intTypePromotion=1

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhàg nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhàg nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhàg nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhàg nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 08/1998/CT­N H N N 1 4   g µ y  03 th¸ng 10  m  1998 v Ò  vi Ö c  n n¨ n © n g  cao ch Ê t lî ng t Ý n d ô n g,  ã p  p h Ç n  t¨ng tr n g   g ë kinh t Õ   µ  ® ¶ m  b ¶ o  a n   µ n, hi Ö u  q u ¶   è i víi Ö  th è ng  v to ®  h n g © n  h µ n g Nh»m   ©ng  n cao  Êt îng  Ýn  ông, ®¶m   ch l t d   b¶o  ¹t®éng  toµn  µ  ho   an  v hiÖu  qu¶  i  íih Ö   èng  ©n   µng, gãp  Çn  óc  y  ®è v   th Ng h   ph th ®È t¨ng tr ng    ë kinh  tÕ,gi¶m  îqu¸ h¹n;Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Çu    n      ®è Ng h Nh n     yªu c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ  ®è Ng h th m  h § t v Ph¸ttr Ón   i thùc hiÖn  ét  è  éidung    m sn  sau  y: ®© 1. C¸c  ©n  µng  Õn hµnh  tph©n  ¹   ¸nh    ùc tr¹ngd  î vµ  î   Ng h ti   ®î   lo i® , gi¸th     n  n  qu¸  ¹n  n   êi®iÓ m   h ®Õ th   30/6/1998 theo  éi dung  ¬ng  n  ph ph¸p  ©n  ¹  Ýn  ph lo it dông  dông  ¸p  theo Quy Õt  nh   ®Þ 299/Q§­ NH5   µy  ng 13/11/1996  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  Ng h Nh n   vi "Ban  µnh  h quy  Õ   ©n  ¹    î cho    ch ph lo i n   d vay cña  chøc  Ýn  ông".Trªn c¬  ë  ,  õng ng©n  µng  tæ  td     s ®ã t   h ph¶ix©y  ùng  ¬ng    d ph ¸n thu håivµ  ö  ýnî qu¸ h¹n,phÊn  u         x l        ®Ê gi¶m  Êp    î qu¸ h¹n  èng  íi   th d n     xu d  5% trongn¨m    1999. a) §èivíi   îqu¸ h¹n b×nh  êng:C¸c  ©n  µng    ông  Ön        n      d th   Ng h ¸p d bi ph¸p thu    nîth«ng  êng.   th b)  èi víid  î qu¸  ¹n  ã  ßi:C¨n  quy  nh  Ön  µnh, cÇn  ùc §     n  h kh ®   cø  ®Þ hi h   th   hiÖn    Ön  c¸cbi ph¸p xö  ýnh    l   sau: ­ §èivíic¸c kho¶n  î ®∙    ¹n  íc30/6/1998,n Õu         n   qu¸ h tr     doanh nghiÖp (bªn  vay)®ang  Ëtsù    th   gÆp   ã kh kh¨n,c¸c ng©n  µng  îcphÐp    åiphÇn  èn     h ®  thu h   v gèc  ícvµ    åil∙sau.Trong  êng  îp bªn  tr   thu h     i   tr h   vay  èn  ∙    v ® tr¶xong  î gèc,cha  n    tr¶l∙ th×  Õ   c vÉn u  ¹ t¹  ©n  µng  µ  ã  Õ   ¹ch  dÇn     i kh í   l li i   ng h v c k ho thu  theo tho¶  thuËn  ña    c haibªn. ­§èivíi ÷ng       nh kho¶n  î®∙    ¹n trªn12  n   qu¸ h     th¸ng,bªn    vay  èn  v chØ  ã    c kh¶ n¨ng    èc  µ    tr¶g v l∙theo    Êtth«ng  êng,Tæng  i l∙su   i th   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n   ®è   hµng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu    vµ  th m  h § t ph¸t tr Ón    i xem   Ðt  µ  x v quyÕt  nh   ®Þ kh«ng  l∙ qu¸  ¹n  thu    i h (thu l∙ theo    Êt th«ng  êng) cho  õng  êng  îp  ô    i l∙ su   i th   t tr hc thÓ. ­ §èi víinî qu¸ h¹n  µ   ©n   µng  ∙  Õtnî hoÆc   îc g¸n  î b»ng  µi         m Ng h ® xi     ®  n  t  s¶n  µ     µis¶n    ã  y     å  ¬  µ  Òn  ë  ÷u  îp ph¸p  ×  ùc m c¸c t   ®ã c ®Ç ®ñ h s v quy sh h  th th   hiÖn  Öc  vi ph¸tm¹i,ho¸         gi¸®Ó thu  åi nî.Trêng  îp  a  Ó  ö  ý ngay    h   h ch th x l   do kh«ng  ã  Þ  êng,hoÆc     ô chË m,    ©n  µng  ã  ¬ng    ö  ông  c th tr   tiªuth   c¸cng h c ph ¸n s d vµ  ¬ng  xö  ý tµis¶n  Õt nî,g¸n  î b¸o  ph ¸n  l     xi     n  c¸o  ©n   µng  µ   íc.ViÖc  Ng h Nh n   h¹ch to¸ngi¶m  î® îcthùc hiÖn    ©n  µng  ã  Òn  ë  ÷u  µis¶n  Õu     n      khiNg h c quy s h t  (n lµ®Êt  × cã  Òn  ö  ông  t).Vô  Õ    tµichÝnh  ã    th   quy sd ®Ê   k to¸n­   c tr¸chnhiÖ m  íng   h  dÉn  nghiÖp  ô  ¹ch to¸ngi¶m    îcho    ©n  µng  ¬ng  ¹i. vh     dn  c¸cNg h th m ­ §èivíinh÷ng  µis¶n    ©n   µng  ang       t  c¸c Ng h ® qu¶n  ýcha    ñ tôc ®Ó   l  ®ñ th     h¹ch to¸n gi¶m  î ph¶itÝch  ùc  µm  Öc  íic¬    n    c l vi v   quan  ÷u  h quan    ö  ýnî ®Ó x l     theo néidung     trªn. ­ §èivíinh÷ng  µis¶n  ªnquan  n   ô    ang       t  li   ®Õ v ¸n ® trong thêigian chê         c¸c c¬  quan  Ëtph¸p  lu   ph¸n  Ðt,cho  Ðp    ©n  µng    hå  ¬  x  ph c¸c Ng h c¨n cø  s vay  î vµ  n 
  2. 2 c¸c hå  ¬  ã  ªnquan, h¹ch      s c li     to¸n theo  âi nî riªngcho  õng  êng  îp  ô  Ó  d     t tr h c th (kh«ng  ¹ch to¸nnîqu¸ h¹n). Öc  ö  ýnîsÏ® îcthùc hiÖn    ã  Õt ®Þnh   h         Vi x l           khic quy   xö  ý®∙  ã  Öu  ùcph¸p luËtcña  ¬  l   c hi l      c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy ­§èivíi   êng  îp t×nh  ×nh  µi Ýnh  ña        tr c¸c h  h t  ch c doanh  nghiÖp  ×nh  êng  b th nhng  Ó  Ön  ù  è  ×nh  ©y  a  Ë m     ×  c¸o Bé   ñ  th hi s c t d d ch tr¶th b¸o    ch qu¶n  Õu  µ (n l   c¸c doanh    nghiÖp  ùcthuéc Bé, ngµnh),Uû   tr        ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph (nÕu  µ doanh  l  nghiÖp  a   ¬ng)  µ  ®Þ ph v th«ng  b¸o  n   û   ®Õ U ban  ©n   ©n   Nh d quËn,  Ön,  Þ    êng, x∙,thÞ  Ên  ë  ¹  Õu  µ c¸c doanh  huy th x∙,ph    tr s t i (n l    nghiÖp    t nh©n, c«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,hé   ©n)    «n  c  µ  ç  î   h h   tnh ®Ó ® ®è v h tr  doanh  nghiÖp    î,hoÆc   ïng    Ön  tr¶n   d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   éc  c ch bu ph¶i tr¶nî;h Õt  êi     th   gian gia h¹n  î m µ   vay  Én  a  µn    × c¸cng©n  µng  ëikiÖn  íc     n   bªn  v ch ho tr¶th     h kh   tr   toµ kinh  Õ  t hoÆc   µ  nh©n  ©n  ®èi víinh÷ng  ¬i cha  ã  µ  to ¸n  d (    n  c to kinh  Õ) t  ®ång  êi® îcphÐp  ¨ng    Öc  ëikiÖn  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt. th     ® b¸o vi kh   n x  c thi c) §èivíi   î cã        n   ¶nh  ëng  d h thiªntai b∙o lôt  ¹n  ® îcxö  ýtheo        ,   , h¸n    l     h c¸cv¨n b¶n,quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h d) §èivíi   îNg ©n  µng    ¹n do        n d h qu¸ h   doanh  nghiÖp  kh«ng  ùc hiÖn  îc th   ®  kÕ   ¹ch  ho s¶n  Êt,kinh doanh  Én  n   xu     d ®Õ thua  ç. .ngoµi biÖn  l .  ,   ph¸p    ¹n  gia h nî,gi∙nnî theo       quy  nh  ¹  ®Þ tiChØ   Þ  th 09/CT­ NH1   µy  ng 27/8/1997  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc"Xö  ým ét  è  Ên    ô  Ó  Ò   iÒu  Ön  µ  ñ Ng h Nh n   l  s v ®Ò c th v ® ki v th   tôctÝn  ông",c¸cng©n  µng  îcphÐp   d    h ®  xem   Ðt quy  nh  ¹ thêih¹n  x  ®Þ l     vay  ï i ph   hîp  íikh¶  v  n¨ng  µn  èn  ña  ù  (®∙ ® îc tÝnh    iÒu  ho v c d ¸n      to¸n ® chØnh  theo    c¸c biÕn  ng)  µ  Þu  ®é v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët.D   î cña      tr   lu   n   c¸c kho¶n vay  îc ®  ®Þnh  ¹ thêih¹n  îchØ  îcphÐp  èi®a  l    n   i ®  t   b»ng  15%   tæng    îcña  µn  é  Ö   dn  to b h thèng  ©n   µng  .  ñ  ôc hå  ¬  µ  ¹ch  Ng h ®ã Th t   s v h to¸n kÕ     to¸n ® îc ¸p  ông     d theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h e)  èi víid nî qu¸  ¹n  íi ph¸tsinh  õ 1/7/1998:C¸c  ©n   µng  òng  §     h m    t    Ng h c ph©n  ¹ nîvµ  ùc hiÖn    Ön  lo i   th     c¸cbi ph¸p thu nînh  ∙  trªn®©y.       ® nªu    Trong  ö  ýnî qu¸ h¹n  x l       theo   c¸c quy  nh  ¹ phÇn  nµy    ©n   µng  ®Þ ti  1  c¸c Ng h cÇn  ó    ch ý kh«ng      êihiÖu  ëikiÖn    ®Ó qu¸ th   kh   (06 th¸ng)dÉn  n   Êt  èn.   ®Õ m v 2.  èi víic¸c kho¶n  §     cho vay  íi ph¸tsinh  m    sau chØ   Þ  µy    ©n   th n c¸c ng hµng  ph¶in©ng    cao  Òn  ùchñ,tùchÞu  quy t     tr¸chnhiÖm,  ô  Ó:   c th   a. §èi víic¸c kho¶n         cho vay  theo    Êt th«ng  êng: c¸c Ng ©n   µng  l∙ su   i th    h chÞu  tr¸chnhiÖ m   Èm   nh  Öu    th ®Þ hi qu¶, kh¶    n¨ng  µn  èn  ña  ù    ho v c d ¸n.Qua   thÈm  nh  Õu  Ðt thÊy  å  ¬  ®Þ n x  h s vay  èn  v kh«ng  ¶m  ® b¶o  y     Ýnh  ®Ç ®ñ t ph¸p  lý,  kh«ng  ã  c kh¶    Ò   Þ  êng,c«ng  Ö   ¹ch©u, kh«ng  ¸p  thi th tr v   ngh l     ® øng    Çu  yªu c vÒ   µichÝnh  µ  t  v kh¶  n¨ng    î,ng©n  µng  îcquyÒn  õchèicho  tr¶n   h ®  t    vay,®ång    thêith«ng    n   n  Þ    b¸o ®Õ ®¬ v vay  èn  µ      û   v v b¸o c¸o U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  Õu  µc¸cdoanh  (n l     nghiÖp  a  ¬ng),Bé, ngµnh  ñ  ®Þ ph    ch qu¶n  Õu  (n doanh  nghiÖp  ùc thuéc  é,  µnh),Uû   tr   B ng   ban  ©n  ©n  ë  ¹  Õu  µ c¸c doanh  nh d s t i(n l    nghiÖp   ©n, c«ng      Çn, c«ng    tnh   tycæ ph   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,hé   ©n, hé    h h   tnh   s¶n  Êt); xu   trong ®ã     ph¶inãirâ lýdo  õ chèicho          t    vay.§Þnh  ú  ngµy        k 15  (1,16 hµng  th¸ng)c¸c ng©n  µng     h tæng  îp theo  Ö   èng    êng  îp tõ chèicho  h  h th c¸c tr h      vay  b¸o  Ò   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ô  Ýn  ông) ®Ó   v Ng h Nh n     (V T d   tæng  îp    h b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph b)  èi víic¸c kho¶n  §     cho vay    Êt  ®∙i theo  Õ   ¹ch  µ   íc:c¸c l∙ su u    i k ho Nh n     ng©n  µng  îc giao  Öm   ô  h ®  nhi v cho  vay ph¶i tiÕn  µnh      h nh quy  ×nh  tr kho¶n  vay theo    Êt th«ng  êng.Qua  Èm  nh  Õu  Ðt thÊy  ù    l∙su   i th   th ®Þ n x  d ¸n kh«ng    kh¶ thihoÆc   Öc  u      vi ®Ç t kh«ng  mang  ¹ hiÖu  l  i qu¶, kh«ng  ¶m     ® b¶o kh¶ n¨ng    an
  3. 3 toµn  èn  Ýn  ông  ×  vtd th kh«ng  îc cho  ®  vay, ®ång  êicã    th   th«ng  b¸o  Õt    k qu¶ thÈm  nh  ®Þ cho  ñ  ù    ch d ¸n,nªu  â  ýdo  õ chèi;vµ  r l  t     b¸o    c¸o ngay  n   é   Õ   ®Õ B K ho¹ch  µ  Çu , Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  é   ñ  v§ t  h Nh n     B ch qu¶n  hoÆc   û     U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  Õu  µdoanh    ph (n l   nghiÖp  a   ¬ng) ®Ó   ®Þ ph   tæng  îp h  b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.    t  ph §èi víic¸c dù  ®ang        ¸n  cho  vay  ë  d dang, do    nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  dÉn  n   ®Õ kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, doanh    nghiÖp  a  ã  ch c c¸c  Ön  bi ph¸p  ¾c  kh phôc,c¸c ng©n  µng  îc phÐp  ¹m  êi®×nh     h ®  t th   chØ  cho vay.ViÖc  nh    ®× chØ   cho vay ph¶ith«ng  cho    b¸o  doanh  nghiÖp  ýdo  µ  êigian cô  Ó  ng  êi l   v th     th ®å th   b¸o    c¸o ngay  n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  é  ®Õ B K ho v§ t  h Nh n     B chñ qu¶n  hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  Õu  µ doanh    ph (n l  nghiÖp  ®Þa  ¬ng) xiný  Õn  µ  ph     ki v chØ  îcthùc hiÖn  ®    cho vay  Õp khicã    ti     v¨n b¶n  chØ   ®¹o  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc.Trêng  îp  nguyªn  ©n   ñ  c Th ®è Ng h Nh n   h do  nh ch quan  Ò   Ýa  v ph kh¸ch hµng    ©n  µng    c¸c Ng h ph¶ichÊ m     Öc    døt vi cho  vay  µ    v ¸p dông    Ön  c¸cbi ph¸p thu håinîtr ch¹n.         í  c) §èivíic¸c kho¶n         cho  vay theo  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, quy ®Þ c Th t   ph   c¸cng©n  µng  ùc hiÖn  ng    h th   ®ó theo c¸cquy  nh     ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh,trong    h     tr ng  îp ph¸tsinh víng m ¾ c   c¸o vÒ   èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt ê h        b¸o    Th ®è Ng h Nh n     Nam  xem   Ðt,xö  ý. x l 3. C¸c  ©n   µng  y  ¹nh    Ng h ®È m huy  ng  µ  Ëp  ®é v t trung nguån  èn  u       v ®Ç t cho    ù  cã  Öu  c¸c d ¸n  hi qu¶, thùc  Ön    ôc    hi c¸c m tiªu,c¸c ch¬ng  ×nh     tr kinh tÕ    quan  äng cña  µ   íc,tr¸nh®Ç u    µn    Ð m   Öu  tr   Nh n     td tr¶ik , hi qu¶,chó  äng ®Ç u      tr   t ph¸t tr Ón    i n«ng, l©m,   nghiÖp, s¶n  Êt    ng   xu c¸c  Æt   µng  ã    Þ  Êt m h c gi¸ tr xu   khÈu, ph¸ttr Ón kinh tÕ     i     n«ng  th«n.. thùc hiÖn  ètc¸cch¬ng  ×nh chØ  nh     .   t    tr   ®Þ cña  Ýnh  ñ: cho  Ch ph   vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  ¬n  sè    ¹n  c b∙o  5, h h¸n,cho  é    h nghÌo vµ    sinhviªnvay..    . 4. C¸c  ©n   µng  Ön  µn  µ  ¾p   Õp  ¹ ®éi  ò    Ng h ki to v s x li  ng c¸n  é  Ýn  ông  bt d theo  íng  ùa chän  µ  è  Ý nh÷ng  h l  v b tr   c¸n  é  ã  ×nh    b c tr ®é chuyªn  m«n, trung  thùc vµ  ©m  Õt  íi µnh,víi  t huy v   ng    c«ng  Öc  Ýn  ông.Bè  Ý(tõng lo¹     é  vi t d   tr     i c¸n b ) thÝch  îp,®èi víi ÷ng    é  h      nh c¸n b kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng  ¶m   Ö m  ® nhi c«ng  Öc  ×  vi th bè  Ý c«ng    tr   t¸ckh¸c,n Õu  ã    c khuyÕt ®iÓ m   ×  ú møc      ¹m    ö  ý   th tu   ®é viph ®Ó x l   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Nh»m   ©ng  lu   n cao n¨ng  ùc c«ng    ña    é, l  t¸cc c¸n b   Häc  Ön  ©n  µng  ã  Õ   ¹ch tæ  vi Ng h c k ho   chøc  êng  th xuyªn c¸clíp®µo  ¹ochuyªn      t    s©u  Ò   ü  v k n¨ng  ¸nh    Èm  nh  µ  ® gi¸,th ®Þ v cho  vay theo  ù    éi  d ¸n.N dung  o   ®µ t¹oph¶iphïhîp víi i t ng häc             î   ®è viªn,  quy  ×nh thÈm  nh  ù        tr   ®Þ d ¸n ë c¸cquy    m« kh¸cnhau.   Vô     Tæ chøc    é  o  ¹oNg ©n   µng  µ   íccïng Ng ©n   µng  ¹i c¸n b ®µ t   h Nh n     h Ngo   th ng  Öt  ¬ Vi Nam,  ©n   µng  Çu    vµ  Ng h § t Ph¸t tr Ón  Öt    i Vi Nam   kh¶o    ©y  s¸t,x dùng    tr Ón khaithÝ  iÓ m   Ò     Èn      é  Ýn  ông  µ  Õn  ®Ò ¸n  i     ® v tiªuchu ho¸ c¸n b t d v ti hµnh  Ëp  Ên  t hu nghiÖp  ô, kiÓm       ¹ch,®¸nh    v  tras¸th   gi¸n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   tõng lo¹ c¸n bé  Ýn  ông  µm  ¬  ë  è  Ý®óng  êi,®óng  Öc;trong khu«n   i td   l c s b tr   ng   vi     khæ       ®Ò ¸n,c¸n  é  Ýn  ông  îc ph©n  µnh    ã m   Ýnh: C¸n  é  Ýn  bt d ®  th c¸c nh ch   bt dông  ¶m   Öm   ® nhi cho  vay  ù  quy    ín,võa  µ  á, c¸c dù    ¬ng  d ¸n  m« l   v nh     ¸n,ch tr×nh chØ  nh  ña  Ýnh  ñ,hé    ®Þ c Ch ph   s¶n  Êt,cho  xu   vay  Ç m   è.§ång  êi  ô   c c  th , V Tæ  chøc    é  µ  o  ¹otiÕn hµnh  c¸n b v ®µ t     nghiªncøu    Êt c¸c bé, ngµnh  ªn   ®Ò xu       li   quan  ã  Õ    ¬ng  ïhîp víi c ch ®é l ph       c«ng  Öc  µ  vi v tr¸chnhiÖ m  õng lo¹ c¸n bé  Ýn    t  i t   dông. ViÖc  Õn  µnh  Ý  iÓ m   ¾t  u   õ 01/10/1998  µ  ¬  Õt  íc ngµy    ti h th ® b ®Ç t   v s k tr   31/03/1999.Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  µy  Ïtr Ón khai¸p dông  n s  i      cho    ©n  µng  c¸c ng h kh¸c.
  4. 4 C¸n  é  Ýn  ông  bt d ph¶ichÊp  µnh  y         h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v thÓ  Ö  Ýn  ông  ¾n  ¹n,trung vµ  µih¹n  ña  èng  c  ©n   µng  µ   lt d ng h    d   c Th ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µ    b¶n  íng  Én      v c¸c v¨n  h d nghiÖp  ô  ô  Ó  ña  ñ   Þch  éi v c th c Ch T H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   ®è c¸c Ng h th m  hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón.  i 5. T¨ng  êng    c c«ng    t¸cthanh    Óm    Óm    êng  tra,ki tra,ki so¸tth xuyªn ®èi víi      ho¹t®éng  Ýn  ông. ViÖc  Óm     µy  µ tr¸chnhiÖm   ña  Óm     éibé    td   ki tran l     c ki so¸tn   m çi tæ    chøc  Ýn  ông.Tõng  ©n  µng  ã  Õ   ¹ch t¨ngcêng  vÒ   è îng, td   Ng h c k ho     c¶  s l   chÊtl ng ®éi ngò  Óm    éibé.  î     ki so¸tn   Thanh    ©n   µng  µ   íctËp  traNg h Nh n   trung m ét  è    é    s c¸n b thanh      ã  traviªnc kinh nghiÖ m  Ò     v c«ng    Ýn  ông  ¹ chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  ©n   t¸ct d ti     Ng h Nh n   Ng hµng  Trung  ng, thµnh  Ëp  ®oµn  Óm     Êt l ng  Ýn  ông  ¹    ¬  l 6  ki trach  î t d t i tØnh  c¸c C Ç n   ¬, §ång  Th   Nai,B×nh  Þnh, § ¾c  ¾c,  µ   ©y  µ  ¹ng  ¬n  ®èivíitÊt   §   L HT vL S (      c¶    c¸c NHTM   èc  qu doanh,Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Òn,Ng ©n  µng  ¬ng   i   h th m¹i cæ   Çn    a   µn).Thêi gian  iÓn khai tõ ngµy    ph trªn ®Þ b     tr      01/10/1998  n   ®Õ 31/03/1999. 6.Thñ  ëng    ô, Côc  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,    tr c¸cV   thu   h Nh n     Gi¸m  c  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   ícc¸c tØnh,thµnh  è,Chñ   Þch  éi ®ång    Ng h Nh n       ph   t H  qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u    ®è c¸c ng h th m  h ®Ç t vµ Ph¸ttr Ón cã    i   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn    h  v tæ  th   nghiªm  óc ChØ   t  thÞ  µy. n Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, cã  tr th     ph¸tsinh víng  ¾ c,    n  Þ      m c¸c ®¬ v b¸o    c¸o Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     xem  Ðt vµ    Õt. x   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2