Chỉ thị 04/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
145
lượt xem
19
download

Chỉ thị 04/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA CHØ TH Þ   CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 04/2004/CT­BTC  ngµy 06 th¸ng 4n¨m 2004 VÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c  thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ  trong ngµnh Tµi chÝnh Thùc   hiÖn   Ph¸p   lÖnh   sè   02/1998/PL­UBTVQH10   ngµy   26/2/1998 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi vÒ  viÖc thùc hµnh   tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  38/1998/N§­CP   ngµy   9/6/1998   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ; Ban C¸n sù   §¶ng Bé Tµi chÝnh ®∙ cã ChØ thÞ sè 09/BCS ngµy 14/6/2001;   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   ®∙   cã   ChØ   thÞ   sè   10/CT­BTC   ngµy   27/12/2001   vÒ   viÖc   ®Èy   m¹nh   viÖc   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm,   chèng l∙ng phÝ trong ngµnh tµi chÝnh.  Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c   kiÓm   tra   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm,   chèng   l∙ng   phÝ,   Bé   Tµi   chÝnh ®∙ triÓn khai nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m ®Èy m¹nh   viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ nh: thùc hiÖn c¬   chÕ  kho¸n biªn chÕ, kho¸n kinh phÝ  ho¹t  ®éng  ®èi víi c¸c   hÖ  thèng ThuÕ, Kho b¹c Nhµ  níc, Tæng côc H¶i quan; Giao   quyÒn   tù   chñ   tµi   chÝnh   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   trùc   thuéc Bé; §Èy m¹nh viÖc ph©n cÊp vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh,   tµi s¶n, qu¶n lý   ®Çu t   vµ  x©y dùng  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ,   hÖ   thèng   thuéc   Bé;   Ban   hµnh   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   vÒ   nghiÖp vô, quy tr×nh, cô  thÓ  ho¸ c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch   nhµ  níc cã  liªn quan  ®Õn c«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm,   chèng l∙ng phÝ   ®Ó  triÓn khai  ®ång bé  vµ  thèng nhÊt trong   toµn  ngµnh.  Qua  kÕt  qu¶  kiÓm  tra  theo  ch¬ng  tr×nh  kiÓm   tra sè  90­CTr/TW ngµy 19/5/2003 cña Bé  ChÝnh trÞ, Ban BÝ   th n¨m 2003, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc thuéc Bé  vÒ  c¬  b¶n   ®∙ chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  chi   tiªu, qu¶n lý  tµi chÝnh néi bé, qu¶n lý   ®Çu t   x©y dùng   c¬   b¶n   vµ   qu¶n   lý   tµi   s¶n   nhµ   níc   giao   cho   ngµnh   tµi   chÝnh qu¶n lý.  Bªn   c¹nh   nh÷ng   kÕt  qu¶   ®¹t  ®îc   nªu  trªn,   ngµnh   tµi   chÝnh vÉn cßn mét sè   ®¬n vÞ  cha thùc hiÖn tèt c«ng t¸c   thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ trong mét sè lÜnh vùc   nh: chi tiªu hµnh chÝnh vît  ®Þnh møc, chi trang bÞ   ®iÖn   tho¹i,   thanh   to¸n   cíc   phÝ   ®iÖn   tho¹i,   mua   s¾m   tµi   s¶n   kh«ng   ®óng   tiªu  chuÈn,   ®Þnh  møc  quy   ®Þnh,     nhiÒu  kho¶n   chi vÒ  tæ chøc lÔ  héi, kû  niÖm ngµy thµnh lËp,  ®ãn tÕt   hµng n¨m… cßn mang tÝnh h×nh thøc, chi tiªu tèn kÐm, g©y   l∙ng phÝ thêi gian vµ kinh phÝ.  Nguyªn   nh©n  dÉn   ®Õn  t×nh   tr¹ng   trªn   tríc   hÕt  lµ  do   Thñ trëng ®¬n vÞ cha nhËn thøc ®Çy ®ñ viÖc thùc hiÖn Ph¸p  
  2. 2 lÖnh   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm,   chèng   l∙ng   phÝ   trong   ®¬n   vÞ   m×nh,   cßn   t×nh   tr¹ng   kho¸n   viÖc   cho   cÊp   díi,   thiÕu   sù   kiÓm tra,  ®«n  ®èc vµ  uèn n¾n kÞp thêi c¸c sai ph¹m. Mét   sè   ®¬n vÞ  cha quan t©m  ®Õn c¸c quy  ®Þnh, quy tr×nh qu¶n   lý, mua s¾m tµi s¶n cña Nhµ  níc, cña ngµnh  ®∙ ban hµnh,   dÉn  ®Õn mua s¾m, trang bÞ  vît vÒ  tiªu chuÈn,  ®Þnh møc.   Ngoµi ra, cßn cã  nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ  hÖ  thèng  c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   vÒ   tiªu   chuÈn,   ®Þnh   møc   chi   tiªu   tµi   chÝnh vµ  qu¶n lý  tµi s¶n, qu¶n lý   ®Çu t x©y dùng cña Nhµ   níc   cha   ban   hµnh   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi   ®Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn, nhÊt lµ trong viÖc triÓn khai c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch   míi.  §Ó  t¨ng cêng thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ   thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ, tiÕp tôc triÓn khai   c«ng t¸c kiÓm tra chi tiªu trong néi bé  ngµnh theo c¸c   néi   dung   cña   KÕ   ho¹ch   kiÓm   tra   sè   31   TC/BCS   ngµy   11/7/2003 cña Ban C¸n sù  §¶ng Bé  Tµi chÝnh; Bé  trëng Bé   Tµi chÝnh yªu cÇu Thñ  trëng  ®¬n vÞ, c¸c cÊp uû  §¶ng, c¸c   tæ chøc  ®oµn thÓ  quÇn chóng trong c¸c ®¬n vÞ  thuéc ngµnh   Tµi chÝnh triÓn khai ngay mét sè c«ng viÖc sau ®©y: 1.  Thñ  trëng c¸c   ®¬n vÞ   thuéc  Bé  (Vô  Hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp,   Vô   §Çu   t,   Côc   Qu¶n   lý   c«ng   s¶n,   Côc   Tµi   chÝnh  doanh nghiÖp) khÈn tr¬ng triÓn khai ngay viÖc rµ  so¸t hÖ  thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  tµi chÝnh   hiÖn  hµnh,   kÞp   thêi   söa   ®æi,   bæ   sung   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   tiªu  chuÈn,   ®Þnh møc chi tiªu,   ®Þnh  møc sö  dông  tµi s¶n cho  phï  hîp víi t×nh h×nh vµ  yªu cÇu t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n  lý   Nhµ   níc   vÒ   tµi   chÝnh   trong   giai   ®o¹n   hiÖn   nay,   t¹o  ®iÒu kiÖn  thuËn  lîi  ®Ó  c¸c  ®¬n vÞ  hµnh  chÝnh sù  nghiÖp  nãi chung vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thuéc ngµnh tµi chÝnh nãi riªng  cã  c¬  së  ph¸p lý  triÓn khai vµ  chÊp hµnh tèt Ph¸p lÖnh  thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ.  2. Ban chØ  ®¹o thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l∙ng phÝ  vµ  Vô  trëng Vô  Tµi vô  qu¶n trÞ  chØ  ®¹o thùc hiÖn tèt Ph¸p  lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ, th«ng qua viÖc  t¨ng cêng kiÓm tra, kiÓm so¸t trong chi tiªu vµ  qu¶n lý  tµi   chÝnh,   qu¶n   lý   tµi   s¶n   vµ   ®Çu   t  x©y   dùng   néi   bé  ngµnh.  ­ Vô  Tµi vô  qu¶n trÞ  chñ  tr×  x©y dùng kÕ  ho¹ch kiÓm  tra vµ  phèi hîp víi Thanh tra Bé, c¸c  ®¬n vÞ  vµ  hÖ  thèng   cã  tæ chøc ngµnh däc trùc thuéc Bé  (Tæng côc ThuÕ, Tæng  côc H¶i quan, Kho b¹c nhµ  níc, Dù  tr÷  quèc gia) tiÕp tôc  triÓn   khai   kiÓm   tra   theo   KÕ   ho¹ch   31/   TC/   BCS   ngµy   11/7/2003 cña Ban C¸n sù §¶ng Bé Tµi chÝnh t¹i c¸c ®¬n vÞ  thuéc vµ trùc thuéc Bé trong n¨m 2004. ­ KiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh t¹i c¸c  ®¬n vÞ   ®Ó  tæng  kÕt 3 n¨m thùc hiÖn c«ng t¸c kho¸n biªn chÕ, kho¸n kinh  phÝ  ho¹t  ®éng vµ  giao tù  chñ  tµi chÝnh trong c¸c  ®¬n vÞ, 
  3. 3 tæ chøc trùc thuéc Bé. TiÕp tôc thùc hiÖn giao tù chñ tµi  chÝnh cho tÊt c¶ c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cßn l¹i, më  réng  thùc hiÖn kho¸n chi hµnh chÝnh cho c¸c  ®¬n vÞ  cña ngµnh  cã ®ñ ®iÒu kiÖn trong thêi gian tíi.  ­ T¨ng cêng më réng ph©n cÊp vÒ qu¶n lý tµi s¶n, qu¶n  lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng c¬  b¶n trong néi bé  ngµnh, phï  hîp  víi c¬  chÕ  kho¸n chi vµ  tù  chñ  tµi chÝnh, t¹o chñ   ®éng  cho c¸c ®¬n vÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong sö dông tµi s¶n   nhµ  níc. X©y dùng kÕ  ho¹ch vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi  dung vÒ  qu¶n lý  tµi s¶n theo  ®Ò  ¸n qu¶n lý  tµi s¶n c«ng  ®∙ ®îc Bé phª duyÖt. Híng dÉn triÓn khai kÞp thêi c¸c v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt míi trong c«ng t¸c qu¶n lý  néi bé  ngµnh (LuËt X©y dùng, LuËt KÕ to¸n…). 3. Thñ trëng c¸c hÖ thèng däc trùc thuéc Bé vµ ®¬n vÞ  dù to¸n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm:  ­ ChÊp  hµnh  nghiªm  tóc  c¸c quy  ®Þnh cña  Nhµ  níc  vµ  cña Bé  vÒ  c«ng t¸c dù  to¸n, quyÕt to¸n vµ   ®iÒu hµnh c¸c  nguån vèn, kinh phÝ   ®îc giao,  ®¶m b¶o viÖc sö  dông  ®óng  môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶ vµ  theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh vÒ  chi  tiªu,   mua   s¾m   tµi   s¶n,   tæ   chøc   héi   nghÞ,   s¬   kÕt,   tæng  kÕt.  ­ Thùc  hiÖn  tèt c¬   chÕ  kho¸n  chi,  tù  chñ   tµi chÝnh  trong  néi  bé  ngµnh.  Chñ   ®éng bè  trÝ  c¸c nguån  kinh  phÝ  hîp lý  cho viÖc t¨ng cêng c¬  së  vËt chÊt, hiÖn  ®¹i ho¸  ngµnh   Tµi   chÝnh   theo   chñ   tr¬ng   cña   Bé   vµ   c¸c   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh. ­   ChÊp   hµnh   nghiªm   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   trang   bÞ   vµ   sö  dông tµi s¶n.  Thùc  hiÖn x©y dùng kÕ  ho¹ch  trang  bÞ  tµi  s¶n hµng n¨m kÕt hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi s¶n  hiÖn cã   ®Ó  sö  dông tµi s¶n cã  hiÖu qu¶ vµ  bè  trÝ  hîp lý  c¸c nguån kinh phÝ  cho mua s¾m tµi s¶n phôc vô  c«ng t¸c  chuyªn m«n, theo  ®óng quy  ®Þnh cña Nhµ  níc. §èi víi viÖc  trang bÞ   ®iÖn tho¹i di  ®éng,  ®iÖn tho¹i cè   ®Þnh t¹i nhµ  riªng   vµ   thanh   to¸n   cíc   phÝ   hµng   th¸ng   ph¶i   thùc   hiÖn  ngay theo c¸c quy  ®Þnh  ®∙ híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè  5683  TC/TVQT ngµy 30/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ­ Thùc hiÖn  ®Çu t  XDCB  ®óng quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch  ®îc  duyÖt. KhÈn tr¬ng kh¶o s¸t, lËp quy ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng  míi   vµ   söa   ch÷a   c¶i   t¹o   (®Õn   n¨m   2010).   ChÊm   døt   t×nh  tr¹ng  ®Çu t x©y dùng trô  së  lµm viÖc ngoµi quy ho¹ch  ®îc  duyÖt.   T¨ng   cêng   chÊt   lîng   thÈm   ®Þnh,   gi¸m   ®Þnh,   quyÕt  ®Þnh ®Çu t, ®¶m b¶o ®óng thñ tôc Nhµ níc quy ®Þnh.  ­ §èi víi c¸c Chñ ®Çu t: Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c thñ  tôc trong XDCB: LËp tr×nh duyÖt dù  ¸n  ®Çu t, thiÕt kÕ  dù  to¸n,   ®Êu   thÇu.   T¨ng   cêng   c«ng   t¸c   gi¸m   s¸t   kü   thuËt,  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh, tu©n thñ  thiÕt kÕ  dù  to¸n 
  4. 4 ®îc duyÖt, kiÖn toµn lùc lîng c¸n bé  chuyªn tr¸ch  ®Ó   ®¶m  b¶o thùc hiÖn ®óng vai trß, nhiÖm vô cña Chñ ®Çu t. ­ Duy tr× c«ng t¸c tù kiÓm tra t¹i ®¬n vÞ m×nh vµ göi   b¸o c¸o vÒ   ®¬n vÞ  qu¶n lý  cÊp trªn trùc tiÕp  ®Ó  tæng hîp   b¸o c¸o Bé. ­ Thñ  trëng c¸c hÖ  thèng däc trùc thuéc Bé  (Tæng côc  ThuÕ,   Tæng   côc   H¶i   quan,   Kho   b¹c   nhµ   níc,   Dù   tr÷   quèc  gia) chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  thuéc hÖ  thèng m×nh lµm tèt c«ng  t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ. T¨ng cêng kiÓm  tra, kiÓm so¸t c¸c  ®¬n vÞ  cÊp díi  ®Ó  kÞp thêi chÊn chØnh  vµ xö lý c¸c sai ph¹m trong qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n vµ   ®Çu t  x©y dùng. B¸o c¸o Bé  t×nh h×nh xö  lý  sai ph¹m sau  kiÓm tra theo yªu cÇu t¹i C«ng v¨n sè  10913 TC/TVQT ngµy  21/10/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ­ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ vµ hÖ thèng trùc thuéc Bé t¨ng  cêng phæ biÕn, qu¸n triÖt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng   phÝ   ®Õn tõng c¸n bé, c«ng  chøc  vµ  x©y  dùng  ch¬ng tr×nh  hµnh  ®éng cô  thÓ  trong  ®¬n vÞ  m×nh. Thùc hiÖn nghiªm tóc  chÕ   ®é  c«ng khai tµi chÝnh,  tµi s¶n, thùc  hiÖn  quy chÕ  d©n chñ ë c¬ së vµ chÊp hµnh b¸o c¸o thùc hµnh tiÕt kiÖm,   chèng l∙ng phÝ theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4.   Gi¸m   ®èc   Së   Tµi   chÝnh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung ¬ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm   vô   cña   m×nh,   cã   tr¸ch   nhiÖm   tham   mu   víi   cÊp   Uû   §¶ng,  ChÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng  ®Ó  chØ  ®¹o thùc hiÖn tèt c«ng t¸c  thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ t¹i ®Þa ph¬ng. 5. Tæ chøc Thanh tra nh©n d©n c¸c cÊp: Cïng   phèi   hîp   víi   c¸c   tæ   chøc   quÇn   chóng   lµm   tèt   nhiÖm vô  kiÓm tra, gi¸m s¸t, tuyªn truyÒn, vËn  ®éng c¸n  bé   c«ng   chøc   cña   ngµnh   ®Ó   thùc   hiÖn   tèt   c«ng   t¸c   tiÕt  kiÖm, chèng l∙ng phÝ. 6. Giao cho Ban ChØ ®¹o thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thùc hµnh   tiÕt   kiÖm,   chèng   l∙ng   phÝ,   Ph¸p   lÖnh   chèng   tham   nhòng,  c¸c cÊp uû  §¶ng, Ban Thanh tra Nh©n d©n vµ  c¸c tæ chøc  quÇn chóng C«ng  ®oµn, N÷  c«ng, Thanh niªn c¬  quan thuéc   ngµnh   Tµi   chÝnh   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t,   ®«n   ®èc   viÖc   thùc  hiÖn. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm qu¸n triÖt tinh   thÇn tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ   ®Õn tõng c«ng chøc, viªn  chøc trong  ®¬n vÞ  m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  tæ  chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.  
  5. 5   
Đồng bộ tài khoản