Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/08/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  19/2001/CT­T T g   n g µ y  28 th¸ng  8 n¨ m   2001 V Ò  vi Ö c  æ  ch øc  th ù c hi Ö n   t N g h Þ  q u y Õ t s è  09/2001/N Q­C P   g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001  n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  t¨ng c ê n g  thu h ó t  µ  n © n g   o  v ca hi Ö u  q u ¶  ® Ç u  t trù c ti Õ p n íc n g o µ i  êi ú  2001 ­ 2005 th  k Nh»m   ùc  Ön  th hi NghÞ   Õt  è  quy s 09/2001/NQ­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 28  8  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò     êng    ót vµ  ©ng  c Ch ph v t¨ngc thu h   n cao  Öu  hi qu¶  u    ùc ®Ç ttr   tiÕp  íc ngoµithêikú  n      2001    ­ 2005, Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph chØ  Þ    é,  ¬  th c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  y  thu Ch ph v ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ (sau  y  äilµc¸c Bé   µ  û   ®© g       v U ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh)thùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×x©y  ùng    Ò       K ho   § tch tr   d c¸c§ ¸n sau: ­ § Ò   x©y  ùng, hoµn  Ön        ¸n  d   thi c¸c v¨n b¶n ph¸p  ËtvÒ   u     ùctiÕp lu   ®Ç t tr     nícngoµitheo  íng t¹olËp m ét  Æt       h     m b»ng  ph¸p lývµ  Ýnh      ch s¸ch chñ  Õu  i   y ®è   víi u     ®Ç ttrong nícvµ  u    ùctiÕp nícngoµi;     ®Ç ttr      ­ Danh  ôc   ù  quèc  m d ¸n  gia kªu  äi ®Ç u    trùc tiÕp  íc ngoµi thêikú  g  t   n     2001   ­2005.  Trong n¨m 2001, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ×nh  Ýnh  ñ  µ  ñ  íng   K ho v§ t tr Ch ph v Th t   ChÝnh  ñ: ph ­ § Ò   m ë   éng  Ünh  ùc  hót ®Ç u    ùctiÕp  íc ngoµi;thÝ  iÓ m     ¸n  r l v thu    t tr   n    ® thùc  Ön  Öc  hi vi chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  u    trùc tiÕp  íc ngoµi sang  ®Ç t   n    ho¹t®éng    theo  ×nh  h thøc c«ng      Çn; söa  æi  ét  è  ty cæ ph   ® m s quy  nh    ®Þ ®Ó ®Èy  nhanh  Öc  ×nh  µnh,tr Ónkhaidù    vi h th  i     ¸n BOT; ­ NghÞ   nh  öa  æi, bæ     ®Þ s®   sung NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng 4  ng 24    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch Khu  c«ng nghiÖp, Khu  Õ     ch xuÊt,Khu    c«ng  Ö   ngh cao; ­ Quy  Õ   èi hîp    ch ph   trong qu¶n  ýho¹t®éng  u     ùc tiÕp  íc ngoµi,   l    ®Ç t tr   n    trong ®ã   ã  Öc  µnh  Ëp  c«ng    ªnngµnh  µ    ã  Ö   èng  Êtc¶    c vi th l tæ  t¸cli   r so¸tc h th t  c¸c  Êy  Ðp,  gi ph quy  nh   ªnquan  n   u    trùc tiÕp  íc ngoµi,b∙ibá  ®Þ li   ®Õ ®Ç t   n     nh÷ng  Êy phÐp, quy  nh  gi     ®Þ kh«ng  Çn  Õtvµ  ©y  ùng  ¬  Õ   c thi   x d c ch qu¶n  ývµ  l  tæ chøc  qu¶n  ým ét  öa,m ét  u   èi    l  c  ®Ç m ë Trung  ng  µ  a  ¬ng. ¬ v ®Þ ph 2. Bé   ¬ng  ¹iban  µnh    Th m  h quy  nh  Ò   u    ùctiÕp nícngoµitrong ®Þ v ®Ç ttr          lÜnh  ùc  Þch  ô  Ëp  Èu, dÞch  ô  ©n  èi trong  íc theo    Çn  vd v nh kh   v ph ph   n  tinh th NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam;  ×nh Thñ íng ®Þ chiti     Lu   tn    i Vi   tr   t  ChÝnh  ñ  Ò   thu  Ñp  ph § ¸n  h danh  ôc  µng  m h ho¸ kh«ng  éc  i  îng  thu ®è t doanh  nghiÖp  u    ùctiÕp nícngoµimua    ÊtkhÈu. ®Ç ttr        ®Ó xu     3. Bé  ©y  ùng  ×nh Ch Ýnh  ñ       X d tr   ph ®Ò ¸n NghÞ   nh  öa  æi,bæ   ®Þ s®   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy  th¸ng 7  ng 05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn   c Ch ph v quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  µ  h nh ë v quy sd ®Ê ë t i th v NghÞ   nh  è  ® ®Þ s 61/CP  ngµy  th¸ng7  05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  .   nh ë  
  2. 2 4.  é   B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Bé     v § t   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé  tr   Lao ®éng  ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi híng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè   h 06/2000/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  îp    c Ch ph v vi h t¸c ®Ç u    íinícngoµitrong lÜnh  ùc  tv         v kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹o,nghiªn ch b    ®µ t     cøu khoa  äc. h 5. Ban  Ët    Ýnh  ñ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     iÒu    V gi¸Ch ph tr   t  ph § ¸n ® chØnh  gi¸,phÝ     èng  Êt  ét  Æt     ®Ó th nh m m b»ng chung cho  u    trong  íc vµ  íc ®Ç t n  n  ngoµi;c«ng  è  ÷ng  ¹ gi¸, Ý  ã  Ó    ông  èng  Êt ngay    b nh lo i     ph c th ¸p d th nh   trong n¨m    2001.  6. Tæng     c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   µn  µnh  íc th¸ng 6  ty §i l     ho th tr     n¨m  2002  viÖc  µn      ho tr¶c¸c doanh  nghiÖp  u     ùc tiÕp  íc ngoµi sè  èn  îp  ®Ç t tr   n    v h thøc,   thùc  Õ  µ    t v c¸c doanh  nghiÖp  µy  ∙  á  ®Ó   ©y  ùng  n ® b ra  x d c«ng  ×nh  iÖn  tr ® ngoµihµng  µo.   r 7.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam:    h Nh n     ­ X ©y  ùng  Ò         d § ¸n c¶ic¸ch chÝnh    s¸ch tiÒn tÖ  ªnquan  n   ¹t®éng      li   ®Õ ho   ®Ç u    ùctiÕp nícngoµi; ttr        ­ Ban  µnh    h trong n¨m    2001    c¸c quy  nh  íng dÉn    ®Þ h  c¸c NghÞ   nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  Ò   ph v b¶o  ¶m   ® vay  èn,cÇ m   è, thÕ  Êp, b¶o    i víidoanh  v  c  ch   l∙nh®è     nghiÖp  u    trùc Õp níc  ®Ç t  ti ngoµi nh»m  thùc  ù t¹o thuËn  î    s   l i®Ó doanh  nghiÖp  u    ùctiÕp nícngoµivay  Ýn  ông  ¹    chøc  Ýn  ông  ¹t ®Ç ttr        td t i tæ  c¸c td ho   ®éng  ¹ ViÖtNam; t i   ­ X ©y  ùng  Ò   vÒ     d § ¸n  kh¶  n¨ng  µ  iÒu  Ön  v® ki cho  Ðp  ét  è  ph m s doanh  nghiÖp  u    ùctiÕp nícngoµi® îcthÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹ ®Ç ttr         ch gi¸tr   sd ®Ê t   i tæ chøc  Ýn  ông  ¹t®éng    ícngoµi. td ho   ën     8.Bé  µichÝnh:   T    ­ X ©y  ùng  Ò         d § ¸n c¶ic¸ch h Ö   èng  Õ  ªnquan  n   ¹t®éng  u     th thu li   ®Õ ho   ®Ç ttrùctiÕp nícngoµi;         ­ Ban  µnh    h trong n¨m 2001  Ýnh  ch s¸ch khuyÕn  Ých  ¹t®éng  ña  kh ho   c c¸cquü  u    ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam,  µ    ®Ç tn      t i   v quy  nh  Ò   Öc    ®Þ v vi kª khai  nép  Õ  µ    vµo  Õt  thu v c¨n cø  k qu¶  Óm      Õt to¸nthuÕ. ki to¸n®Ó quy     9. Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µn  µnh    c § ch ho th trong n¨m    2001  Öc  íng dÉn  Êp  vi h   c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    c¸c doanh  nghiÖp trong Khu    c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt;x©y  ùng  Ò       ch xu   d § ¸n nghiªncøu    cho  Ðp   ©n  îcthÝ  ph tnh ®  ®iÓ m  cho  µ  u    ùctiÕp nícngoµithuªl¹ ®Êt;híng dÉn  Öc  ö  ý®èi nh ®Ç ttr           i     vi x l     víi®Êt  ãp  èn  ªndoanh    g v li   trong  êng  îp  tr h ph¸  s¶n, gi¶ithÓ     hoÆc  chuyÓn  ® æi  ×nh  h thøc ®Ç u  .   t  10. Bé       T ph¸p  ban  µnh  h trong n¨m    2001    b¶n  íng  Én  ¨ng  ý  c¸c v¨n  h d ® k giao dÞch  ã    c b¶o  ¶m   µ  ©y  ùng  ¬  ® vx d c quan  èc    ¨ng  ý    qu gia ® k c¸c giao dÞch    cã b¶o  ¶m;  ñ  ×viÖc  µ   c¸c v¨n b¶n,quy  nh  ªnquan  n   u   ® ch tr   r so¸t        ®Þ li   ®Õ ®Ç t ùc tiÕp  íc ngoµi do    é,  y   tr   n    c¸c B ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh ban  µnh    h ®Ó kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ngchång  Ðo, m © u   Én  ÷a c¸cv¨n b¶n,quy  nh  µ  ph t tr   ch   thu gi         ®Þ v ®Ó   ¹ bá    lo i c¸cquy  nh    ®Þ kh«ng  ïhîp. ph  
  3. 3 11. C¸c  é, Uû     B   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ©y  ùng  xd danh  ôc  ù  kªu m d ¸n    gäi®Ç u    ùctiÕp nícngoµicña  é, ngµnh  µ  a  ¬ng,thèng  Êt víi é    ttr        B  v ®Þ ph   nh     B K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ho   § tv c«ng  è trong n¨m  b    2001  µm  ¬  ë  l c s cho  Öc  Ën  ng  vi v ®é xóc  Õn  u  ; ®¬n  ti ®Ç t  gi¶n ho¸ vµ      c«ng  è  b c«ng  khaic¸c thñ  ôc hµnh  Ýnh      t  ch li   ªnquan  n   u    ùctiÕp nícngoµi. ®Õ ®Ç ttr      12. C¸c  é, ngµnh    B  kinh tÕ  ü  Ëtx©y  ùng, ®iÒu    k thu   d   chØnh  µ  v c«ng  è  b quy  ¹ch  µnh  µ    ho ng v c¸c s¶n  È m   ñ  Õu  ph ch y trong  th¸ng ®Ç u   6    n¨m 2002;  trong ®ã   ù  Õn  â  ån  èn    d ki r ngu v trong níc,vèn     ODA,  èn  u    ùctiÕp  íc v ®Ç t tr   n  ngoµilµm  ¬  ë    c s cho  Öc    nh  ñ  ¬ng  u  . vi x¸c®Þ ch tr ®Ç t 13.C¸c  ¬    c quan  Êp  Êy  Ðp  u    êng  c Gi ph ®Ç tth xuyªn rµ so¸t, ©n  ¹ c¸c     ph lo i     dù  ®Ç u    ùctiÕp  íc ngoµi ®∙  îc cÊp  Ðp  u      Þp  êith¸o gì ¸n  t tr   n   ®  ph ®Ç t ®Ó k th       khã kh¨n,hç  î ù    ím  i  µo  ¹t®éng  µ    tr  ¸n s ® v ho   d v kinhdoanh  ã  Öu    c hi qu¶. §èivíi   ù    a  iÓn khaisong  Ðt thÊy  ã      d ¸n ch tr   c¸c   x  c kh¶  n¨ng  µ  iÒu  Ön  v® ki thùc hiÖn,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi   é, ngµnh  µ  û       K ho   § tph       B   c¸c v U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh  ªnquan  ñ  ng    æi  íichñ  u      óc ®Èy  Öc  li   ch ®é trao ® v  ®Ç t ®Ó th   vi thùc hiÖn    trong m ét    kho¶ng  êigian nhÊt ®Þnh  µ    Õt    íng m ¾ c,  th       v gi¶iquy c¸cv   kÓ   viÖc  iÒu  c¶  ® chØnh  ôc    µ  m tiªuv quy    ¹t®éng  ña  ù  m« ho   c d ¸n. 14. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé     K ho v§ t  C«ng  nghiÖp, Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t  tr Ónn«ng  i  th«n,Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phèi hîp    chÆt  Ï víiBé   ¹igiao,Bé   ¬ng  ¹i vµ    ¬  ch     Ngo     Th m   c¸c c quan  ªnquan  li   kh¸c x©y  ùng  µ  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh vËn  ng  óc  Õn ®Ç u    µng    d v th   c¸c ch tr   ®é x ti   th n¨m, tæ    chøc  ètviÖc  t  tuyªn truyÒn  Ò   u    ùctiÕp nícngoµi,nghiªncøu    v ®Ç t tr          c¸c ®èi    u    ùc tiÕp  íc ngoµi vµ    t¸c®Ç t tr   n    ph¸p  ËtchÝnh  lu   s¸ch vÒ   u    ùc   ®Ç t tr   tiÕp  ícngoµicña    íctrong khu  ùc;bè  Ý c¸n bé  µm  n    c¸c n     v   tr     l c«ng    óc  Õn  t¸cx ti ®Ç u        a  µn  äng ®iÓ m     ícngoµi. të c¸c®Þ b tr   ën   Bé  µichÝnh  è  Ýkinh phÝ  T  b tr     cho  ¹t®éng  óc  Õn ®Ç u    ho   x ti   ttrong ng©n    s¸ch chith ng      ê xuyªn hµng    n¨m  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng. c c¸cB     ph 15. Trong    n¨m 2001, Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ©y  ùng  b Ch ph x d Quy  chÕ     é  Öt Nam   c¸n b Vi   tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ vµ  tr   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  li   ªndoanh; Bé     Gi¸o dôc  µ  µo  ¹ochñ  ×x©y  ùng  Ò   tæ    v § t  tr   d § ¸n  chøc  o  ¹o ®µ t   c¸n bé  µm    l c«ng    u    ùctiÕp nícngoµi;Bé   t¸c®Ç t tr        Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éichñ  ×x©y  ùng  Ò     o  ¹onghÒ   h  tr   d § ¸n ®µ t   cho    c¸cdoanh nghiÖp  u    ùc ®Ç ttr   tiÕp nícngoµi.    16. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èihîp víi   K ho v§ tph       V¨n phßng  Ýnh  ñ  Þu  Ch ph ch tr¸ch   nhiÖ m theo dâitæng  îp viÖc  ùc hiÖn     h  th   NghÞ   Õt cña  Ýnh  ñ  µ  quy   Ch ph v ChØ   thÞ  µy    Þp  êib¸o  n ®Ó k th   c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ      li   Th t Ch ph c¸c ®Ò ¸n  ªnquan  n   ®Õ viÖc  iÓnkhaiChØ   Þ  µy. tr     th n 17.C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  chøc  ùc  Ön  ¬ tæ  th hi nghiªm  chØnh,  y     ®Ç ®ñ ChØ   Þ  µy. Trêng  th n   hîp ph¸tsinh nh÷ng  Ên    îtqu¸ thÈm  Òn  Çn  c¸o Thñ íng Ch Ýnh       v ®Ò v     quy c b¸o    t  phñ xem   Ðt,cho    Õn  x  ý ki chØ  o    ùc hiÖn. ®¹ ®Ó th  
Đồng bộ tài khoản