå saùch vaø baùo caùo veà tình hình<br /> chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò HIV/AIDS.<br /> Quy trình thu thaäp soá lieäu: nhoùm nghieân cöùu<br /> phoái hôïp cuøng Trung taâm y teá (TTYT) huyeän Tieân<br /> Du tieán haønh saép xeáp caùc buoåi phoûng vaán saâu caùn<br /> boä y teá taïi huyeän vaø tænh taïi nôi laøm vieäc, toå chöùc<br /> thaûo luaän nhoùm vôùi 06 caùn boä phuï traùch chöông<br /> trình AIDS tuyeán xaõ taïi TTYT vaø phoûng vaán saâu<br /> ngöôøi nhieãm HIV taïi hoä gia ñình. Taát caû caùc cuoäc<br /> thaûo luaän nhoùm vaø phoûng vaán saâu ñeàu ñöôïc ghi aâm,<br /> gôõ baêng, vaø phaân tích theo nhoùm chuû ñeà. Caùc kyõ<br /> thuaät toång hôïp, so saùnh vaø ñoái chieáu soá lieäu töø caùc<br /> ñoái töôïng nghieân cöùu khaùc nhau cuõng ñöôïc aùp duïng<br /> nhaèm taêng cöôøng chaát löôïng vaø söï phong phuù cuûa<br /> caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc.<br /> <br /> Bieåu ñoà 2. Tình hình nhieãm HIV theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> Trong soá caùc ca nhieãm ñöôïc baùo caùo, nam giôùi<br /> chieám 69% (120 ngöôøi) (Bieåu ñoà 1) vaø 79,2% (142<br /> ngöôøi) ôû ñoä tuoåi töø 20 -39 tuoåi (Bieåu ñoà 2). Trong<br /> nhöõng naêm gaàn ñaây, soá ngöôøi treû nhieãm HIV coù xu<br /> höôùng gia taêng vaø söï laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc<br /> khaùc giôùi cuõng baét ñaàu xuaát hieän nhieàu hôn.<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> 3.1. Tình hình dòch HIV/AIDS taïi huyeän<br /> Tieân Du<br /> Theo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng phoøng, choáng<br /> AIDS cuûa Ban chæ ñaïo Phoøng, choáng AIDS vaø<br /> phoøng choáng teä naïn ma tuùy, maïi daâm huyeän Tieân<br /> Du, tính ñeán 31/12/2009:<br /> Tích luõy soá ngöôøi nhieãm HIV:<br /> 178<br /> Tích luõy soá tröôøng hôïp<br /> chuyeån thaønh AIDS:<br /> 79<br /> Tích luõy tröôøng hôïp töû vong do AIDS:<br /> 69<br /> Soá tröôøng hôïp coøn soáng vaø ñöôïc quaûn lyù: 51<br /> <br /> Bieåu ñoà 1. Tình hình nhieãm HIV theo giôùi.<br /> <br /> Bieåu ñoà 3. Tình hình nhieãm HIV theo nhoùm ñoái<br /> töôïng xeùt nghieäm<br /> <br /> Bieåu ñoà 3 cho thaáy tieâm chích ma tuùy laø con<br /> ñöôøng laây nhieãm chính taïi huyeän vôùi 47% (84<br /> ngöôøi). Theo caùn boä phuï traùch chöông trình AIDS<br /> huyeän, soá tröôøng hôïp nhieãm laø nhöõng ngöôøi tieâm<br /> chích ma tuùy ñöôïc döï baùo laø seõ tieáp tuïc coù aûnh<br /> höôûng ñeán söï gia taêng dòch HIV do tình hình ma tuùy<br /> treân ñòa baøn huyeän ñang dieãn ra phöùc taïp. Beân caïnh<br /> ñoù, laây nhieãm HIV trong quaàn theå nam giôùi vaø nam<br /> mua daâm seõ coù chieàu höôùng gia taêng do söï phaùt<br /> trieån cuûa caùc khu coâng nghieäp môùi taïi huyeän. Maëc<br /> duø soá löôïng ngöôøi baùn daâm nhieãm HIV taïi huyeän<br /> khoâng cao, nhöng söï laây lan töø nhoùm naøy sang<br /> khaùch laøng chôi seõ thuùc ñaåy söï laây truyeàn HIV töø<br /> choàng sang vôï.<br /> <br /> 3.2. Nguoàn löïc cho coâng taùc chaêm soùc,<br /> hoã trôï vaø ñieàu trò HIV/AIDS taïi huyeän<br /> Tính ñeán thaùng 12/2009, 100% caùn boä tham gia<br /> coâng taùc phoøng choáng HIV/AIDS töø huyeän ñeán xaõ<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> 31<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> ñeàu laø kieâm nhieäm, ñaëc bieät caùn boä phuï traùch<br /> chöông trình taïi xaõ laø caùc Tröôûng traïm y teá. Haàu heát<br /> caùc hoaït ñoäng tö vaán, chaêm soùc vaø hoã trôï cho taát caû<br /> ngöôøi nhieãm HIV trong moät xaõ ñeàu do Traïm tröôûng<br /> traïm y teá xaõ ñaûm nhieäm. Vôùi nhöõng xaõ coù löôïng<br /> ngöôøi nhieãm taäp trung cao (nhö xaõ Taân Chi, Laïc Veä)<br /> thì ñaây laø moät khoù khaên lôùn.<br /> <br /> - Tö vaán xeùt nghieäm töï nguyeän (VCT): phoøng<br /> VCT ñöôïc ñaët taïi Trung taâm Y teá huyeän. Vôùi söï taøi<br /> trôï cuûa döï aùn Life Gap taát caû beänh nhaân lao ñeàu<br /> ñöôïc taàm soaùt HIV. Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng nguy cô<br /> (maø khoâng phaûi laø beänh nhaân lao) thì ñöôïc tö vaán<br /> vaø xeùt nghieäm theo kinh phí cuûa chöông trình muïc<br /> tieâu quoác gia (CTMTQG).<br /> <br /> Soá löôïng coäng taùc vieân tuyeán xaõ trung bình 2<br /> ngöôøi/xaõ goùp phaàn hoã trôï coâng taùc tieáp caän, truyeàn<br /> thoâng tuyeán cô sôû. Tuy nhieân, nhieäm vuï chính cuûa<br /> coäng taùc vieân chæ laø truyeàn thoâng vaø hoã trôï khi caàn,<br /> kyõ naêng chaêm soùc y teá khoâng cao do ñoù, coâng taùc<br /> chaêm soùc, hoã trôï, chuyeån tuyeán vaãn do caùn boä phuï<br /> traùch taïi xaõ ñaûm nhieäm chính.<br /> <br /> - Döï phoøng laây truyeàn HIV: Huyeän chöa coù caùc<br /> nhoùm ñoàng ñaúng vieân. Nguoàn BKT, BCS ñöôïc phaân<br /> boå töø Trung taâm Phoøng, choáng HIV/AIDS, huyeän<br /> caáp veà Traïm y teá xaõ ñeå caáp phaùt ñeán caùc ñoái töôïng<br /> coù nguy cô. Tuy nhieân soá löôïng raát haïn cheá.<br /> <br /> Söï tham gia cuûa caùc ban ngaønh ñoaøn theå vaøo<br /> coâng taùc phoøng, choáng HIV/AIDS taïi huyeän trong<br /> nhöõng naêm gaàn ñaây ñöôïc quan taâm ñaùng keå. Moät soá<br /> ban ngaønh ñaõ chuû ñoäng lieân laïc vaø phoái hôïp toå chöùc<br /> caùc cuoäc truyeàn thoâng nhö Ñoaøn thanh nieân, Hoäi<br /> phuï nöõ, coâng an huyeän,… Tuy nhieân, ban ngaønh vaãn<br /> ñang döøng laïi ôû coâng taùc thoâng tin, truyeàn thoâng vaø<br /> giaùo duïc söùc khoûe, chöa tham gia vaøo vieäc chaêm<br /> soùc, hoã trôï cho ngöôøi nhieãm HIV, ñaëc bieät laø chöa<br /> coù hoã trôï ngheà nghieäp, hoã trôï voán.<br /> Kinh phí hoaït ñoäng cuûa Chöông trình phoøng,<br /> choáng HIV/AIDS huyeän Tieân Du ñöôïc hoã trôï chính<br /> töø Chöông trình muïc tieâu quoác gia. Beân caïnh ñoù,<br /> huyeän ñöôïc söï hoã trôï cuûa döï aùn Life-Gap ñeå thaønh<br /> laäp Phoøng tö vaán xeùt nghieäm töï nguyeän Lao-HIV.<br /> Theo Giaùm ñoác Trung taâm y teá huyeän Tieân Du,<br /> nguoàn kinh phí cho chöông trình hieän nay quaù thaáp<br /> gaây nhieàu khoù khaên trong vieäc thuùc ñaåy caùc hoaït<br /> ñoäng, ñaëc bieät laø kinh phí hoã trôï caùn boä y teá vaø kinh<br /> phí hoã trôï chaêm soùc ngöôøi nhieãm HIV.<br /> <br /> 3.3. Hieän traïng caùc dòch vuï chaêm soùc, hoã<br /> trôï vaø ñieàu trò HIV/AIDS taïi huyeän (phía<br /> cung caáp dòch vuï)<br /> Vôùi nguoàn löïc haïn heïp, nhöõng naêm gaàn ñaây<br /> Trung taâm y teá huyeän Tieân Du ñaõ noã löïc ñöa caùc<br /> dòch vuï y teá caàn thieát ñeán vôùi ngöôøi nhieãm HIV treân<br /> ñòa baøn. Tuy nhieân, theo baùo caùo toång keát chöông<br /> trình phoøng, choáng AIDS naêm 2009 cuûa huyeän, tæ<br /> leä ngöôøi nhieãm HIV ñöôïc tieáp caän vaø söû duïng dòch<br /> vuï chaêm soùc, hoã trôï vaø ñieàu trò taïi huyeän Tieân Du<br /> vaãn chöa cao, vôùi toång soá 109 ngöôøi nhieãm HIV taïi<br /> ñòa phöông, huyeän chæ quaûn lyù ñöôïc 60 ngöôøi vaø laäp<br /> soå theo doõi söùc khoûe cho 51 ngöôøi.<br /> Cuï theå, caùc dòch vuï ñaõ ñöôïc cung caáp nhö sau:<br /> 32<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> - Döï phoøng laây truyeàn HIV töø meï sang con: Baø<br /> meï mang thai ñöôïc tö vaán, laáy maãu maùu taïi TTYT<br /> huyeän. Ñieàu trò döï phoøng laây truyeàn töø meï sang con<br /> ñöôïc thöïc hieän taïi tuyeán tænh.<br /> - Ñieàu trò thuoác khaùng virus (ARV) vaø nhieãm<br /> truøng cô hoäi: dòch vuï naøy ñöôïc cung caáp mieãn phí<br /> taïi PKNT tænh vôùi söï taøi trôï cuûa CDC/Life Gap.<br /> Vieäc hoã trôï tuaân thuû ñieàu trò do caùn boä tö vaán taïi<br /> PKNT thöïc hieän, khoâng coù söï hoã trôï cuûa caùc nhoùm<br /> coäng ñoàng khaùc. Taïi huyeän, ngöôøi nhieãm bò caùc<br /> beänh NTCH chæ ñöôïc khaùm vaø ñieàu trò mieãn phí khi<br /> coù theû baûo hieåm.<br /> - Chaêm soùc, tö vaán, hoã trôï taïi nhaø vaø coäng ñoàng:<br /> dòch vuï naøy do caùn boä phuï traùch xaõ cung caáp. Hoaït<br /> ñoäng ñöôïc loàng gheùp caùc buoåi thaêm hoûi taïi nhaø ñeå<br /> tö vaán, höôùng daãn theâm cho ngöôøi thaân trong gia<br /> ñình caùch chaêm soùc ngöôøi nhieãm HIV, tö vaán veà<br /> dinh döôõng.<br /> - Caùc bieän phaùp chaêm soùc y teá boå sung vaø thay<br /> theá (nhoùm hoã trôï ngöôøi nhieãm, hoã trôï xaõ hoäi,….): moät<br /> vaøi ngöôøi nhieãm HIV taïi Tieân Du ñang tham gia<br /> nhoùm Vì ngaøy mai töôi saùng cuûa tænh Baéc Ninh tuy<br /> nhieân hoaït ñoäng hoã trôï nhoùm vaãn chöa ñöôïc hình<br /> thaønh taïi huyeän. Caùc hoã trôï xaõ hoäi khaùc nhö: hoã trôï<br /> phaùt trieån sinh keá, dinh döôõng, hoã trôï mai taùng,…<br /> cuõng chöa ñöôïc trieån khai maïnh meõ.<br /> Vôùi nguoàn löïc haïn cheá, huyeän ñaõ coá gaéng cung<br /> caáp nhieàu dòch vuï caàn thieát ñeán vôùi ngöôøi nhieãm<br /> HIV, tuy nhieân hoaït ñoäng cuûa caùc dòch vuï vaãn coøn<br /> nhieàu haïn cheá vaø nhieàu vaán ñeà toàn taïi:<br /> Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, caùc hoaït ñoäng chaêm soùc,<br /> hoã trôï vaø ñieàu trò nhöõng ngöôøi nhieãm HIV/AIDS<br /> chuû yeáu do traïm tröôûng caùc traïm y teá xaõ ñaûm nhieäm<br /> neân hoï ít coù thôøi gian ñeå tö vaán, chaêm soùc cuõng nhö<br /> theo doõi tình traïng beänh cuûa ngöôøi nhieãm. Caùc buoåi<br /> tö vaán, hoã trôï chöa ñi vaøo chieàu saâu vaø thöôøng chæ<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> taäp trung nhieàu cho nhöõng ngöôøi môùi phaùt hieän bò<br /> nhieãm HIV/AIDS.<br /> "Ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng môùi, chuùng toâi tieáp<br /> caän, tö vaán nhieàu laàn, giôùi thieäu ñeán VCT, PKNT.<br /> Nhöõng ñoái töôïng cuõ, ñaõ quen neân thöôøng khi hoï coù<br /> vaán ñeà gì seõ lieân laïc vôùi chuùng toâi."(caùn boä y teá xaõ)<br /> Vôùi tình traïng treân, vieäc tö vaán, chaêm soùc hoã trôï<br /> taïi xaõ cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc phaùt hieän nhieãm<br /> HIV/AIDS laâu thöôøng bò boû ngoû. Beân caïnh ñoù, caùn<br /> boä y teá tuyeán huyeän vaø xaõ chöa ñöôïc taäp huaán veà<br /> thuoác ARV vaø kyõ naêng tö vaán tuaân thuû ñieàu trò taïi<br /> coäng ñoàng, do ñoù vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên khi<br /> caàn tö vaán, hoã trôï cho nhöõng ngöôøi nhieãm ñang ñieàu<br /> trò ARV.<br /> "Khi bieát beänh nhaân ñang ñieàu trò ARV, caùn boä<br /> chuyeân traùch xaõ ñoâi khi muoán hoã trôï tuaân thuû ñieàu<br /> trò cuõng gaëp khoù khaên vì hoï chöa ñöôïc taäp huaán veà<br /> thuoác vaø caùch tö vaán nhö theá naøo" (Caùn boä phuï traùch<br /> chöông trình AIDS huyeän).<br /> Nguoàn thuoác NTCH mieãn phí taïi huyeän chöa coù,<br /> ngöôøi nhieãm khi coù vaán ñeà veà söùc khoûe thöôøng ñeán<br /> Traïm y teá xaõ gaëp caùn boä phuï traùch ñeå ñöôïc khaùm<br /> vaø keâ ñôn, sau ñoù phaûi töï ñi mua thuoác neáu khoâng<br /> coù theû baûo hieåm.<br /> "Taïi xaõ khoâng coù thuoác NTCH mieãn phí, thöôøng<br /> thì chò khaùm vaø keâ toa mieãn phí, neáu ngöôøi beänh coù<br /> theû baûo hieåm thì môùi ñöôïc laáy thuoác khoâng traû tieàn,<br /> khoâng thì vaãn phaûi mua thuoác"(Caùn boä phuï traùch<br /> chöông trình AIDS taïi xaõ)<br /> May maén laø taïi moät soá xaõ ñaõ keát hôïp vôùi caùc<br /> chöông trình khaùc caáp theû baûo hieåm cho ngöôøi<br /> ngheøo ñaõ choïn moät soá ngöôøi nhieãm coù gia caûnh khoù<br /> khaên ñeå caáp theû.<br /> "Khi coù ñôït caáp theû baûo hieåm cho ngöôøi ngheøo,<br /> toâi cuõng ñeå yù öu tieân cho moät soá ngöôøi nhieãm ngheøo<br /> taïi xaõ, nhöng taát nhieân khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc, soá<br /> löôïng cuõng haïn cheá laém" (caùn boä phuï traùch chöông<br /> trình AIDS taïi xaõ)<br /> Caùc dòch vuï coù lieân quan taïi huyeän cuõng nhö<br /> tænh ñang hoaït ñoäng khaù ñoäc laäp, chöa coù söï keát noái<br /> chaët cheõ ñeå hoã trôï cho nhau. Vai troø ñieàu phoái trong<br /> coâng taùc chuyeån göûi, chuyeån tuyeán chöa ñöôïc quan<br /> taâm daãn ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc dòch vuï rôøi raïc, chaát<br /> löôïng chöa cao.<br /> Phoøng tö vaán xeùt nghieäm töï nguyeän (VCT) ñaët<br /> taïi TTYT huyeän Tieân Du vôùi soá löôïng khaùch haøng<br /> 4-5ngöôøi/thaùng, quaù thaáp so vôùi chæ tieâu 40 khaùch<br /> haøng/thaùng. Nguoàn khaùch haøng chuû yeáu do coäng taùc<br /> <br /> vieân (CTV) vaø caùn boä phuï traùch tuyeán xaõ giôùi thieäu<br /> ñeán, tuy nhieân vieäc chuyeån göûi naøy thöïc hieän khaù<br /> hình thöùc, söï phoái hôïp giöõa beân chuyeån vaø beân nhaän<br /> chöa nhòp nhaøng vaø ñoàng nhaát do chöa coù cô cheá<br /> phoái hôïp roõ raøng.<br /> "…CTV hay caùn boä traïm y teá coù giôùi thieäu ñoái<br /> töôïng coù nguy cô ñeán phoøng VCT cuûa chuùng toâi,<br /> nhöng soá löôïng ít laém… nhieàu khi gaàn cuoái thaùng<br /> chuùng toâi phaûi goïi xuoáng traïm ñeå nhôø hoï daãn ngöôøi<br /> leân vì ít ngöôøi ñeán phoøng VCT quaù…" (Caùn boä phuï<br /> traùch phoøng VCT)<br /> Phoøng khaùm ngoaïi truù (PKNT) tænh Baéc Ninh laø<br /> nôi duy nhaát treân ñòa baøn tænh Baéc Ninh thöïc hieän<br /> ñieàu trò ARV cho toaøn tænh. Phoøng khaùm laøm vieäc<br /> khaù ñoäc laäp vaø khoâng coù söï lieân keát vôùi phoøng VCT,<br /> caùn boä phuï traùch chöông trình AIDS taïi tuyeán<br /> huyeän/xaõ vaø caùc cô sôû khaùc. Taát caû caùc thoâng tin<br /> lieân quan ñeán beänh nhaân ñeàu ñöôïc baûo maät keå caû soá<br /> lieäu thoáng keâ.<br /> "Khoâng caàn bieát beänh nhaân töø ñaâu ñeán, cöù nhieãm<br /> HIV laø chuùng toâi tieáp nhaän. Chuùng toâi khoâng quan<br /> taâm beänh nhaân ñöôïc ai giôùi thieäu ñeán. Beänh nhaân ñeán<br /> ñaây ñöôïc baûo maät thoâng tin hoaøn toaøn, chuùng toâi<br /> khoâng cung caáp hay trao ñoåi thoâng tin vôùi baát cöù ñôn<br /> vò naøo khaùc ngoaøi Ban quaûn lyù döï aùn"(Baùc só phuï<br /> traùch PKNT)<br /> Theo caùn boä phuï traùch PKNT, moãi beänh nhaân<br /> khi ñeán ñaây ñeàu ñöôïc kyù vaøo baûn cam keát baûo maät<br /> thoâng tin, döïa vaøo baûn cam keát naøy, phoøng khaùm coù<br /> chuû tröông hoaït ñoäng hoaøn toaøn ñoäc laäp, khoâng coù<br /> söï lieân keát, phoái hôïp, trao ñoåi thoâng tin naøo giöõa<br /> PKNT vôùi caùc tuyeán quaän/huyeän hoaëc caùc ñôn vò coù<br /> lieân quan. Söï cöùng nhaéc trong vieäc phoái hôïp daãn<br /> ñeán söï khoù khaên trong coâng taùc hoã trôï tuaân thuû ñieàu<br /> trò taïi phoøng khaùm cuõng nhö coâng taùc chaêm soùc hoã<br /> trôï taïi coäng ñoàng.<br /> "Chuùng toâi khoâng trao ñoåi hay phoái hôïp gì vôùi<br /> caùc nhoùm hay caùn boä ngoaøi PKNT vì nhö theá laø vi<br /> phaïm cam keát baûo maät thoâng tin vôùi beänh nhaân. Beänh<br /> nhaân ra khoûi PKNT muoán thoâng baùo cho ai nöõa thì<br /> ñoù laø quyeàn caù nhaân cuûa hoï, chuùng toâi khoâng can<br /> thieäp vaøo" (Baùc só phuï traùch PKNT)<br /> Hieän nay, vaán ñeà tuaân thuû ñieàu trò cuûa beänh<br /> nhaân taïi PKNT ñang laø moät toàn taïi lôùn, tæ leä khoâng<br /> tuaân thuû ñieàu trò taïi PKNT hôn 40%, taäp trung cao<br /> ôû ñoái töôïng tieâm chích ma tuùy. Tö vaán tuaân thuû ñieàu<br /> trò taïi PKNT döôøng nhö chöa ñuû veà chaát laãn veà<br /> löôïng ñeå hoã trôï beänh nhaân tuaân thuû ñieàu trò.<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> 33<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2