Chỉ thị 06/2004/CT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM về chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng quản lý thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 06/2004/CT-BTM

  1. 06/2004/CT-BTM,Ch th 06,B Thương m i,Giao thông - V n t i,Chi thi 06,Bo Thuong mai,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 06/2004/CT-BTM Tiêu : Ch th 06/2004/CT-BTM v ch n ch nh vi c ki m tra, ki m soát trên ư ng giao thông c a l c lư ng qu n lý th trư ng do B Thương m i ban hành Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: B Thương m i Ngư i ký: Trương ình Tuy n Ngày ban hành: 20/08/2004 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản