Chỉ thị 04/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
4
download

Chỉ thị 04/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2005/CT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG Sè 04/2005/CT-BXD NGµY 08 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ VIÖC T¡NG C¦êNG KIÓM TRA CHÊT L¦îNG C¸C C¤NG TR×NH §¦îC §ÇU T¦ B»NG NGUåN VèN NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Ngµy 07/3/2005, Bé X©y dùng ®· cã v¨n b¶n sè 280/BXD-G§ göi UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vÒ kiÓm tra chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë phôc vô t¸i ®Þnh c vµ gi¶i phãng mÆt b»ng, nhng qua kiÓm tra cho thÊy t×nh h×nh chÊt lîng ë mét sè dù ¸n vÉn cha ®¶m b¶o. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùngb»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Æc biÖt trong viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¸i ®Þnh c, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, phóc lîi c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, Bé tr ëng Bé X©y dùng chØ thÞ c¸c Së X©y dùng tËp trung thùc hiÖn nh÷ng viÖc sau ®©y: 1. KiÓm tra viÖc tu©n thñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nªu t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ ®èi víi Chñ ®Çu t vµ c¸c nhµ thÇu ho¹t ®éng x©y dùng. 2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña Ban qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nªu trªn theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. T¹i c«ng trêng, cÇn kiÓm tra sù phï hîp chøng chØ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã yªu cÇu kü thuËt. 3. Yªu cÇu Chñ ®Çu t ph¶i thuª tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë phôc vô t¸i ®Þnh c tríc khi bµn giao, cho phÐp ®a vµo sö dông. ViÖc kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn ®ång thêi ph¶i xö lý nghiªm kh¾c c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i b¸o c¸o Bé X©y dùng ®Ó theo dâi vµ chØ ®¹o. Yªu cÇu Gi¸m ®èc c¸c Së X©y dùng thùc hiÖn nghiªm tóc ChØ thÞ nµy./.
Đồng bộ tài khoản