intTypePromotion=1

Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
326
lượt xem
6
download

Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 06/2003/CT­NHNN  ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c  chØ ®¹o gi¸m s¸t thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n Thùc hiÖn cñng cè  chÊn chØnh ho¹t  ®éng Quü  tÝn dông   nh©n   d©n   theo   tinh   thÇn   ChØ   thÞ   sè   57­CT/TW   ngµy   10/10/2000 cña Bé  chÝnh trÞ, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   ®∙ chØ  ®¹o thu håi giÊy phÐp ho¹t  ®éng c¸c Quü  tÝn dông   nh©n d©n qu¸ yÕu kÐm kh«ng thÓ  kh¾c phôc  ®Ó  trë  l¹i ho¹t   ®éng b×nh thêng. Víi tinh thÇn chØ ®¹o vµ triÓn khai kiªn   quyÕt, c«ng t¸c thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n bÞ thu håi   giÊy phÐp ho¹t ®éng trong thêi gian qua ®∙ ®¹t ®îc mét sè   kÕt qu¶ nhÊt  ®Þnh, gãp phÇn  ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ  vµ   trËt tù x∙ héi, kh«ng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña hÖ thèng   Quü tÝn dông nh©n d©n. Tuy  nhiªn,   c«ng  t¸c  thanh  lý  QTDND   còng   ®∙  béc  lé   mét sè  tån t¹i: nhËn thøc vÒ  c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn   dông nh©n d©n cha  ®Çy  ®ñ, viÖc triÓn khai c«ng t¸c thanh   lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n  ë  nhiÒu n¬i cha quyÕt liÖt; Héi   ®ång thanh lý   ë  nhiÒu n¬i ho¹t  ®éng cÇm chõng vµ  cha chñ   ®éng; mét sè  chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  n íc c¸c tØnh, thµnh   phè  cha lµm tèt c«ng t¸c tham mu vµ  tranh thñ  sù  gióp  ®ì   cña cÊp uû, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ  c¸c c¬  quan b¶o vÖ   ph¸p luËt trong c«ng t¸c thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n;   C«ng t¸c gi¸m s¸t,  ®«n  ®èc chØ  ®¹o vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh   ho¹t  ®éng thanh lý  hiÖu qu¶ cßn thÊp. Nh÷ng tån t¹i, h¹n   chÕ   nªu   trªn   ®∙   lµm   chËm   tiÕn   ®é   thanh   lý   vµ   ¶nh   hëng   kh«ng nhá   ®Õn qu¸ tr×nh cñng cè  chÊn chØnh Quü  tÝn dông   nh©n d©n. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n,   Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc yªu cÇu:  1.   Qu¸n   triÖt   nhËn   thøc   c«ng   t¸c   thanh   lý   Quü   tÝn  dông nh©n d©n lµ  mét néi dung nhiÖm vô  quan träng trong  qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   §Ò   ¸n   cñng   cè,   hoµn   thiÖn   vµ   ph¸t  triÓn   hÖ   thèng   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   ®∙   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh phñ phª duyÖt. 2. Vô  C¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c lµm  ®Çu mèi phèi  hîp víi c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan khÈn tr¬ng nghiªn cøu tham  mu   cho   Thèng   ®èc   trong   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch,  gi¶i quyÕt tån t¹i, víng m¾c trong c«ng t¸c thanh lý  Quü   tÝn dông nh©n d©n hiÖn nay; t¨ng cêng kiÓm tra c«ng t¸c  tham mu, chØ ®¹o vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn thanh lý  Quü tÝn dông nh©n d©n cña chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¸c  tØnh, thµnh phè.
  2. 2 3.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tËp trung triÓn khai: 3.1­ Phèi hîp víi c¸c c¬  quan th«ng tin  ®¹i chóng nh b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh ë ®Þa ph ¬ng ®Èy m¹nh  c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn   gi¸o   dôc   ®Ó   cã   nhËn   thøc   ®Çy   ®ñ  trong   cÊp   uû,   chÝnh   quyÒn   c¸c   cÊp,   c¸c   ngµnh   còng   nh trong  nh©n  d©n vÒ  vai  trß,   ý  nghÜa  quan träng  cña  c«ng  t¸c thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n, thêi gian hoµn thµnh  vµo quý IV n¨m 2003. 3.2­ Tham mu cho TØnh uû, Thµnh uû vµ Uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè t¨ng cêng chØ ®¹o cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c  cÊp vµ c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt hç trî Héi ®ång thanh   lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n ho¹t  ®éng cã  hiÖu qu¶ (trong  ®ã  tËp trung xö  lý  hç  trî  thu håi nî  cho vay) nh»m sím kÕt  thóc   c«ng   t¸c   thanh   lý   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   trªn   ®Þa  bµn. 3.3­ Tham mu  ®Ó  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  kiÖn   toµn   tæ   chøc   Héi   ®ång   thanh   lý   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n,  trong ®ã lu ý viÖc ®a nh÷ng c¸ nh©n cã liªn quan tríc ®©y  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n (c¸n bé  chñ  chèt vµ  nh©n viªn)  tham gia héi  ®ång thanh lý   ®Ó  g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä  víi  viÖc thu håi nî vay trong qu¸ tr×nh thanh lý Quü tÝn dông  nh©n d©n, ®ång thêi ®a ®¹i diÖn Quü tÝn dông Trung ¬ng vµ  B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam tham gia Héi  ®ång thanh lý   ë  c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n  ®ang thanh lý  mµ  cßn d  nî  vay  cña Quü  tÝn dông Trung  ¬ng vµ  cã  chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm  cho ngêi göi tiÒn nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt tæn thÊt tµi s¶n  cña Nhµ  níc trong  qu¸ tr×nh thanh  lý  Quü  tÝn  dông  nh©n  d©n, thêi gian hoµn thµnh viÖc kiÖn toµn tæ chøc nãi trªn   tríc 15/11/2003. 3.4­ ChØ  ®¹i Héi  ®ång thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n  rµ  so¸t  ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i nî  vµ  cã  kÕ  ho¹ch, biÖn ph¸p  thu håi nî  cô  thÓ  víi ph¬ng ch©m chñ   ®éng vµ  kiªn quyÕt;  ®èi víi c¸c trêng hîp thµnh viªn cßn nî  vay Quü  tÝn dông  nh©n d©n cã  kh¶ n¨g tr¶ nî  nh ng cè  t×nh tr©y  ú  vµ  trêng  hîp c¸c c¸n bé  Quü  tÝn dông cßn nî  hoÆc tham «, lîi dông   chiÕm   ®o¹t   tµi   s¶n   cña   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   th×   ph¶i  kiÕn quyÕt xö lý, trêng hîp cÇn thiÕt ®Ò nghÞ truy tè tr­ íc ph¸p luËt  ®Ó  thu håi tµi s¶n cho nhµ  níc vµ  Quü  tÝn  dông nh©n d©n, thêi gian hoµn thµnh viÖc ph©n lo¹i vµ   ®Ò  ra kÕ  ho¹ch, biÖn ph¸p thu håi nî  thùc hiÖn trong quý  IV  n¨m 2003. 3.5­ KiÖn toµn, n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ ho¹t   ®éng cña Tæ gi¸m s¸t thanh lý  Quü  tÝn dông nh©n d©n nh»m  gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n  trªn ®Þa bµn, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chi tr¶ c¸c kho¶n nî  theo trËt tù  u tiªn  ®∙  ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh, thêi gian  hoµn thµnh trong quý IV n¨m 2003.
  3. 3 3.6­   Thùc   hiÖn   nghiªm   tóc   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   theo   quy  ®Þnh vÒ c«ng t¸c thanh lý Quü tÝn dông nh©n d©n. 4. Quü  tÝn dông Trung  ¬ng vµ  B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt  Nam cã  tr¸ch nhiÖm  cö   ®¹i  diÖn  tham gia thµnh  phÇn  Héi  ®ång thanh lý  cña c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n nªu t¹i  ®iÓm  3.3 cña chØ thÞ  nµy;  ®ång thêi tÝch cùc tham gia xö  lý  thu håi nî cho vay thµnh viªn ë c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n   nãi trªn ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt tæn thÊt tµi s¶n cña Nhµ n ­ íc trong qu¸ tr×nh thanh lý. Thñ trëng c¸c Vô, Côc liªn qua thuéc Ng©n hµng Nhµ n ­ íc,   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc Quü  tÝn dông Trung  ¬ng vµ  B¶o  hiÓm tiÒn  göi  ViÖt  Nam cã  tr¸ch  nhiÖm  thi  hµnh  ChØ thÞ  nµy. ChØ thÞ  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2