Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
4
download

Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/2006/NQ-TLDLDVN ngày 03/4/2006 về “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/CT-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 01/CT-TL Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2009 CH THN TI P T C TH C HI N NGHN QUY T 04/2006/NQ-TLDLDVN NGÀY 03/4/2006 V “ Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, GIÁO D C C A T CH C CÔNG OÀN TRONG TÌNH HÌNH M I” Ch th ti p t c th c hi n Ngh quy t 04/2006/NQ-TLDLDVN ngày 03/4/2006 v “ Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c c a t ch c Công oàn trong tình hình m i” Ngày 03/4/2006, oàn Ch t ch T ng Liên oàn ban hành Ngh quy t s 04/2006/NQ-TLDLDVN v “ Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c c a t ch c Công oàn trong tình hình m i”. Qua hơn 3 năm th c hi n, Ngh quy t ã có tác d ng thi t th c, t o s chuy n bi n quan tr ng, t ng bư c nâng cao ch t lư ng ho t ng công tác Tuyên giáo công oàn. Các c p Công oàn ã t p trung nghiên c u, tham gia xây d ng và t ch c tuyên truy n ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, các Ngh quy t c a t ch c Công oàn n cán b , oàn viên, CNVCL ; Ny m nh th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”; ch ng tham gia ph i h p cùng v i chính quy n, chuyên môn t ch c t t các phong trào thi ua h c t p nâng cao trình văn hoá, chính tr , pháp lu t, chuyên môn, nghi p v , k năng ngh nghi p trong CNVCL , áp ng yêu c u c a t nư c th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá và ch ng h i nh p kinh t qu c t . Ho t ng văn hoá, văn ngh ư c duy trì, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng CNVCL và óng góp có hi u qu phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá. Công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c ã có bư c phát tri n, t p trung hơn cho yêu c u i m i t ch c, n i dung, phương th c ho t ng công oàn; công tác phát tri n ng trong CNVCL ư c quan tâm. Tuy nhiên, trư c yêu c u tình hình m i nh t là tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u i v i n n kinh t nư c ta và tr c ti p i v i ngư i lao ng và t ch c Công oàn; tình hình vi c làm, thu nh p và i s ng c a CNVCL g p nhi u khó khăn; các th l c thù ch th c hi n “âm mưu di n bi n hoà bình” ch ng phá cách m ng nư c ta; công tác tuyên truy n, giáo d c chưa ư c tri n khai ng b . M t s n i dung tuyên truy n, giáo d c còn n ng v lý lu n, chưa sát v i tình hình th c ti n t nư c và s phát tri n a d ng c a các lo i hình công oàn cơ s , chưa n ư c s ông CNL tr c ti p s n xu t và làm vi c phân tán, lưu ng, CNL trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
  2. Th c tr ng trên có nhi u nguyên nhân, nhưng ch y u là do nh n th c v ý nghĩa và t m quan tr ng c a công tác tuyên truy n, giáo d c i v i vi c xây d ng giai c p công nhân và t ch c công oàn còn h n ch ; chưa có s u tư nghiên c u i m i m nh m n i dung, hình th c tuyên truy n phù h p v i t ng i tư ng CNL , thi u nh ng gi i pháp phù h p v i yêu c u c th c a phong trào công nhân và ho t ng công oàn. Bên c nh ó, s giác ng giai c p, tác phong công nghi p, nh t là s hi u bi t v chính sách, pháp lu t c a CNL khu v c kinh t ngoài nhà nư c còn nhi u h n ch , gây tr ng i cho công tác tuyên truy n, giáo d c. t o bư c chuy n bi n m nh m công tác tuyên truy n, giáo d c CNVCL th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam yêu c u các c p Công oàn th c hi n t t các n i dung ch y u sau: 1. Ti p t c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 04/2006/NQ-TLDLDVN g n v i vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i X Công oàn Vi t Nam, Chương trình hành ng c a T ng Liên oàn th c hi n Ngh quy t 20 v “ Ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh CNH, H H t nư c” và cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh. Ch ng u tranh ch ng âm mưu, ho t ng di n bi n hoà bình trên lĩnh v c văn hoá tư tư ng c a các th l c thù ch. Các c p Công oàn c n bám sát quan i m, ư ng l i, Ngh quy t c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c và ch trương c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. ng th i căn c vào m c tiêu, k ho ch công tác c a a phương, ngành xây d ng chương trình, nhi m v công tác tuyên truy n, giáo d c c a Công oàn cho phù h p v i c i m th c ti n và t ng i tư ng CNVCL . 2. Tri n khai có hi u qu Ti u án 3, Quy t nh s 31/2009/Q -TTg ngày 24/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và các quy nh pháp lu t liên quan n ngư i lao ng t i các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Ph n u n 2012 t 70% ngư i lao ng trong khu v c này ư c tuyên truy n, ph bi n v các quy nh pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n, nghĩa v công oàn và ngư i lao ng như m c tiêu Ti u án ã ra. 3. Ban Thư ng v các L L t nh, Thành ph , Công oàn ngành Trung ương, Công oàn các T ng công ty tr c thu c T ng Liên oàn, lãnh o các Ban và Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng Liên oàn ch ng xây d ng k ho ch ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c trong tình hình m i, xác nh rõ n i dung tr ng tâm, tr ng i m, t p trung ch o, kh c ph c ngay nh ng h n ch , y u kém trong công tác tuyên truy n, giáo d c t i ơn v mình. - Nghiên c u ra các hình th c tuyên truy n phong phú, h p d n, thích h p v i t ng i tư ng CNL , t ng mô hình cơ quan, ơn v , doanh nghi p, thu hút ông o CNVCL tham gia, nh t là CNL tr , CNL các khu công nghi p. Các ho t ng tuyên truy n, giáo d c ph i t p trung hư ng v cơ s . Khai thác và phát huy hi u qu vai trò c a báo chí, phát thanh, truy n hình, ho t ng c a các Nhà văn hoá lao ng, i ngũ c ng tác viên, báo cáo viên, các t công nhân t qu n và các hình th c ho t ng văn hoá, ngh thu t khác chuy n t i n i dung c n tuyên truy n n CNVCL .
  3. - Biên so n và phát hành r ng rãi n CNL nh ng tài li u tuyên truy n, nh t là nh ng tài li u có liên quan n quy nh c a pháp lu t v quy n, l i ích cũng như trách nhi m, nghĩa v c a CNL trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Trư c m t, s d ng có hi u qu tài li u H i - áp nâng cao hi u bi t v chính tr và pháp lu t cho công nhân lao ng và các lo i s tay pháp lu t v lao ng, công oàn và các quy nh pháp lu t liên quan n CNVCL và t ch c Công oàn. 4. Quan tâm c ng c và xây d ng i ngũ cán b Tuyên giáo công oàn các c p, l c lư ng nòng c t th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c. ng th i chú tr ng xây d ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên n m b t k p th i tình hình tư tư ng CNVCL và dư lu n xã h i, nh t là công nhân lao ng trong doanh nghi p khu v c kinh t ngoài Nhà nư c, xây d ng quan h lao ng hài hoà n nh và ti n b , góp ph n gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. 5. Các c p Công oàn, các ơn v tr c thu c T ng Liên oàn khNn trương tri n khai các bi n pháp c th , tranh th s ch o ch t ch c a c p u ng c p, có k ho ch phân công trách nhi m, ôn c ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t s 03 có hi u qu ; nh kỳ sơ, t ng k t g i báo cáo v T ng Liên oàn. Ch th này ư c ph bi n, quán tri t n Công oàn cơ s . TM. OÀN CH TNCH CH TNCH Nơi nh n: - Các L L t nh, TP - Các C ngành TW; Các C TCty tr c thu c TL ; - Các Ban, ơn v tr c thu c TL ; - Các /c u viên CT; - Lưu VT, TG. ng Ng c Tùng
Đồng bộ tài khoản