Chi phí tài chính của vốn-Cao Hào Thi

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
48
lượt xem
6
download

Chi phí tài chính của vốn-Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí vốn là suất thu lợi nội tại của ngân lưu do quyết định tài chánh gây ra Là lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của nguồn vốn nhận được với giá trị hiện tại của các khoản chi trả trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi phí tài chính của vốn-Cao Hào Thi

  1. CHI PHÍ TÀI CHÁNH CỦA VỐN CAO HÀO THI
  2. CHỨC NĂNG CÔNG TY TIỀN CÔNG ĐẦU NGUYÊN V ỐN LIỆU TY TƯ TIỀ N SẢN PHẨM CHỨC NĂNG TÀI CHÁNH CHỨC NĂNG ĐẦU TƯ
  3. CHI PHÍ VỐN CẤU TRÚC CHI PHÍ LỰA CHỌN MARR NGUỒN VỐN VỐN DỰ ÁN
  4. CHI PHÍ VỐN CAÁU TRUÙC NGUOÀN VOÁN ° VOÁN COÅ ÑOÂNG = E ° VOÁN VAY = D = > TOÅN G VOÁN V = E + D
  5. CHI PHÍ VỐN q Chi phí vốn là suất thu lợi nội tại của ngân lưu do quyết định tài chánh gây ra q Là lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của nguồn vốn nhận được với giá trị hiện tại của các khoản chi trả trong tương lai Po = Co + S Ct / (1+ i)^t
  6. CHI PHÍ VỐN WACC ? WACC = %E*re+ %D*rd %E = E/V %D = D/V rd% < re%
  7. CHI PHÍ VỐN EPS (Earning Per Share) q Khi D/V taêng thì re% vaø rd% ñeàu taêng q KhiD/V taêng thì E[EPS] taêng vaø ruûi ro cuõng taêng
  8. CHI PHÍ VỐN r% re WACC rd D/V
  9. CHI PHÍ VỐN RR % MARR % VỐN
  10. CHI PHÍ VỐN XAÙC ÑÒNH MARR CUÛA DÖÏ AÙN ° XAÙC ÑÒNH WACC CUÛA COÂNG TY ° NEÁU DÖÏ AÙN COÙ ÑOÄ RUÛI RO TRUNG BÌNH ÑOÁI VÔÙI CAÙC DÖÏ AÙN CUÛA COÂNG TY THÌ: MARR = WACC ° NEÁU DÖÏ AÙN COÙ ÑOÄ RUÛI RO CAO/THAÁP THÌ SEÕ ÑIEÀU CHÆNH MARR TAÊNG/GIAÛM SO VÔÙI WACC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản