Chỉ thị 22/2002/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị 22/2002/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 22/2002/CT-BGTVT về việc cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 22/2002/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2002/CT-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2002 CH THN V VI C CÁN B , CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I GƯƠNG M U TH C HI N NGHN QUY T S 13/2002/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2002 C A CHÍNH PH Tai n n giao thông và ùn t c giao thông ang di n ra nghiêm tr ng, tr thành v n h t s c b c xúc mà ng, Nhà nư c và toàn xã h i c bi t quan tâm. Nhi u năm qua tai n n giao thông cũng ã làm thi t m ng không ít cán b , công nhân viên c a ngành giao thông v n t i, gây t n th t l n v ngư i và tài s n cho ngành. Trong nhi u nguyên nhân làm gia tăng tai n n giao thông và gây ùn t c giao thông thì m t nguyên nhân r t quan tr ng là ý th c ch p hành pháp lu t và trách nhi m công dân c a ngư i tham gia giao thông còn kém. Tình tr ng trên trong ngành giao thông v n t i cũng còn ph bi n, nhi u cán b , công nhân viên trong ngành giao thông v n t i, trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B chưa gương m u ch p hành pháp lu t TTATGT, thư ng xuyên có hành vi vi ph m như: i mô tô không gi y phép lái xe, không i mũ b o hi m trên o n ư ng quy nh b t bu c ph i i mũ b o hi m, con em chưa tu i i xe mô tô, xe máy, l n chi m hành lang b o v công trình giao thông, lòng ư ng, v a hè... tình tr ng trên kéo dài là có m t ph n trách nhi m c a các th trư ng các ơn v , chưa quan tâm lãnh o, giáo d c cán b , công nhân viên thu c quy n qu n lý ch p hành úng pháp lu t tr t t an toàn giao thông. kh c ph c thi u sót, khuy t i m trên, ng th i nh m kiên quy t th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, v i tinh th n cán b công nhân viên c a B Giao thông v n t i ph i i u, gương m u th c hi n các gi i pháp c a Ngh quy t, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u các V , Vi n, C c, các trư ng, Liên hi p ư ng s t Vi t nam, các S Giao thông v n t i, các t ng công ty, công ty, xí nghi p, và các ơn v trong toàn ngành th c hi n ngay các bi n pháp sau: 1. Các ơn v căn c vào n i dung c a Ngh quy t, ch c năng, nhi m v c a mình và phân công c a B ch ng, khNn trương th c hi n các nhi m v mà Ngh quy t ã giao cho B Giao thông v n t i. 2. Ph bi n Ngh quy t n t ng cán b , công nhân viên trong ơn v . Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t c a ơn v , coi ây là nhi m v chính tr tr ng tâm thư ng xuyên c a ơn v , Th trư ng ơn v ph i tr c ti p ch o th c hi n k ho ch.
  2. 3. L p danh sách nh ng cán b , công nhân viên c a ơn v i xe mô tô nhưng chưa có gi y phép lái xe, chưa mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i công b công khai ơn v , ng th i ph i liên h ngay v i cơ quan ch c năng t ch c ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe và bán b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i ngay t i cơ quan. 4. Nh c nh cán b , công nhân viên ch c c a mình gương m u và có các hình th c thích h p ưa vào n i quy cơ quan m i ngư i i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy và có bi n pháp giám sát vi c này. 5. V n ng nh ng cán b , công nhân viên ch c ít ph i i công tác trong gi làm vi c và t nhà n cơ quan có tuy n xe buýt thì i làm b ng xe buýt. N u ơn v có s lư ng l n cán b , công nhân viên óng trên a bàn không có tuy n xe buýt thì t t ch c xe ưa ón ho c ký h p ng v i các ơn v v n t i ưa ón cán b , công nhân viên ch c c a ơn v . 6. V n ng cán b , công nhân viên ch c chưa th t c n thi t mua xe mô tô, xe máy thì không mua xe gi m s gia tăng mô tô, xe máy. 7. Cán b công ch c ph i gương m u v n ng ngư i thân ch p hành các quy nh pháp lu t v tr t t an toàn giao thông như: khi i mô tô, xe máy ph i i mũ b o hi m, i xe mô tô ph i có gi y phép lái xe, không cho con em chưa tu i i xe mô tô, không l n chi m hành lang b o v công trình giao thông, lòng ư ng, v a hè... 8. Nh ng cán b , công nhân viên ch c vi ph m các quy nh pháp lu t TTATGT b x lý hành chính thì ơn v cũng ph i có k lu t thích áng, coi ây là m t tiêu chuNn bình xét thi ua, xét nâng lương, nâng b c, b t. 9. Th trư ng ơn v ph i k t h p ch t ch v i t ch c Công oàn, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh và các t ch c qu n chúng thư ng xuyên tuyên truy n, giáo d c cán b , công nhân viên ch c gương m u ch p hành các quy nh c a pháp lu t TTATGT, ng th i có thái phê phán, lên án nh ng ngư i vi ph m. N i dung TTATGT và n i dung c a Ch th này ph i ưa vào n i dung sinh ho t thư ng xuyên c a ơn v . Th trư ng ơn v ph i h p v i các cơ quan thi hành pháp lu t n m ư c nh ng cán b , công nhân viên ch c c a mình có hành vi vi ph m pháp lu t TTATGT và thông báo cho toàn ơn v bi t. 10. Th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m trư c B trư ng tri n khai th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph cũng như qu n lý cán b , công nhân viên thu c quy n c a mình ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t tr t t an toàn giao thông và Ch th này. 11. Báo Giao thông v n t i cho ăng toàn văn n i dung Ch th này và có chuyên m c ng viên và nh c nh th c hi n 12. V Pháp ch v n t i có trách nhi m theo dõi, t ng h p báo cáo B trư ng hàng tháng t i h i ngh giao ban v tri n khai th c hi n Ngh quy t và Ch th này. Yêu c u Th trư ng các V , Vi n, C c, các trư ng, Liên hi p ư ng s t Vi t nam, các S Giao thông v n t i, các t ng công ty, công ty, xí nghi p và các ơn v trong
  3. toàn ngành t ch c th c hi n ngay Ch th này, nh kỳ báo cáo v B (V Pháp ch v n t i). ngh Liên hi p các Công oàn Giao thông v n t i ch o các Công oàn tr c thu c ph i h p v i chính quy n th c hi n nghiêm Ch th . ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản