Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
110
lượt xem
5
download

Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. c hØ thÞ cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 21/2005/CT-TTg ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sö dông vèn nhµ níc vµ chèng l·ng phÝ, thÊt tho¸t trong ®Çu t x©y dùng Trong nh÷ng n¨m qua, nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc thùc sù ®ãng vai trß chñ ®¹o, ®Þnh híng, thu hót c¸c nguån vèn cña x· héi cho ®Çu t ph¸t triÓn ngµy cµng t¨ng. Qu¶n lý nhµ n íc vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®· cã nhiÒu tiÕn bé, ®· ph©n cÊp m¹nh h¬n cho c¸c cÊp, quy ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng x©y dùng; viÖc söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng, ®Êu thÇu ®· t¹o khung ph¸p lý hoµn thiÖn h¬n; c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph¬ng ®· chÆt chÏ vµ cô thÓ h¬n; c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, kiÓm to¸n cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c«ng t¸c gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan vµ céng ®ång ®èi víi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n bíc ®Çu ph¸t huy hiÖu qu¶, ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng yÕu kÐm, tiªu cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh, gãp phÇn h¹n chÕ vµ kh¾c phôc nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ to lín ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña toµn x· héi nãi chung vµ vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc nãi riªng cßn nhiÒu thiÕu sãt, nhîc ®iÓm. Nguyªn nh©n lµ do: quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n cha ®ång bé, chÊt lîng cha cao, thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng; t×nh tr¹ng ®Çu t dµn tr¶i, l·ng phÝ, thÊt tho¸t x¶y ra kh¸ phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, tõ quy ho¹ch, chñ tr¬ng ®Çu t, chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn ®Çu t, nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông; t×nh tr¹ng nî ®äng vèn ®Çu t x©y dùng kÐo dµi; hiÖu qu¶ ®Çu t cña mét sè dù ¸n cha cao. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nªu trªn nh»m lËp l¹i trËt tù, kû c¬ng, n©ng cao hiÖu qu¶ trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo tinh thÇn NghÞ quyÕt sè 36/2004/QH11 ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Quèc héi vÒ c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sö dông vèn Nhµ níc, NghÞ quyÕt sè 01/2005/NQ-CP ngµy 14 th¸ng 01n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi vµ ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 2005, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ®¬n vÞ m×nh, tiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ChØ thÞ sè 29/2003/CT-TTg ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ chÊn chØnh qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng b»ng nguån vèn Nhµ níc vµ ChØ thÞ sè 08/2004/CT-TTg ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt X©y dùng. §ång thêi tËp trung thùc hiÖn ngay mét sè c«ng viÖc cÊp b¸ch sau ®©y: 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c lËp, rµ so¸t, ®iÒu chØnh c¸c quy ho¹ch theo h íng ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng víi
  2. 2 quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, g¾n quy ho¹ch víi môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®¶m b¶o tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng, xo¸ bá t×nh tr¹ng khÐp kÝn, côc bé; thùc hiÖn c«ng khai trong c«ng t¸c quy ho¹ch; nghiªn cøu ®æi míi néi dung vµ ph ¬ng ph¸p lËp quy ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng vµ héi nhËp kinh tÕ; t¨ng c- êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t céng ®ång ®èi víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t theo quy ho¹ch ®îc phª duyÖt; t¨ng cêng vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c quy ho¹ch, c«ng t¸c dù b¸o vµ cung cÊp th«ng tin phôc vô c«ng t¸c quy ho¹ch; bè trÝ ®ñ vèn cho c«ng t¸c quy ho¹ch ®Ó phÊn ®Êu ®¹t tõ 70 ®Õn 80% khèi lîng quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt trªn ph¹m vi c¶ níc vµo n¨m 2010. 2. TËp trung rµ so¸t c¸c dù ¸n ®ang triÓn khai vÒ sù phï hîp víi quy ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn biÖn ph¸p xö lý nh÷ng dù ¸n kh«ng phï hîp quy ho¹ch; kh«ng triÓn khai nh÷ng dù ¸n ®Çu t kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch, kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc kh«ng s¸t víi yªu cÇu thiÕt thùc cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng; kiªn quyÕt ®×nh chØ nh÷ng dù ¸n ®ang x©y dùng dë dang nÕu thÊy kh«ng cã hiÖu qu¶. Kh«ng ghi kÕ ho¹ch ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n cha ®¶m b¶o c©n ®èi ®ñ vèn hoÆc nh÷ng dù ¸n cha ®ñ c¸c thñ tôc vÒ ®Çu t x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. 3. Bè trÝ vèn ®Çu t ph¶i tËp trung, cã träng ®iÓm, phï hîp víi kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn cña n¨m kÕ ho¹ch vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tr íc khi bè trÝ vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t míi ph¶i dµnh mét phÇn vèn ®Ó thanh to¸n nî ®äng trong x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc cña nh÷ng n¨m tríc ®èi víi c¸c dù ¸n phï hîp víi quy ho¹ch vµ ®ñ thñ tôc theo quy ®Þnh. Vèn ph©n bæ ph¶i ®îc kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ, ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, kh«ng ®Ó l·ng phÝ, thÊt tho¸t. 4. C¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. §i ®«i víi viÖc ph©n cÊp trong qu¶n lý ®Çu t x©y dùng, bæ sung c¸c chÕ tµi vÒ qu¶n lý nhµ n íc ®ñ m¹nh ®Ó t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng. Cô thÓ: §èi víi tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ vµ t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng: rµ so¸t c¸c tæ chøc t vÊn vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ t c¸ch chñ thÓ. Tæ chøc t vÊn ph¶i ho¹t ®éng ®éc lËp vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ tríc ph¸p luËt vÒ thiÕt kÕ vµ chÊt lîng c«ng t¸c t vÊn. §èi víi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t: quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t, chØ quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n khi ®· x¸c ®Þnh râ nguån vèn, ®óng quy ho¹ch, b¶o ®¶m cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh, c¸ch chøc hoÆc miÔn nhiÖm vµ båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt khi quyÕt ®Þnh nh÷ng dù ¸n ®Çu t sai, g©y l·ng phÝ tiÒn b¹c cña Nhµ níc. §èi víi chñ ®Çu t: chñ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ hiÖu qu¶, chÊt lîng vµ tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh, dù ¸n. Lùa chän gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n lµ ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc, phï hîp víi tõng lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. Khi phª duyÖt ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t ph¶i tiÕn hµnh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t, x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ biÖn
  3. 3 ph¸p xö lý cña c¸c bªn cã liªn quan tríc khi b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. KiÖn toµn, s¾p xÕp l¹i c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, kinh nghiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng, tiÕn tíi xo¸ bá c¸c ban qu¶n lý dù ¸n kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, thµnh lËp c¸c ban qu¶n lý chuyªn nghiÖp ho¹t ®éng theo m« h×nh t vÊn qu¶n lý dù ¸n. H¹n chÕ c¸c chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. §èi víi nhµ thÇu: quy ®Þnh chÆt chÏ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ chÕ tµi xö lý ®èi víi nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu, quy ®Þnh c¸c lo¹i h×nh vµ quy m« c«ng tr×nh c¸c nhµ thÇu ®îc phÐp tham gia phï hîp tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu. ChÊm døt t×nh tr¹ng nhµ thÇu nhËn thÇu b»ng mäi gi¸ hoÆc giao thÇu l¹i cho c¸c nhµ thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thi c«ng, x©y dùng c«ng tr×nh. Trêng hîp ph¸t hiÖn cã hiÖn tîng th«ng ®ång, mãc ngoÆc gi÷a chñ ®Çu t víi tæ chøc t vÊn hoÆc nhµ thÇu x©y dùng th× tuú theo møc ®é sai ph¹m ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý nh ph¹t tiÒn, kû luËt hµnh chÝnh, ph¹t kh«ng cho tham gia ho¹t ®éng x©y dùng Ýt nhÊt 2 n¨m, ®ång thêi th«ng b¸o trªn b¶n tin Th«ng tin ®Êu thÇu vµ trang th«ng tin vÒ ®Êu thÇu cña nhµ níc. 5. Rµ so¸t, bæ sung, söa ®æi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng nh»m h×nh thµnh hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, cã tÝnh ph¸p lý cao ®Ó thèng nhÊt thùc hiÖn. Bæ sung, söa ®æi quy chÕ ®Êu thÇu nh»m thiÕt lËp m«i trêng ®Êu thÇu c¹nh tranh lµnh m¹nh trong x©y dùng. ThiÕt lËp trang th«ng tin (WEB) vÒ ®Êu thÇu cña nhµ n íc vµ thùc hiÖn c«ng khai nh÷ng th«ng tin vÒ nhµ thÇu nh n¨ng lùc, kÕt qu¶ ho¹t ®éng hoÆc nh÷ng vi ph¹m vÒ quy chÕ ®Êu thÇu, vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ c¸c h×nh thøc xö lý. Nghiªn cøu, ban hµnh c¸c nguyªn t¾c, tiªu chÝ ph©n bæ vèn ®Çu t theo môc tiªu. Nghiªn cøu, hoµn chØnh c¬ chÕ vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn chèng khÐp kÝn trong ®Çu t x©y dùng, t¸ch chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc víi qu¶n lý kinh doanh trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña ho¹t ®éng x©y dùng theo híng ®Õn n¨m 2006, c¸c nhµ thÇu t vÊn ph¶i ho¹t ®éng trong m«i trêng hoµn toµn ®éc lËp vµ ph¸t huy ®îc hÕt vai trß ®éc lËp trong nhiÖm vô t vÊn, c¸c nhµ thÇu x©y dùng ph¸t huy triÖt ®Ó ® îc thÕ m¹nh cña m×nh. 6. Nghiªn cøu ®Ó tõng bíc thùc hiÖn x· héi ho¸ trong ®Çu t x©y dùng theo híng gi¶m dÇn danh môc c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n íc. Ng©n s¸ch nhµ níc chØ ®Çu t x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n theo ®óng LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng tham gia víi nhµ níc ®Çu t c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh dÞch vô nh cÊp níc, tho¸t níc, vÖ sinh m«i trêng, giao th«ng ®« thÞ: tµu ®iÖn ngÇm, «t« buýt. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t nh©n tham gia ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh trêng häc, bÖnh viÖn, trô së lµm viÖc ®Ó cho thuª. Tõ n¨m 2005 trë ®i, kh«ng ®îc ®iÒu chuyÓn c¸c dù ¸n sö dông tõ nguån vèn vay ODA sang nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ph¸t.
  4. 4 7. Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn, quy chuÈn vµ c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. Trong n¨m 2005 thùc hiÖn rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung nh÷ng tiªu chuÈn, quy chuÈn vµ c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt kh«ng cßn phï hîp; nghiªn cøu, x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nh: suÊt vèn ®Çu t x©y dùng, chØ tiªu kh¸i to¸n, gi¸ chuÈn. Hoµn thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh theo híng: Nhµ níc qu¶n lý ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, thÞ trêng quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ ®Ó phï hîp víi thùc tÕ thi c«ng x©y dùng vµ th«ng lÖ quèc tÕ, tiÕn tíi thùc hiÖn gi¸ c¶ x©y dùng theo thÞ trêng. 8. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t ®Çu t, thanh tra, kiÓm tra cña ChÝnh phñ kÕt hîp víi thanh tra chuyªn ngµnh. T¨ng cêng sù gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan ng«n luËn vµ céng ®ång ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng. Nghiªn cøu, bæ sung c¸c chÕ tµi vÒ thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ®Çu t c¸c dù ¸n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc. Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt lîng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, thµnh lËp hÖ thèng m¹ng líi kiÓm ®Þnh chÊt lîng x©y dùng trong ph¹m vi c¶ níc ®Ó qu¶n lý, kiÓm tra nh»m n©ng cao chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng x©y dùng. §Ó triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nªu trªn, Thñ t íng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn ngay c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau ®©y: a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan tiÕn hµnh rµ so¸t quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch vïng; ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c quy ho¹ch theo híng g¾n víi môc tiªu chiÕn l- îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. - Chñ tr× cïng c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh; thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ë Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng; rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng sö dông vèn nhµ níc giai ®o¹n 2001 - 2005 vÒ sù phï hîp víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, kh¶ n¨ng nguån vèn ®Çu t, thñ tôc ®Çu t vµ x©y dùng ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®Çu t dµn tr¶i, nî ®äng trong x©y dùng, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý, b¸o c¸o Thñ t- íng ChÝnh phñ tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. - Chñ tr× nghiªn cøu ®æi míi néi dung, ph ¬ng ph¸p x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh; ®æi míi c¬ chÕ ph©n bæ vèn ®Çu t theo môc tiªu, ®¶m b¶o nguyªn t¾c c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, miÒn; c¶i tiÕn c¬ cÊu vèn ®Çu t phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ; x©y dùng c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ huy ®éng c¸c nguån vèn tham gia ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tham gia ho¹t ®éng x©y dùng, thu hót vèn ®Çu t ngoµi níc. Rµ so¸t, bæ sung, söa ®æi Quy chÕ ®Êu thÇu, ®¶m b¶o c¹nh tranh lµnh m¹nh, x©y dùng vµ c«ng bè ®Þa chØ trang th«ng tin (WEB) vÒ ®Êu thÇu cña nhµ níc. - Trong quý III n¨m 2005, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoµn chØnh tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông ODA, NghÞ ®Þnh söa ®æi
  5. 5 NghÞ ®Þnh sè 77/CP ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1997 vÒ Quy chÕ ®Çu t theo h×nh thøc BOT trong níc. - Quý IV n¨m 2005, nghiªn cøu, tr×nh ChÝnh phñ ph ¬ng ¸n t¸ch chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc víi qu¶n lý kinh doanh trong tÊt c¶ c¸c kh©u qu¶n lý ®Çu t x©y dùng; x©y dùng vµ hoµn chØnh lé tr×nh cô thÓ chèng khÐp kÝn trong ®Çu t. - Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ tiªu chÝ cô thÓ nh÷ng lo¹i dù ¸n ®Çu t cÇn tr×nh Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh xÐt duyÖt vµ th«ng qua chñ tr¬ng ®Çu t theo mét quy tr×nh chÆt chÏ; ®Ò xuÊt tiªu chÝ ph©n bæ vèn, tiªu chÝ hç trî cã môc tiªu, nguyªn t¾c c©n ®èi vèn gi÷a c¸c vïng, miÒn ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a kinh tÕ vµ x· héi; gi÷a c¸c vïng ®éng lùc vµ c¸c vïng nghÌo, vïng s©u, vïng xa cho phï hîp víi thùc tÕ; thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch ph©n bæ vèn ®Çu t nhµ níc. - Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ Quy chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t b»ng vèn nhµ níc; phèi hîp víi c¸c c¬ quan cña Quèc héi x©y dùng Quy chÕ b¶o ®¶m cho c¸c c¬ quan d©n cö vµ nh©n d©n gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh ®Çu t cña nhµ níc mét c¸ch thiÕt thùc, cã hiÖu qu¶ ®Ó ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi tÖ tham nhòng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t b»ng vèn nhµ níc. ChØ ®¹o thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®· ban hµnh mét c¸ch nghiªm ngÆt víi chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng. b) Bé Tµi chÝnh: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng rµ so¸t t×nh h×nh thanh, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n nguån ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi kú 2001 - 2005; nghiªn cøu ®æi míi ph¬ng thøc, c¬ chÕ thanh to¸n theo hîp ®ång, c¬ chÕ quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc, nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh ®a vµo sö dông nhng cha ®îc quyÕt to¸n vèn ®Çu t nh hiÖn nay; x©y dùng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ chuyÓn tõ cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch nh hiÖn nay sang vay vèn ®Çu t x©y dùng ®èi víi dù ¸n cã kh¶ n¨ng thu håi vèn. - Chñ tr× híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn quyÕt to¸n døt ®iÓm vèn ®Çu t cßn nî ®äng ®èi víi c¸c dù ¸n ®· hoµn thµnh vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh, dù ¸n hoµn thµnh theo ®óng thêi gian quy ®Þnh, tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ tr - íc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. - Chñ tr× cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Quü Hç trî ph¸t triÓn rµ so¸t c¸c dù ¸n ®Çu t trong thêi kú 2001- 2005 cã vay vèn tõ Quü Hç trî ph¸t triÓn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p thùc hiÖn theo híng gi¶m dÇn c¸c dù ¸n vay trùc tiÕp, t¨ng cêng h×nh thøc hç trî l·i suÊt sau ®Çu t vµ b¶o l·nh ®Çu t. c) Bé X©y dùng: - ChØ ®¹o rµ so¸t, ®¸nh gi¸ hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung nh»m hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Çu t x©y dùng theo híng x¸c ®Þnh râ chÕ tµi, ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng rµ so¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng, thùc hiÖn x©y dùng theo quy ho¹ch, b¸o c¸o ChÝnh phñ tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005.
  6. 6 - Cñng cè lùc lîng thanh tra chuyªn ngµnh, ®Èy m¹nh c«ng t¸c thanh tra chuyªn ngµnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng do c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng quyÕt ®Þnh ®Çu t. X©y dùng m¹ng kiÓm ®Þnh ®éc lËp ®Ó qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi c¶ níc. - TiÕn hµnh rµ so¸t hÖ thèng quy chuÈn, tiªu chuÈn, chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt hiÖn hµnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t x©y dùng; hoµn thiÖn, bæ sung c¸c ®Þnh møc lµm c¬ së lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng theo híng thÞ trêng ho¸ ho¹t ®éng x©y dùng. d) Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, hµng n¨m tiÕn hµnh tæng kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ, dµn tr¶i trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã tiªu cùc, b¸o c¸o ChÝnh phñ. ®) Bé Giao th«ng vËn t¶i rµ so¸t l¹i vµ hoµn chØnh danh môc dù ¸n BOT trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i ®Ó thu hót c¸c nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ níc. e) Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t x©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin vÒ doanh nghiÖp lµm c¬ së ®Ó c¸c ng©n hµng xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc cho vay. X©y dùng thÝ ®iÓm dÞch vô ®¸nh gi¸ tÝn nhiÖm doanh nghiÖp ®Ó c¸c ng©n hµng cã c¬ së khi xem xÐt cho doanh nghiÖp vay vèn. C¸c tæ chøc tÝn dông cho vay vèn, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi vÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, khi xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n dÉn ®Õn cho vay kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu håi ®îc vèn. g) C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n, cã gi¶i ph¸p cô thÓ thóc ®Èy hoµn thµnh nhiÖm vô ®· ®Ò ra; chØ ®¹o s¸t sao viÖc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc nh©n d©n vµ Quèc héi quan t©m ®Ó t¹o chuyÓn biÕn thùc sù trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. TiÕn hµnh rµ so¸t quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o ®¶m nhiÖm vô ph¸t triÓn ngµnh, ®Þa ph¬ng víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; rµ so¸t danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng thuéc ph¹m vi qu¶n lý trong thêi kú 2001 - 2005, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý nh÷ng tån t¹i, v íng m¾c; kiÓm tra, thanh tra c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã biÓu hiÖn tiªu cùc, l·ng phÝ trong ph¹m vi qu¶n lý. h) C¸c tØnh, thµnh phè rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ®« thÞ, quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ vµ môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nh»m ph¸t huy lîi thÕ cña ®Þa ph¬ng. Giao Bé X©y dùng chñ tr× cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy vµ ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ theo quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản