Chỉ thị 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
122
lượt xem
34
download

Chỉ thị 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 19/2004/CT­TTg  n g µ y   0 1   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   m é t   s è   g i ¶ i   p h ¸ p   p h ¸ t   t r i Ó n  ngµnh chÕ biÕn gçvµ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n nh­ ng do thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt   vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç, sù quan t©m chØ ®¹o ®iÒu hµnh   cña   c¸c   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng,   sù   nç   lùc   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   trong   viÖc   s¶n   xuÊt   vµ   t×m   kiÕm   thÞ   trêng   xuÊt   khÈu, c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu s¶n   phÈm gç níc ta ®∙ cã bíc ph¸t triÓn míi; v¬n lªn thµnh  mét ngµnh hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¸ng kÓ (n¨m 2003   ®¹t trªn 560 triÖu USD), víi tèc ®é t¨ng trëng cao (n¨m   2003 kho¶ng 30%); gãp phÇn t¹o viÖc lµm, thu nhËp cho ng­ êi lao ®éng, tiªu thô s¶n phÈm cho nghÒ rõng.  Tuy vËy, ngµnh chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n phÈm gç níc ta  vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ: cung cÊp nguyªn liÖu trong níc cha  æn ®Þnh,  míi ®¸p øng ®îc ë møc ®é thÊp c¶ vÒ sè lîng vµ  chÊt lîng; qui m« s¶n xuÊt, chÕ biÕn cßn nhá, ph©n t¸n;   m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ l¹c hËu; tr×nh ®é tay nghÒ   cña   c«ng   nh©n   cßn   thÊp;   s¶n   phÈm,   mÉu   m∙   cha   ®a   d¹ng;  c«ng t¸c thÞ trêng, xóc tiÕn th¬ng m¹i, tæ chøc qu¶n lý,   ph©n c«ng, hîp t¸c trong lÜnh vùc nµy cßn yÕu; nhiÒu lµng   nghÒ truyÒn thèng vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç ®­ îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn chËm. §Ó   kh¾c  phôc   nh÷ng   tån   t¹i  nªu   trªn,   khai  th¸c   tèt   h¬n c¸c tiÒm n¨ng, lîi thÕ, thóc ®Èy ngµnh chÕ biÕn vµ  s¶n xuÊt s¶n phÈm gç ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a, phÊn ®Êu ®a  kim ng¹ch xuÊt khÈu s¶n phÈm gç n¨m 2004 lªn 750 triÖu   USD vµ n¨m 2010 ®¹t 2 tû USD, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ  c¸c Bé, ngµnh,  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè tËp  trung lµm tèt mét sè viÖc sau ®©y:  1.  Tæ chøc  s¶n xuÊt  trong  níc vµ nhËp  khÈu  ®¸p øng  kÞp   thêi   nhu   cÇu   nguyªn   liÖu   cho   c«ng  nghiÖp   chÕ   biÕn,  s¶n xuÊt s¶n phÈm gç tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. a. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ  ñy ban  nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng cã ®Êt  trång rõng:  ­   KhÈn   tr¬ng   rµ   so¸t,   hoµn   chØnh   vµ   phª   duyÖt   qui  ho¹ch trång rõng nguyªn liÖu, trong ®ã ®¶m b¶o cung cÊp  æn ®Þnh cho nhu cÇu cña c«ng nghiÖp  chÕ biÕn,  s¶n  xuÊt  s¶n phÈm gç; quy ho¹ch diÖn tÝch thÝch hîp ®Ó trång lo¹i  rõng c©y gç lín, c¸c lo¹i c©y b¶n ®Þa quÝ hiÕm, t¹o nguån 
  2. 2 gç æn ®Þnh ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng gç thñ  c«ng mü nghÖ. ­ ChØ ®¹o lùa chän c¬ cÊu c©y rõng phï hîp víi ®iÒu  kiÖn   cña   tõng   vïng,   cã   hiÖu   qu¶   kinh   tÕ,   ®¶m   b¶o   tiªu  chuÈn   nguyªn   liÖu   cho   chÕ   biÕn,   s¶n   xuÊt   s¶n   phÈm   gç;  ®ång thêi  cã biÖn  ph¸p  ®¶m b¶o ®ñ gièng  c©y l©m nghiÖp  (bao gåm c¶ nghiªn cøu, s¶n xuÊt trong níc vµ nhËp khÈu)  ®Ó cung cÊp cho trång rõng nguyªn liÖu; lµm tèt c«ng t¸c  khuyÕn l©m chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vÒ s¶n xuÊt c©y  gièng, kü thuËt trång, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng. ­   Trªn   c¬   së   qui   ho¹ch   trång   rõng   nguyªn   liÖu,   rµ  so¸t bæ sung nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a c¸c  thµnh  phÇn  kinh tÕ ®Çu t  trång rõng,  hëng lîi tõ rõng,  cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, s¶n xuÊt  s¶n phÈm gç, nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, ®Çu t,  tÝn dông, hç trî vÒ gièng c©y, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho  vïng nguyªn liÖu, khuyÕn l©m, tiªu thô s¶n phÈm.  ­ KhÈn tr¬ng s¬ kÕt viÖc thÝ ®iÓm ®Çu t s¶n xuÊt v¸n  nh©n t¹o trong níc, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t vµ  thÞ trêng tiªu thô ®Ó cã ®Þnh híng ph¸t triÓn trong nh÷ng  n¨m tíi. Trªn c¬ së ®ã cã gi¶i ph¸p ®¸p øng nhu cÇu v¸n  nh©n t¹o cho tiªu dïng trong níc vµ nguyªn liÖu cho s¶n  xuÊt s¶n phÈm gç xuÊt khÈu.  b. Bé Th¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi Bé, ngµnh liªn  quan, HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam, trªn c¬ së nhu cÇu  nhËp   khÈu   gç   nguyªn   liÖu,   híng   dÉn,   hç   trî   c¸c   doanh  nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm, lùa chän thÞ trêng nhËp khÈu;  rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc,  t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc nhËp khÈu cung cÊp ®ñ gç  nguyªn  liÖu, nhÊt  lµ gç rõng tù nhiªn  cho  s¶n  xuÊt  s¶n  phÈm gç. Nghiªm cÊm c¸c ho¹t ®éng ®Çu c¬, ®éc quyÒn, s¸ch  nhiÔu, g©y khã kh¨n trong viÖc nhËp khÈu gç nguyªn liÖu. 2.  Rµ so¸t,  söa ®æi  bæ sung  chÝnh  s¸ch  ®Ó gióp  ®ì,  t¹o   ®iÒu   kiÖn  thuËn   lîi   cho   c¸c   doanh  nghiÖp   thuéc   mäi  thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n  phÈm gç ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. a.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng qui ho¹ch, hç trî x©y dùng h¹ tÇng khu s¶n xuÊt  tËp trung, gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt cho  c¸c doanh nghiÖp, c¸c lµng nghÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc  chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n phÈm gç xuÊt khÈu. b. Bé C«ng nghiÖp chñ tr× phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam  ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, ®Þnh híng vµ tËp hîp nhu cÇu ®æi míi  thiÕt   bÞ,   c«ng   nghÖ   chÕ   biÕn   vµ   s¶n   xuÊt   s¶n   phÈm   gç;  trªn c¬ së ®ã cã chÝnh s¸ch hç trî vµ chØ ®¹o viÖc nghiªn  cøu chÕ t¹o trong níc vµ   nhËp khÈu phï hîp; t¨ng cêng 
  3. 3 hîp t¸c gi÷a ngµnh  c¬ khÝ  víi  ngµnh  chÕ biÕn,  s¶n  xuÊt  s¶n phÈm gç. c.  Bé Lao ®éng,  Th¬ng  binh  vµ X∙ héi,  chñ tr×  phèi  hîp víi Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t  triÓn n«ng  th«n  vµ HiÖp  héi   Gç   vµ   L©m   s¶n   ViÖt   Nam,  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,  thµnh  phè  x¸c  ®Þnh  nhu cÇu ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt,  thî bËc cao; rµ so¸t l¹i vµ cã chÝnh s¸ch c¶i t¹o, n©ng  cÊp c¸c c¬ së ®µo t¹o hiÖn cã g¾n víi viÖc bæ sung nhiÖm  vô ®µo t¹o vÒ chÕ biÕn s¶n xuÊt s¶n phÈm gç; xem xÐt më  thªm c¬ së ®µo t¹o míi ë mét sè ®Þa ph¬ng cã nhu cÇu bøc  xóc; tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c doanh  nghiÖp vµ lµng nghÒ. d. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, theo chøc n¨ng nhiÖm vô, chØ ®¹o thùc hiÖn  chÝnh   s¸ch   tÝn   dông   hç   trî   xuÊt   khÈu   vµ   thëng   vît   kim  ng¹ch  xuÊt  khÈu ®èi víi s¶n phÈm gç xuÊt khÈu  theo  qui  ®Þnh chung; ®Ò xuÊt hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn vµ chØ  ®¹o thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t, tÝn  dông ®èi víi s¶n xuÊt nguyªn liÖu, chÕ biÕn, s¶n xuÊt c¸c  s¶n phÈm gç.  3.   TiÕp   tôc   rµ   so¸t,   söa   ®æi   bæ   sung   kÞp   thêi   c¸c  chÝnh  s¸ch,   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   th¸o   gì   nh÷ng   víng  m¾c,  khã kh¨n ®èi víi xuÊt khÈu s¶n phÈm gç; cã híng dÉn vµ hç  trî   cÇn   thiÕt  cho  c¸c  doanh   nghiÖp   trong   viÖc  t×m  kiÕm  thÞ trêng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm gç.  Bé Th¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam tËp  trung lµm tèt mét sè viÖc:  a. Cung cÊp th«ng tin vÒ nhu cÇu nhËp khÈu s¶n phÈm  gç, c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ nhËp khÈu s¶n phÈm gç cña  mét sè níc chñ yÕu; kÞp thêi bæ sung chÝnh s¸ch, th¸o gì  nh÷ng víng m¾c, khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu  s¶n phÈm gç, nhÊt lµ c¸c thÞ trêng cã nhu cÇu lín nh B¾c  Mü, EU, NhËt B¶n, Trung Quèc vµ ASEAN. b. Trªn c¬ së c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i quèc  gia hµng n¨m, tæ chøc c¸c héi chî ®å gç quèc tÕ t¹i mét  sè thµnh phè lín trong níc, ®ång thêi lùa chän, tæ chøc,  híng dÉn c¸c doanh nghiÖp níc ta tham gia héi chî ®å gç  quèc tÕ ®îc tæ chøc ë quèc gia vµ vïng l∙nh thæ trªn thÕ  giíi ®Ó giíi thiÖu,  qu¶ng  b¸ c¸c s¶n phÈm  gç ViÖt  Nam,  chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt  khÈu; tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ míi.    c. Thèng nhÊt víi HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam ®Ó  x©y   dùng   trang   Web   tuyªn   truyÒn,   giíi  thiÖu   vÒ   c¸c   s¶n  phÈm   ®å   gç   cña   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt,  xuÊt khÈu s¶n phÈm gç cña ViÖt Nam.
  4. 4 d. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n  ViÖt Nam tham gia vµ t¨ng cêng giao lu, quan hÖ víi HiÖp  héi Gç vµ L©m s¶n trong khu vùc ASEAN vµ thÕ giíi. ®.   Xóc   tiÕn   tháa   thuËn   cÊp   ChÝnh   phñ   gi÷a   ViÖt   Nam  víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi vÒ viÖc nhËp khÈu  gç nguyªn liÖu theo h×nh thøc ®æi hµng, t¹o c¬ së ph¸p lý  cho c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn gç thùc hiÖn. 4.   Bé   trëng   c¸c   Bé:   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n,  Th¬ng m¹i, KÕ ho¹ch  vµ §Çu t, Néi  vô,  Tµi  chÝnh,  Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Lao ®éng­ Th¬ng binh vµ X∙ héi,  Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam,   Chñ   tÞch  ñy   ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh ChØ thÞ nµy. V¨n phßng ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc  thùc   hiÖn   ChØ   thÞ   nµy   vµ   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   lªn   Thñ   tíng  ChÝnh phñ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản