intTypePromotion=1

Chỉ số protein

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
174
lượt xem
47
download

Chỉ số protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá trị của protein thức ăn được biểu hiện bằng trị số của các chỉ số protein. Một protein thức ăn tốt khi nó được con vật sử dụng hữu hiệu, nghĩa là protein ấy có một số lượng đúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số protein

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 12 C¸ vµ loµi nhuyÔn thÓ - KiÓm nghiÖm vÖ sinh thó y Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ &$v 9$s /2$s, 1+8
 3. %H‘R &KL…šP WŠ O…›   0‡ FD‘ YDŽ FD‘F „†œQJ Yƒ›W V†šQJ Gˆ‡‘L Qˆ‡‘F FR‘ WKDŽQK SKƒ—Q Wˆ‡QJ Wˆ› P‡ „†œQJ Yƒ›W V†šQJ WU…Q FD›Q &KX \…šX ODŽ JO\FHULW 7URQJ Gƒ—X P‡ FD‘ FKˆ‘D VWHURO FD‘F YLWDPLQ „‚›F EL…›W ODŽ $ ' 0‡ FD‘ FKˆ‘D QKL…—X DFLG EH‘R NK†QJ QR QKL…—X Q†šL „†L Q…Q G…™ E R[\ KR‘D YDŽ VLQK UD FD‘F VDQ SKƒ˜P ODŽP FKR FD‘ FR‘ PXŽL „‚›F EL…›W 7KŒ GX› PXŽL WDQK FXD FD‘ ODŽ GR7ULPHWK\O DPLQ VLQK UD NKL R[\ KRD‘ SKRVSKDWLGH .KRD‘QJ   . 3 &O &X )H 0Q , 0J )OR  9LWDPLQH $ % ' # 3Kƒ—Q QD›F FD‘ 1D›F PDŽX „R GR SURWLG FXD P\RJORELQ 1D›F PDŽX WU‚–QJ 7KDŽQK SKƒ—Q WKW FD‘ YRL Jƒ—Q Y‡‘L WKW „†œQJ Yƒ›W PD‘X QR‘QJ WKW ERŽ 9…— JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ YDŽ JLD‘ WU VLQK KRœF WKW QD›F FD‘ FR‘ WK…˜ QJDQJ Y‡‘L WKW FD‘F Yƒ›W QX†L NKD‘F KHR ERŽ JDŽ ,,, .,j}0 1*+,j€0 9j€ 6,1+ &D‘ E EL…šQ FKƒšW YDŽ QJX\…Q QKƒQ FXD Vˆ› EL…šQ FKƒšW FXQJ JL†šQJ QKˆ WKW &ƒšX WUX‘F P† FXD FD‘ NK†QJ FK‚›W FKH E‚“QJ WKW 0‚›W NKD‘F FD‘ G…™ E QKL…™P YL VLQK Yƒ›W K‡Q WKW GR „R‘ FD‘ G…™ E ˆ‡Q Kˆ KRQJ K‡Q WKW 9L VLQK Yƒ›W [ƒP QKƒ›S YDŽR FD‘ WKHR FD‘F „ˆ‡ŽQJ VDX 7ˆŽ UX†œW FD‘ PHQ SKƒQ JLDL FKƒšW „D›P WURQJ UX†œW FD‘ WD‘F GX›QJ O…Q WKDŽQK UX†œW WD›R „L…—X NL…›Q FKR YL VLQK Yƒ›W WˆŽ UX†œW ODQ UD QJRDŽL 7ˆŽ QL…P GFK EL…˜X E‰ YDŽR WX\…šQ GD FXD FD‘ GD FD‘ WL…šW UD QL…P GFK ODŽ 
 4. P†L WUˆ‡ŽQJ W†šW FKR YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q YDŽ WˆŽ „R‘ YL VLQK Yƒ›W [ƒP QKƒ›S YDŽR WKW FXD FD‘ 0DQJ FD‘ NKL FD‘ FK…šW PDQJ FD‘ WKˆ‡ŽQJ E ˆ‘ PD‘X 9L VLQK Yƒ›W Y†šQ „D FR‘ V‚•Q WURQJ PDQJ FD‘ YDŽ PD‘X OD›L ODŽ P†L WUˆ‡ŽQJ W†šW FKR YL VLQK Yƒ›W SKD‘W WUL…˜Q 9…šW WKˆ‡QJ GR „D‘QK E‚–W FKX\…Q FK‡ FXQJ ODŽ „ˆ‡ŽQJ FKR YL VLQK Yƒ›W [ƒP QKƒ›S YDŽR FD‘ $ .,j}0 1*+,j€0 &$v 7ml, iQK QJK‹D &D‘ Wˆ‡L ODŽ FD‘ P‡‘L FK…šW FKˆD E EL…šQ FKƒšW 1KL…—X WD‘F JLD SKƒQ EL…›W FD‘ Wˆ‡L ORD›L  WX\Ž WKHR Pˆ‘F „†œ WUD›QJ WKD‘L FDP TXDQ lt „ƒ\ FKX‘QJ WD FKŠ SKƒQ EL…›W FD‘ Wˆ‡L ODŽ FD‘ GXŽQJ „…˜ ‚Q QJD\ YDŽ „…˜ FK…š EL…šQ FD‘F VDQ SKƒ˜P EDR TXDQ OƒX QKˆ FD‘ K†œS FD‘ NK† E†œW FD‘ UX†šF FD‘ &D‘ WKˆ‡ŽQJ FR‘ Pˆ‘F „†œ NH‘P Wˆ‡L K‡Q GXŽQJ „…˜ ‚Q NK†QJ GXŽQJ „…˜ FK…š EL…šQ &D‘ ˆ‡Q NK†QJ GXŽQJ ODŽP WKˆ›F SKƒ˜P „ˆ‡œF 
 5. iQK WŒQK „QK Oˆ‡œQJ 1+ +6 Gˆ›D YDŽR WKDŽQK SKƒ—Q GLQK Gˆ‡QJ FKŒQK FXD FD‘ ODŽ SURWLG Q…šX O…Q PHQ WK†šL VH FKR 1+ +6 3Kˆ‡QJ SKD‘S NL…˜P QJKL…›P D /ƒš\ Pƒ™X 6DX NKL „D SKƒQ ORD›L FD‘ FKLD WKDŽQK O† P‡‘L Oƒš\ Pƒ™X lt P†™L O† Oƒš\ Pƒ™X WD›L „L…˜P WU…Q Gˆ‡‘L JLˆD KD\ „L…˜P WU…Q P‚›W FXD „†‘QJ FD‘ „D „DR WU†œQ 0ƒ™X Oƒš\ NL…˜P QJKL…›P SKDL J 3KƒQ WŒFK FDP TXDQ ODŽ FKX \…šX 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS NN†QJ WK†šQJ QKƒšW JLˆD FD‘F TXDQ „L…˜P KˆX TXDQ KD\ WUˆ‡ŽQJ K‡œS QJKL QJ‡Ž P‡‘L SKƒQ WŒFK KR‘D KRœF E ;D‘F „QK WUD›QJ WKD‘L FDP TXDQ .L…˜P WUD P‚–W PL…›QJ PDQJ KRD NK…š Yƒ\ Kƒ›X P†Q .KL PX†šQ [D‘F „QK PXŽL FR‘ WK…˜ GXŽQJ W‚P QKRœQ FKRœF YDŽR FD‘‘ YDŽ UX‘W UD QJˆL PXŽL &XQJ FR‘ WK…˜ GXŽQJ JLD‘\ WKƒšP NK† VD›FK „‚›W O…Q P‰QK FD‘ „…˜ KX‘W QL…P GFK WU…Q Yƒ\ FD‘ YDŽ QJˆL PXŽL WU…Q W‡Ž JLƒš\ WKƒšP „R‘ 0X†šQ [D‘F „QK PXŽL Y FXD FD‘ N\ K‡Q F‚–W FD‘ „HP OX†œF QJˆL PXŽL YDŽ Q…šP OX‘F YˆŽD V†L F ;D‘F „QK 3+ +6 1+ iR S+ E‚“QJ JLƒš\ TX‰ FXD Qˆ‡‘F OX†œF FD‘ iQK WŒQK „QK Oˆ‡œQJ +6 1+ %DQJ %DQJ „D‘QK JLD‘ N…šW TXD NL…˜P QJKL…›P FD‘ &KŠ WL…X &D‘ Wˆ‡L GXŽQJ „…˜ &D‘ WKˆ‡ŽQJ GXŽQJ &D‘ ˆ‡Q ‚Q YDŽ FK…š EL…šQ „…˜ ‚Q 7KƒQ FD‘ FR Fˆ‘QJ „…˜ WU…Q FR‘ GƒšX KL…›X E‚–W GƒšX KL…›X O…Q PHQ EDŽQ WD\ WKƒQ FD‘ „ƒ—X SKƒQ JLDL „…˜ WK†šL WKƒš\ UR „…˜ WU…Q NK†QJ WKRQJ WU…Q EDŽQ WD\ WKƒQ EDŽQ WD\ WKƒQ FD‘ 
 6. [X†šQJ FD‘ WKRQJ [X†šQJ TX‚“Q [X†šQJ G…™ GDŽQJ 0‚–W QKDQ Fƒ—X O†—L QKDQ Fƒ—X NK†QJ JLD‘F PD›F QK‚Q QKHR WURQJ VX†šW JLD‘F O†—L K‡L „X›F JLD‘F KD\ UD‘FK PD›F „DŽQ K†—L PD›F QK‚Q QKHR 0L…›QJ QJƒ›P Fˆ‘QJ K‡L P‡ P‡ V‚•Q 0DQJ GD‘Q FK‚›W [X†šQJ GD‘Q NK†QJ FK‚›W P‡ K‡L FD‘FK KRD KRD NK…š NK†QJ YDŽR KRD NK…š PDŽX NK…š PDŽX WˆŽ QƒX FR‘ QK‡‘W NK†QJ E‚–W „ƒ—X [D‘P FR‘ [D‘P FR‘ QK‡‘W Eƒ˜Q FR‘ PXŽL K†L QK‡‘W FR‘ PXŽL NKR‘ FR‘ PXŽL K†L WK†šL FKX 9ƒ˜\ Wˆ‡L R‘QJ D‘QK NK†QJ FRŽQ VD‘QJ Yƒ˜\ P‡ ORQJ OHR G…™ GŒQK FK‚›W YDŽR NK†QJ FRŽQ GŒQK UX›QJ NKRL WKƒQ FR‘ WKƒQ NK†QJ FR‘ FR‘ QL…P GFK „X›F QL…P GFK Eƒ˜Q PXŽL QL…P GFK KD\ ˆ‡Q K†L FR‘ ŒW QL…P GFK WURQJ NK†QJ PXŽL %X›QJ YDŽ E‰QK WKˆ‡ŽQJ K‡L SK‰QK Kƒ›X SK‰QK Kƒ›X P†Q ORŽL Kƒ›X P†Q NK†QJ SK‰QK P†Q ORŽL UD PDŽX „R Eƒ˜Q Kƒ›X P†Q VƒX YDŽ K†—QJ WU‚–QJ QKD›W 7KW U‚–Q FK‚–F „DŽQ P…—P Y…šW ORP GR P…—P QKXQ Y…šW ORP K†—L GŒQK FK‚›W QJR‘Q WD\ ƒšQ YDŽR GR WD\ ƒšQ YDŽR FRŽQ YDŽR [ˆ‡QJ V†šQJ „DŽQ K†—L WU‡ OD›L QJX\…Q YH›Q WKW UR‘F E‰QK WKˆ‡ŽQJ WKW UD NKRL [ˆ‡QJ V†šQJ FRŽQ GŒQK YDŽR G…™ GDŽQJ [ˆ‡QJ V†šQJ S+ DFLG DFLG NL…—P ± +6 
 7. 1+  PJJ  PJJ ! PJJ % .,j}0 1*+,j€0 &$v .+k iQK QJK‹D &D‘ NK† ODŽ FD‘ Wˆ‡L „ˆ‡œF PX†šL P‚›Q SK‡L NK† 1…šX FD‘ WR SKDL P†˜ EX›QJ WD‘FK SKX WD›QJ YDŽ E†˜ „†L FD‘ UD 3Kˆ‡QJ SKD‘S NL…˜P QJKL…›P ;D‘F „QK WUD›QJ WKD‘L FDP TXDQ +6 1+ JL†šQJ FD‘ Wˆ‡L * B ;D‘F „QK LQGRO Gˆ‡‘L WD‘F GX›QJ FXD PHQ SKƒQ JLDL YL VLQK Yƒ›W SURWLG FD‘ E SKƒQ KX\ WD›R UD LQGRO +DŽP Oˆ‡œQJ LQGRO FDŽQJ FDR FKˆ‘QJ WR FD‘ FDŽQJ Kˆ KRQJ QKL…—X iD‘QK JLD‘ N…šW TXD NL…˜P QJKL…›P &D‘ NK† FR‘ WUD›QJ WKD‘L E…Q QJRDŽL VD›FK U‚–Q Yƒ˜\ FD‘ GDŽ\ „…—X NK†QJ FR‘ QL…P GFK NK†QJ E P†šF NK†QJ FR‘ VƒX PRœW NK†QJ FR‘ Y…šW WŒFK Kˆ KRQJ NK†QJ E‡ QD‘W 7KW U‚–Q FK‚–F GŒQK FK‚›W Y‡‘L [ˆ‡QJ NK†QJ FR‘ KL…›Q Wˆ‡œQJ QKXQ QD‘W Y…šW F‚–W „…—X PDŽX WKW FD‘ ‡ SKƒ—Q [ˆ‡QJ V†šQJ PDŽX „R QKD›W NK†QJ „ˆ‡œF FR‘ PDŽX [D‘P KD\ „HQ 0XŽL Y Y P‚›Q NK†QJ FR‘ PXŽL P†šF KD\ PXŽL NKD‘F OD› +  +6 ƒP WŒQK KD\ QKH› 1+  PJJ ,QGRO  PJ NJ 1D&O  7Š O…› FD‘W  & .,j}0 1*+,j€0 7k0 7(v3 7ml, .L…˜P QJKL…›P Y…› VLQK FD‘F ORD›L W†P WH‘S FKŠ [D‘F „QK WUD›QJ WKD‘L FDP TXDQ 9…— QJX\…Q W‚–F Y…› VLQK W†P WH‘S FKŠ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ ‡ GD›QJ Wˆ‡L 4XD‘ WU‰QK ˆ‡Q KRQJ FD‘F ORD›L W†P [D\ UD QKˆ VDX NKL FK…šW W†P 
 8. E‚–W „ƒ—X P…—P QKXQ UD „X†L W†P FR‘ WUD›QJ WKD‘L QKˆ PX†šQ WD‘FK UD NKRL P‰QK 1KƒšF W†P O…Q „X†L FKƒQ EX†QJ WKRQJ O‡ OˆQJ PDQJ W†P FR‘ GƒšX KL…›X U‡ŽL UD NKRL P‰QK FR‘ PDŽX [D‘P QKDQK FKR‘QJ FR‘ QKL…—X QK‡‘W FX†šL FXŽQJ PDQJ W†P FR‘ WK…˜ WD‘FK UD NKRL P‰QK W†P G…™ GDŽQJ YDŽ WL…šW UD P†œW ORD›L GFK FR‘ PXŽL K†L O‡œQ F‡œQ GR Q†œL WD›QJ WURQJ QJˆ›F W†P E O…Q PHQ WK†šL FKD\ UD 9R Q†šL OL…—Q P†™L „RD›Q P‰QK W†P „…—X Vƒ™P PDŽX 0‚–W W†P FR‘ QKˆQJ Y…šW [D‘P KD\ „X›F ODŽ GR WD‘F GX›QJ FXD FD‘F NKŒ K‰QK WKDŽQK NKL WKW W†P O…Q PHQ WK†šL Eƒ˜Q PXŽL Y ˆ‡Q WK†šL „X†L P…—P QKXQ WKW E‡ ODŽ QKˆQJ GƒšX KL…›X FXD W†P ˆ‡Q NK†QJ GXŽQJ „ˆ‡œF ' &$v& /2$s, 1+8
 9. WK†šL QKDQK FKR‘QJ WU‡ WKDŽQK FKƒšW P…—P QKXQ PXŽL K†L WK†šL NKR‘ FKX kšF E…›QK KD\ ‡ \…Q WURQJ YR KR‚›F WKRŽ P‰QK UD NKRL YR QKˆQJ NK†QJ GL „†œQJ kšF E‚–W „ƒ—X QKL…™P E…›QK GL „†œQJ NK†QJ OLQK KRD›W O‚–P 7URQJ O† †šF „D FR‘ FK…šW WK‰ „D FR‘ WŠ O…› Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ †šF E…›QK YDŽ V†š FRŽQ OD›L „D E‚–W „ƒ—X E QKL…™P E…›QK 1…šX O† †šF FR‘ YˆŽD FK…šW YˆŽD E…›QK WK‰ NK†QJ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ &KX‘ \‘ YL…›F FKRœQ ORœF VRŽ K…šQ †šF SKDL WKHR QJX\…Q W‚–F FKŠ „ˆ‡œF FKRœQ ORD›L VRŽ †šF [ƒšX WURQJ O† †šF WKˆ‡ŽQJ FKˆ‘ NK†QJ „ˆ‡œF FKRœQ ORD›L VRŽ †šF W†šW WURQJ O† VRŽ †šF K…šQ [ƒšX 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản