Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2002/CT-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG TRONG GIAO THÔNG V N T I Th c hi n quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999; Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 01/9/1999 c a Chính Ph , B trư ng B Giao thông v n t i (GTVT) ã ban hành m t s văn b n hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý u tư và xây d ng, quy ch u th u áp d ng trong lĩnh v c GTVT. Th c hi n Quy t nh s 273/Q - TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ki m tra qu n lý u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai, B trư ng B GTVT ã ban hành k ho ch s 1518/KH - BGTVT ngày 7/5/2002 v vi c ki m tra qu n lý u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai trong ngành GTVT. K t qu ki m tra cho th y, các cơ quan, ơn v trong ngành ã cơ b n th c hi n úng và có k t qu công tác qu n lý u tư xây d ng, t chuNn b u tư, th c hi n u tư, k t thúc xây d ng n bàn giao ưa d án vào khai thác s d ng. Tuy nhiên cũng còn nhi u thi u sót, t n t i m i khâu trong qu n lý u tư xây d ng như: ch t lư ng kh o sát thi t k chưa cao; nhi u h ng m c b sung, phát sinh l n trong quá trình th c hi n u tư làm tăng t ng m c u tư (TM T) so v i TM T ư c duy t nhưng không làm y các th t c như ngh i u ch nh báo cáo nghiên c u kh thi, i u ch nh giá tr h p ng, b sung và b trí ngu n v n tăng thêm ã cho thi t k k thu t(TKKT), u th u, thi công d n n vi c thi u v n, không b o m ti n th c hi n d án gây dư lu n xã h i không t t cho ngành; t ch c u th u xây l p chưa th c hi n y th t c quy nh t i Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph ; công tác thNm nh TKKT, d toán chưa th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c; công tác giám sát thi công và thi công m t s d án còn nhi u sai sót nh hư ng n ch t lư ng công trình; m t s b ph n công trình sau khi ưa vào khai thác b l ch t lư ng kém. Công tác giám nh u tư chưa ư c chú tr ng úng m c, nh t là i v i các d án giao thông do a phương làm ch u tư. th c hi n t t vi c qu n lý u tư và xây d ng trong ngành GTVT, kh c ph c tri t các t n t i, thi u sót ã nêu trên, B trư ng B GTVT ch th : 1. Các cơ quan tr c thu c B , căn c ch c năng, nhi m v rà soát l i các văn b n quy ph m pháp lu t mà B ã ban hành, k p th i tham mưu cho B s a i, b sung cho úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; T ch c ph bi n, hư ng d n các Ch d án, S GTVT (GTCC), t ch c tư v n, nhà th u trong ngành th c hi n các văn b n
  2. quy ph m pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng, các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t c a Nhà nư c. 2. Các cơ quan, ơn v tr c thu c B , các S GTVT (GTCC), ph i t ch c ph bi n, tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng, các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t áp d ng trong ngành Giao thông v n t i, ph i thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c hi n và ch n ch nh cá sai sót theo ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v mình. 3. Các cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n công tác thNm nh TKKT, d toán ph i th c hi n y , nghiêm túc Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02/8/2000 c a B trư ng B xây d ng v quy nh qu n lý ch t lư ng công trình. Cơ quan có thNm quy n ch ư c phê duy t TKKT, d toán khi h sơ thNm nh dã y , theo úng quy nh c a Nhà nư c. 4. Các ch u tư, i di n ch u tư khi t ch c u th u các d án ph i th c hi n y các th t c quy nh t i Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 20/5/2000 c a Chính ph . c bi t t ch c ánh giá h sơ d th u ph i th c hi n ch t ch , nghiêm túc; không ư c phân công nh ng ngư i không tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v , kém phNm ch t ho c ã có các sai sót trong ánh giá h sơ d th u trư c ây làm thành viên t tư v n ánh gia h sơ d th u. Ph i x lý nghiêm nh ng ngư i vi ph m trong quá trình t ch c ch m th u. 5. Các t ch c tư v n kh o sát thi t k ph i t s p x p l i t ch c, s n xu t, áp d ng ti n b khoa h c công ngh nâng cao ch t lư ng công tác kh o sát thi t k , ph i ch u trách nhi m v n i dung tư v n. Nh ng phát sinh, thay i, b sung kh o sát TKKT do l i ch quan ph i ư c quy rõ trách nhi m cho cá nhân, t ch c và ph i b x lý hành chính, hình s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Công tác tư v n giám sát (TVGS) ph i ư c ch n ch nh. V TCCB-L , V KHCN, C c giám nh và QLCLCTGT nghiên c u s m trình B ban hành tiêu chuNn c th v TVGS; trong ó ch có nh ng ngư i tiêu chuNn v o c, ngh nghi p m i ư c ào t o thành giám sát viên. Giám sát viên ký xác nh n cho nhà th u sai thì ph i b i thư ng thi t h i do mình gây ra, tùy theo tính ch t, m c sai ph m mà b x lý hành chính hay b truy c u trách nhi m hình s . Nghiêm c m các ch u tư, i di n ch u tư s d ng TVGS không úng quy nh c a B . 7. Các nhà th u xây l p ph i t c ng c h th ng qu n lý ch t lư ng công trình c a mình m b o thi công úng quy trình, quy ph m, úng thi t k k thu t, m b o ch t lư ng. Nghiêm c m nghi m thu thanh toán h ng m c công trình hay công trình mà chưa có y các ch ng ch xác nh n ch t lư ng công trình theo quy nh. 8. Giao V KH- T ch trì và ph i h p v i V KH-CN, V pháp ch v n t i, C c giám nh và QLCLCTGT so n th o và trình B trư ng ban hành "Quy ch Qu n lý các d án u tư và xây d ng thu c B GTVT". Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , UBND các t nh và thành ph tr c thu c trung ương, giám c S GTVT (GTCC) trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình t ch c tri n khai th c hi n ngay Ch th này, báo cáo k t qu th c hi n
  3. b ng văn b n v B GTVT (qua Thanh tra B t ng h p) trư c 31/12/2002 và nh kỳ sáu tháng, m t năm có báo cáo k t qu th c hi n. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản