intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

143
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tắc do nghẽn: loại tắc này là tình trạng cấp cứu gây hoại tử ruột nhanh do thiếu máu mạc treo. Thư ờng do xoắn ruột-dây chằng sau mổ, thoát vị nghẹt (trong: khe phúc mạc; ngoài: thoát vị bẹn, thành bụng). - Tắc do bít : do búi giun, bă thức ăn, u ruột, thâm nhiễm ung thư hoặc do viêm, lồng ruột, sỏi mật (sỏi túi mật thủng vào ruột)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 2

 1. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Nguyªn nh©n: -T¾c do nghÏn: lo¹i t¾c nµy lµ t×nh tr¹ng cÊp cøu g©y ho¹i tö ruét nhanh do thiÕu m¸u m¹c treo. Th- êng do xo¾n ruét-d©y ch»ng sau mæ, tho¸t vÞ nghÑt (trong: khe phóc m¹c; ngoµi: tho¸t vÞ bÑn, thµnh bông). - T¾c do bÝt : do bói giun, b¨ thøc ¨n, u ruét, th©m nhiÔm ung th- hoÆc do viªm, lång ruét, sái mËt (sái tói mËt thñng vµo ruét)...
 2. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 3. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 4. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 5. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 6. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB t- thÕ n»m: C¸c quai ruét non trªn chç t¾c gi·n, c¸c nÕp niªm m¹c h×nh ®Ìn xÕp
 7. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB t- thÕ n»m: C¸c quai ruét non trªn chç t¾c gi·n, c¸c nÕp niªm m¹c h×nh ®Ìn xÕp
 8. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB t- thÕ nghiªng tr¸i tia X h- íng ngang: H×nh møc n- íc-h¬i.
 9. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn nam 19t, ®au bông, n«n, TS mæ VRT 15 n¨m C§: TR non do dÝnh
 10. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn nam 32t, ®au bông, n«n, TS mæ viªm phóc m¹c RT C§: TR non do dÝnh
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn nam 42t, TS mæ chÊn th- ¬ng gan 1 n¨m C§: TR do dÝnh
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn nam 42t, TS mæ chÊn th- ¬ng gan 1 n¨m C§: TR do dÝnh
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn n÷ 49t, ®au bông, n«n, Mæ: TR do u b· thøc ¨n
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Mæ: TR do u b· thøc ¨n
 15. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Bn n÷ 55t, ®au bông, n«n, C§: TR do u Lymphome ruét non
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2