Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 01/2001/CT-NHNN ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2001 vÒ viÖc ®Èy m¹nh tiÕn ®é thùc hiÖn Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng vµ HÖ thèng thanh to¸n Trong n¨m 2000, viÖc triÓn khai thùc hiÖn Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n ®· cã nhiÒu tiÕn triÓn kh¶ quan: TiÓu dù ¸n HÖ thèng thanh to¸n Liªn Ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc thùc hiÖn ®· hoµn thµnh hÖ thèng kü thuËt vµ phÇn mÒm øng dùng, ®ang triÓn khai më réng m¹ng thÝ ®iÓm; c¸c tiÓu dù ¸n cña c¸c ng©n hµng th ¬ng m¹i ®Òu ®· cã nh÷ng cè g¾ng ®Èy nhanh tiÕn ®é, hÇu hÕt c¸c tiÓu dù ¸n ®ang trong giai ®o¹n hoµn tÊt thñ tôc ®Êu thÇu giai ®o¹n 1, chuÈn bÞ ®Êu thÇu giai ®o¹n 2. Tuy vËy, tiÕn ®é triÓn khai mét sè tiÓu dù ¸n vÉn chËm, ch a ®¸p øng thêi gian hiÖu lùc cña HiÖp ®Þnh TÝn dông Ph¸t triÓn - Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n sè VN- 2785 ®îc ký kÕt ngµy 16/01/1996 gi÷a ChÝnh phñ ViÖt nam vµ Ng©n hµng ThÕ giíi. Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i tham gia dù ¸n, nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn, ®¶m b¶o hoµn thµnh toµn bé dù ¸n ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh TÝn dông víi Ng©n hµng ThÕ giíi, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ tham gia dù ¸n thùc hiÖn mét sè néi dung sau ®©y: 1. C¸c Ng©n hµng tham gia dù ¸n cÇn nhËn thøc râ vµ x¸c ®Þnh viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng Dù ¸n HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n do Ng©n hµng ThÕ giíi tµi trî cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi trong níc vµ Quèc tÕ, kh«ng chØ ®èi víi uy tÝn cña b¶n th©n mçi ng©n hµng, ho¹t ®éng cña toµn ngµnh Ng©n hµng mµ cßn ®èi víi chiÕn l îc ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i tham gia dù ¸n cÇn coi viÖc thùc hiÖn dù ¸n lµ mét trong c¸c nhiÖm vô träng t©m hµng ®Çu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thèng ®èc vÒ kÕt qu¶ triÓn khai, ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng thùc hiÖn; chñ ®éng chØ ®¹o s©u s¸t, th- êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc vµ kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n víng m¾c ®Ó ®¶m b¶o viÖc triÓn khai ®îc th«ng suèt, phÊn ®Êu hoµn thµnh tiÓu dù ¸n ®óng thêi h¹n 30/06/2002 theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tÝn dông ph¸t triÓn. 3. Cñng cè vµ kiÖn toµn Ban qu¶n lý tiÓu dù ¸n nh»m t¨ng cêng sè lîng còng nh chÊt lîng c¸n bé ®ñ n¨ng lùc ®Ó triÓn khai tiÓu dù ¸n. C¸c tiÓu ban qu¶n lý dù ¸n ng©n hµng th¬ng m¹i cÇn x©y dùng néi dung c«ng viÖc, lÞch triÓn khai vµ ph©n c«ng giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng tËp thÓ, c¸ nh©n vµ thùc hiÖn kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh. 4. Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n hµng cÇn t¨ng c êng viÖc hç trî, kiÓm tra ®«n ®èc ®èi víi c¸c tiÓu dù ¸n, thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é b¸o c¸o L·nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc vÒ t×nh h×nh triÓn khai dù ¸n, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c khã kh¨n, víng m¾c còng nh ®Ò xuÊt xö lý nghiªm tóc nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n kh«ng triÓn khai tèt chØ thÞ nµy.
  2. 2 5. C¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ chøc n¨ng cña Ng©n hµng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp vµ xö lý kÞp thêi c¸c kiÕn nghÞ cña Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n hµng, chñ ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng khung ph¸p lý vµ quy tr×nh kü thuËt nghiÖp vô cho hÖ thèng thanh to¸n. NhËn ®îc chØ thÞ nµy, yªu cÇu c¸c ®ång chÝ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc c¸c ng©n hµng th ¬ng m¹i tham gia dù ¸n vµ Thñ tr ëng c¸c Vô, Côc liªn quan qu¸n triÖt ®Çy ®ñ néi dung chØ thÞ vµ cã biÖn ph¸p triÓn khai ngay ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é hoµn thµnh dù ¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản