Chỉ thị 17/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
5
download

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 17/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 17/2009/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2009 CH THN V VI C T CH C CHU N BN VÀ TH C HÀNH DI N T P PHÒNG CH NG L T, BÃO - TÌM KI M C U N N NĂM 2009 C A THÀNH PH H CHÍ MINH (Ký hi u LB.09) Trong nh ng năm qua tình hình th i ti t, thiên tai di n bi n b t thư ng và ngày càng ph c t p, m t các cơn bão l n trên bi n ông b vào nư c ta ngày càng nhi u, m c tàn phá l n, l i h u qu r t n ng n . c bi t là cơn bão s 5 x y ra ngày 02 tháng 11 năm 1997 và cơn bão s 9 x y ra ngày 05 tháng 12 năm 2006, ngoài ra hàng năm do nh hư ng c a bão, áp th p nhi t i gây ra mưa to trên di n r ng, m c nư c và tri u cư ng dâng cao làm ng p l t, s t l m t s khu v c ã gây thi t h i l n v tài s n c a Nhà nư c và nhân dân trên a bàn m t s qu n - huy n c a Thành ph . Nhi u năm qua v i tinh th n tích c c ch ng y ban nhân dân thành ph ã k p th i ch o các S , Ban, Ngành, oàn th và các a phương, làm t t công tác chuNn b l c lư ng, phương ti n, v t ch t k p th i giúp nhân dân phòng, tránh, sơ tán và kh c ph c h u qu nên ã h n ch n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra. Trư c d báo tình hình thiên tai trong năm 2009 và nh ng năm ti p theo s có nh ng di n bi n ph c t p khó lư ng. ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình hành ng th c hi n chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a Thành ph ; trong ó công tác di n t p PCLB - TKCN là m t nhi m v h t s c quan tr ng nh m nâng cao trách nhi m, năng l c i u hành, ch huy, th c hi n phòng ch ng, ng phó v i l t bão, thiên tai có hi u qu , góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . y ban nhân dân thành ph ch th v vi c t ch c chuNn b và th c hành di n t p Phòng, ch ng l t, bão - tìm ki m c u n n trên a bàn thành ph H Chí Minh năm 2009 như sau. 1. Giao cho Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão Thành ph ch trì, ph i h p v i B Ch huy quân s , B Ch huy B i Biên phòng, S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy, Công an thành ph và các S , Ban, Ngành, oàn th liên quan chuNn b k ho ch, hư ng d n chương trình n i dung di n t p phòng, ch ng, kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n; tr c ti p giúp y ban nhân dân thành ph làm công tác lãnh o, ch o t ch c, i u hành toàn b quá trình chuNn b , th c hành và t ng k t di n t p.
  2. Ph i h p cùng S Tài chính, S K ho ch và u tư, B Ch huy Quân s thành ph tính toán xu t y ban nhân dân thành ph duy t kinh phí mua s m trang thi t b và b o m cho di n t p. 2. B Ch huy Quân s thành ph ch trì, ph i h p, t ch c t p hu n, hu n luy n cho các thành ph n, l c lư ng tham gia di n t p. C thành viên tham gia Ban ch o, t n i dung, b ph n o di n di n t p c a Thành ph , xây d ng n i dung chương trình và toàn b h th ng văn ki n giúp Ban ch o làm t t công tác chuNn b và t ch c th c hành di n t p. Ch o cơ quan quân s qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n tham mưu cho c p y, chính quy n a phương th c hi n nhi m v di n t p theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 3. Công an thành ph ph i h p ch t ch v i B Ch huy quân s , B Ch huy B i Biên phòng, các S , Ban, Ngành, oàn th thành ph giúp Ban ch o di n t p xây d ng văn ki n, phương án di n t p. C thành viên tham gia Ban ch o, t n i dung, o di n, hu n luy n di n t p c a thành ph , ch o l c lư ng công an qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n làm t t công tác chuNn b và th c hành di n t p theo k ho ch. 4. B Ch huy B i Biên phòng ph i h p ch t ch v i B Ch huy quân s , Công an thành ph và các S , Ban, Ngành, oàn th giúp Ban ch o di n t p xây d ng văn ki n, phương án di n t p theo k ho ch. C thành viên tham gia Ban ch o, t n i dung, o di n, hu n luy n c a thành ph , ch o cơ quan, H i i, n biên phòng làm t t công tác chuNn b và th c hành di n t p theo k ho ch. 5. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ch trì, ph i h p B Ch huy quân s thành ph , t ch c t p hu n, hu n luy n cho l c lư ng thu c quy n tham gia di n t p. - C thành viên tham gia Ban ch o, t n i dung, o di n, hu n luy n c a Thành ph xây d ng n i dung chương trình và toàn b h th ng văn ki n giúp Ban ch o làm t t công tác chuNn b và t ch c th c hành di n t p. - T ch c hu n luy n l c lư ng và ph i h p v i B Ch huy quân s , Công an thành ph x trí tình hu ng c u h - c u n n. 6. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p, t ch c t p hu n, hu n luy n cho các thành ph n, l c lư ng tham gia di n t p. - C thành viên tham gia Ban ch o, t n i dung, o di n c a Thành ph xây d ng n i dung chương trình và toàn b h th ng văn ki n giúp Ban ch o làm t t công tác chuNn b và t ch c th c hành di n t p. - Ch trì ph i h p xu t b o m các trang thi t b phương ti n và th c hành di n t p tình hu ng b o m an toàn cho tàu thuy n và ngư dân ho t ng trên bi n.
  3. 7. S Y t ch trì, ph i h p v i các l c lư ng có liên quan chuNn b n i dung và th c hành di n t p liên quan n tình hu ng c u ch a ngư i b n n trong thiên tai, th m h a. 8. Các S , Ngành có liên quan theo ch c năng, nhi m v ch ng ph i h p ch t ch v i Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph , B Ch huy quân s thành ph , B Ch huy B i Biên Phòng, Công an thành ph , S C nh sát phòng cháy và ch a cháy thành ph và các l c lư ng có liên quan th c hi n t t công tác chuNn b và th c hành di n t p theo n i dung c a ơn v ã ư c phân công; ng th i ch u trách nhi m ch o, hư ng d n các Ban, Ngành c a qu n - huy n th c hi n t t các yêu c u nhi m v di n t p theo chuyên ngành. 9. Qu n 7, huy n Nhà Bè, huy n C n Gi là các a phương i m tham gia di n t p cùng v i thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n c n làm t t các m t công tác t ch c chuNn b b o m t k t qu cao. Các qu n - huy n còn l i t xây d ng k ho ch, xác nh n i dung và t ch c di n t p trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009, báo cáo v y ban nhân dân thành ph thông qua Ban Ch o di n t p phân công các thành viên ph trách qu n - huy n theo dõi và ch o. 10. Công tác b o m. - S Tài chính, S K ho ch và u tư ch u trách nhi m xu t b o m ngân sách cho di n t p và hư ng d n, ki m soát s d ng hi u qu , ti t ki m. - S Y t , S Giao thông v n t i, S Thông tin và Truy n thông, Công ty i n l c, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy, S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph , Bưu i n thành ph , L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , ài Khí tư ng th y văn khu v c Nam b th c hi n t t các m t b o m v nhân l c, phương ti n k thu t ph c v tr c ti p cho quá trình chuNn b và th c hành di n t p. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân huy n C n Gi t o i u ki n thu n l i cho vi c b trí, tri n khai khu v c di n t p th c binh. - Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph ch trì, ph i h p v i B Ch huy Quân s thành ph , y ban nhân dân huy n C n Gi làm t t công tác b o m ăn, ngh , i l i c a khách tham quan. - Công an thành ph ch trì và ph i h p v i l c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , B Ch huy Quân s thành ph xây d ng k ho ch b o v an toàn và b o m giao thông các khu v c di n t p. - S Thông tin và Truy n thông: + Ch o ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các b ph n có liên quan b o m truy n thanh, truy n hình tr c ti p (t S Ch huy di n t p ra H i trư ng tham quan) ph c v cho i bi u tham quan các phiên h p v n hành cơ ch c a Ban Ch o và th c binh ngoài th c a.
  4. + Ch o các tr m ti p sóng vi n thông b o m thông tin liên l c thông su t trong m i tình hu ng (chú ý trư ng h p sóng vi n thông liên l c không có ph i dùng b àm). - S Văn hóa, Th thao và Du l ch: + Ch o qu n - huy n ki m tra công tác th c hi n các panô, áp phích, bi n qu ng cáo úng k thu t, b o m an toàn khi có bão, l c xoáy, gió gi t. + Xây d ng khán ài tham quan, che r p, âm thanh - ánh sáng ph c v trong su t quá trình di n t p. Căn c tình hình c th , y ban nhân dân thành ph s ch o, i u ng l c lư ng, phương ti n c a m t s S - Ngành ph c v cho cu c di n t p. 11. Sau khi k t thúc di n t p các S , Ban, Ngành và các a phương t ch c rút kinh nghi m, t ng h p, ánh giá báo cáo k t qu di n t p làm cơ s ph c v Ban Ch o di n t p t ng k t rút kinh nghi m ch o các cu c di n t p ti p theo. Nh n ư c Ch th này, yêu c u lãnh o các ơn v , S - Ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n tri n khai th c hi n nghiêm túc. M i công tác chuNn b di n t p ph i hoàn thành trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009, s n sàng tham gia di n t p vào trung tu n tháng 11 năm 2009; Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão thành ph ph i h p ch t ch v i B Ch huy Quân s , B Ch huy B i Biên Phòng, Công an thành ph , S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy Thành ph và các S , Ban, Ngành theo dõi n m ch c ti n chuNn b , th c hành di n t p và các v n phát sinh, k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph (thông qua Ban Ch o di n t p) ch o x lý. Giao cho Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph xây d ng k ho ch chi ti t t ch c tri n khai th c hi n Ch th này; t ng h p báo cáo v i y ban nhân dân thành ph theo quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản